Naar elektrosmog op sportcampus “Lange Munte”

De laatste gemeenteraad van 12 maart heeft 117 m² grond verhuurd op de sportcampus “Lange Munte”. Aan de drie bekende operatoren (er zijn ook virtuele) Proximus, Mobistar en Base. Zij mogen er gezamenlijk een GSM-infrastructuur inrichten. Eén zendmast en bijbehoren. Waarschijnlijk toch ook een antenne voor UMTS, bewegende beelden.

De onderhandelingen hebben lang aangesleept.
Ik denk omdat de maatschappij Belgium Mobile NV in de loop der jaren al meermaals zijn maatschappelijke zetels in Brussel heeft verhuisd (van Coloniestraat naar Livornostraat en dan naar de Veydstraat, de Ruisbroekstraat en de Edelknaapstraat).Om dan failliet te gaan op 26 december 2006. Staat niet in de memorie van toelichting voor de raadsleden. Faillissementsnummer: 20061847. Ondernemersnummer: 0477.406.185.

Volgens het Vlaams Belang (VB) weten de buren op de Lange Munte nog nergens van. En de sportbeoefenaars dan?
We mogen ons aan een actiecomité verwachten.
Gegarandeerd zullen buurtbewoners en gebruikers van het sportcomplex nog meer dan nu al het geval is hoofdpijn krijgen, concentratieproblemen, en joggers een dwaas gevoel. Haaruitval en neurodermitis, onvruchtbaarheid, kanker en toenemende agressiviteit is bij veel squashen niet uitgesloten. Denkblokkades. Echtscheidingen. Doe dan een keer aan lichaams(be)oefening.

Stoornissen als gevolg van de elektrosmog. Een nieuw begrip voor milieuvervuiling door elektromagnetische straling. Hier R/F. Zijn dat microgolven, of wat?

Ter info voor de omwonenden en de duizenden gebruikers van Sportplus.
Er is wel degelijk een apparaat dat door zijn constructie in staat is om lichaamseigen elektromagnetisch veld te stabiliseren, vooral ten opzichte van externe elektromagnetische storingsvelden. Deze blijven weliswaar bestaan, maar hebben geen biologisch effect meer en werken niet meer als een biologisch signaal.
Als u het niet gelooft: zie www.rayguard.be.

Eigenaardig.
Alleen het VB is over dit punt in de Raad tussengekomen. Ons Vlaamse ras moet gezond blijven.
Met vragen over de vergunning. En waarom geen antenne op de watertoren? Geen antwoord van de burgemeester. Terwijl het antwoord nogal voor de hand ligt. Die watertoren is publiek te benaderen tot zeker binnen de zes meter. En tot op een afstand van 50 tot 200 meter, de zone waar de straling de grond raakt.

Vragen van het VB dus omtrent de schadelijkheid voor de volksgezondheid van die zendmasten.
Niemand die weet dat – behoudens uitzonderingen – aanvragen voor pylonen moeten ingediend bij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, die terugkoppelt naar een speciale werkgroep bij Arohm. (Eigenlijk weet ik het ook niet.)

Raadslid van Groen nam het woord niet, terwijl het hier toch gaat om een probleem van duurzame ontwikkeling en het hanteren van het voorzorgsprincipe. Terwijl de partij ooit met een nieuw decreet de normen voor straling door zendmasten zeven keer strenger wilde maken dan het geval is.

Raadsleden Roel Deseyn en Carl Decaluwé (CD&V) ook weer niet gehoord, terwijl zij als volksvertegenwoordigers over de problematiek aan hun ministers al vragen hebben gesteld. Resp. op 3 oktober en 10 mei 2006. Vergeten?

In 2000 diende de Vlaamse CVP-volksvertegenwoordiger Riet Van Cleuvenbergen uit Tongeren een resolutie in waarin zij vroeg om geen GSM-masten meer neer te poten op minder dan 300 meter van woningen, vroeg om omwonenden te betrekken bij de plaatsing, vroeg om een databank op te richten om de masten in kaart te brengen, vroeg om financiële middelen uit te trekken voor controles en wetenschappelijk onderzoek.

Ik ken slechts één officiële, wetenschappelijke Vlaamse studie over GSM-masten en toestellen. Een rapport uit 2002 van “Milieu en Gezondheid”, dat is een consortium van universiteiten.
Alle toekomstige actievoerders (tegen of voor) zouden dit moeten lezen.
Plus schepen Bral, nu weer van milieu. Slechts 19 bladzijden. Dus. Staat allemaal op internet.

Het algemeen besluit luidt dat tot op heden niet met zekerheid kan gezegd worden of straling van basisstations een invloed hebben op de gezondheid, vooral omdat men nog geen langetermijn-effecten kon bestuderen.
De meeste studies spreken een effect op de gezondheid tegen. (Veel proeven met ratten!) Ofwel is er geen effect en is het statistisch gezien niet meer dan normaal dat op honderden studies enkele toevallig toch positief uitvallen. Ofwel is er wel degelijk een effect, maar dit is zo klein dat het bijna niet aan te tonen is.
Strikt wetenschappelijk gezien kan niet gezegd dat GSM-straling schadelijk is voor de gezondheid, maar ook het tegendeel kan niet worden beweerd.
‘t Is net als bij de opkomst van de trein. Koeien zouden geen melk meer geven.

Qua GSM-masten is het vermogen veel te laag om lichaamsverwarming te veroorzaken. De blootstelling aan RF-straling is ver beneden de (internationale) normen.
Er is niet aangetoond dat ze hoofdpijn kunnen veroorzaken.
Er is geen bewijs dat ze kanker kunnen veroorzaken. Dat ze interfereren met pacemakers.

Het rapport van De Bondt en Van Larebeke geeft enkele aanbevelingen bij het plaatsen van basisstations.
Bij bouwaanvragen voor antennes die meer dan 50 Watt in het milieu stralen moet tenminste een studie worden toegevoegd met een berekening van de te verwachten blootstelling op relevante plaatsen.
Er moet verhinderd worden dat men antennes in werking dicht kan benaderen.
Mensen uit de woon- of werkomgeving moeten al tijdens de planningsfase van de bouw van het station bij de ontwikkelingen betrokken worden.

Voorlichting

Nieuw en oud schepen Stefaan Bral van milieu kan NU starten met een voorlichtingsvergadering.
Met powerpoint.
Waarbij hij dan uitlegt dat in de voor het publiek toegankelijke plaatsen bij GSM- en UMTS-masten de maximaal toegelaten specifieke absorptie (SAR) 0,02 W/kg mag bedragen.

Dat komt eenvoudig overeen met de volgende referentiewaarden:
– voor GSM 900 p = 1,1 W/m², E = 21 V/m;
– voor GSM 1800 p = 2,2 W/m², E = 29 V/m;
– voor UMTS p = 2,5 W/m², E = 30,7 V/m.

De Specific Absorption Rate (SAR) is het tempo waarin de elektromagnetische energie per massa-eenheid biologisch weefsel wordt geabsorbeerd. Uitgedrukt in watt per kilogram. Van uw buik(je).
Voor een frequentie (f) van 900 MHz (GSM) is de vermogensdichtheid (S-W/m2) 1,13. En het elektrisch veld (E-V/m) 21. Bereken nu voor f=1800 MHz.
Bij f gelijk aan 2200 MHz UMTS is het niet veel meer dan bij f=1800 Mhz hoor ! Zie toch eens hierboven op de vorige dia.

Het KB van 10 augustus 2005 duidde het Belgisch Instituut van Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) aan als controle-instantie. Het niveau gemeten door het BIPT is in de meeste gevallen lager dan 1 V/m en slechts uitzonderlijk hoger dan 3 V/m.
Als BIPT nog bestaat: kom dan even naar Kortrijk. Woord vooraf en achteraf: schepen van milieu.

Raadslid Roel Deseyn kon dit alles toch aan burgemeester en zijn collega’s in de gemeenteraad hebben medegedeeld? Zie QRVA 51/150 van 22-1-2007, pag. 29179 tot 29182.

Op de http://www.sites.bipt.be staan kaarten met de inplanting van zendmasten. Ben er niet in gelukt om die te bekijken, maar het is duidelijk dat de gegevens verouderd zijn.