Investeringen en jaaractieplan 2007 (3): curiositeiten

Het wordt hoog tijd om weer wat te kissebissen.
Al zijn de honderd dagen van de nieuwe coalitie nog niet voorbij.

In het jaaractieplan 2007 is er niet in het minst sprake van onze deelgemeenten, onze ‘backstreet districts’.
En dientengevolge zijn er ook in de begroting nog géén met naam en toenaam vermelde grootscheepse investeringen voor deze ‘rough townships’ te bekennen.
Maar wat lezen we nu, tot in de kwaliteitskrant “De Standaard” toe (vandaag, 17 maart, pag. 17)?
Grote kop: “3,1 miljoen voor nieuwe dorpskern Aalbeke”.
Schepen Guy Leleu voert graag politiek buiten de gemeenteraad om. En de plaatselijke journalisten worden maar al te graag gepaaid door zijn influisteringen. Voor een primeurtje krijgen ze soms een premie van hun baas in Brussel.
Stellen dus geen vragen. Doen nooit bokkig. Kennen de dossiers immers niet. Weten ze niet liggen. Lezen geen notulen.

De opmaak van het dossier over de heraanleg van de doortocht Aalbeke dateert al van 1998. 1998 ! Einde in zicht in 2010.
Er waren andere prioriteiten…
In december 2000 besliste het College om het studiebureau Formanova uit Leuven te associëren met een lokaal studiebureau. Dat is intussen het Bureau Cnockaert geworden. De gemeenteraad van maart 2006 heeft nog een aangepast studiecontract goedgekeurd. Met de financiële beloften van het Vlaamse Gewest.
Die ongelooflijke vertraging (door Stad ‘REACTIVATIE’ genoemd) van het dossier zal ons veel geld kosten. Alles is inmiddels duurder geworden. Materialen en lonen. Kranen.
Ook erelonen: lopen nu op tot 154.000 euro, alleen al voor het voorontwerp. En nu is er ook een veiligheidscoördinator nodig: 23.250 euro.
Zoals gezegd is er van Aalbeke totaal geen sprake in de begroting 2007. Die erelonen zijn dan maar geboekt op de begroting van vorig jaar. Schepen Leleu meent dat het stadsaandeel voor de werken 1,6 miljoen zal kosten. Op naar de volgende begrotingswijziging.

En we blijven kibbelen.
Soms is er in het jaaractieplan 2007 wél sprake van bepaalde projecten, maar vinden we daaromtrent in de buitengewone begroting geen spoor van financiering. Geen kredieten.
Voor de nieuwe bibliotheek. Het handelspandenfonds (voor het Business Improvement District). Crematorium. Nieuwe fuifinfrastructuur. Masterplan voor de Warande. Nieuw veld op het jeugdcomplex KV Kortrijk. Bouwprojecten voor KLJ (?) en infrastructuur Pius X (?). Verlaging Leieboorden.
Waar vinden we die posten op de begroting??
Foute boel is dat!

Na voorgaande oprispingen even tijd voor wat humor van de onderste plank.
Valt er met een begroting dan soms wat af te lachen?
Jawel. In mijn prille jeugdjaren geleerd in uitgerekend Sint-Denijs-Helkijn.
De gemeenteraad plus de vergaderingen van het College aldaar gingen toen door in een café, annex beenhouwerij en kapperszaak. De openbaarheid van bestuur was toen al totaal. Van conclaven geen sprake, tenzij achteraf in nog andere drankgelegenheden vlakbij de kerk. Boeren (Gilde) naar beneden, en de meer geletterden (Middenstand) bleven meer op de helling. Al vloeken en tieren.
Daar heb ik een halve eeuw geleden o.a. min of meer vernomen wat het verschil is tussen belastingen en retributies. Wat gemeenteraadsleden alhier nu nog leren.
Ook toen ingezien hoe men een begroting opmaakt. Men neme de begroting of de rekening (dat is eigenlijk beter, tenminste als die al is gekend) van het vorig jaar en schrijft net dezelfde bedragen in. In Sint-Denijs ging dat nog met een crayon. Werd er gegomd!
Bij iedere pinte meer.

Een overzichtje van enkele posten waarvoor men precies hetzelfde bedrag inschrijft als vorig jaar werd geraamd. Wonderlijk toch?

Buitengewone herstellingen wagenpark 50.000 euro.
Maatregelen duurzaam beleid: 50.000.
Diverse wegen en rioleringswerken: 100.000.
Asfaltlagen: 400.000.
Studiekosten wegenwerken: 100.000.
Gefaseerde heraanleg wijkgroen: 480.000.
Aankoop wegbeplanting: 32.000.
Aankoop reinigingstoestellen: 125.000.
Heraanleg grafvelden: 32.000.

In het programma “buitengewone werken” staan ook weer bedragen vermeld die slaan op vorige jaren.
Gaan dan over projecten die voltooid zijn.
Erelonen. Bijvoorbeeld voor de Pentascoop: 80.000 euro. En voor de verbouwing ervan nog 55.000. Ereloon renovatie Lange Munte: 55.000 euro.
Eindafrekeningen. Bijvoorbeeld voor het streekbezoekerscentrum: 135.000 euro.
Afrekening clubhuis Marke: 60.000 euro.
Uitbreiding fitness-ruimte op Lange Munte: 60.000 euro.

Zo begrijpt u onze aloude klacht dat we voor heelwat kostelijke projecten uit het verleden (het stadhuis!) nooit de reële kostprijs zullen kennen. Nooit zullen kunnen vergelijken met de oorspronkelijke raming. En het College vertikt het om hierover spontaan mededelingen te doen aan de gemeenteraad of de bevolking.

Voor het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners (zigeuners) staat er alweer een bedrag ingeschreven in de begroting. 825.000. Verwachte toelage: 742.590 euro. Vorig jaar had men het over 375.000 euro met een toelage van 37.500 euro.
Heel opvallend is dat de realisatie ervan geenszins ter sprake komt in het jaaractieplan 2007.

In het jaaractieplan staat met betrekking tot bepaalde infrastructuurwerken zo nu en dan een merkwaardige uitlating.
Tegen 1 juni zal Stad een projectmedewerker voor de stationsomgeving aanstellen. Bij mijn weten is die er al. En in het kader van dit project komt ook het leegstaande postgebouw ter sprake. Zonder nadere opheldering.
Voor de nieuwe ambities op Hoog-Kortrijk wordt opnieuw Bernardo Secchi aangetrokken. Om van gedachten te wisselen. Wat die man over al de jaren heen hier in stad al heeft verdiend zal ook een eeuwig raadsel blijven. Er is sprake van een alternatieve verkeersverbinding met het centrum, maar volgens de pers weten instanties als De Lijn of de NMBS nergens van.
De besluitvorming rondom de definitieve structuurschets voor de Heulebeekvallei komt in het najaar 2007. DAARNA volgt een toelichting aan de bevolking.

Misschien vraagt u zich nog af hoe het gesteld is met de investeringen voor volgende jaren?
Als we het financiëel beleidsplan voor 2008 tot EN met 2010 mogen geloven: absoluut niet vet ! Voor ieder jaar slechts 12,5 miljoen euro buitengewone uitgaven. Vgl. met dit zogezegd schrale jaar: 22,2 miljoen.