Toch veel volk verwacht op de gemeenteraad (2)? Stad in de clinch met de vakbonden !

Nog nooit gebeurd dat het stadsbestuur (Schepencollege) frontaal en openlijk in de gemeenteraad ingaat tegen een vakbondseis van het gemeentepersoneel.
Heeft de schepen van personeel Hilde Demedts haar aloude ietwat koele houding tegenover de syndicaten herwonnen?
Of komt het doordat nu ook twee schepenen van de VLD (liberalen!) zijn opgenomen in het College?

KOM ALLEN KIJKEN NAAR DE ZITTING. Puntje 1.26.

Eerst wat voorgeschiedenis instuderen.
Zie nog stuk van 30 september waarbij voor de zesde maal de vraag werd gesteld hoeveel personeelsleden Stad daadwerkelijk tewerkstelt.
In de gemeenteraadzitting van september kwam de personeelsformatie aan bod. Het punt werd evenwel verdaagd omdat in het overleg Stad/vakbonden een geheel ander punt nog niet was uitgeklaard: de aanpassing van het geldelijk statuut van het (extern aangeworven) personeel. Meteen werd ook de jaarlijkse toelage voor de kabinetsleden van burgemeester en schepenen afgeblazen, hoewel de vakbondsafgevaardigden daar dan wel mee akkoord gingen.

Het is een lange historie om uiteen te zetten, hoewel ze in feite slechts om één pas aangeworven personeelslid draait.
Maar ‘t is een hoge piet. Iemand van niveau A5a. De totale (normale) gemiddelde loonkost van zo’n personeelslid bedraagt voor Stad jaarlijks algauw 83.773 euro. Bruto-jaarloon: zowat 54.000 gemiddeld. Zonder vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdchecques.

Luister nu even naar de uitleg van agendapuntje 1.26. Hier, in plaats van in het stadhuis.
In mei van dit jaar werd een vacature gepubliceerd voor de functie van directeur Stadsplanning en Ontwikkeling.
Er kwamen daar tien kandidaten op af, waarvan vier uit de diensten zelf. Men ging over tot een tweede oproep omdat het bestuur vond dat er te weinig kandidaten waren opgedaagd, en om een bredere selectie mogelijk te maken. Evenveel kandidaten namen toen deel aan de selectieproeven… In de zomermaanden was alles voorbij.
Niemand van de bestaande ambtenaren slaagde erin om bevorderd te worden. (Goed tegen inteelt overigens.)

Filip Canfijn, burgerlijk ingenieur-architect uit Kortrijk, was de enige laureaat en werd in september voor drie jaar in vast verband aangenomen.
Maar Canfijn stond erop dat hij zijn ervaring en anciënniteit uit de privé-sector zou kunnen meenemen in zijn verloning bij Stad. Zodat hij niet moest beginnen met de aanvangswedde van een ambtenaar van datzelfde niveau. Dat klinkt redelijk.
Zoiets is al door diverse sectorale akkoorden van 1993 en later mogelijk gemaakt. Men noemt dit: de geldelijke valorisatie van privé-anciënniteit.
In het akkoord van 2002 is de mogelijkheid tot valorisatie nog versoepeld.

Let wel, de besturen kunnen een extern aangeworven ambtenaar valoriseren om zijn ervaring. Het moet niet !
Concreet zijn er volgende mogelijkheden:
– de besturen valoriseren de privé-ervaring geheel niet, voor niemand;
– de besturen valoriseren iedereen die aan de voorwaarden voldoet;
– de besturen valoriseren enkel voor werknemers in functies die moeilijk ingevuld geraken;
– de besturen valoriseren enkel de privé-ervaring die ze als aanwervingsvoorwaarde hebben vastgesteld.

Als er gevaloriseerd wordt dient het bestuur wel even met de budgettaire implicaties rekening te houden.

Het sectoraal akkoord van 2002 zegt nog twee zaken die bij de ontstane heibel tussen het College en de vakbonden alhier van groot belang zijn.
1. De gevalideerde rechtstreeks dienstige ervaring in de privé-sector blijft verworven voor het verdere verloop van de loopbaan.
2. Besturen die ervaring valoriseren bepalen verder zelf of de valorisatie slechts van toepassing is op nieuwe aanwervingen, dan wel op personeelsleden die al in dienst zijn. En voor deze laatste personeelsleden geldt de eventuele valorisatie nooit met terugwerkende kracht voor de beslissing tot valorisatie.

Standpunt College

Het Stadsbestuur wil dus de dienstige ervaring van Filip Canfijn valoriseren voor het verdere verloop van zijn loopbaan.
Tegelijk wil Stad hierbij de vakbonden achter zich krijgen.
Vandaar dit voorliggende gemeenteraadsbesluit: “De valorisatie is (nog) van toepassing op alle aanwervingen sedert 1 januari 2007. Voor personeelsleden die al in dienst waren vóór de datum van de raadsbeslissing tot valorisatie, geldt de eventuele valorisatie niet met terugwerkende kracht.”

Maar nu komt er hierbij een toch twijfelachtige uitzondering. Zullen er zich in de komende raadszitting juristen bevinden op de publieke tribune?
“Bij wijze van overgangsmaatregel en in afwijking op de regeling die geldt voor het personeel van de gemeentelijke diensten, geldt de terugwerkende kracht voor het kabinetpersoneel tot 1 januari 2007.” (Die kabinetsleden krijgen straks al een bijkomende retro toelage van 3.428 euro, omdat zij zoveel werken en geen overuren kunnen declareren.)

Hoeveel zal de voorgenomen valorisatie kosten op jaarbasis?
Men raamt de kostprijs van de maatregel op 86.000 euro.

Standpunt Vakbond

Met de vakbonden heeft men hierover driemaal onderhandeld.
De vakbonden (in feite enkel het ACOD, want anderen – de liberalen! – doen hun mond niet open of zijn al jaren afwezig bij het overleg) gaan niet akkoord met het onbeperkt in rekening brengen van de privé-anciënniteit en blijven de beperking tot 8 jaar propageren. In andere gemeenten op Tintrenet geraadpleegd houdt men het op 6 jaar.
Niettemin verklaren zgn. personeelsafgevaardigden (vanop het groen dakterras van het stadhuis zeker?) zich bereid om de aangelegenheid opnieuw te bespreken als het op handen zijnde nieuwe statuut (de rechtspositie) voor gemeentepersoneel door het Vlaams Parlement is goedgekeurd.

Maar wat staat er in dat ontwerp van decreet “rechtspositieregeling”?
Art. 60
De Raad kan bepalen dat graadanciënniteiet, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit toegekend worden aan personeel met beroepservaring in de privésector, als die beroepservaring relevant is voor de functie.
Art. 61
De Raad kan bepalen dat relevante beroepservaring voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld recht heeft op schaalanciënniteit.
Hoeveel méér zou deze regeling dan opbrengen voor toekomstige aan te werven ambtenaren met beroepservaring?
Meer dan wat een nieuwe directeur Stadsplanning nu beoogt?

ZO.
NU BENT U ALVAST OP EEN PUNTJE VAN DE GEMEENTERAAD ENIGSZINS VOORBEREID.
KOM MAAR AF. ‘t Zal laat worden.
Als u nog van de vorige eeuw bent: altijd in gedachten houden en u daarbij neerleggen dat er geen ‘civil servants’ meer zijn.
Noch in graden, niveaus, schalen of anciënniteiten.
Amen.
Jonge potentialen, go east. Kijk ,wat u daar nog bij stadsbesturen in de wacht kunt slepen.
Ga nu toch een keer weg van ons, arme mensen.