SP.A en Spirit-programma over lokale besturen

In vorige afleveringen werden al de programma’s van CD&V, N-VA en VLD bekeken.
Wat het SP.A-programma zegt over lokale besturen is niet gemakkelijk te excerperen.

Vooreerst is er een zgn. “gemeenschappelijke programmatekst” met kartelpartner Spirit. Geen woord, waarlijk geen enkel woord over lokale besturen. Ook niet over het grootstedenbeleid waarvoor het centrale niveau bevoegd is.

Het “politiek programma” van de SP.A zelf bestaat uit vijf luiken.
Een pak bladzijden van 7 of 8 millimeter. In kleine letters!
* Het deel “principes voorop” bevat geen woord over gemeentebesturen of OCMW’s en zo.
* Het luik “samen voor een nieuw sociaal model” ook niet. Zelfs niets over OCMW’s.
* In “het klimaatplan” wordt natuurlijk gezegd dat we allemaal energiezuiniger moeten leven. Wat kunnen specifiek de gemeenten daar zoal voor doen? Geen woord daarover. Toch dit: alle te bouwen sociale woningen moeten passiefhuizen worden! (De milieumaatregelen van de partij kosten volgend jaar 94 miljoen aan de overheid. Om in 2011 op te lopen tot 143 miljoen. Euro wel te verstaan.)
* Deel “de wereld is van iedereen”: niets.
* Deel “elk kind schoon kind”: ook niks.

In de beginselverklaring van de partij komen lokale besturen wel ter sprake. Maar telt dit mee voor het verkiezingsprogramma?
We gaan eens kijken. 136 pagina’s te lezen.

In de beginselverklaring worden wat gemeentelijke materies betreft uit de aard der zaak vooral zaken behandeld die vallen onder de bevoegdheid van de Gewesten.
Maar ook enkele onderwerpen die eerder van federale aard zijn.
Ook het Sociaal-progressief Alternatief wil meer blauw op straat. Maar dit wordt anders uitgedrukt: “Bekend blauw in de wijken”. En de BIN’s (Buurt Informatie Netwerk) en ZIN’s (Zelfstandigen Informatie Netwerk) mogen niet afglijden tot burgerwachten.
De leeftijd om administratieve geldboetes en sancties op te leggen dient verlaagd.
De gemeenten kunnen energiebesparingsbedrijven oprichten. Die maken dan bijvoorbeeld voor groepen van inwoners een gezamenlijke openbare aanbesteding voor allerhande aankopen die bezuinigen op energie.
Lidmaatschap van sport-, cultuur- en vrijetijdsverenigingen kunnen fiscaal aftrekbaar worden gemaakt.
Binnen 10 jaar moet iedereen een een gratis internetaansluiting hebben.
In de beginselverklaring staan nog allerhande zaken waar onze lokale SP.A-fractie zou kunnen werk van maken in de gemeenteraad. Over verkavelingen, heffing op onbebouwde percelen, de oprichting van een huisvestingsfonds, de fusie van huisvestingsmaatschappijen. Stof genoeg voor het indienen van concrete voorstellen.

Nu nog even kijken wat Spirit zegt in verband met lokale besturen.
Titel van het verkiezingsprogramma: “Plannen voor een nieuwe generatie”.
Ook Spirit wil meer blauw op straat.
Personen met een handicap moeten al onmiddellijk bij de aanvraag een parkeerkaart krijgen.
Geheel de horeca wordt rookvrij.
Ter bevordering van de arbeidsdeelname van etnisch-culturele minderheden kan de mogelijkheid voor quota bij het overheidspersoneel in ogenschouw genomen worden. Alleszins moet de nationaliteitsvereiste afgeschaft.
Financiële ondersteuning van wijkgezondheidscentra. Opstartpremiies voor groepspraktijken van artsen.
Alle fiscale voordelen voor de verwerving van een tweede eigendom afschaffen.
Het Sociaal Huis wordt een Sociaal-Juridisch Huis.
Zonnepanelen op overheidsgebouwen.

En nu afwachten wat voor afgeleide voorstellen Bart Caron (Spirit) zal indienen in de gemeenteraad.