Schepen Bral had vorig jaar geen mandaten en geen vermogen en geen beroep

Zou zijn vrouwtje dat weten?
In elk geval heeft Stefaan Bral vóór 1 april geen lijst van mandaten (plus ambten en beroepen), noch een vermogensaangifte voor het jaar 2006 ingediend bij het Rekenhof.
Zie Staatsblad van 13 augustus (eerste editie).
Hierbij is hij de enige Kortrijkse politieker die niet heeft voldaan aan zijn jaarlijkse aangifteplicht.
Het blijft een lefgozer.
Aangaande het jaar 2005 deed hij wel zijn plicht. Want ook toen was hij schepen en werkte nog bij Koramic.

We overlopen even het mandatenlijstje 2006 van het College van burgemeester en schepenen.
Tenminste de verschillen met vroeger. Zie nog stuk van 14.08.2006.

Stefaan De Clerck

Vergat opnieuw zijn mandaat bij de politiezone VLAS en bij het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK).
En had hij vorig jaar dan geen functie meer bij het op te richten crematorium?

Jean de Bethune

Vroeger had hij negen bezoldigde mandaten en nu tien. Terwijl hij vroeger de functie bij Syntra West als bezoldigd beschouwde.
En zijn mandaat bij de Vereniging van de Vlaamse Provincies is verdwenen. Maar de deelname aan Westtour wordt nu ook betaald.
Aantal onbezoldigde: 16. Kuiert daarom bij nacht en nevel van de ene vergadering naar de andere. Tussen twee terrassen door.

Alain Cnudde

Nu is zijn functie bij de vzw Bledi plotseling bezoldigd.

Hilde Demedts

Heeft zij het SOK vergeten?
Al haar functies zijn zoals vroeger bezoldigd. Bij IMOG functioneert zij zelfs op drie niveaus.
Er is geen enkele onbezoldigde functie vermeld.

Guy Leleu

Toestand onveranderd. Verdient zijn brood als schepen en als bestuurder bij FIGGA en Gaselwest.

Lieven Lybeer

Nog altijd recordhouder. Vijf bezoldigde functies en niet minder dan 24 onbezoldigd. Bij de laatste verkiezingen zagen we weer dat dit hem geen electorale windeieren oplevert. Want vooral actief in de sociale sector waar men hem als een opperste weldoener beschouwt. Als door god gezonden.
Heeft een naar verluidt onbezoldigde functie bij de cvba Makkie.
Hij vermeldt ook twee nieuwe bezoldigde functies: Leiedal en VLAS.

Wout Maddens

Was nog niet aangifteplichtig.

Marie-Claire Vandenbulcke

Was voor vorig jaar wel aangifteplichtig (SOK en Leiedal) maar nog niet als schepen.

Verbruik en prijs aankoop aardgas schromelijk onderschat (2)

De gemeenteraad van 11 juni laatsleden heeft gedwee en unaniem de voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van aardgas goedgekeurd.
Daarin was sprake van een verbruik op jaarbasis van 17.237.965 kWh voor zowel de stadsgebouwen als de kerkfabrieken én de politiezone VLAS.
Een en ander zou gebeuren onder auspiciën van de distributienetbeheerder Eandis met een openbare aanbesteding en de geraamde kostprijs bedroeg 846.790,14 euro.

Maar nu moet u lezen hoe het Schepencollege (notulen van 17 juli) daarna zo’n zaak afhandelt.
Eandis (vroeger GeDIS genoemd) heeft het lastenboek opgesteld en de offertes beoordeeld. En natuurlijk: bij nazicht der prijzen bleek dat de N.V. Electrabel Customer Solutions de voordeligste bieding heeft ingediend. Electrabel is namelijk al altijd onze standaardleverancier geweest en Eandis is zowat het secretariaat van ECS. Zeg maar: de lobby, het hulpje van Electrabel bij bepaalde gemeentebesturen.

Normaliter vermelden de notulen van het College bij een openbare aanbesteding wie de inschrijvers (meervoud) op de voorgestelde levering waren, hoe de prijs- en kwaliteitsverhoudingen tussen de kandidaten liggen en waarom men juist heeft gekozen voor die ene kandidaat. Niets daarvan in de notulen van 17 juli 2007.
ECS deed volgens Eandis nu eenmaal het voordeligste bod, en daarmee moeten we het stellen. Van andere inschrijvers geen spoor, noch van hun prijsvoorstellen.

Maar er is iets gewichtigers aan de hand.
In de Raad van 11 juli was zoals gezegd nog sprake van een jaarverbruik van 17 miljoen kWh. Voor Stad (incl. kerkfabrieken) én VLAS. Prijs: ca. 846.000 euro.
Een maand later blijkt het in de notulen van het Schepencollege plots te gaan om een levering van niet minder dan 23.173.337 kWh, nog altijd ten gerieve van Stad (incl. kerkfabrieken) en de politiezone VLAS. Nieuwe kostprijs op jaarbasis: 1.179.208 euro, BTW inbegrepen.
Het aandeel van de Stad wordt geraamd op 1.060.018 euro.
Leg dat maar eens uit, aan iemand.

Mogen we hier even opperen dat het College best de aanbesteding opnieuw als agendapunt zou kunnen voor de gemeenteraad brengen?
Aangezien het bij de oorspronkelijke goedkeuring van de aankoop door de gemeenteraad ging om totaal andere hoeveelheden en bedragen?
En in toepassing van de beruchte tienprocentregel?
(Bij zo’n excuberante overschrijding van het geraamde bedrag is een verrekening nodig.)

Ter info nog.
In oktober 2005 heeft Stad ook bij Electrabel Customer Solutions aardgas gekocht. Voor een termijn van 1 jaar en stilzwijgend verlengbaar voor 1 jaar. Nu slaat het contract op 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar. ECS heeft de buit binnen.
Toen ging het om een gezamenlijke aankoop van Stad, Vlas en ook van het OCMW.
Waarom het OCMW nu heeft afgehaakt weten we (nog) niet. De website van het OCMW ligt al geruime tijd plat. (Nu ook niet weer hopen dat men daar iets zal over vinden.)

Het verbruik van Stad+OCMW+VLAS werd toen geraamd op 32.638 kWh en de kostprijs bedroeg ietwat meer dan 1 miljoen.
Aandeel van Stad, toen: 400.000 euro. De energieprijs per kWh uur is wel gestegen. Van 0,0159 of 0,0167 euro naar 0,0314 euro.

P.S.
Over de perikelen rondom de levering van electriciteit is hier al wat gebakkeleid. Zie bijv. stukken van 16/11/2005 en 07/04/2006.

Gemeenteraad komt wat later bijeen dan voorgenomen

Tot op de dag van vandaag staat op de Kortrijkse website te lezen dat de eerstvolgende gemeenteraad op 10 september bijeenkomt.
Onjuist!
Die Raad is bij Collegebesluit van 21 augustus uitgesteld tot 24 september. Zonder enige motivatie.
Hoe konden de raadsleden dit te weten komen? Via de krant. Alhoewel: raadsleden die geen krant lezen (komt voor) kregen diezelfde dag ook een briefje in hun bus met de mededeling van het uitstel. Opnieuw zonder enige motivatie.

Maar alweer via de perse konden raadsleden van de burgemeester vernemen waarom de zitting is uitgesteld.
We citeren het “Kortrijks Handelsblad” van vandaag.
De burgemeester is aan het woord: “Enkele beslissingen moeten volgens het gemeentedecreet genomen worden voor 1 oktober. Dat gaat over zaken zoals interne controle en dageljks personeelsbeheer. Omdat de eerste zitting na de vakantie niet zo zwaar weegt (minder dan 4 kg – KW) willen we geen extra zitting en verschuiven gewoon eenmalig de raadszitting.”

Met andere woorden: hier hebben we weer te maken met traagheid van bestuur.
Waarom zegt Stefaan dat niet? Dat hij weer een beetje laat is? Waarom vragen persjongens daar niets over, over die vertraging?

Want sinds wanneer weet de burgemeester dat bepaalde artikels uit het nieuwe gemeentedecreet uiterlijk tegen 1 oktober 2007 moeten in voege treden?
Sinds 16 november 2006. Want op die dag kreeg de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) het gedaan om van de Vlaamse regering een gedeeltelijk uitstel van 9 maanden (vanaf 1 januari 2007) te bekomen voor het uitvoeren van een aantal zaken.
Bijvoorbeeld: de oprichting van een managementteam. De goedkeuring van het interne controlesysteem. De vaststelling van de definitie ‘dagelijks bestuur’. De regeling betaling met dubbele handtekening. De rapporteringsverplichtingen. De beslissing over welke uitgaven vrijgesteld zijn van visumverplichting. Het organogram. De delegeerbaarheid van het budgethouderschap door de secretaris. De afsprakennota College-secretaris en burgemeester-secretaris.
Dat stond ook allemaal al uitvoerig uitgelegd op de website van de VVSG van 14 februari 2007.

Vele raadsleden (ook van de CD&V-VLD-meerderheid) zijn ontstemd vanwege het verdagen van de gemeenteraadszitting. Niet zozeer om politieke redenen. Wel omdat hun agenda overhoop komt te liggen.
Alleen het Vlaams Belang tekent openlijk protest aan. Het VB wil zelfs een aantal raadsleden (1/3de is nodig) overhalen om de gemeenteraad toch te laten doorgaan op 10 september.
Spijtig dat de progressieve fractie (SP.A-Groen-Spirit) hiertoe geen initiatief heeft genomen.
Een agenda is gemakkelijk vol te krijgen.
Men leze de Collegebesluiten van juli en augustus die een goedkeuring vergen van de gemeenteraad.
En er zijn geweldig veel vragen te stellen. Men leze hiertoe kortrijkwatcher.

P.S.
De fractieleider van de progressieve oppositie heeft vandaag middels een email naar de burgemeester zijn ongenoegen uitgedrukt over de gang van zaken. Terecht stipt Philippe De Coene (SP.A) hierbij aan dat – tegen alle tradities in – de fractieleiders niet werden bijeengeroepen om een mogelijk uitstel van de zitting te bespreken.

DIT IS POLITIEK.

Provinciaal wetenschappelijk onderzoek – ook voor u?

Er bestaat een provinciaal reglement ter bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek.
Het Bestuursmemoriaal nr.12 (dat is zowat het staatsblad van de provincie) publiceerde onlangs de lijst van geselecteerde thema’s.
Een hele resem!
Een aantal daarvan hebben rechtstreeks betrekking op Kortrijk of op onze regio.

Enkele voorbeelden.
* Uitwerken van educatieve initiatieven ten behoeve van scholen voor een nader te bepalen museum in de Leiestreek, rekening houdend met de leefwereld voor kinderen.
* Studie van het specifiek West-Vlaams karakter en invloed van de levensomgeving op het werk van een aantal West-Vlaamse auteurs. Waaronder: André Demedts, Fred Germonprez, Jaak Steverlynck.
* Onderzoek naar mogelijke regionale erfgoeddepots.
* Streekidentiteit: onderzoek van een case in de provincie. (Is het Kortrijkse een streek?)
* Onderzoek naar getuigen die in het vlas hebben gewerkt.
* Onderzoek naar city-marketing avant la lettre in de Leiestreek. (Bijvoorbeeld: ‘Courtrai, ville de lin’.)
* Tevredenheidsonderzoek bij de deelnemers aan pasagierstochten in de Leiestreek.

Studenten! Er zijn prijzen te winnen.

Bloemlezing uit het gastenboek van de begijnhofkapel

Eerst enkele goede intenties.

Moge dit zo verder gaan.
Dank u wel voor het leven, de familie, het Vlaamse cultuurleven, de aard van ons volk.
Veel succes met het nieuwe profiel.
Moge de H.Maagd nog lang over Kortrijk waken.
Dat alle mensen een goede gezondheid mogen hebben.
In stil gebed zullen we de Koning danken.
Moge het Begijnhof een voorbeeld zijn in onze moderne tijden.
Moge Jezus mij zegenen met een goede man en een kristelijk huwelijk.
En dat de poezen niet sterven

Enkele gevoelsuitingen.

‘t Is ‘t hersmeden waard.
Ik ben 7 jaar en met mama gekomen om te bidden.
Ik vind het hier heel mooi, en ook de steegjes.
Ik vind dat de Begijntjes nog steeds een van de slimste vrouwen zijn. Jammer dat er zo weinig zijn.
Niets in zinloos in het leven, ook het lijden niet.
We hebben hier iets gevonden dat elders is verloren gegaan.
Mooi gebed in steen.
Het schilderij “Hemelvaart” is het mooiste ooit gezien.
Ik heb de klok eens mogen luiden.
Spijtig dat alle begijntjes gestorven zijn.

Vragen staat vrij

Waar blijft de tweede duiventil?

Werkt er al iets in het Euro-district?

Hoeveel verkeersstudies zijn er in de maak of al gemaakt?

Hoeveel herbruikbare luiers zijn intussen gesubsidieerd?

Welke rechtszaken zijn er nog lopend? (Cora? Kanspelinrichtingen? Rosoux-schuld?)

Hoeveel heeft het plan om onze riolen te verkopen aan een Amerikaanse bank (cross border lease) ons gekost bij de advocatenkantoren?

Hoe staat het met het kippenproject?

Wat is de uiteindelijke kostprijs van het Nieuw Administratief Centrum (het stadhuis). En wat was de raming?

Zijn er al veel electronische identiteitskaarten uitgereikt?

Wordt er nog gewerkt aan onze stedenband met Cebu?

Komt er nog wat van, van dat Huis van de Streek op het kasteel van ‘t Hoge?

Waren er in het kader van ons plan “straatmeubilair” geen openbare toiletten voorzien?

Waar komt ons filmmuseum?

Waarom is het beloofde publieke debat over de musea niet doorgegaan?

Voor wanneer een deontologische code voor mandatarissen?

Hoeveel sociale woningen zijn er dit jaar al gebouwd?

Wordt er nog asbest gekipt op containerparken?

Komt er nu een parking op het EI?

Wanneer worden de huisvestingsmaatschappijen gefusioneerd?

Hoever staat het met de vernieuwing van onze Kortrijkse website?

En met die van het SOK?

Waar komt dat golfterrein?

Voor wanneer de plechtige opening van het doortrekkersterrein in Heule?

Heeft het mega-shoppingcenter al een naam?

Is het handelsdistrict (BID) in het winkelcentrum nu al opgericht?

Hoe staat het met onze competentiepool voor industrieel design?

Werkt dat nog een beetje, het Cambio-autodelen?

Wat doet onze rastermanager?

Worden onze 7 beleidsdirecties en 5 beheersdirecties nog gereorganiseerd?

Hoeveel processen inzake weigering van huwelijksvoltrekking hebben we al verloren?

Wie houdt er nu zoal kantoor in het Ondernemerscentrum?

Enzovoort, enzovoort.

Vragen genoeg voor de gemeenteraad van september.

Overdreven vorming stadspersoneel (2)

In de formule om de effectiviteit (E) van Vorming, Training en Opleiding (VTO) van stadsambtenaren te berekenen staat de A voor acceptatie door de cursist.
Ter herinnering : de volledige VTO-formule luidt E = K.A.R.T
Wees er maar zeker van dat de factor A (acceptatie) bij de ambtenaren hoog is.
Teambuilding is in.
Vandaar de vele groepsreisjes die medewerkers van bepaalde directies maar al te graag meemaken. Naar Lille, naar het hellend vlak van Ronquières, naar Gent, enz. Dat kost Stad gewoonlijk 25 euro per deelnemer. Soms gaan er 70 mee. (Andere directies zijn dan jaloers.)
Ook zeer geliefd zijn studiereizen. Zo trokken er een keer drie ambtenaren voor drie dagen naar Londen. 400 euro per persoon.
In het kader van Europese projecten wordt er ook wat afgereisd. (Hopen geld kost dat en dit verdient een apart stukje.)
Zwemmen is plezant. Ooit mochten vier alreeds gediplomeerde redders voor meerdere dagen naar een trainingsschool in Vilvoorde. 2.201 euro.
Wie houdt er niet van Barcelona? Alleszins die jeugddeskundige en die straathoekwerker die aldaar gedurende vier dagen een cursus volgden getiteld “De beperkingen overtreffend”. Kostprijs onbekend.
Een achttal hoge pieten mochten een keer voor drie dagen naar zee. Voor een “business game”. Kostprijs onbekend.

Over de factor K (kwaliteit) valt moeilijk te oordelen als men er niet bij was.

Maar we mogen toch twijfelen aan het nut van bepaalde VTO. Ons afvragen of men die kennis of vaardigheden al niet vanzelf ( uit zichzelf) kan tentoonspreiden.

Wat zou die bovenvermelde cursus “De beperkingen voorbij” zoal hebben ingehouden?
En wat kunnen vier sociale assistenten nog leren bij een cursus “grensoverschrijdend gedrag”? Dat ze moeten kalm blijven?
Wat betekent een cursus “straathoekwerker”? Een hoop gelul toch? (‘t Was wel aan zee, 875 euro voor twee personen.)
Waarom hebben acht personeelsleden van de dienst Facility vijf dagen nodig om te leren schoonmaken? 3.750 euro.
Wie heeft er nu lessen vandoen om klantvriendelijk te worden? 15 personen van de cel containerparken. 1.080 euro. En ooit zelfs een kabinetsmedewerker. Vier halve dagen in Brugge! Kostprijs onbekend.
Weet u wat men gedurende maanden kan leren bij een cursus “schoolopbouwwerk”?
Wat is “interculturele training”?
Nog een goeie: iemand van leefmilieu kreeg de gelegenheid om 25 uur lang les te krijgen in “kennismaking met persoonlijke effectiviteit”.

De factor R (relevantie) ligt vaak laag.

Hier stelt zich vooral de vraag of er nog zelfstudie mogelijk is. En opnieuw of men die skills al niet moet beheersen bij de aanwerving.
Waarom moet een ploegbaas van de directie leefmilieu nog lessen volgen over bomen snoeien?
En een sociaal assistent vier dagen leren “werken in groepen”?
En waarom kunnen bestuurders van stedelijke VZW’s niet op eigen houtje de nieuwe vzw-wetgeving instuderen? Staat trouwens allemaal op internet.
Hoe hoog opgeleid is die cultuurfunctionaris die bij Syntra West mocht gaan leren notulen van vergaderingen opmaken?
Waarom moet een medewerker van de bibliotheek nog leren vergaderen? Gedurende 25 uur!

De factor T (transfermogelijkheden)

Is het aangeleerde elders of in andere situaties toepasselijk? Kan men er carrière mee maken?
In de herfst van 2004 zijn een hele serie hoge bazen van Stad allerhande cursussen gaan volgen over management, leiding geven, persoonlijke competenties. Dat kostte toen in het totaal 21.760 euro. (Zijn er van die groep al naar elders weggelopen, dankzij die opleiding op hun cv.)
Een technisch assistent mocht gaan leren lassen.
Een ander van de verkeerdienst leerde tegels zetten.
Een arbeider kon één dag per week leren lezen en schrijven.
Een bibliotheekassistent volgde lessen over muziek.
Een speelpleinmedewerker en negen personeelsleden van de dienst mobiliteit kregen een rijopleiding voor het rijbewijs CE.
Teatertechnici volgden een cursus geluid.
Sportdeskundigen leerden kinderen dansen.
60 personeelsleden van de directie mobiliteit volgden een cursus “wegsignalisatie”. 5.640 euro.
Zo.

Nu hebt u voldoende gegevens om de formule E = K.A.R.T op te lossen.

P.S.

Alle bovenstaande VTO-gevallen deden zich voor in de vorige bestuursperiode, ca. 2004-2005.
Zo moet niemand zich geviseerd voelen.
Maar als het onder het nieuwe bewind evenzeer de spuigaten uitloopt zullen we dit bij gelegenheid wel kond doen
.

Overdreven vorming stadspersoneel (1)

Het is al lang gelden dat hier werd gepoogd om de formule E = K.A.R.T uit te werken.

Het ging om de berekening van de effectiviteit (E) van de Vorming, Training en Opleiding van ambtenaren. De VTO. Zie stuk van 21 februari 2005.

We willen u hier enkele gegevens bezorgen om die E zelf te berekenen.

Ze dateren allemaal wel uit de vorige legislatuur want het huidige College van Burgemeester en Schepenen (CBS) is niet meer geneigd om daar veel details over te verstrekken.

Nochtans zijn er aanwijzigen dat men nog altijd bezig is met te overdrijven inzake VTO voor ambtenaren.

Voor dit jaar is er in de begroting voor de post “vorming” een krediet voorzien van 363.374 euro. Nu moet uw weten dat men hiervoor in 2003 slechts 106.336 euro voor heeft uitgegeven.

Hebben we dan iets tegen VTO van stadspersoneel?

Maar neen!

Vroeger waren we zelfs beetje kwaad omdat burgemeester Sansen niet eens het budget dat hiervoor was voorzien liet opsouperen . En het grootste deel ging dan nog naar de brandweer.

Ja, we moeten ons leven lang leren !

Maar de vraag is of dit wel altijd en continu moet gebeuren op kosten van het bedrijf waar men werkt. In casu hier van Stad. En tijdens de werkuren.

Is zelfstudie dan niet meer mogelijk?

Grote vraag is nog of we het stadspersoneel niet een opleiding bezorgen over materies waarvan men zich toch kan afvragen of die normaliter al niet dienden gekend bij de aanwerving. Ik geef nu maar één voorbeeld. Waarom moet een pas aangeworven verkeerskundige al onmiddellijk een cursus gaan volgen over gemeentelijke mobiliteit?

We kennen zelfs gevallen waarbij stadspersoneel kan genieten van opleidingen die puur gaan over fundamentele basisvaardigheden. Leren een brief schrijven.

Weet u wat er ook achter steekt?

Er zijn nogal wat vzw’s en andere instellingen die aan VTO doen. En die dringen zich werkelijk hardnekkig op bij stadsbesturen. Sommige van die instellingen hebben dan nog goede connecties met ons stadsbestuur. Syntra West bijvoorbeeld krijgt dan wat opleidingen toegeschoven. Iemand moet daar dan een basiscursus ‘gebruik Excel’ gaan volgen.Vier volle dagen, kostprijs wordt plots niet vermeld.

Bij WIVO (goed bekend bij schepen Jean De Bethune) mocht er iemand van de cel Economie en van de Werkwinkel een basisprogramma gaan volgen genaamd “aanspreekpunt locale economie”. 120 uren.

De cursisten zelf betalen natuurlijk niets.

Maar soms krijgen ze er nog vergoedingen bovenop. Dagvergoedingen. Verplaatsingskosten, zelfs als het leslokaal in Kortrijk ligt. Een broodjesmaaltijd. Drinkgeld ook.

In de gemeenteraad is er niemand die over die excuberante VTO vragen durft stellen.

Ambtenaren moet men te vriend houden, of men krijgt geen info meer.

In een zgn. strategisch College van 10 juli 2002 is er ooit eens een “vormingsbeleidplan” goedgekeurd. Het is nooit voor de gemeenteraad gekomen.

Wat stond daarin? Is dit nu nog geldig?