Pastoor John Dekimpe is nog de slechtste niet

John Dekimpe is pastoor van Sint- Rochus. Was vroeger studentenpastor aan de KUL en dat is nog te merken.

Op de Kortrijkse weblog van “Het Nieuwsblad” reageert hij namelijk geheel onschuldig op ingezonden stukken naar aanleiding van het “slordig bestuur” van de kerkfabriek Sint-Eutropius- Heule bij de onderduimse verkoop van een onderpastorie. Email van 29 oktober om 11u44. Het is gewaagd.
Hierbij begint hij met te zeggen dat hij moeilijk kan oordelen of de kerkfabriek van Heule haar boekje is te buiten gegaan. “Ik ken dat dossier niet.”
Wel, eerwaarde, zoals iedere burger kunt u dat dossier gaan inzien op het stadhuis. Je moet zelfs geen belanghebbende partij zijn. Kan ook de weblog van SP.A-raadslid Marc Lemaitre en van Bart Caron (Spirit) dienaangaande raadplegen. En in november naar de eerstvolgende gemeenteraad komen.

Maar de heer Dekimpe – mogen we John zeggen? – wil met zijn reactie in feite van de gelegenheid gebruik maken om geheel iets anders te poneren. Aankaarten. Gelijk heeft hij.
Hij wenst in de eerste plaats een noodkreet te slaken. Over het ‘vreselijk probleem’ van de houtworm in zijn kerk. Schepen Jean de Bethune doet er niets aan. Voor zover hem bekend, is daar nooit een ‘eerlijk en open gesprek’ over gevoerd. Pastoor wil tot meer overleg komen tussen Stad (Imperium) en Kerk (Sacerdotium). Vroeger was er namelijk een jaarlijks gesprek van bewindslieden (Jean) met ‘bepaalde’ leden van kerkfabrieken.
Stad drong hierbij aan op besparingen omwille van budgettaire beperkingen.

In een of ander volgend stuk zal hier eens (nogmaals) uit de doeken worden gedaan hoeveel geld Stad spendeert aan de kerkfabrieken, in vroeger tijden en tot op heden. Alleen al in gewone uitgaven (dit is: zonder investeringen en buitengewone toelagen tegen houtwormen !) gaat het nu om 17 euro per inwoner, moslims en loge en ongedoopte baby’s inclusief.
Dekimpe is als pastoor dankbaar over het feit dat Stad de kerkfabrieken toch wel “royaal” steunt.

Maar pastoor oppert in zijn reactie op de blog van “Het Nieuwsblad” iets buitengewoon interessant-innovatief. Het zal hem ter dekenij en op het bisschoppelijk paleis te Brugge niet helemaal in dank worden afgenomen.
MISSCHIEN MOETEN ER KERKEN GESLOTEN WORDEN. In Kortrijk.
En ook daarover mag ooit wel eens een open en eerlijk gesprek gevoerd worden. Ja, vinden wij allen.
Dekimpe was voorheen een postconciliaire studentenpastoor die bij allerlei gelegenheden – tot moederkesdag toe – horden alternatieve kerkgangers aantrok.
Zou hij ook al dat gerucht hebben opgevangen – stond op kortrijkwatcher – dat schepen de Bethune van de O.L.Vrouwkerk een museum wil maken?

Dekimpe besluit.
“Bij de verkoop van eigendommen is de ‘enige’ winnaar de stad, zeker op een dubbele manier: minder toelagen en minder kosten in onderhoud van gebouwen (heu? KW), wat vroeg of laat toch zal moeten gebeuren. De winnaar is ‘financieel’ nooit de kerkfabriek…”
Tja.
Als Stad een andere functie geeft aan kerkgebouwen zouden daar ook wel eens inkomsten kunnen uit voortvloeien. Stad zou zelfs een gebouw kunnen verkopen. Iets wat in Nederland al meermaals is gebeurd, ook voor profane doeleinden.
Want hoeveel bedragen de gewone ontvangsten dit jaar terzake ‘eredienst’ voor Stad? Welgeteld 330 euro. En de zgn. buitengewone ontvangsten? NUL euro.

Het siert decanaal gezien John dat hij van zijn leven nog nooit een stadsbegroting heeft ingezien. Noch die van de kerkfabrica.
Nul komma nul weet van wat het Kortrijkse Imperium hier overgeeft aan het Sacerdotium. De pariochale werken.