Historische maar ook ietwat bizarre gemeenteraad (2)

Vervolg van het verslag over de gemeenteraad van 11 juni 2007.
Naar goede gewoonte met feiten, duiding en uiterst vooringenomen kommentaar. Alles door mekaar. Aan u om het onderscheid te maken.

Bizar 4

Er was nog een vraag van Bert Herrewyn (SP.A) over het respect voor de participatie en informering van de bevolking.
Bert is een high potential maar liet zich toch wel met de mond vol tanden afschepen met het schriftelijk antwoord van de burgemeester.
Het jonge raadslid bekloeg zich over het feit dat Stad de vernieuwing van bepaalde adviesraden deze maand niet zal kunnen afronden, hoewel dit in veel gevallen decretaal binnen de zes maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraad moet gebeuren. Bepaalde infovergaderingen haalden ook technisch onvoldoende niveau. Ambtenaren die niet kunnen antwoorden. Absenteïsme van politici.
Op de vijf concrete vragen van Herrewijn kreeg er ongeveer één een antwoord. Bert liet begaan. Want de burgemeester liet weten dat alles in orde komt in de gemeenteraad van juli en dat men vol goede wil is.

Bizar 5

Dit is totaal niet te begrijpen.
Alweer een serie belangrijke agendapunten werden niet eens besproken. Geen seconde. Geen bemerkingen in de Raad? Algemeen goedgekeurd!

Een kleine opsomming.
Het jaarverslag 2006 van Stad. Het mandaat dat men wil geven aan onze vertegenwoordiger bij Figga. (Dat is de financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest.) Nog erger: het voorstel tot verkoop van onze aandelen Suez is zonder één woord goedgekeurd. De oprichting van een autonoom gemeentebedrijf Parko. Het interstedelijk project Expo ’58. Het jaarverslag 2006 van het Erfgoedconvenant. De aankoop en levering van aardgas ten behoeve van Stad en de politiezone VLAS.
Het jaarverslag 2006 van Gaselwest werd door schepen Guy Leleu toegelicht. Een ellenlang discours waarbij de raadsleden verveeld zaten toe te kijken en alweer achteraf geen kik gaven.
De bespreking van jaarverslagen van “intercommunales” zou gans anders kunnen verlopen. Minder obligaat. De verslaggever zou er mogen van uitgaan dat raadsleden ook kunnen lezen. Dat ze dus die documenten ter hand hebben genomen. De verslaggever kan er zich dan toe beperken om te vertellen wat hij in naam van de gemeenteraad zoal heeft uitgericht en beslist in het bestuur van de intercommunale. En dan vragen aan het gezelschap of er nog vragen zijn.

Bizar 6

Dat is nog nooit gebeurd.
De bespreking van de jaarverslagen en resultatenrekeningen 2006 van een heel serie “gemeentelijke VZW’s” (bib, schouwburg, musea, ontmoetingscentra, JOC, enz.) is verdaagd tot de volgende gemeenteraad. De reden is dat er niet voor alle vzw’s een verslag te vinden was van de revisor.
Dat is in het verleden nog het geval geweest, zonder dat er daar iemand over viel.
Burgemeester vertelde dat die verslagen wel ergens “circuleerden” en en gaf een warrige reden aan voor het feit dat ze nog niet allemaal voorhanden waren. Intussen ontsnapte de bevoegde schepen Lieven Lybeer aan een interpellatie over het voorbehoud van een revisor bij de jaarrekening van het JOC.
Herinnert er zich intussen nog iemand dat ooit is afgesproken dat er voor alle gemeentelijke VZW’s samen één revisorbureau zou aangesteld worden, via een offerte?

Bizar 7

Hier is al toegelicht dat de bestaande “gemeentelijke VZW’s” nieuwe statuten krijgen en dat er enkele zullen verdwijnen. Sommige worden EVAP’s, andere gemeentelijke diensten worden IVA’s.
In principe was aanvaard dat de Raad van Bestuur zou bestaan uit 5 leden voorgedragen door de gemeenteraad en 4 leden uit het middenveld. Zogenaamde “externen”. Nu wordt dit plots een verhouding van 8 tot 6. Dit maakt dat de CD&V gegarandeerd door drie in plaats van twee leden wordt vertegenwoordigd. Boks daar maar een keer tegenop.
Hoe en waar en waarom dit nu zo is beslist weet niemand. De burgemeester zegt dat dit werd besproken met de fracties. Het Vlaams Belang wist nergens van.
(Bestuurskundigen menen dat een bestuur met méér dan 12 leden niet goed kan functioneren.)

P.S.
Iedere Kortrijkzaan kan zich kandidaat stellen voor de Algemene vergadering van de “gemeentelijke VZW’s”.
Uitgezonderd voor de culturele VZW’s en De Warande is dit nog altijd niet publiek gemaakt in onze township. Omnog niet van de adviesraden te spreken. En die besturen zouden toch al in juli moeten functioneren…