Verbruik en prijs aankoop aardgas schromelijk onderschat (2)

De gemeenteraad van 11 juni laatsleden heeft gedwee en unaniem de voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van aardgas goedgekeurd.
Daarin was sprake van een verbruik op jaarbasis van 17.237.965 kWh voor zowel de stadsgebouwen als de kerkfabrieken én de politiezone VLAS.
Een en ander zou gebeuren onder auspiciën van de distributienetbeheerder Eandis met een openbare aanbesteding en de geraamde kostprijs bedroeg 846.790,14 euro.

Maar nu moet u lezen hoe het Schepencollege (notulen van 17 juli) daarna zo’n zaak afhandelt.
Eandis (vroeger GeDIS genoemd) heeft het lastenboek opgesteld en de offertes beoordeeld. En natuurlijk: bij nazicht der prijzen bleek dat de N.V. Electrabel Customer Solutions de voordeligste bieding heeft ingediend. Electrabel is namelijk al altijd onze standaardleverancier geweest en Eandis is zowat het secretariaat van ECS. Zeg maar: de lobby, het hulpje van Electrabel bij bepaalde gemeentebesturen.

Normaliter vermelden de notulen van het College bij een openbare aanbesteding wie de inschrijvers (meervoud) op de voorgestelde levering waren, hoe de prijs- en kwaliteitsverhoudingen tussen de kandidaten liggen en waarom men juist heeft gekozen voor die ene kandidaat. Niets daarvan in de notulen van 17 juli 2007.
ECS deed volgens Eandis nu eenmaal het voordeligste bod, en daarmee moeten we het stellen. Van andere inschrijvers geen spoor, noch van hun prijsvoorstellen.

Maar er is iets gewichtigers aan de hand.
In de Raad van 11 juli was zoals gezegd nog sprake van een jaarverbruik van 17 miljoen kWh. Voor Stad (incl. kerkfabrieken) én VLAS. Prijs: ca. 846.000 euro.
Een maand later blijkt het in de notulen van het Schepencollege plots te gaan om een levering van niet minder dan 23.173.337 kWh, nog altijd ten gerieve van Stad (incl. kerkfabrieken) en de politiezone VLAS. Nieuwe kostprijs op jaarbasis: 1.179.208 euro, BTW inbegrepen.
Het aandeel van de Stad wordt geraamd op 1.060.018 euro.
Leg dat maar eens uit, aan iemand.

Mogen we hier even opperen dat het College best de aanbesteding opnieuw als agendapunt zou kunnen voor de gemeenteraad brengen?
Aangezien het bij de oorspronkelijke goedkeuring van de aankoop door de gemeenteraad ging om totaal andere hoeveelheden en bedragen?
En in toepassing van de beruchte tienprocentregel?
(Bij zo’n excuberante overschrijding van het geraamde bedrag is een verrekening nodig.)

Ter info nog.
In oktober 2005 heeft Stad ook bij Electrabel Customer Solutions aardgas gekocht. Voor een termijn van 1 jaar en stilzwijgend verlengbaar voor 1 jaar. Nu slaat het contract op 3 jaar, verlengbaar met 1 jaar. ECS heeft de buit binnen.
Toen ging het om een gezamenlijke aankoop van Stad, Vlas en ook van het OCMW.
Waarom het OCMW nu heeft afgehaakt weten we (nog) niet. De website van het OCMW ligt al geruime tijd plat. (Nu ook niet weer hopen dat men daar iets zal over vinden.)

Het verbruik van Stad+OCMW+VLAS werd toen geraamd op 32.638 kWh en de kostprijs bedroeg ietwat meer dan 1 miljoen.
Aandeel van Stad, toen: 400.000 euro. De energieprijs per kWh uur is wel gestegen. Van 0,0159 of 0,0167 euro naar 0,0314 euro.

P.S.
Over de perikelen rondom de levering van electriciteit is hier al wat gebakkeleid. Zie bijv. stukken van 16/11/2005 en 07/04/2006.