Gemeenteraad komt wat later bijeen dan voorgenomen

Tot op de dag van vandaag staat op de Kortrijkse website te lezen dat de eerstvolgende gemeenteraad op 10 september bijeenkomt.
Onjuist!
Die Raad is bij Collegebesluit van 21 augustus uitgesteld tot 24 september. Zonder enige motivatie.
Hoe konden de raadsleden dit te weten komen? Via de krant. Alhoewel: raadsleden die geen krant lezen (komt voor) kregen diezelfde dag ook een briefje in hun bus met de mededeling van het uitstel. Opnieuw zonder enige motivatie.

Maar alweer via de perse konden raadsleden van de burgemeester vernemen waarom de zitting is uitgesteld.
We citeren het “Kortrijks Handelsblad” van vandaag.
De burgemeester is aan het woord: “Enkele beslissingen moeten volgens het gemeentedecreet genomen worden voor 1 oktober. Dat gaat over zaken zoals interne controle en dageljks personeelsbeheer. Omdat de eerste zitting na de vakantie niet zo zwaar weegt (minder dan 4 kg – KW) willen we geen extra zitting en verschuiven gewoon eenmalig de raadszitting.”

Met andere woorden: hier hebben we weer te maken met traagheid van bestuur.
Waarom zegt Stefaan dat niet? Dat hij weer een beetje laat is? Waarom vragen persjongens daar niets over, over die vertraging?

Want sinds wanneer weet de burgemeester dat bepaalde artikels uit het nieuwe gemeentedecreet uiterlijk tegen 1 oktober 2007 moeten in voege treden?
Sinds 16 november 2006. Want op die dag kreeg de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) het gedaan om van de Vlaamse regering een gedeeltelijk uitstel van 9 maanden (vanaf 1 januari 2007) te bekomen voor het uitvoeren van een aantal zaken.
Bijvoorbeeld: de oprichting van een managementteam. De goedkeuring van het interne controlesysteem. De vaststelling van de definitie ‘dagelijks bestuur’. De regeling betaling met dubbele handtekening. De rapporteringsverplichtingen. De beslissing over welke uitgaven vrijgesteld zijn van visumverplichting. Het organogram. De delegeerbaarheid van het budgethouderschap door de secretaris. De afsprakennota College-secretaris en burgemeester-secretaris.
Dat stond ook allemaal al uitvoerig uitgelegd op de website van de VVSG van 14 februari 2007.

Vele raadsleden (ook van de CD&V-VLD-meerderheid) zijn ontstemd vanwege het verdagen van de gemeenteraadszitting. Niet zozeer om politieke redenen. Wel omdat hun agenda overhoop komt te liggen.
Alleen het Vlaams Belang tekent openlijk protest aan. Het VB wil zelfs een aantal raadsleden (1/3de is nodig) overhalen om de gemeenteraad toch te laten doorgaan op 10 september.
Spijtig dat de progressieve fractie (SP.A-Groen-Spirit) hiertoe geen initiatief heeft genomen.
Een agenda is gemakkelijk vol te krijgen.
Men leze de Collegebesluiten van juli en augustus die een goedkeuring vergen van de gemeenteraad.
En er zijn geweldig veel vragen te stellen. Men leze hiertoe kortrijkwatcher.

P.S.
De fractieleider van de progressieve oppositie heeft vandaag middels een email naar de burgemeester zijn ongenoegen uitgedrukt over de gang van zaken. Terecht stipt Philippe De Coene (SP.A) hierbij aan dat – tegen alle tradities in – de fractieleiders niet werden bijeengeroepen om een mogelijk uitstel van de zitting te bespreken.

DIT IS POLITIEK.