Hoeveel personeelsleden telt Stad eigenlijk? (3)

Dat zullen we hoogstwaarschijnlijk te weten komen bij de volgende gemeenteraad van 24 september.
Want de Raad moet dan de nieuwe personeelsformatie goedkeuren. En die is door het College vastgelegd op 787 voltijdse equivalenten. Als ‘richtcijfer’.Terwijl men voor de personeelsbezetting het aantal als ‘toetssteen’ zal hanteren van het bestand op 1 januari. Volgens het begrotingsdocument is dit 843,15. Hoeveel ‘eenheden’ zou dit kunnen inhouden? Toch min of meer 1000, of niet? (Zonder politie, wel met onderwijs.)

Hoe het College aan dat cijfer van 787 VTE is gekomen zal dan ook uitgelegd worden.
Door schepen Hilde Demedts die daar een heel brei en brij zal van maken. En als we het niet verstaan zal het onze schuld maar wezen. Desnoods zal zij nog achteraf nog bijkomende schriftelijke inlichtingen willen geven voor al wie daarom vraagt. Hopelijk springt schepen Lybeer haar ter hulp. En concludeert de burgemeester dat het agendapunt uitputtend is afgehandeld.
Maar het kan ook anders aflopen ! Personeelsbeleid is net als voetbal en kerkfabrieken een taboeonderwerp in de Raad.
Enige bemerking hierover kost stemmen en wekt alom toorn op. Voor wat specifiek de ambtenaren betreft dient iedere interventie te beginnen met een lofbetuiging. En na enig raddraaien rond een mogelijke problematiek, ook. Ambtenaren zijn nodig, ze zijn goed, en ze doen veel.
De afloop van het debat is moeilijk te voorspellen. Als er iemand het onderwerp ‘efficiëntie’ durft aan te raken, of die nieuwe term voor ‘ambtenaren’ lanceert is het hek van de dam.

Me dunkt steekt er achter de 787 geen personeelsbehoefteplan meer achter. (Het moet officieel niet meer!)
Men wil wel het budget (exclusief indexverhogingen) beperken. Dat zal moeilijk zijn als men bijvoorbeeld naar algemene verwachting midden volgend jaar personeelsleden van de graad E naar D wil upgraden. Uiteindelijk zal de geraamde meerkost hiervoor oplopen van ca. 380.000 naar 762.720 euro. En mag de gelijkschakeling van contractuelen en statutairen ook nog wat kosten? De bevordering van contractanten? Nog wat meer vorming? Wordt er eindelijk eens ingegrepen in de overuren en weddesupplementen?

Hoe zit dat nu eigenlijk met de personeelskosten?
Eerst een ietwat eigenaardige vaststelling.
Het personeel vergt niet alleen uitgaven maar kent ook inkomsten! Vanwege geleverde prestaties bijvoorbeeld. Dit jaar 4 miljoen. Maar vooral ontvangen we allerhande subsidies van hogere overheden. Toch zeker wel 15 miljoen. Als we alle mogelijke ontvangsten voor dit jaar samentellen komen we uit op een bedrag van niet minder dan 101 miljoen. En alle mogelijke uitgaven samen bedragen ca. 104 miljoen. Volgens deze redenering kost ons personeel nauwelijks 3 miljoen.
Burgemeester en schepen Lieven Lybeer blij !
We gaan het dus onmiddellijk even anders bekijken. Want bij die ontvangsten rekent men ook die uit de fondsen en de belastingen…Dat is niet eerlijk. Van de zogenaamde ontvangsten moeten we daarom in gedachten minstens 90 miljoen aftrekken.

De pure bezoldigingen van onze ambtenaren (voor zowat de helft arbeiders) kosten Stad dit jaar 39,8 miljoen euro. Het grootste deel daarvan gaat naar leefmilieu (bijna 6 miljoen) en de culturele sector (5,6 miljoen).
Er zijn ook werkingskosten: 15 miljoen. Ook hier zijn die het hoogst bij leefmilieu en cultuur. En natuurlijk nog de dienst ‘facility’. Die kerkfabrieken. Bij de uitgaven rekent men namelijk ook bepaalde overdrachten, bijvoorbeeld voor de politiezone VLAS (11,9 miljoen) en voor ons welzijn (9 miljoen voor het OCMW).

Laat het ons maar houden bij de pure (bruto)personeelsuitgaven.
Voor dit jaar dus geraamd op 39,8 miljoen. Dat is 38,2 procent van de begroting. (Het is ooit – tien jaar geleden – 42 procent geweest.)
Volgens het financieel meerjarenplan is de prognose voor volgend jaar is 40,2 miljoen. Ongeacht de nieuwe personeelsformatie zullen de kosten in 2010 oplopen tot bijna 42 miljoen. Voor het gemak hanteert men een stijgingspercentage van 2 procent.

Er rest Stad niet veel tijd meer om nog een een begrotingswijziging voor te leggen. Op naar een nieuw conclaaf ! In de herfstvacantie.

En vanwaar komen we?
Als je de netto-personeelsuitgaven van 1995 zou gelijkstellen aan 100 komen we voor het jaar 2006 aan een indexcijfer van 154.
Een geweldige stijging deed zich voor in 2001. Terwijl er toen sprake was van een soort personeelsstop. Ook genoemd het “stand still” principe.
Men heeft dat niet al te lang volgehouden. Enkele dure vogels aangesteld, zoals die verkeersdeskundige.

Nog ter info.
– Bij de cijfers hierboven is nooit rekening gehouden met de politie.
Het korps VLAS telt 261 leden en 49 CALogs. VTE’s: 301,85.
– En bij het OCMW werken 777 mensen (te vergelijken met Stad, dat ook aan welzijn doet, en voor gigantische bedrage) waarvan evenwel 427 deeltijds. VTE: 614,08.
– Zal men in de voorgestelde formatie van 787 VTE ook het parkeerbedrijf Parko betrekken? 36 medewerkers, of 34,7 voltijdse equivalenten. En de kabinetten? Hoeveel medewerkers telt men daar? 20?
– We hadden het zonder tegenbericht ook altijd over bruto-uitgaven. Voor de netto-personeelsuitgaven dient men zowat 6 miljoen af te trekken van het bruto-bedrag. Vanwege retributies, prestaties, bijdragen of premies van de hogere overheid, convenanten, enzovoort.
– Merk tenslotte nog op dat bij de personeelsuitgaven nooit sprake is van het vele (studie)werk dat wordt uitbesteed. Voor miljoenen erelonen. En de opdrachten die we geven aan Leiedal kosten ook veel geld. Die “outsourcing” beschouwt men al het ware als onbestaande.

P.S.
Een lieve lezer meldt mij dat er in het jaarverslag 2004 sprake is van 974 eenheden oftewel 887,39 VTE. Toestand op 31 december van dat jaar.
Nu moet u weer eens kijken naar wat de begroting van 2005 zegt. Formatie: 904,84. Bestand: 632,88 VTE. En de begroting van 2004 zelf heeft het over een formatie van 891,02 VTE en 807,70 VTE.
ER IS KOP NOCH STAART AAN TE KRIJGEN.