Het nieuwe AGB BUDA (3): wat te doen ?

(Uit het rapport van het zgn. “Voorlopig Bewind”)

KERNTAKEN

Buda beoogt een artistieke werkplek te zijn voor internationaal talent, en aldus “uniek in Vlaanderen”.
Vier uitdagingen staan hierbij centraal: het draagvlak verbreden, actieve participatie door een zo groot mogelijk publiek, versterken van de competenties, interactie met andere actoren. Dit alles gecentreerd rond (hedendaagse) podiumkunsten (dans, muziek, theater), beeldcultuur (niet enkel film).
Volgens het rapport van het “Voorlopig Bewind” kunnen volgende functies ingevuld worden: presentatie,creatie, onderzoek en ontwikkeling, coaching, ontmoeten, verblijven (resideren van kunstenaars).
Er is hierbij binnen het AGB ook een artistiek comité nodig.

ALLOCATIE VAN GEBOUWEN

Budafabriek: voor alle functies.
Budascoop: documentatieruimte, ontmoetingsplek (de Budabar), presentatie.
Broelmuseum en Orangerie: presentatie, ontmoeten, documentatie.
Budastallen: creatie (studio’s), coaching, presentatie.
Buda(k)toren: creatie, coaching, productiekantoor, onderzoek en ontwikkeling.
Budadistrict en Budaplein: ontmoeten, presentatie.

ACTOREN

Nog altijd volgens het rapport van het “Voorlopig Bewind” zijn de kernactoren: Buda KC, Theater Antigone, Happy New Ears, het Broelmuseum.
Partners zijn natuurlijk de kunstenaars. Maar ook onderwijs, tentoonstellingbouwers, regionale TV, gezelschappen (ook amateuristische), locale actoren (zoals Polydans, Het Pakt!), cultuurverenigingen, bedrijven.

COMMUNICATIE

Zoals in een vorig stuk al gemeld pleit het “Voorlopig Bewind” voor een aantal naamwijzigingen, gestroomlijnd rond de term Buda. Bijvoorbeeld wordt het Broelmuseum een Budamuseum.
Men lanceert ook enkele ideeën om Buda kenbaar te maken.

De Buda-milestone
Een kunstwerk dat eenvoudig en goedkoop kan gereproduceerd worden en dienstig is als relatiegeschenk.
De Buda-souvenir
Iedere kunstenaar in residentie laat een “spoor” na.
De Buda-design award
Uit te reiken op de Biënnale Interieur. Voor 2008 suggereert men reeds een het ontwerp van een Buda terrasstoel.
Het Buda-logo
Het vierletterwoord BUDA.

STERKTEN EN ZWAKTEN

Sterk is dat Buda als artistieke werkplek een USP is: een uniek verkoopsargument. Van concurrentie is omzeggens geen sprake.
Ja? Het “Voorlopig Bewind” constateert dat zomaar, zonder enig onderzoek.
En Kortrijk is een innovatieve cultuurstad.
Een zwakte is dat de lokale perceptie van Buda KC negatief is. En er is te weinig capaciteit voor residenties van artiesten.

KANSEN EN BEDREIGINGEN

De opzet is uniek. Maar het project kan pas slagen mits een positieve mobilisering van de bevolking en een toereikende financiering.
En het is onontbeerlijk dat er bij de beleidsorganen een bedrijfsmatige visie wordt gehanteerd.

ONTWERP BEHEERSOVEREENKOMST MET STAD

Stad belooft financiële middelen. Zie vorig stuk.
Buda kan ook tegen kostprijs beroep doen op expertise van stadsdiensten voor een aantal materies, zoals facilitair beheer, verzekeringen, personeelsbeheer.
Omgekeerd kan Stad een aantal keer per jaar gratis gebruik maken van de infrastuctuur op Buda-eiland.
Allerhande tariefstructuren en tarieven voor prestaties, ter beschikkingstelling van ruimtes moeten ook goedgekeurd door de gemeenteraad.
Het Budabedrijf beslist autonoom over het aanwerven van van personeel.
Buda dient jaarlijks rapport over te brengen aan Stad omtrent ondernemingsplannen, operationele plannen, de uitvoering van de beheersovereenkomst.
Er volgt een evaluatie door de gemeenteraad.
(Waarom ook niet begrotingen, rekeningen en balansen voorleggen?)

STATUTEN

De Raad van Bestuur is samengesteld uit ten hoogste twaalf leden.
Elke fractie van de gemeenteraad kan minstens één lid voordragen. De leden van de Raad van Bestuur kiezen een voorzitter die moet deel uitmaken van het College van Burgemeester en Schepenen.
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden delegeren naar een directiecomité met maximaal vier leden. Dat directiecomité is meteen ook het Dagelijks Bestuur. De leden ervan moeten niet noodzakelijk komen uit de Raad van Bestuur.
Presentiegelden zijn mogelijk.

NAWOORD
In de gemeenteraad van volgende maandag kan enig uitsluitsel worden gegeven over een aantal vragen.
* Blijft de huidige vzw Buda KC nu al of niet bestaan?
* Hoe staat het met de financiële toestand van deze vzw?
* Wie komt er in het directiecomité van het nieuwe AGB BUDA?
(Burgemeester c.s. hebben daar zeker nu reeds een vermoeden van.)
* Komt er een zgn. “artistiek comité”?