Riolen zonder scheute (2)

De aanleg van een gemeentelijk rioleringsnet en meer speciaal de aanleg van een stelsel dat afvalwater en regenwater gescheiden afvoert eist ook voor Kortrijk een fikse hap uit het budget.
Zo heeft men in de de laatste gemeenteraad van deze maand eindelijk een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de aanleg van een (pers)leiding voor de vuilwaterafvoer op de Marionettenberg. Voor een geraamd bedrag van niet minder dan 1,1 miljoen euro.
Maar wat is een persleiding? Schepen Bral, van milieu ?

Om de gemeenten aan te sporen in hun waterzuiveringsbeleid bestaat er sinds 1996 een gewestelijk (= Vlaams) subsidiebesluit. In 2002 grondig gewijzigd en in 2005 bijgestuurd. De subsidie bedraagt standaard 50 procent van de rioleringskost in een totaal project waarbij naast de riolerings- ook wegeniswerken dienen uitgevoerd. En de gewestbijdrage kan verhoogd worden tot 75 % voor de aanleg van een gescheiden stelsel.

We keren nu even terug in de tijd.
In de gemeenteraad van februari 2002 – vijf jaar geleden – werd bij hoogdringendheid een studiecontract voorgelegd voor de aanleg van een leiding voor vuilwaterafvoer op de Marionettenberg, én de (interne) sanering van riolen in de wijk Groenpark (Rollegemseweg-Groene Dreef). Bij hoogdringendheid want men wou geen subsidies verliezen door laattijdig indienen van dossiers. De kosten voor de werken op de Marionettenberg werden toen geraamd op 215.667 euro en de erelonen op 20.800 euro. Voor de werken in het Groenpark dacht men aan 371.840 euro plus 32.100 euro ereloon.

En de Vlaamse Milieumaatschappij (V.M.M) beloofde toen een subsidie van 241.417 euro , me dunkt toch voor de twee dossiers samen? Erratum gewenst.

Bij hoogdringendheid keren we nog altijd liefst wat verder terug in de tijd.
Reeds in 1996 vroeg de V.M.M. aan Stad welke riolingsdossiers men dacht in te dienen voor het subsidiëringsprogramma 1998-2002. Stad antwoordde daarop in 1997 en twee dossiers (Marionetten en Groenpark) werden goedgekeurd. De gemeenteraad van september 1997 sloot zich daarbij aan. Meer nog: men drukte tevens de intentie uit om de timing die de Vlaamse Gemeenschap voorstelde te respecteren. BESTUURSKRACHT.
En zoals gezegd werden in februari 2002 (vijf jaar later) bij hoogdringendheid de voorwaarden en wijze van gunnen voor de werken vastgelegd. De studieopdracht ging naar de NV Arcadis Gedas uit Kortrijk.
Een Ministerieel Besluit van 17 december 2004 kende een subsidie toe van 241.417 euro.

We keren nu terug uit de tijd en schrijven 9 juli 2007.
De gemeenteraad keurt zonder enig gemor een nieuw en nu definitief ontwerpdossier goed voor (enkel) de Marionettenberg.
Samengevat komt het hierop neer:
– de aanleg van een vuilwater- en regenwaterleiding, maar nu over de gehele lengte van de Marionetten;
– het aanleggen van een vuilwaterleiding in de Kennedylaan.
Het laatste meer speciaal voor het AZ Groeninge.

In het voorontwerp was er nog sprake van een langsgracht (Stefaan Bral, wat is dat?) achter de woningen van de Marionetten, kant Munkendoornstraat. Voor zoiets kan zelfs 100 procent subsidie verkregen worden. Maar de bewoners gingen niet akkoord. (Welke? Wanneer? Hoe?)

Er werd ook gekozen om de werken uit te voeren over heel de Marionetten, in plaats van enkel het ‘eerste stuk’. Het eerste stuk.
En nu komt het, voor het tweede stuk.
Voor deze uitbreiding van de werken wordt geen extra subsidie gevraagd. Waarom niet? Omdat dit tot een vertraging van het dossier zou leiden ! En gezien dit dossier belangrijk is voor de riolering van het AZ Groeninge kan hier niet meer op gewacht worden. WE ZIJN AL TIEN JAAR BEZIG MET HET DOSSIER. En in 2002 en in de vorige eeuw wist men toch al van dat nieuwe ziekenhuis? BESTUURSKRACHT !

(Een wijziging aan het subsidiebesluit in 2005 laat nochtans een soort spoedprocedure toe waarbij een aanbesteding kan doorgevoerd vooraleer het ontwerpdossier door de gouverneur is goedgekeurd.)

Het studiebureau NV Arcadis Gedas raamt de kosten voor de infrastructuurwerken nu op 1.108.455 euro, BTW inclusief.
In 2002 hadden we het nog over 215. 667 euro.
De begroting 2007 (dit is van dit jaar) voorziet voor de rioleringswerken op de Marionetten 525. 500 euro, en een subsidie van 241.462 euro.
Zet even in gedachten in de tijdsband de cijfers op een rij, afgerond.
* 215.000
* 525.000
* 1 miljoen.
Word nu maar goed gek.

Vraag.
Hoeveel gewestelijke subsidie zijn we kwijtgeraakt door een combinatie van traagheid van bestuur én onder druk van het AZ Groeninge?

Nog een vraag.
Hoeveel van de andere geplande rioleringswerken zullen door deze onvoorstelbare meerkost voor de Marionetten worden uitgesteld? In het programma van de werken 2007 is qua riolering een totaal budget voorzien van 4 miljoen. Erelonen 140.000 euro. Meerwerken: 100.000 euro. Welke verschuivingen mogen we verwachten?
Eén vierde van het totaal budget gaat nu ongeveer plots naar Marionetten. In die buurt wonen nogal wat invloedrijken.

P.S.
De oppositie – in het bijzonder Groen en Spirit- zou zich beter een keer inlaten met dit soort concrete en rare stadsdossiers. Inplaats van te lullen over punten die Stad overstijgen. Onlangs nog: dierenwelzijn, rassendiscriminatie, liberalisering van de energiemarkt. Brussel-Halle-Vilvoorde. Laat iedereen ophouden met het indienen van moties. Keep it simpel.
Meer spirit gevraagd. ‘t Is zo al saai genoeg.