Nog een perceptieve prijsvraag

Wat waren uw gelukkigste ‘politieke’ momenten sinds januari 2007 in Kortrijk, dat wil zeggen sinds de installatie van het nieuwe bestuurscollege CD&V-VLD?
Tel er dan de ongelukkigste bij.

Eind augustus publiceren we de resulaten.
De winnaar krijgt een abonnement op de bijlagen van kortrijkwatcher.
De winnaar is de Kortrijkse burger die het volkomen mis heeft.
Tweede is die deelnemer die met het meest onbenullige moment voor de dag komt. Zowel ten goede als ten kwade.

Huishoudelijke mededeling

Komende verloftijd zal de frequentie van gepubliceerde stukken afnemen.
Alhoewel, onze redactiesecretaresse heeft beloofd om zowat wekelijks toch iets te laten verschijnen.
Benieuwd wat dat gaat worden…
Na de congé gaan we weer voluit.
Beogen ook meer ter plekke af te stappen.
Kortrijkwatcher wordt sterreporter. Als het nodig is ook ’embedded’.

Onze golfers zullen nog lang naar elders moeten

Zoals u weet (stukken van 15 en 16 november 2006) is er wel degelijk sprake van een golfterrein in het Kortrijkse ruimtelijk structuurplan.
Men dacht aan een ruim landschapspark met een netwerk van groenvoorzieningen en fiets-en voetpaden. En zonder dit expliciet te zeggen: in het zuiden van de stad. Om welk type het zou gaan werd in het ongewisse gelaten.

Een teken dat het huidig schepencollege niet echt van plan is om er werk van te maken is het zopas verschenen (20 juli) persbericht van de Vlaamse regering.
De titel ervan is overigens volstrekt overdreven triomfantelijk: “Uitvoering Vlaams golfmemorandum zit op volle kruissnelheid: nieuwe stappen in de democratisering van de golfsport”.
Drie bestaande golfterreinen kregen een herbestemming en daarmee bestaans- en rechtszekerheid. Daarbij krijgt in onze provincie enkel Damme Golf een uitbreiding. Ieper is nog altijd in onderzoek. Ook de creatie van 7 nieuwe locaties verspreid over het Vlaamse land (Knokke, Nevele, St.Giliis Waas, Schilde, Lommel, Bree, Sterrebeek) is nog altijd in onderzoek.

Met andere woorden: het persbericht zegt niets méér dan we al niet wisten uit het Golfmemorandum van 2003 en de zgn. ‘bisnota’. Het herhaalt ook wat al te lezen stond in een persbericht van juli 2005, ondertekend door de ministers Dirk Van Mechelen (VLD) en Bert Anciaux (Spirit, dus ook SP.A).

Er zijn totaal geen nieuwe stappen gezet.

Intussen valt er in het laatste Vlaams persbericht geen woord te bespeuren over een mogelijk golfterrein in Kortrijk.
Landelijk bekeken is (was) Groen fervent tegenstander van de uitvoering van het golfmemorandum. Spirit dus niet.
En de kartelpartner in onze plaatselijke olijfboomfractie “SP.A-Groen-Spirit” is zeker geen voorstander van een golfterrrein type III (40 tot 70 ha) in Kortrijk.
In het huidige Schepencollege liggen curieus genoeg nu de middenstandschepenen even dwars. Eerder was dat de ACW-fractie.
Welke belangen wil in het bijzonder Jean de Béthune nu verdedigen? Die van de landbouwers, of van adellijk patrimonum?

DUIDING
Onze Kortrijkse golfers willen overal elders tegelijk zijn, en naartoe. Zo zijn ze. Karakterieel. Per definitie. Golf is geen sport.
Het is spel maken. Gezien en gezien worden. Golfers vinden Kortrijk – om te golfen – te dicht bij de deur, achterlijk. Vertellen het elders dan. Zitten goed. Snobs. Ijdeltuiten.

OPINIE
Dat er in de lengte van dagen geen golfterrein in Kortrjk komt is op een bepaalde manier een zegen. Incest is er hier al genoeg.

Tegelijk (mondiaal bekeken dan): er moet iets blijven, tussen ons. Vlassers.

FEITEN
Wil het geslacht de Bethune op zijn eentje golfen?

Weet je wat?
Het kan die golfers allemaal niet schelen.

Love is in the air

Kijk vanavond (19u35) maar eens naar het programma “Duizend zonnen en garnalen” op VRT1.
En zondag is er nog een herhaling.
De Pitts heeft zijn standplaats op vliegveld Kortrijk-Wevelgem.

De passagier is door de programmamakers ad random opgepikt in Kortrijk.
Het staaltje vliegkunst wordt uitgevoerd boven het terrein van Moorsele.
Acrobatie nooit verwarren met stuntvliegen. Het is kunst!

Duizend bommen en granaten!
Wanneer zal raadslid en volksvertegenwoordiger Bart Caron (Spirit) eens inzien dat er ook humorologie bestaat in de lucht?

CORA und kein Ende (3)

Eind mei kwam er een gunstig advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) met betrekking tot de inplanting van het CORA-winkel- en recreatiedorp in Moeskroen-Etaimpuis. Op ongeveer een kwartier rijden vanuit Kortrijk.

Zeven leden van dit Comité zijn nu bereid gevonden om beroep aan te tekenen bij het zgn. Interministerieel Comité voor de Distributie.
Vertegenwoordigers van de minister van Middenstand, van de Economische Sociale Raad Wallonië (provincie Henegouwen), van de verbruikersorganisaties, Unizo en de Waalse zusterorganisatie UCM.

Volgens het bezwaarschrift is het Cora-complex niet in het belang van de consumenten. En er is al een overaanbod aan winkels in het marktgebied. Ook de te verwachten tewerkstellingscijfers zijn overdreven. Er zal jobverlies komen in de bestaande winkels (waarvan er al een overaanbod is?).

Ik zou nu toch eens graag dat gunstig advies van het NSECD gepubliceerd zien door Unizo.
En we kijken waarlijk uit naar de beslissing van het Interministerieel Comité, als daar straks CD&V-ministers in zetelen. Met Leterme als premier.

Nadere info kunt u opvragen bij Ronny Lannoo, Unizo-adviseur. GSM 0475/906 335.
Of bij Stefaan Matton, directeur Unizo Zuid-West-Vlaanderen. GSM 0496/536 335.
Zie ook www.stopmegashop.be

Riolen zonder scheute (2)

De aanleg van een gemeentelijk rioleringsnet en meer speciaal de aanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater gescheiden afvoert eist ook voor Kortrijk een fikse hap uit het budget.
Zo heeft men in de de laatste gemeenteraad van deze maand eindelijk een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de aanleg van een (pers)leiding voor de vuilwaterafvoer op de Marionettenberg. Voor een geraamd bedrag van niet minder dan 1,1 miljoen euro.
Maar wat is een persleiding? Schepen Bral, van milieu ?

Om de gemeenten aan te sporen in hun waterzuiveringsbeleid bestaat er sinds 1996 een gewestelijk (= Vlaams) subsidiebesluit. In 2002 grondig gewijzigd en in 2005 bijgestuurd. De subsidie bedraagt standaard 50 procent van de rioleringskost in een totaal project waarbij naast de riolerings- ook wegeniswerken dienen uitgevoerd. En de gewestbijdrage kan verhoogd worden tot 75 % voor de aanleg van een gescheiden stelsel.

We keren nu even terug in de tijd.
In de gemeenteraad van februari 2002 – vijf jaar geleden – werd bij hoogdringendheid een studiecontract voorgelegd voor de aanleg van een leiding voor vuilwaterafvoer op de Marionettenberg, én de (interne) sanering van riolen in de wijk Groenpark (Rollegemseweg-Groene Dreef). Bij hoogdringendheid want men wou geen subsidies verliezen door laattijdig indienen van dossiers. De kosten voor de werken op de Marionettenberg werden toen geraamd op 215.667 euro en de erelonen op 20.800 euro. Voor de werken in het Groenpark dacht men aan 371.840 euro plus 32.100 euro ereloon.

En de Vlaamse Milieumaatschappij (V.M.M) beloofde toen een subsidie van 241.417 euro , me dunkt toch voor de twee dossiers samen? Erratum gewenst.

Bij hoogdringendheid keren we nog altijd liefst wat verder terug in de tijd.
Reeds in 1996 vroeg de V.M.M. aan Stad welke riolingsdossiers men dacht in te dienen voor het subsidiëringsprogramma 1998-2002. Stad antwoordde daarop in 1997 en twee dossiers (Marionetten en Groenpark) werden goedgekeurd. De gemeenteraad van september 1997 sloot zich daarbij aan. Meer nog: men drukte tevens de intentie uit om de timing die de Vlaamse Gemeenschap voorstelde te respecteren. BESTUURSKRACHT.
En zoals gezegd werden in februari 2002 (vijf jaar later) bij hoogdringendheid de voorwaarden en wijze van gunnen voor de werken vastgelegd. De studieopdracht ging naar de NV Arcadis Gedas uit Kortrijk.
Een Ministerieel Besluit van 17 december 2004 kende een subsidie toe van 241.417 euro.

We keren nu terug uit de tijd en schrijven 9 juli 2007.
De gemeenteraad keurt zonder enig gemor een nieuw en nu definitief ontwerpdossier goed voor (enkel) de Marionettenberg.
Samengevat komt het hierop neer:
– de aanleg van een vuilwater- en regenwaterleiding, maar nu over de gehele lengte van de Marionetten;
– het aanleggen van een vuilwaterleiding in de Kennedylaan.
Het laatste meer speciaal voor het AZ Groeninge.

In het voorontwerp was er nog sprake van een langsgracht (Stefaan Bral, wat is dat?) achter de woningen van de Marionetten, kant Munkendoornstraat. Voor zoiets kan zelfs 100 procent subsidie verkregen worden. Maar de bewoners gingen niet akkoord. (Welke? Wanneer? Hoe?)

Er werd ook gekozen om de werken uit te voeren over heel de Marionetten, in plaats van enkel het ‘eerste stuk’. Het eerste stuk.
En nu komt het, voor het tweede stuk.
Voor deze uitbreiding van de werken wordt geen extra subsidie gevraagd. Waarom niet? Omdat dit tot een vertraging van het dossier zou leiden ! En gezien dit dossier belangrijk is voor de riolering van het AZ Groeninge kan hier niet meer op gewacht worden. WE ZIJN AL TIEN JAAR BEZIG MET HET DOSSIER. En in 2002 en in de vorige eeuw wist men toch al van dat nieuwe ziekenhuis? BESTUURSKRACHT !

(Een wijziging aan het subsidiebesluit in 2005 laat nochtans een soort spoedprocedure toe waarbij een aanbesteding kan doorgevoerd vooraleer het ontwerpdossier door de gouverneur is goedgekeurd.)

Het studiebureau NV Arcadis Gedas raamt de kosten voor de infrastructuurwerken nu op 1.108.455 euro, BTW inclusief.
In 2002 hadden we het nog over 215. 667 euro.
De begroting 2007 (dit is van dit jaar) voorziet voor de rioleringswerken op de Marionetten 525. 500 euro, en een subsidie van 241.462 euro.
Zet even in gedachten in de tijdsband de cijfers op een rij, afgerond.
* 215.000
* 525.000
* 1 miljoen.
Word nu maar goed gek.

Vraag.
Hoeveel gewestelijke subsidie zijn we kwijtgeraakt door een combinatie van traagheid van bestuur én onder druk van het AZ Groeninge?

Nog een vraag.
Hoeveel van de andere geplande rioleringswerken zullen door deze onvoorstelbare meerkost voor de Marionetten worden uitgesteld? In het programma van de werken 2007 is qua riolering een totaal budget voorzien van 4 miljoen. Erelonen 140.000 euro. Meerwerken: 100.000 euro. Welke verschuivingen mogen we verwachten?
Eén vierde van het totaal budget gaat nu ongeveer plots naar Marionetten. In die buurt wonen nogal wat invloedrijken.

P.S.
De oppositie – in het bijzonder Groen en Spirit- zou zich beter een keer inlaten met dit soort concrete en rare stadsdossiers. Inplaats van te lullen over punten die Stad overstijgen. Onlangs nog: dierenwelzijn, rassendiscriminatie, liberalisering van de energiemarkt. Brussel-Halle-Vilvoorde. Laat iedereen ophouden met het indienen van moties. Keep it simpel.
Meer spirit gevraagd. ‘t Is zo al saai genoeg.

Riolen zonder scheute (1)

Zoals geweten mogen riolen niet al te veel scheute hebben. Het water loopt dan te snel weg, en de vaste substantie blijft achter.
Maar de realisatie van ons Totaal Rioleringsplan (TRP) – waar geen (groen) gemeenteraadslid of de nieuwe oude schepen van milieu iets van weet – verloopt wel uitermate traag. Door de traagheid van bestuur zullen we zelfs gewestelijke subsidies verliezen.

(Wordt vervolgd. Ben ook wat traag vandaag.)

Happy New Ears krijgt véél minder dan gevraagd

Het Happy New Ears (HNE) muziekfestival ontstond in 1996 onder impuls van Joost Fonteyne van het vroegere kunstencentrum Limelight. Joost is nog altijd de zakelijke en artistieke directeur van de vzw (tegelijk zakelijk directeur van Buda Kunstencentrum), en de voorzitter is Walter Couvreur.
De bedoeling is dat HNE na 2009 opgaat in Buda Kunstencentrum. (Men wou dit tot zolang uitstellen om te genieten van afzonderlijke subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.)

Voor de periode 2003-2006 ontving het festival van hedendaagse, niet-commercële muziek (al meegemaakt? Klinkende Stad?) een jaarlijkse subsidie van 100.000 euro. Voor de periode 2007-2009 vroeg men niet minder dan 265.000 euro. Jaarlijks. Bert Anciaux schonk 125.000 euro, me dunkt voor de gehele periode 2007-2009. (Niet juist te achterhalen op internet.)
HNE staafde de vraag naar meer middelen met een stijging van de loonkost en een stijging van de budgetten voor de receptieve én productieve werking.
Qua personeel wil men van 1 VTE naar 2,2 VTE gaan.
De administratie van Bertje vond dit allemaal niet gepermitteerd en bracht zelfs in oorsprong een voorlopig negatief advies uit over het beleidplan. Het was veel te weinig concreet uitgewerkt. Overigens kreeg het festival al 87.628 euro subsidies van de “internationale werking”. (Het bedrag van de stadstoelage en de provincie vind ik ook al niet terug.)
Na een verweerschrift van HNE is de administratie bijgedraaid. Er zijn wel degelijk veel huur-, reis- en verblijfkosten. Het communicatiebudget ligt hoog. En men wil verder internationaliseren en het evenement “Klinkende Stad” uitbreiden.

Het artistieke advies van de beoordelingscommissie was van meetaf aan positief, met evenwel een objectie over de gevraagde subsidies.
Het festival heeft een eigen identiteit opgebouwd die uniek is in West-Vlaanderen en die door samenwerking met Lille ook een duidelijk bovenlokaal élan heeft. Het programma is bijzonder boeiend en eigengereid en trekt daarenboven een ruim publiek aan.
(Is die beoordelingscommissie hier al wel geweest?)

Maar toch blijft de artistieke beoordelingscommissie met een aantal belangrijke vragen zitten.
Juist door de geplande fusie met Buda Kunstencentrum is de gevraagde stijging van de financiële middelen en van personen overdreven.
Ook het gecombineerde takenpakket van de directeur van BUDA KC (Joost) en HNE roept vragen op.
Na de repliek van HNE besluit de beoordelingscommisie toch akkoord te gaan met een zekere verhoging van de middelen, specifiek voor de internationale projecten.

Curieus hoeveel méér subsidies Buda KC dan zal krijgen na de incorporatie van het muziekfestival.
De administratie van de minister van Cultuur gaf nu al een schot voor de boeg: “Het verhogen van de samenwerking met Buda -eiland zou toch de vaste kosten moeten verlagen?”

Muziekclub “De Kreun” krijgt toch nog 240.000 euro

“De Kreun” kende 25 jaar geleden een bescheiden begin in een Bissegems café met achterzaaltje.
Nu huist de club voorlopig in het voormalige Limelight. Want men hoopt in 2008 zijn intrek te nemen in een nieuwe concertzaal en het Muziekcentrum.
De artistieke leiding van de club is in handen van Bart Geldhof, de zakelijke leiding (directeur) berust bij Stijn Roggeman.
Voorzitter van de Vzw De Kreun is Henk Vandenbroucke. Frany Devos van Buda KC nam eind maart ontslag als bestuurder. Nico Haemers is de nieuwe secretaris.

Bij de laatste subsidieronde van minister Bert Anciaux voor de periode 2007-2009 kreeg De Kreun 240.000 euro, dat is 20 procent méér dan de vorige keer.
En het zag er nochtans niet goed uit.
De subsidie- aanvraag werd door de administratie van de minister van Cultuur totaal de grond ingeboord. Negatief geadviseerd.

Wat was er mis mee?
Het zakelijk beleidsplan was niet duidelijk en onvoldoende toegelicht. Er werd geen loonberekening bijgevoegd zodat de administratie niet kon checken of de ingebrachte loonkosten realistisch zijn. (Bij De Kreun werken 5,5 voltijdse equivalenten en men wil er 7 van maken.)
De toelichting bij de begroting was ondermaats. (Het boekjaar 2004 werd afgesloten met verlies, maar er was een gecumuleerde winst van 51.000 euro.
De Kreun vraagt veel te veel subsidies: 79 procent van de totale uitgaven. Nergens wordt nochtans een verwachte Europese steun ingebracht.
Qua infrastructuur is de samenwerking met Stad niet duidelijk en wordt niet gestaafd met de nodige documenten.

Gelukkig kon De Kreun nog een en ander rechtzetten bij de repliek.
Hieruit bleek dat er nu plots 4,5 voltijdse equivalenten werken bij de club. En die kosten elk 29.476,55 euro.
En nu is er voor 2005 sprake van een “internationale” subsidie van 25.000 euro.
Toch blijft de administratie bij haar standpunt dat de inkomstensamenstelling onevenwichtig is. Bepaalde subsidies (Interreg) en ander inkomsten (sponsoring) zijn zeer voorzichtig ingebracht. Er schort ook iets aan het publieksbereik.

Ook de oorspronkelijk nogal kritische artistieke beoordeling is na het verweerschrift van de club bijgedraaid.
De toekomstplannen met het Muziekcentrum zijn ambitieus. De Kreun zal een heel nieuwe organisatie worden. Met een nieuwe lijn in de concertprogrammering, een artistieke schaalvergroting, een muziekeducatief luik, nieuwe samenwerkingsverbanden.
“Maar omdat het af te wachten is hoe de plannen zullen worden gerealiseerd zal De Kreun zich opnieuw moeten bewijzen.”
Vandaar dat de artistieke beoordelingscommissie akkoord kon gaan met een eerder beperkte stijging van de subsidies.

Ter info: het “jeugdhuis “De Kreun” krijgt dit jaar van Stad 26.335 euro. Maar er zijn ook niet te achterhalen niet-financiële vormen van steun. En ook een toelage uit de stedelijke pot voor podiumkunsten.

P.S.
Een volgende keer hebben we het over de subsidiëring van het festival “Happy New Ears”.
Verwarring met ‘De Kreun’ is onvermijdelijk, en tevens Buda KC.

Wordt Stefaan De Clerck de eerste burger van het land?

De kranten houden vol dat onze burgemeester er zin in heeft.
Dat Stefaan wil Kamervoorzitter worden.
We zijn er wel mee.

Het wordt zeker een druk parlementair jaar nu Leterme, de toekomstige premier, zoveel goed bestuur heeft beloofd.
Ga er maar vanuit dat er in het komende parlementair jaar gedurende zowat 70 dagen plenaire zittingen zullen plaatsgrijpen. Soms al in de voormiddag en tot een gat in de nacht.
En een parlementair jaar is véél minder dan een kalenderjaar.

Onze burgemeester zal daarbij volgens een ruwe schatting minstens 300 uren de voorzittershamer moeten hanteren. En heen en weer rijden naar Brussel kost hem dan 70 maal 3 uren = 210 uren. Totaal aantal uren afwezig in Kortrijk: minstens 500, alleen daarvoor.
Hierbij rekenen we nog niet de talloze vergaderingen met het Vast Bureau, het College van Quaestoren. En zo’n Kamervoorzitter moet ook heelwat buitenlandse delegaties ontvangen. Fracties verzoenen. In achterkamertjes vertoeven.
Met andere woorden: onze burgemeester is alleszins drie dagen per week niet meer op het stadhuis. Moet soms ook op reis met een parlementaire delegatie. Kan gerust twee weken duren.
En nu en dan op bezoek gaan bij de koning.

Wie zal er hier ter stede dan de plak zwaaien? Schepen Lieven Lybeer? Guy Leleu?
In elk geval het ACW. De Gilde zal wat uitspoken tijdens de afwezigheid van de burgemeester! (Jean de Bethune zijn kop staat er niet meer naar.)

In verkiezingstijden zei Stefaan geregeld dat hij “voluit voor Kortrijk gaat”.

Een Kamervoorzitter verdient wat meer dan een eerste minister.
Ik schat 11.150 euro bruto per maand. Maar weet niet of daar het vakantiegeld is inbegrepen. De eindejaarspremie. En er zijn natuurlijk representatiekosten, kosten voor huisvesting, een auto met chauffeur. Plus een geplafonneerde wedde als burgemeester. Zeg maar dat het prijskaartje per jaar voor zo’n een voorzitterschap naar de 10 miljoen BEF kan oplopen.
(Waarom wordt dat eigenlijk zo moeilijk gemaakt om het salaris van de eerste burger van het land op te sporen?)

Dries Dequae zaliger is ook ooit eens Kamervoorzitter geweest.
Hij vertelde me toen dat het de schoonste job was uit zijn leven. Een riante wedde om niets te doen, zo zei hij letterlijk.
Als u het niet gelooft: dat was in “De Middenstand” in Kuurne, op een zondagmiddag, bij de kaartinge. Met zijne hoed. Ik schrok me een hoedje.

We jeunen het Stefaan, maar als hij de eerste burger van het land wordt is dat wel spijtig voor onze geliefde Stad.
Er zijn hier ter stede nog veel vervelende dingen te doen, waarbij een representatieve functie op het hoogste niveau op de duur totaal geen voeling meer mee heeft.
Herman De Croo in een boerendorp als Brakel redde zich met tientallen halve en hele medewerkers. En geraakte ook nog over zijn toeren.