Er zijn geen civil servants meer

De gemeenteraadsleden krijgen voortaan 500 euro per jaar als tussenkomst van Stad in hun internetkosten. En nu weten dat er raadsleden zijn die niet kunnen omgaan met Tinternet. Voorts krijgen de fracties nu 153 euro per raadslid. Dit zou moeten dienen voor hun politieke werking, maar in de praktijk gebeurt dit niet. Een deontologische code zou kunnen voorzien in een reglementering voor de aanwending van die financiële middelen.
Er nog even aan herinneren dat raadsleden zitpenningen krijgen, per bijgewoonde commissie en gemeenteraad. Zitpenningen, mooi woord voor presentiegeld.

Burgemeester en schepenen worden natuurlijk vergoed voor hun verplaatsings- en verblijfkosten in het kader van dienstreizen. Vraag het bij gelegenheid maar eens aan schepen Lieven Lybeer. Ook hun kosten voor opleiding en vorming worden vergoed. Nu zullen de leden van het College ook nog een forfaitaire onkostenvergoeding krijgen van 100 euro per maand. Hiervoor zullen evenwel bewijsstukken worden opgevraagd. Bijvoorbeeld voor het gebruik van de vaste telefoon, internetaansluiting, representatiekosten. (Schepen Jean de Bethune vertelde mij ooit dat hij zijn e-mails nooit bekijkt.)
Maar waarom zouden schepenen en burgemeester nog hun vaste telefoon gebruiken? Zij krijgen allemaal een GSM en zowel het abonnement als de dienstgesprekken vallen ten laste van Stad.
Over de wedde van burgemeester en schepenen: zie stuk van 1 februari 2007.

Ook het geldelijk statuut van het kabinetspersoneel wordt “aangepast”. Voortaan krijgen zij bij voltijdse tewerkstelling bovenop hun salaris nog een jaarlijks geïndexeerd brutobedrag bedrag van 4.800 euro. De financiële repercussie wordt geraamd op ca. 100.500 euro op jaarbasis. De motivering van deze toelage is dat kabinetspersoneel niet kan genieten van de regeling inzake overuren en weekendwerk.
(Zeer weinig Р̩̩n of twee? Рkabinetsmedewerkers komen naar de gemeenteraad. Dat zal nu veranderen zeker?)
In de begroting 2007 is voor de kabinetten een netto-uitgavenpost van 1.793.424 euro ingeschreven. Daarin steekt ook al een vergoeding van 5.200 euro voor opleiding. En 5.270 euro voor reiskosten.