Wat kost ons stadspersoneel? (2)

Voor wie niet verder wil lezen: hou het op café maar op 40 miljoen.
Ga daarbij wel nooit in detail. Dan loopt het gesprek af.

INTUSSEN TOCH GEVONDEN DANK ZIJ EEN TIP VAN EEN ATTENT RAADSLID. De gunning is meer dan een jaar geleden gebeurd.De herwerking van de personeelsformatie zal waarschijnlijk 10.164 euro kosten, plus secretariaatskosten.)

Mogen we dat bedrag nu ook aanzien als een overheadkost van de dienst personeel? (Onze Stad verrekent geen overhead in de begroting, terwijl die voor personeel op 5 procent wordt geschat.)

Personeelskosten zijn samengesteld uit diverse onderdelen, zo leert ons de studie van SD Worx.
Er is het bruto-loon. RSZ. Haard -en standplaatstoelage. Vakantiegeld. Eindejaarspremie. Maaltijdcheques. Hospitalisatieverzekering.
Hilde, heeft men de vakbondspremies niet vergeten?

Voor de oude (de huidige) formatie komt dit volgens het geraadpleegde studiebureau neer op een totaal van 35.528.976 euro.
Volgens de begroting 2007 evenwel gaat het om 39.843.370 euro.
Maar, volgens SD Worx zitten in dit cijfer echter een aantal bedragen die met de kost van personeel uit de formatie niets te maken hebben. Bijvoorbeeld: de brandweer! Nu breekt me de klomp. Onze pompiers kosten Stad niks! Het is geeneens stadspersoneel ! Hilde, ga ze dat maar eens uitleggen. En schaf dan maar de retributies af die we betalen als zo’n spuitgast een kat uit de boom haalt, of een wespennest opruimt.
Ter info: de brandweer kost ons dit jaar netto aan personeel ca. 4 miljoen.
SD Worx vindt dus dat mits toepassing van wat uitzuivering de personeelskost kan begroot op 32,8 miljoen.

Vooraleer we verder met cijfers goochelen moeten we toch maar in gedachten houden dat de vele miljoenen die de stadsdiensten aan bijv. administratief werk uitbesteden bij studiebureaus, architecten, Leiedal virtueel ook personeelskosten zijn. Noem het voor mijn part maar overhead. Deden we dit niet, dan zou Stad een leger aan personeel moeten aanwerven, en nog wel grotendeels op A-niveau.

Maar goed.
We blijven bij de cijfers van SD Worx.
De oude formatie kost dus 35.528.976 euro.
De nieuwe formatie zou 35.014.766 euro kosten. Wonderbaar, hoe weinig dat scheelt.
Voor de nieuwe formatie gaat men uit van een gemiddeld bruto-loon, berekend door het gemiddelde te nemen van de eerste weddetrap van de eerste wedeschaal en de laatste trap van de laatste weddeschaal.
Opmerkelijk is wel dat de studie van SD Worx in eerste intantie geen rekening houdt met de GECO-korting op de RSZ. Daar is een goede reden voor, Hilde. In de toekomst zou het wel eens kunnen dat Stad bij aanwervingen geen onderscheid maakt tussen GECO’s en andere mogelijke kandidaten. Dat men zoekt naar de “best fit”. Hilde, dat zou echte HR kunnen zijn.

SD Worx vergelijkt de berekende loonkost van de nieuwe formatie met het bedrag dat is ingeschreven in de begroting. Dat was de opdracht.
Wij zouden zeggen: vergelijk 39,8 miljoen met de 35 miljoen, want dat komt goed uit.
Maar neen.
SD Worx maakt het Hilde moeilijk.

Het begrotingsbedrag wordt uitgezuiverd tot 32,8 miljoen. Tegenover de formatiekost van 35 miljoen komen we nu uit op een ongunstig resultaat van zowat 2 miljoen.

Dat mag niet.
Dus zegt de studie plots dat we wél rekening moeten houden met de GECO-korting op de RSZ-bijdragen. En die wordt geschat op 1,5 miljoen.
Dit brengt het verschil terug op ca. 600.000 euro. Een peulschil: nauwelijks 2 procent ten overstaan van de huidige begroting.

Allez, ‘t is goed.
Nu nog wachten op het besluit van de Vlaamse Regering over de personeelsformatie en de nieuwe rechtspositie (het statuut) van het gemeentepersoneel.
Het ontwerp ervan is gekend, en dat zal duidelijk allerhande méérkosten vergen.
Hilde, hou de personeelskosten in de toekomst maar op 40 miljoen. Als “richtcijfer”.