Stedelijke vzw’s aangepast aan het gemeentedecreet

Het wordt intellectueel bekeken een moeilijke gemeenteraad, aanstaande maandag. Ongeacht de uitslag van de federale verkiezingen, de dag tevoren.
Raadsleden zullen tot verbazing van publiek en pers en zichzelf omgaan met begrippen als externe en interne verzelfstandiging van beleidsuitvoerende organen. Daarbij afkortingen als AGB’s en IVA’s en EVA’s gebruiken. Zelfs EVAP’s.
Dat Parko een AGB Parko wordt is hier al uiteengezet.

Maar ook de stedelijke vzw’s worden aangepast aan het nieuwe gemeentedecreet.
Zes maanden na de installatie van een nieuwe gemeenteraad dienen sowieso de bestuursmandaten van VZW’s hernieuwd. Nieuw decreet of niet.
Het stadsbestuur moet nu toch wel dringend aan alle inwoners uit het “middenveld” even melding maken van de vacatures en vertellen waar en hoe en tegen wanneer Kortrijkzanen hun kandidatuur kunnen voordragen.
Hoewel dat nu nog niet strikt noodzakelijk was, heeft het stadsbestuur er al meteen voor geopteerd om de samenstelling van debeheersorganen conform te maken aan de richtlijnen van het nieuwe decreet.

Dat is goed zo.

In de praktijk komt het voor Kortrijkse gemeentelijke VZW’s hierop neer.
In de Algemene Vergaderingen (AV) zetelen automatisch vertegenwoordigers van Stad. Vijf gemeenteraadsleden voorgedragen door de gemeenteraad, waarbij elke fractie een gewaarborgde vertegenwoordiging krijgt. Die vijf raadsleden krijgen wel elk drie stemmen. Primaat van de politiek! (Onze gemeenteraad kent slechts vier fracties zodat het er nu al naar uitziet dat de CD&V telkens twee mandaten zal krijgen.)

Naast die vijf gemeenteraadsleden zijn er in de AV nog 14 ervaringsdeskundige leden, waarvan 5 worden voorgedragen door het College van Burgemeester en Schepenen en 9 door de actoren uit het “middenveld”. Bijvoorbeeld voor de VZW Toerisme zijn dat mensen uit de “toeristische sector” (horeca).
Twee derde van de leden mogen van hetzelfde geslacht zijn.

De Raad van Bestuur (RvB) wordt al dan niet uit leden van de AV en door de AV benoemd. Al dan niet? Ja, omdat men ook ECHTE experts wil aantrekken.
Een RvB telt in principe 9 leden. In de vzw Sportplus en de Musea alleszins. De vijf bestuurders die zijn voorgedragen door de gemeenteraad, plus vier uit het betrokken “middenveld”. In het geval van Sportplus blijkbaar de Sportraad.
In de vzw Bruisende Stad zou de RvB bestaan uit niet minder dan 14 leden! Acht daarvan voorgedragen door gemeenteraad en zes door het “middenveld”. Probeer me dat maar eens uit te leggen.

De voorzitter van de RvB van een EVA is noodzakelijk een gemeenteraadslid. In de praktijk zal dat de burgemeester zijn of de bevoegde schepen.

SOEP

De werkzaamheden rondom de aanpassingen van onze (13) vzw’s aan het gemeentedecreet verlopen nogal slordig. Het is een soep. Voor wat de Musea betreft is daar al op gewezen in een vorig stuk. En weet men al wat er met het JOC zal gebeuren? Met Jeugdinfra? De Stedelijke Bibliotheek? Zie verder.
Gevoelsmatig (uit de buik, zo hoort men het nu te zeggen, en dat is dan een argument) kun je stellen dat er bij de Kortrijlkse ambtenarij geklungeld wordt.

Het ligt in de uiteindelijke bedoeling om de 13 bestaande gemeentelijke vzw’s tot 8 te herleiden.
In de raadscommissie van gisteren somde de burgemeester de toekomstige 8 op. De vier “niet-culturele” vzw’s: De Warande, Sportplus, de Ontmoetingscentra, het Groeningeheem.
En nu kan ik waarschijnlijk niet meer tellen of is het verslag verkeerd.
De vier culturele zijn: Bruisende Stad, de Musea, de Schouwburg en het Muziekcentrum, en…1302. Bij mijn weten “fusioneert” Kortrijk 1302 en het Vlasmuseum met het Broelmuseum in één nieuwe vzw Musea. En komt er in de plaats van de vzw Kortrijk 1302 (het nieuwe museum in het Begijnhofpark dat tegelijk instond voor toerisme) een nieuwe vzw Toerisme.

In afwachting van wat meer klaarheid kijken we even naar wat men in de komende gemeenteraad (11 juni, vlak na de verkiezingen!) concreet zal bespreken.

De vzw Stedelijke musea
Krijgt een doelswijziging, die nog niemand kent.
Zal de museum-activiteit van de vzw Kortrijk 1302 en het Vlasmuseum overnemen. (In de laatste Algemene Vergadering van het Broelmuseum telde men hiervoor één stem tekort.)

De vzw Vlas-, Kant en Linnenmuseum
Wordt ontbonden en vereffend. (De Algemene Vergadering van de vzw is er nog niet in geslaagd om een beslissing te nemen, net als die van Kortrijk 1302.)
Zeg. Normaal gezien verwacht je bij al die ontbindingen en vereffeningen van al die VZW’s een soort financieel expert?
Mijn voorstel: huize Laga.

De vzw Kortrijk 1302
Ondergaat dus een naamwijziging naar vzw Toerisme. De pure museumactiviteit (met de activa/passiva) gaat over naar de vzw Stedelijke Musea. Soms denk ik, gezien het bovenstaande: Isabelle wordt de bazin.

De vzw Kortrijkse Schouwburg
Een nieuwe vzw zal instaan voor de exploitatie van zowel de Schouwburg als het Muziekcentrum.
De bestaande vzw Muziekcentrum wordt dus ontbonden en vereffend. (“De Kreun” verliest zijn monopoliepositie.)

De vzw Bruisende Stad
Zoals u weet hebben zowel de voorzitter (schepen Stefaan Bral) als zes of zo andere bestuursleden zichzelf een eervol ontslag aangeboden. De sinksenfeesten hebben er in het geheel niet onder geleden. De stadsdiensten konden het aan.
De vzw blijft bestaan, met een nieuw bestuur conform het gemeentedecreet. Aimabele John Deroo (sindsdien terug afgedropen van de kust) zal nergens ontbreken.
Persoonlijk ben ik het beu. Om na te gaan of schepen Bral nog atijd staat vermeld als schepen van evementen op de website van Stad. GOTSPE.

De vzw Kortrijkse Bibliotheken
Blijft in deze beheersvorm nog zes maanden bestaan. Wordt later een intern verzelfstandigd agentschap. (Wat een IVA is leg ik nog wel eens uit.) Toch moet er in afwachting halfweg dit jaar sowieso een nieuw bestuur komen! Gewoon omdat er een nieuwe gemeenteraad is verkozen. We kijken op geen dag hoor.

De vzw OC’s
De vijf ontmoetingscentra blijven bestaan, natuurlijk met een hernieuwde samenstelling van het bestuur. Wat met de buurthuizen van Kooigem en Rollegem?

De vzw Sportplus
Blijft bestaan. Mia blijft een EVA. Moet kunnen.

De vzw Groeningeheem
Blijft bestaan. Over de relatie met de jeugdherberg mag u alles en nog wat bedenken.

De vzw De Warande
Blijft bestaan maar ondergaat een beperkte doelswijziging.
De Warande zal ook “expertise ontwikkelen rond de vrije tijd van kinderen en jongeren”. De stedelijke ambtenaar belast met jeugdbeleid heeft er wel niets meer te vertellen. Er komt een ambtenaar, puur voor het speelplein.
(Weet u nog wat men daar ooit eens mee van plan was? Gebruik onze zoekmachine. Niet verschieten.)

De vzw JOC
Wordt een IVA voor het activiteitencentrum JOC én voor Jeugdinfra.
Er zijn al eeuwen moeilijkheden met die gasten. Per definitie.

De vzw Jeugdinfra
Blijft wel nog zes maanden bestaan in deze beheersvorm. Wordt later een IVA.

P.S.
Morgen of zo meer over IVA’s en EVA’s.
Saaie kost. Terwijl er zoveel rare dingen zijn gebeurd in het JOC. “Onregelmatigheden, slordigheden” maar géén “fraude”.
Voor één keer is er een stadsrevisor van een onschuldige (onnozele) gemeentelijke VZW wat terughoudend.
Kan er wel inkomen, met al die jonge gasten. Dat er ontslagen zijn gevallen en mutaties. De verantwoordelijke en bevoegde schepen Lieven Lybeer heeft teveel mandaten om zijn zakies in het oog te houden. Zustersteden doen.
Leest GOGOL niet, over revisoren.