Kortrijks lokaal onderwijsbeleid krijgt nieuwe impulsen

Dat beleid alhier bestaat eigenlijk niet, kwalitatief-inhoudelijk bekeken.

Onze schepen van onderwijs (Jean de Bethune) is wel bekommerd om het studentenleven. Kindjes gaan hem minder af. Gratis (nacht)bussen en nog een paar cadeaus, waarvan betrokken studenten geen benul van hebben.
Een toelage aan het PIH (50.000 euro). Students Welcome Concert (3.098 euro). Voor het overige voorziet Stad een toelage voor prijsuitdelingen in het basisonderwijs (1.100 euro) en voor schooluitstappen (1.300 euro). Syntra West (beroepsopleiding) wordt traditioneel altijd rijkelijk bedeeld: 11.155 euro. Syntra West, dat is is Unizo. In genendele LVZ.

Vandaar dat het inhoudelijke onderwijsbeleid (inhoudelijk) nooit wordt besproken in de gemeenteraad.
Alhoewel, in de laatste gemeenteraadszitting kwam raadslid Bart Caron (Spirit) plots op de proppen met een uitgebreide interventie over het elitaire karakter en de wereldvreemdheid van ons Conservatorium. Goed gedaan. Een uitzonderlijke gebeurtenis waar de schepen van onderwijs het even moeilijk mee kreeg. Moest noodgedwongen Bart (moge hij het geluk zoeken) zelfs een beetje gelijk geven. Dat doet de schepen zéér ongaarne.

Gelukkig is daar nog de Vlaamse overheid die op haar sokken de onderwijspolitiek van vooral centrumsteden wil bijsturen.
Alvast op een essentieel punt: het bevorderen van gelijke kansen. Hiertoe zal binnenkort en eindelijk het decreet (het is nog van Leterme) betreffende het “flankerend onderwijsbeleid” op lokaal niveau worden goedgekeurd in het Vlaamse Parlement. Later wel eens meer hierover.
Vooruitlopend op dit decreet heeft Frank Vandenbroucke, de Vlaamse minister van onderwijs, bepaalde onderwijsinstellingen (nou ja, VZW’s) ter stede voor het lopende schooljaar met 81.836 euro begiftigd. Dat is het maximum dat het decreet voor Kortrijk voorziet.
Voor een project “Gelijke Kansen” (GOK) krijgen we 65.000 euro. Voor het project “Time out” 16.836.
Vorig schooljaar ging het om ongeveer dezelfde bedragen. Van een evaluatie van al die dingen, geen spoor.

Maar de projectkosten vergen veel meer geld dan er in het laadje komt.
“Time out” kostte vorig schooljaar – geraamd – 177.000 euro . Stad zou daar 17.500 euro (10 procent, moet 20 % worden) bijleggen.
GOK werd vroeger geraamd op 130.000 euro. Stad zou 65.000 euro voor zijn rekening nemen. Evenveel als de Vlaamse bijdrage.
In de stadsbegroting is daar- letterlijk dan – niets over te vinden. Mogen we vermoeden dat de subsidie misschien verscholen zit in het artikel getiteld “prestaties van derden, eigen aan de functie”? Dat maakt gewag van 94.384 euro.

Dat moet dan maar eens uitgeklaard bij de bespreking van de begroting 2008.
Want het is ook heel moeilijk om uit te vissen wie de onderwijsprojecten heeft ingediend, en dus ook welke instelling van de subsidies geniet.

Time out/GOK/HERGO /
contactgegevens

Het “Time out” project is me dunkt toch iets dat de vzw Oranjehuis en Ligand heeft uitgedacht. Ben niet zeker.
Ligand heeft een website, maar daar staat letterlijk niets op. Tenzij de vermelding van een aantal sponsers (ook de provincie).
Na veel zoeken wat contactgegevens gevonden: Meensesteenweg 28. Tel. 056/32 72 87.
Groep Intro heeft wel een uitmuntende website. Met een jaarverslag en zelfs een financieel verslag. Voor Time Out-Kortrijk alweer andere contactgegevens. E.Sabbelaan (tel. 056/44 45 66) én Sint-Denijsestraat(tel. 056/44 45 66). Nu geen Ligand als partner.

Op de onvolprezen website www.ond.vlaanderen.be nog gelezen dat er een samenwerkingsverband is ‘Time-out Kortrijk’. Hier krijgt men dan weer een ander contactadres: Passionistenlaan 1A. Van Regine Moreel, van de … Groep Intro. Tel. 056/20 20 05.
Betrokken partners zijn Stad en Kortrijkse onderwijsinstellingen, de Groep Intro, het VTI, het Oranjehuis, Ligand, het CLB.

Het GOK-project wordt alleenlijk uitgevoerd door Stad ! De cel onderwijs, p.a. Van Belleghemdreef 6.
En dat project slaat of sloeg op 8 basischolen met een hoog aantal gokleerlingen: Sint-Amandsbasisschool Noord, Sint-Jozefsinstituut, Sint-Theresia, ‘ t Fort, Drie Hofsteden, Kransvijver, Spes Nostra (‘t Villaatje), Sint-Vincentiuskleuterschool.
Allemaal christen onderwijs. ( Uitspraak voortaan: “gristen“.) Onzelievevevrouwevanvloanderen hoort daar nie bij. Onze Lieve Vrouwe heeft een eigen inschrijvingssysteem. Blijft maagd qua GOK-leerlingen. Smijt ze gewoon buiten.

Wat de onderwijsprojecten GOK en Time-Out zoal inhouden is hier al uiteengezet in een stuk van 20 oktober 2006. Titel:’ nieuwe onderwijsvormen’.
Nog even zeggen wat HERGO betekent.
Dat is een methodiek op school die kan gebruikt worden in het kader van de korte time out. Als men een aanmelding krijgt van bijvoorbeeld een leerling die iets heeft beschadigd op school of die gevochten heeft met een andere leerling of leerkracht, dan kan men een HERGO op school voorstellen.
HERGO staat voor HERstelgericht GROepsoverleg en is een bemiddelingsvorm waarbij niet alleen de dader en het slachtoffer aanwezig zijn, maar waarbij elk ook hun ‘achterban’ mogen meebrengen. De scheve petjes. De bemiddelaar of moderator probeert een oplossing te vinden voor wat er is gebeurd, bijvoorbeeld door na te gaan hoe eventuele schade kan hersteld worden, welke sanctie de dader moet krijgen, enzovoort.
Groot probleem is dat scholen de interne problemen zorgvuldig geheim houden.

Onderwijsplan en den Atenee

Kent u soms leerkrachten, schepenen, raadsleden die al hebben gehoord van HERGO? Groep Intro, Ligand, LOP, de cel onderwijs, het acuut time-outprogramma? CDO, kan nog net?? De schoolopbouwwerker, of zoiets?
Na goedkeuring van het decreet over het lokaal onderwijsbeleid zal het Stadsbestuur een onderwijsplan moeten opstellen ! Voor zes jaar.
Met inhoudelijk een visie, doelstellingen, gewenste effecten, hoe de stad meewerkt aan de leerplichtcontrole, het spijbelbeleid en het bevorderen van de kleuterparticipatie.
Procedureel moeten de lokale actoren daarbij zijn betrokken, en zal Stad zijn neutraliteit tegenover scholen van alle netten (het Atheneum ! DEN ATENEE !) moeten garanderen. Bijvoorbeeld inzake sociale en andere voordelen.

JEAN !