Over Bart, Bert, Carl, Cathérine, Eric, Jean, Maarten, Patrick, Philippe, Roel en Vincent, Wout … et les autres

Zoals wel vaker gebeurt zijn er in de gemeenteraad van maandag 9 juli weer talloze belangrijke agendapunten zonder enige behandeling gebleven. U kent het refrein: “Geen bemerkingen in de Raad? – Goedgekeurd.”
We vernoemen: Vlaams Stedenfonds (JA!), de jaarrekening en het verslag 2006 van het Stadsontwikkelingsbedrijf (JA!), de jaarrekeningen en verslagen 2006 van de talloze stedelijke VZW’s, het nieuwe beheer van de bibliotheek (een IVA), aankoop sportmateriaal, nieuwe leningen, overeenkomst met De Lijn inzake gratis busvervoer voor studenten, alternatieve gerechtelijke maatregelen. Iedereen knikt. Weten geeneens waar de dossiers zijn te vinden.
Bij andere – ook belangrijke punten – viel er soms wel een bemerking, maar helemaal niet ten gronde. Stuitend onbenullig.
Van onze verkozenen. De stemmentrekkers.

Hierna een overzicht van enkele willekeurige tussenkomsten, per interpellant alfabetisch gerangschikt.
En met de voornaam, want dit soort respect voor mekaar vindt hier nu ook ingang. Niveau!

Bart
Caron (Spirit) had de euvele moed om de website van Kortrijk Designregio te bekritiseren. En gelijk heeft hij. Een ware schande
voor een stad die zich wil opwerpen als designstad. In Europa. In de wereld. Waren we daar nu , in Keulen?
En toch krijgt onze designmeester Marc Dubois opnieuw flinke sommen geld toegewezen. Een vorige keer al 155.000 euro, waarvan 70 procent naar personeelskosten gaat. Nu komt daar nog 50.000 euro bij voor dit en volgend jaar. Bart had er beter aan gedaan om de studie van Becky Verthé over onze designstad op tafel te gooien. Zie stuk van 15 en 21 december 2006. Komt er een “oktoberrevolutie”? Een designfabriek? Een designhuis? Wat doet die Dubois eigenlijk? Waar huist hij, en wanneer? Waar blijven zijn actieverslagen en plannen? De jaarrekeningen en begrotingen?
Kortrijk Design viel onlangs buiten de prijzen van cultuurminister Bert Anciaux. Vanwaar de pudeur van Bart, gewezen kabinetsmedewerker van Bert, om dit negatief advies even nader toe te lichten in onze gemeenteraad? Als PIH hier niet bestond was er hier niets.

Bij de afsprakennota tussen het stadsbestuur en de adviesraden kon Bart een waarlijk innoverend amendement laten goedkeuren. Die adviezen en de replieken van het stadsbestuur komen voortaan op de website! Die van minister Bert over Passerelle en Kortrijk Design nog niet.

Bert
Herrewyn (SP.A) liet een onthouding optekenen bij de resultatenrekening van het JOC. Schepen Lieven Lybeer ontsnapte wel aan een scherpe interpellatie over het feit dat de revisor voorbehoud maakte bij het nazicht van die rekening.
(Waarom wordt er via een offerte geen één en dezelfde bedrijfsrevisor aangesteld voor alle VZW’s?)
Bert kan ook nog leren dat hij in de eerste plaats de concrete dossiers van Stad moet inkijken. In plaats van over Europa.’ t Is wel vervelend. Al die rassen.

Carl
Vlaams parlementslid Decaluwé (CD&V) heeft het woord genomen! ‘t Was lang geleden. En zo hebben we vernomen dat de liberalisering van de energiesector mislukt is. Laat hij daar maar eens op terugkomen als Leterme premier wordt en Electrabel op de knieën krijgt.

Cathérine
Matthieu (Groen) had het in het lang en het breed (vijf pagina’s) over dierenwelzijn. Schepen Bral van leefmilieu vond dat hij nog niet veel kon antwoorden op de tussenkomst aangezien hij die vijf pagina’s toelichting pas ‘s morgens had gekregen. Bral heeft nochtans geen beroepsbezigheden meer?

Eric
Flo is geroyeerd bij het Vlaams Belang en zetelt nu als onafhankelijke.
Het gejoel in de Raad is niet uit de lucht als hij het woord neemt. Men vindt hem een stoethaspel. Dat is natuurlijk gemakkelijk als hij dan toch iets zegt dat ietwat behartenswaardig is. Zo vond hij het een blamage voor de politie en Parko dat er voor een studie over het parkeerbeleid (budget onbekend!) moet beroep gedaan worden op externen.
(Het is eerder een blamage voor al onze verkeerskundigen. Ambtenaren. Die dure Geldhof in de eerste plaats. En waar is dat simulatie-apparaat?)
En bij de studie over groenaanleg in publieke ruimte (budget: 15.000 euro) heeft Flootje weer gelijk als hij oppert dat de tuinbouwschool daarbij moet worden betrokken.
De humor van Flo wordt totaal niet begrepen. Toen hij voorstelde om het zwembad bij warm weer ook ‘s nachts open te stellen en om honderden airco’s te plaatsen in stadsgebouwen stak hij natuurlijk de draak met het hittenoodplan van schepen Lybeer. De luis in de pels wordt middels gegniffel op alle banken doodgeknepen. Is voor de rest van de bestuursperiode onschadelijk gemaakt.

Jean
Schepen de Bethune (CD&V) krijgt de prijs van het kortste antwoord. Op de zes vragen van Maarten Seynaeve over de stand van zaken betreffende het horecaplan kwam er één (1) antwoord. De burgemeester moest dan maar in zijn plaats opdraven. Vanwege specialist Koen Byttebier (VLD) inzake het stilteplan en het “café van wacht” kwam raar genoeg geen repliek of aanvulling.

Maarten
Seynaeve (Vlaams Belang) vond het niet kunnen dat een bestuurslid van een stedelijke vzw zomaar zonder enige motivering kan worden buitengegooid. Hierop antwoordde de burgemeester dat er wel een motivering dient te zijn maar dat die niet naar buiten wordt gebracht.
(Ik ben ooit buitengezet uit de vzw Bruisende Stad zonder enige motivering. Niet intern noch extern. Men wou me gewoon buiten. Had teveel vragen en voorstellen. En in eerste instantie zelfs gebeurd buiten mijn weten om.)

Patrick
Jolie (CD&V) is er nu stilaan zeker van dat hij nooit nog schepen wordt. Hij heeft zich als lid van de meerderheid onthouden bij het punt over de herprofilering en circulatiewijzigingen op gewestwegen. Met een goede reden: bepaalde werken zijn al uitgevoerd zonder de gemeenteraad daarin te kennen.
(Verantwoordelijke schepen Guy Leleu maalt daar helemààl niet om. Voert zijn eigenste politiek uit via de kranten, meer speciaal “Het Laatste Nieuws”.)

Philippe
De Coene (SP.A) liet in enigszins gewijzigde vorm een motie goedkeuren tegen de prijsverhoging van aardgas door Electrabel. In Parijs (Suez) zijn ze nogal een beetje bang hoor van die moties.
Bij niemand kwam het in het hoofd om een voorstel neer te leggen waarbij Stad zou op zoek gaan naar een nieuwe leverancier.

Roel en Vincent
Deseyn (CD&V) zetelt nog in het federale Parlement. Ook als er onderwerpen ter sprake komen waar hij te Brussel om bekommerd is, zegt het raadslid geen woord. Is wel druk bezig met zijn GSM en allerhande lectuur. En staatssecretaris Vincent Van Quickeborne (VLD) heeft het ook altijd drukdrukdruk.
Zo nu en dan bedenk ik uit respect iets schoons. Dat gemeenteraadsleden wel zouden kunnen komen zitten in de Raad om daar wat persoonlijk werk te verrichten, of om te wachten tot het gedaan is, maar tegelijk weigeren om de absentielijst te tekenen en daarmee verzaken aan hun presentiegeld. Respect voor uw eigen moet toch kunnen?

Wout
Schepen Maddens (VLD) was uitvoerig gedocumenteerd over GSM-masten. We weten er nu alles over. Over het verschil tussen masten en pylonen. Wat een verlichtingspyloon is. Wat de Telecomcode beoogt. Dit alles in antwoord op een vraag van Philippe De Coene waarom een goedgekeurde verlichtingspyloon in Heule uiteindelijk een GSM-mast blijkt te zijn. Tot grote verbazing van de omwonenden die nu nog zullen proberen de zaak aan te vechten bij de Raad van State.
Maar waarom heeft Wout niet gezegd dat het toenmalige stadsbestuur zich heeft laten in de luren leggen? Laat ons zeggen: uit onkunde.
Meer nog. Waarom liet de schepen Wout na om doodgemoedereerd te vertellen dat het positief advies van het College er is gekomen in 2006, toen juist De Coene Рde vraagsteller Рnog deel uitmaakte van dat College? Dat hij de huidige schepen РWout Рdaar niets mee heeft te maken. Exc̩s de z̬le.

Dat advies ging over een bouwaanvraag vanwege het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (niet van een operator) voor het plaatsen van 4 verlichtingspylonen met een hoogte van 25 m., het aanbrengen van antennes en bijhorende technische installatie. Architect: Arch & Teco Networks uit Gent.
Er moest toen ook nog voorafgaand aan de werken een rapport voorgelegd aan de directie Stadsplanning.
Nooit meegemaakt dat een huidig raadslid zichzelf vanuit de oppositie over zijn functie als vroeger schepen in de meerderheid ondervraagt. Waarom staat dat niet in de gazetten?

Et les autres??
Ja.
Opvallend dat er in bovenstaande lijst van interruptanten slechts één vrouwelijk raadslid is vernoemd.
Kan er ook niets aan doen dat ze thuis wél alles te vertellen hebben.
Kinderopvang of niet. Hebben we nu een keer de raadszittingen met een half uur uitgesteld. Opdat ze de kindjes zouden kunnen eten geven. Terwijl ze hun papieren inkijken.
Voor de bestuursleden van de vzw Bruisende Stad zijn er niet eens genoeg vrouwelijke kandidaten. Bral !!! Het is uw schuld.