Investeringen en jaaractieplan 2007 (2): algemeen

Voor dit jaar voorziet het stadsbestuur een bedrag van 32.906.612 euro in het “programma van de uit te voeren buitengewone werken”.
Van hogerhand verwacht men hierbij toelagen voor 2,5 miljoen. Dus aftrekken van de investeringen door Stad zelf. Als men ze krijgt tenminste.

Aan ONDERHOUDSWERKEN hoopt men 6,1 miljoen te besteden.

Dat slaat dan bijvoorbeeld op herstellingen van het wagenpark (50.000 euro), beveiligingswerken jeugdgebouwen (van 25.000 naar 75.000), betonrot in het zwembad Lagae herstellen (300.000 euro, en vorig jaar een studie hierover voor 25.000 euro), renovatie van het dak van het wijkcentrum Overleie (40.000), enz. Beslommeringen.
Het lijkt erop dat er nog veel te doen is voor het buitengewoon onderhoud vanwege de dienst “facility”. Nu 243.758 euro voorzien, tegenover 78.836 euro vorig jaar. Niet te verstaan. De vroegere schepen van Facility (Jean) heeft nog net zijn slag thuisgehaald.
Het daarenboven nog aparte “raamcontract” voor het beheer van het stadhuis (is dat wel een investering?) kost dit jaar 145.000 euro. Vorig jaar hield men het op 125.000.
Jean ! Hilde ! Leg toch uit.

Volgens schepen Alain Cnudde van Financiën zijn er voor 18,9 miljoen euro NIEUWE INVESTERINGEN.

Even de meest in het oog springende daarvan memoreren.
De spuitgasten krijgen weer hun deel. 478.650 euro, o.a. voor de aankoop van een halfzware autopomp.
Er zullen grote kosten worden gemaakt voor een studie over openbare verlichting: 100.000 euro. Daar zitten ongetwijfeld snoepreisjes bij.
Er wordt iets gedaan met de jeugdlokalen in Bellegem (200.000). Ook in het oog springt de herinrichting van het o.c. Bellegem en/of Bissegem (100.000).
De Broeltorens zullen nu toch grondig worden gerestaureerd (60.000 euro, en men verwacht 48.000 euro subsidie).
Er komt een nieuwe containerophaalwagen (175.000). Renovatie van begraafplaats Sint-Jan (30.000).

Belangwekkend zijn zeker: 100.000 euro voor de Westelijke Ring en omgeving, en de 500.000 euro voor het doortochtenproject Sint-Janspoort.
De omgeving van de Pres. Kennedylaan: 1 miljoen!
Nieuwe fiets- en voetpaden: 800.000 euro.
En SOK (het stedelijk ontwikkelingsbedrijf, waar niemand zicht op heeft ) krijgt waarlijk 2 miljoen als investeringsbijdrage. De Kreun van Bissegem voor zijn concertzaal: 125.000 euro.
En daar is de Collegebrug (de omgeving althans): 150.000 euro.
De werken achter het station: 300.000. De aankoop van de NMBS-loods op Kortrijk Weide: 300.000 euro.

Bepaalde nieuwe investeringen zijn een compleet raadsel.
Voor “huis Tack“: 35.000 euro. Voor de aankoop van grond en gebouw voor een “opvoedingswinkel“: 100.000 euro.
Is het mogelijk om hier even te mopperen dat geen enkel raadslid weet waarop dit slaat? Geen enkel. Ligt dit aan ons, kiezers?

De uit te voeren “werken” in buitengewone dienst zijn niet altijd wat een gewone mens verstaat onder “werken”.
In het programma worden ook zgn. DOORGEEFLENINGEN gestopt. Stad krijgt die sommen terug! (Wanneer en hoe dat gaat weet ook weer niemand. Geen vragen meer? Goedgekeurd!)

Stad neemt voor de politiezone VLAS een lening op ten bedrage van 610.000 euro. Vorig jaar was dat 500.000.
Parko neemt via Stad een lening op van ietwat meer dan 1 miljoen. Net als vorig jaar.
De kerkfabrieken mogen weer niet ontbreken. Een doorgeeflening van méér dan 1 miljoen. Vorig jaar was dat slechts de helft!
Geen opmerkingen in de Raad? Goedgekeurd!

Er zijn ook weer heelwat ERELONEN en STUDIEKOSTEN in die buitengewone begroting vervat.
Waarom die de ene keer op de buitengewone dienst staan en een andere keer in de gewone dienst, daar is ook nog nooit een antwoord op gekomen, want niemand vraagt het.
En redelijkerwijs lijkt het me dat erelonen ook eens als personeelskosten mogen bekeken worden.

Geen zin om de optelsom te maken. Er zijn een paar nieuwe bij. Voor de centrumparking Conservatoriumplein: 15.000 euro. Voor de opmaak van een woonplan: 25.000.
Voor een niet nader toegelicht “raamcontract”: 15.000. Bepaalde van die studiekosten (zeker voor de BPA’s) zijn voor Leiedal, de intercommunale die dan dat werk op zijn beurt uitbesteedt hoor.

Het fameuze “ZILVERFONDS” wordt ook als een investering beschouwd. 5 miljoen euro ! Gefinancierd met de opbrengst van de Electrabel-aandelen.
Het gaat om een soort belegging. Een verzekeringscontract (tak 21? tak 23?). Moet nog de opbrengsten opzoeken.
Men wil hiermee een reserve aanleggen voor de stijgende pensioenlasten van ambtenaren. Er komen immers substantiëel hogere patronale bijdragen op Stad af vanwege het stijgend aantal pensioengerechtigden. De wijze van gunnen voor het verzekeringscontract werd zonder boe of ba al goedgekeurd in de gemeenteraad van september vorig jaar. Sindsdien hebben raadsleden daar niets meer van vernomen. Maar het stond in de sterren geschreven dat het contract naar Dexia zou gaan. Enkel VB-raadslid Eric Flo vroeg hoe het zat met die miljoenen en daar kwam een heel stuntelig antwoord op van het College. (Flo heeft al wel hier en daar iets in de gaten, maar hij weet het zelf nog niet helemaal.)

WAT ZIJN NU DE GROTE POSTEN VOOR DIT JAAR ?
Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat die werken nieuw zijn. Zie hierna eventueel een bedrag tussen haakjes. Dat slaat namelijk op het bedrag dat vorig jaar al was voorzien. In het kader van de continuïteit van de vorige eeuw.
We gaan in dalende volgorde van 5 miljoen naar 500.000 euro. Hupsakee.

* Zilverfonds: 5 miljoen.
* Aankoop gronden Kortrijk Weide bij de NMBS, het Vlaams Gewest en het OCMW: 2,6 miljoen. (Vorig jaar was hiervoor 3,1 miljoen ingeschreven.)
* Toelage SOK: 2 miljoen.
* Aankoop gronden Stijn Streuvelslaan-Heulebeek: 1.200.000. Men verwacht wel een toelage van 840.000 euro.
* Muziekcentrum: 1.115.000 euro (vorig jaar: 1.635.000)
* Doorgeeflening kerkfabrieken: 1.096.311 euro (541.728)
* Doorgeeflening Parko: 1.023.000 euro (1.275.500)
* President Kennedylaan en omgeving (1ste fase): 1 miljoen.
* Nieuwe fiets- en voetpaden: 800.000.
* Doortrekkersterrein (zigeuners): 825.000 euro (vorig jaar: 375.000 euro). Verwachte toelage: 742.500 euro.
* Erfpacht fabriek Desmet-Dejaegher (voor de nonnen): 650.000 euro ! (Vorig jaar dacht men aan 510.000 euro.)
* Informatica: 650.000 euro (999.220)
* Rioleringswerken Marionetten: 625.000 euro. Subsidie van 241.462 euro verwacht. Zelfde als vorig jaar, terwijl de geraamde kosten toen slechts 525.500 euro waren.
* Hof te Coux: 622.225 euro. (Vorig jaar idem.) Subsidie: 324.680 euro. Hoelang sleept dat nu al aan?
* Doorgeeflening VLAS: 610.000 euro (500.000)
* Heraanleg parken in fasen: 600.000 euro (575.000).
* Rioleringen Munkendoornstraat, Groene Dreef: 575.000 euro. Toelage: 295.205 euro. (Stond er vorig jaar ook al op met eenzelfde bedrag.)
* Doortocht Sint-Janspoort: 500.000 euro.
* Aankoop NMBS-loods Kortrijk-Weide: 500.000 euro (500.000)

WORDT ER NU AL OF NIET VEEL GEINVESTEERD ?

De huidige oppositie (kartel SP.A-Spirit-Groen) zegt: niet veel.
En de schepen van Financiën geeft dat – enigszins ten onrechte! – min of meer toe. Weet ook niet altijd alles.
Ten eerste, zo zegt hij, gaat het om een technische overgangsbegroting. Wacht maar tot op de eerstvolgende begrotingswijziging! Of de tweede.
Vervolgens vindt hij dat het bedrag normaal is in een jaar dat volgt op de verkiezingen. Dat is larie natuurlijk, tenzij men toegeeft wat ook externen al zeiden over het beleid: de burgemeester zat (pas sinds 2003-2004) in “overdrive”. En dat we nu een pauze nodig hebben. Een consolidatie. Afwerken wat men beoogde te doen.

‘t Is allemaal niet zo simpel.

Stad poneert nu een bedrag van 32,9 miljoen als investeringen.
In het verkiezingsjaar 2006 ging het in de oorspronkelijke begroting om 47,8 miljoen, later zelfs om 53,7 miljoen. 20 miljoen méér begroot dan voor dit jaar.
Cijfermatig en historisch bekeken is het bedrag van 32,9 miljoen eigenlijk niet zo laag.
Het verkiezingsjaar 2000 was ook een uitzondering: 46 miljoen begroot. Maar dan. In de volgende jaren 2001-2004 schommelden de buitengewone uitgaven tussen “slechts” 21 en 28 miljoen. Iedereen lijkt dit nu te hebben vergeten, inclusief het College.
Pas in 2005 ging het budget dan weer oplopen naar 41 miljoen.

Maar eerst nog iets technisch. Een technische vraag die nooit gesteld wordt.
Ik vind nog altijd dat bepaalde posten in het echt niet te aanzien zijn als pure, ware investeringen. Beleggingen. Doorgeefleningen die we toch terugkrijgen. Dat men ook de toelagen van hogerhand moet van aftrekken.

Veel belangrijker is dit.
Hoeveel zal men van die huidige buitengewone begroting van 32,9 miljoen daadwerkelijk realiseren?
En hoeveel zal men van dat ultra-hoge bedrag van vorig jaar hebben vastgelegd? Stel u voor dat de effectief vastgelegde uitgaven vorig jaar uiteindelijk nog niet eens aan 32 miljoen komen?
Om dit te weten is het wachten geblazen op de rekening 2006.

Ik heb die zakes allemaal ooit eens nagegaan voor de jaren 2000 tot 2005. Gekeken naar de ware realisatiegraad.
De resultaten waren ontstellend. Zie stuk van 16 december 2005. Ondermeer.
Vragen waren:
* Wat was er begroot aan buitengewone uitgaven?
* Wat werd er mits een verbintenis vastgelegd?
* Wat werd in dat jaar daadwerkelijk aangerekend in de boekhouding (facturen)?

Dat zijn de echte vragen.
Voor het vorige bewind (CD&V plus SP.A) komt de leugentest waarschijnlijk nog in mei, bij het voorleggen van de rekening 2006. (‘t Zal rap gaan, die bespreking in de gemeenteraad. De huidige nieuwe oppositie was toen verantwoordelijk.)
Voor de nieuwe coalitie (CD&V plus VLD) komt de eerste vuurproef eigenlijk pas in mei 2008, bij de lectuur van de rekening 2007.
‘t Zal ook rap gaan. Tenminste als de traditie wordt gehandhaafd.
In de vorige bestuursperiode werd aan die rekeningen en balansen vaak geen woord verspild. Zullen de nieuwe verkozenen daar eens werk van maken? Hun enveloppe van 5 of meer cm dik openmaken?

Ga nu maar rustig slapen.