De Koninginnen en ons OCMW

U las het ongetwijfeld in februari ook al in de kranten.
Dat het Paleis vorig jaar één op zes smeekbedes om geld heeft verhoord. Niet minder dan 242 landgenoten kregen van het departement “rekwesten” een bijgevoegde cheque van meestal 200 euro. (Waar gaan ze die innen?) Wel 19 minder giften dan het jaar tevoren. Terwijl de armoede, zoniet het aantal arme mensen alsmaar stijgt, al van toen we klein waren.

Jaarlijks stromen er ongeveer 15.000 brieven (straks een emailadres) toe in het Paleis. Meestal gericht aan Albert, maar vaak ook aan Paola, Fabiola, Filip, of Mathilde. Zij hebben allemaal een of ander fonds om aan caritas te doen.
Ongeveer 10 procent van de briefschrijvers vraagt om financiële hulp. Die komen dan meestal terecht bij het zgn. Hulpfonds van de Koningin. Dat fonds is wél van Paola. Niet te verwarren met het” Hulpfonds van Koningin Fabiola”. De gazetten hebben dat nog niet helemaal door. Ook dat fonds biedt hulp aan minst bedeelden. Hoe de concurrentieslag tussen beide filantropische koninginnen wordt geregeld is het geheim der godinnen. Zij doen namelijk allebei aan punctuele giften, maar alleszins niet uit de eigen sacoche. Er zijn VZW’s en andere instellingen en particulieren die in hun naam fondsen inzamelen voor de uitoefening van caritas ten huize van Hare Majesteiten. Zo kunnen we het ook.

Juiste adressen

Zo werkt Paola dan nog altijd samen met de vzw “Koninklijk Werk der Wiegjes Prinses Paola” (Romain Rollandlaan 26, te 1070 Brussel – 02/ 376 19 77) en de vzw AMADE-België (Tortelduivenlaan 9 te 1150 Brussel – 02/ 672 99 96. ( Niet verwarren met Adamo.) Verder heb je nog de vzw LUCIA (Naamsestraat 86 te 1000 Brussel – 02/512 32 37.) Als uw kindjes financiële problemen hebben bent u daar bij het juiste adres.
Gegarandeerd komt uw “rekwest” ook aan op volgend adres: Koninklijk Jacht België, Middellandse Zee, territoriale Europese waters.
Middelandse Zee. Bij dislexie evenwel eerder naar ons Fabiola schrijven. Haar fonds is daarin gespecialiseerd. De zetel van het Spaanse hulpfond is gelegen in de Abelenlaan 2 te 1020 Brussel.
Niet in Motril. Bestuur bestaat vooral uit militairen, die dat jacht onderhouden zeker? (Dit is een pure insinuatie.)

Als u niet genoeg eten kunt kopen, of medicijnen tegen ADHD en SOA, wend u zich best tot Paola uit Calabrië. Koninklijk Paleis, Brederodesraat 16 te Brussel. Het secretariaat van de huidige koningin kunt u bereiken op het nummer 02/ 551 20 20. Hebt u als minstbedeelde toch een fax? Dan stuurt u uw bede naar 02/ 512 53 72. Of bent u in het bezit van een PC met internet? E-mail: gpr@kppr.be. (Zeg nu vooral niet van wie u die coördinaten kreeg!)

Elke aanvraag van “behoeftigen en in dringende nood verkerende personen” wordt specifiek door het secretariaat van koningin Paola onderzocht.
Waartoe kan dit dan leiden?
Soms krijgen zij gewoon maar een advies, met verwijzing naar een of andere hulpinstelling. Soms wordt door Paola contact gezocht met een of andere instelling met het oog op een onderzoek of behandeling van uw probleem. Maar soms – en hier wilden we net toe komen – wordt voor uitzonderlijke situaties een onderzoek gevraagd bij het OCMW. En op aanbeveling van juist dit Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk kan Paola dan beslissen om financiële noodhulp toe te kennen. Dat is dan die 200 euro. Albert, de lachende koning, kijkt toe.

Onjuiste antwoorden

Raadslid Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) had dit alles nauwelijks vernomen of hij stelde als doorwrochte republikein schriftelijk vragen aan Stad-OCMW.
1. Hoeveel sociale onderzoeken vroeg het koninklijk paleis in de voorbije jaren aan ons OCMW?
2. Hoeveel daarvan leidden uiteindelijk tot een financiële tegemoetkoming?
3. Wat houden die onderzoeken in? Wat verwacht de koninklijke familie van dit onderzoek? Bestaan hieromtrent afspraken?

Het antwoord op vraag 1 kan het OCMW na maanden denkwerk niet geven !
Want men registreert deze aanvragen niet !
Daar wordt dan aan toegevoegd: “Sowieso gaat het maar om enkele aanvragen per jaar. Als we het cijfer dat in de krant wordt vermeld (242 steuntrekkenden) delen door het aantal OCMW’s verkrijgen we wellicht een cijfer dat aardig in de buurt komt.” Aardig in de buurt komt? Weet het OCMW dan toch om hoeveel gevallen het gaat?

Sowieso !
België telt 589 gemeenten en evenveel OCMW’s of CPAS’s. In Vlaanderen 308. In het Waalse Gewest 262. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 19.
Wat wil het OCMW nu eigenlijk zeggen? Dat we de 1576 brieven aan het hulpfonds van Paola moeten delen door 589 en dan ongeveer weten hoeveel onderzoeken voor een premie aan ons OCMW werden toevertrouwd? Rare redenering, alhoewel tekenend voor een instantie ten behoeve van behoevenden.

In het antwoord op vraag 1 staat nog een fout. OCMW zegt dat “ze” (het paleis) een intake maken als het OCMW de aanvrager niet kent. Dat is niet juist.
In de nota bestemd voor de persoon belast met het sociaal onderzoek wordt wel degelijk gevraagd dat het OCMW een bezoek brengt aan de persoon die zich nog niet tot het OCMW heeft gewend.

Op vraag 2 kan het OCMW ook niet antwoorden.
Want het Paleis laat niet weten welk gevolg er aan het verzoek is gegeven. Stom! Zo geraken we absoluut niet vooruit in de strijd tegen de armoede. Helemaal zonder statistieken.

In antwoord op vraag 3 is aan raadslid Maarten Seynaeve (VB) een bijlage gestuurd met de vragenlijst van het secretariaat van Paola.
Dat het OCMW zoveel onwetendheid over de giften voorwendt is niet helemaal normaal.
Men vraagt aan het OCMW om een beschrijving van het probleem bij de aanvrager. Men vraagt welke hulpverlening het OCMW zelf eventueel kan geven. Men vraagt of het OCMW een andere tussenkomst zou overwegen. Het rekeningnummer waarop een mogelijke gift kan worden overgemaakt.
Tenslotte dient het OCMW ook de naam op te geven van de medewerker die het onderzoek uitvoert. Dus kan het niet anders of het OCMW registreert toch de gevraagde tussenkomsten.
___________
Bronnen:
* Bulletin van Vragen en Antwoorden, juni 2007, vraag Maarten Seynaeve van 2 april 2007.
* Onze connectie ten paleize. (Die kale kop die zich altijd wegduikt op handelsmissies.)