Wat nu, met de bestaande camera’s op openbaar domein?

Ergens in 2005 heeft toenmalig schepen Philippe De Coene van Kortrijk het geestig gevonden om helemaal in het geniep op de toren van Sint-Maartenskerk een gesofisticeerde camera te laten plaatsen die gans de Grote Markt in real time in de gaten hield. De beelden waren door elkeen die het wist (en dat waren er héél weinigen) te zien op internet. Pastoor wist het niet, biechte waar.
Je kon zelfs inzoomen en in den beginne binnen kijken in de ramen van de appartementen. Me dunkt beoogde grapjas Philippe een SP-gadget. Verkiezingsstunt?

Die “webcam” bestaat nog, denk ik.
Zie de Kortrijkse website (van boven), maar je kunt zonder code (wie heeft die nu?) niet meer zelf de camera hanteren. Soms werkt die. In elk geval vandaag niet. Kijk naar het rode lichtje, hoog in de toren. Als het brandt weet je niet zeker of het voor iedereen werkt.
Voor de historie: zie nog stuk van 3 oktober 2005. En andere.

Maar zo begrijpt u dat volksvertegenwoordiger Philippe De Coene bij de bespreking in de Kamer van het nieuwe wetsontwerp op bewakingscamera’s geen enkele interventie heeft gepleegd. Niet in plenaire zitting (1 maart), niet in de vergaderingen van de Commissie Binnenlandse Zaken. En voor dit soort materies is het zeker niet zijn gewoonte om stil te blijven zitten.

Er is dus een geheel nieuwe wet aangenomen tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s.
Van belang is te weten dat de regelgeving ietwat verschilt naargelang het gaat om camera’s op een niet-besloten plaats (een
markt bijv., een park), een voor het publiek toegankelijke besloten plaats (een winkelgalerij, bioscoop, station, sporthal), een niet voor het publiek toegankelijk besloten plaats (een woning, een bedrijf).

Wij bekommeren ons hier nu enkel om de camera’s op niet besloten plaatsen.
Straten en pleinen. De eerste categorie. Voor als er betogingen zijn. Die plaatsen waar we het over eens zijn dat men ons bespiedt. Wij doen geen kwaad!
Zo zeggen “mensen” op WTV en in “Het Laatste Nieuws” of “Kortrijks Handelsblad” dat ze altijd mogen “gefilmd” worden. Ben niet zeker.
Wel als ze geen kwaad doen. Maar als niemand kwaad doet moet er ook niet gefilmd worden.

Zoals u wellicht niet weet staan er nog camera’s (vier, in alle richtingen) op het Schouwburgplein, in de tunnel van de Doornikse wijk en misschien nog elders.

Maar, wat nu, met die alreeds bestaande camera’s?
Art. 14 van de nieuwe wet bepaalt dat bewakingscamera’s geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van de wet uiterlijk drie jaar na haar inwerkingtreding aan de bepalingen van de wet dienen te voldoen.

Wat houdt dat zoal in voor onze camera’s van Stad?
Zeker al dit. Binnen een termijn van drie jaar moet onze zonechef een analyse maken van het bestaand bewakingssysteem.
En indien het technisch advies van de zonechef negatief zou zijn dient hij het nodige overleg te plegen met de gemeenteraad zodat beide actoren ten slotte op dezelfde golflengte zitten.
Aldus een toelichting van onze minister van Binnenlandse Zaken in de plenaire zitting van 1 maart jongstleden.

Wat houdt zo’n analyse van de huidige toestand eigenlijk in?
Voor de zonechef gaat het erom dat hij een een “veiligheids- en doelmatigheidanalyse” moet maken.
Dat betekent: aantonen dat de fundamentele privacybeginselen worden (werden) nageleefd. Bij de monitoring is dit al niet het geval.
Dat de vraag naar de finaliteit, relevantie (doelmatigheid), proportionaliteit en subsidiariteit opnieuw voldoende aangetoond is.

Over die begrippen hebben we het hier op deze weblog al meerdere keren gehad.
Onze korpschef moet bijvoorbeeld bewijzen dat er zich op die plaatsen wel degelijk een veiligheidprobleem voordoet (voordeed).
Dat andere maatregelen niet volstaan (volstonden) om het probleem aan te pakken.
Dat er redenen zijn (waren) om ervan uit te gaan dat cameratoezicht “een gepast middel” is om het concrete veiligheidsprobleem” op die plaatsen aan te pakken.
Dat het cameratoezicht – uitgaande van vooropgestelde doelstellingen – nog altijd toereikend is, ter zake dienend en niet overmatig is.
Dat het cameratoezicht bijdraagt tot een gerichte inzet van politiemensen. Dat betekent dat het cameratoezicht niet ten koste gaat van “blauw op straat” en dat er voldoende patrouilles beschikbaar zijn om te interveniëren.
Dat er pictogrammen aanwezig zijn die het bestreken gebied aanduiden.
Dat het recht tot toegang tot de beelden (voor ons) is gerespecteerd.
Dat de beelden in real time worden bekeken door de bevoegde en opgeleide personen. Idem voor de “verantwoordelijke voor de verwerking”.

Gegarandeerd zal onze korpschef bewijzen dat aan alle voorwaarden is voldaan.
Stefaan Eeckhout is namelijk de initiator van die camera’s !
Daarbij zal hij vergeten te vermelden hoe een overval op een nachtwinkel aan het station niet kon opgemerkt. Vergeten op te geven hoeveel misdrijven of incidenten aan het Schouwburgplein en de straten in de buurt, inclusief een deel van de Grote Markt al werden geregistreerd en opgelost. Hij zal ook niet verwijzen naar verplaatsingseffecten en vooral niet naar veranderingen van modus (manieren, soorten) bij misdrijven. Ook op die nu reeds geviseerde plaatsen.
Zal niks vertellen over de kosten van het systeem. De totale kosten dan. Ook die voor de exploitatie. Opleiding van personeel. Onderhoud. Bewaren en verwerken van de beelden.
Zal niet zeggen dat er vóór het plaatsen van de camera’s nooit een nulmeting is gebeurd. Zodat er wetenschappelijk bekeken niet eens een evaluatie mogelijk is.

Over die kosten is noch in de politieraad, noch in de gemeenteraad een vraag gesteld.
Het is overigens in alle gemeenten zeer moeilijk om hierover aan informatie te komen. Op internet niet eens prijzen te vinden van alle types van camera’s. Nog minder over de nodige bekabeling. Bewaarmiddelen.
De hoofdcommissaris van Moeskroen zegt dat de 25 camera’s in het stadscentrum 210.000 euro kostten. De 13 buiten het centrum nog eens 200.000 euro. Maar de technische problemen zijn legio.

Voor de vier camera’s op ons Schouwburgplein kennen we enkel de aanschafprijs. Zoek maar. Voor hoeveel jaar je een beginnend agent (inspecteur) dag en nacht kunt plaatsen op het Schouwburgplein in ruil voor de (totale) kosten van die vier camera’s. U hebt toch altijd liever een mens voor u zeker, in goeie of slechte dagen?

Onze korpschef zal nog vergeten om bij zijn analyse ook andere actoren te betrekken. Bijvoorbeeld burgers, omwonenden, kortrijkwatcher. De uitvinder-instigator-voorstander van het bewakingssysteem zal zichzelf evalueren !

Na evaluatie door de politie kan de gemeenteraad dan nog een advies geven.
Garantie voor een “democratische legitimatie”. Of er een breed maatschappelijk draagvlak is. Weten ze veel. Bevragingen zijn waardeloos.
Stel u voor, op WTV. “Madam, vindt u die camera’s nodig?
Jaja, menère. Ik vind dat goed. Dat is echt goed, hé? Er moeten hier veel meer kamers zijn. Dat is echt goed, hé. ‘t Is hier veel te kostelijk. Zouwé zei het ook nog. Hé, Zouwé? ‘t Is toch waar, hé? Ze moeten hier veel meer doen. Ze zijn hier in de straete met van alles bezig.

Zoë weg. Met plastiekkapje op haar purperen krullen. Bevraging gelukt. Journalist vergeet ze zeggen wat alles kost.

Nu eens kijken wanneer het College spontaan een evaluatie zal opvragen van de bestaande camerasystemen. Of zal er een gemeenteraadslid ter zake een voorstel doen?
Laat ons toch daarmee geen drie jaar wachten, nu bepaalde raadsleden (bij alle partijen) nog méér camera’s willen in dat gezellig stadje van ons.
DAT IS POLITIEK.

P.S?
Een van de schoonste dingen om Kortrijk op de (wereld)kaart te zetten kon geweest zijn :
KORTRIJK? STAD ZONDER CAMERA’S! Zou wereldnieuws geweest zijn. Tobback van Leuven jaloers!
Nu een toegeving.
Het Grootse Principe handhaven is: géén camera’s, nooit, tenzij in uitzonderlijke en tijdelijke omstandigheden.
Maar ja, zo is alles begonnen, in Engeland. Met die volksnationalistische IRA-aanslagen (Londen). De veiligheidsindustrie zag er sindsdien brood in.
Geld! Geld! Geld! Nu intelligente camera’s.
En wij hier nu als burger alsmaar alarmsystemen kopen. Seniorenfluitjes.
De wijkagenten even wakker schudden, daar is geen doen aan?
Beetje meer praten met de buren, zodat bandieten geen goesting hebben om in onze wijk te komen.
Oei. Dat is een christendemocratische gedachte? Ideoloog Wouter Beke.

Ken je nog de bende van Baeckelandt?
Dat was een goed georganiseerde holding.