Gemeentelijke bijdrage aan het OCMW is raadselachtig

Aangezien onze OCMW-voorzitter Franceska Verhenne (CD&V) geen schepen is dient er om de drie maanden een overleg plaats te grijpen tussen Stad en OCMW.
Dit Overlegcomité bestaat uit een afvaardiging van de OCMW-raad en van de gemeenteraad. In de praktijk omvat de delegatie de burgemeester, een schepen, de OCMW-voorzitter en de secretarissen. Het is een onderonsje, en de wetgeving verbiedt helemaal niet dat er meer mensen mogen bij betrokken worden.

Intussen begrijpt men intuïtief hoe het er daar aan toegaat. Volstrekt irrationeel. Lukrake min of meer ideologische oprispingen. Onprofessioneel. Haastig. Absenteïsme. Slordige verslaggeving. Beetje ruzie maken. Als het niet waar is moet men het maar een keer zeggen. Soms dient het nergens voor om in Kortrijks bestuursoverleg allerhande aanwezig te zijn. HET IS ALS WATCHER WEL ONWETENSCHAPPELLIJK ONDERSTEUND WAT HIER BEWEERD WORDT, MAAR JE RUIKT DAT. Het volstaat om gewoon, met een soort gezond -verstand -historische kritiek bestuursdocumenten te lezen.

Klassiek voorbeeld om leugenachtige documenten te herkennen.
Stel (stel!) dat er bij een overlegcomité iemand is doodgevallen, en dat wordt niet vermeld in het verslag. Of het heeft gesneeuwd in juli, waardoor de vergadering niet in aantal was. En er is toch een verslag. Zonder sneeuw. Historici vallen daar duidelijk over.

De beslissingen van het comité worden dan ‘ter kennisgeving’ medegedeeld aan de gemeenteraad.
Niemand leest dat verslag, zelfs OCMW-raadsleden niet. En daar staan nogal eens belangrijke mededelingen in. Of niet. Bijvoorbeeld over de aankoop van gas door het OCMW. Dat vergt wellicht een apart stukje.

In de laatste gemeenteraad van deze maand stond het verslag van het overlegcomité van september op de agenda. Nog nooit zo vlug geweest.
Niemand had kommentaar. Ook Ciska Verhenne vond het nergens voor nodig om voor het punt “gemeentelijke bijdrage van Stad aan het OCMW” enige attentie te vragen. (Onder het bewind van voormalig schepen Destoop mocht zelfs niet gepraat worden over dat verslag.)

Hoe zit het nu met die gemeentelijke bijdrage?
Uit het verslag leren we dat er blijkbaar voor 2009 ooit eens gedacht werd aan een bedrag van 9.611.375 euro. Maar dit is teruggebracht tot 9.183.637 euro.
Voor 2010 zal men zich houden aan hetzelfde bedrag. Maar voor 2011 belooft Stad 1 miljoen meer. En in 2012 zelfs 2 miljoen meer.
Het OCMW was daar eigenlijk niet mee content. Men vroeg voor de jaren 2011 en 2012 een verhoging met 4 miljoen.

Volgend jaar krijgt het OCMW van ons waarschijnlijk 9.183.637 euro. En dat zal zo blijven tot en met 2010. De motivering van die beslissingen kent niemand, en nog minder zicht bestaat er over de discussies daaromtrent.

Hoeveel krijgt het OCMW dit jaar als stadstoelage?
Ook 9.183.637 euro. Het bedrag wordt dus door Stad bevroren voor nogmaals vier achtereenvolgende jaren. Ongezien. Alsof er gedurende die periode geen gewijzigd beleid kan komen. Kan het OCMW zijn uitgaven en inkomsten dan wel over zo een lange periode schikken naar die vaste dotatie? Want zo gaat dat. Net als in de kerkfabrieken. Opbrengsten en onkosten worden afhankelijk gemaakt naargelang de verwachte bijdrage van andere overheden. Creatieve boekhouding is daarbij nodig. Beleid niet. (Jawel, in het kader van wat men kan afschooien.)

Vorig jaar kreeg het OCMW volgens de stadsbegroting ook al die 9,1 miljoen.
Maar nu wordt het ingewikkeld, raadselachtig. Het jaarverslag 2006 van het OCMW vermeldt een gemeentelijke bijdrage van … 7.529.661 euro.
Hoe kan dat nu?
Elders in dat jaarverslag duikt in de balans (passiva) een bedrag op van 2,5 miljoen als “gemeentelijke bijdrage”. Totaal 10, 1 miljoen.
Ik begrijp er niets van.

Wat houdt het begrip “gemeentelijke bijdrage” nu eigenlijk in?

Het OCMW krijgt namelijk ook jaarlijks een percentage uit ons Gemeentefonds. Hier is dat normaal 8 procent. Elders in de provincie soms nul.
Steekt dat aandeel dan in wat men de gemeentelijke bijdrage noemt? Me dunkt van niet.
Maar als we met dat percentage rekening houden bedraagt het aandeel van het OCMW uit het gemeentefonds 2006 volgens mijn berekening slechts 1,7 miljoen. En geen 2,5 miljoen.
Kan Franceska dit alles in de gemeenteraad eens uitleggen bij de begrotingsbesprekingen van volgende maand? Over verleden, heden en toekomst?
Welneen. Burgemeester, voorzitter van de Raad zal op enige spoed aandringen. O.K. Ik meen dat nu alles is gezegd.

Vraag: wat zijn de reële totale middelen die het OCMW krijgt van Stad?
Werkingstoelage, plus aandeel gemeentefonds, plus nog zo een en ander?
In 2006 bijvoorbeeld was er sprake van een investeringstoelage voor de verbouwing van het klooster (aan den Atlas) tot kinderopvangcentrum. 850.000 euro.
En de geldstromen tussen de vele instellingen uit de sociale sector zijn volkomen onduidelijk.

*****

Nu nog iets voor de verbeten cijferaars.
Op een nochtans officiële website vond ik voor 2005 alweer een raadselachtig cijfer.
Totale middelen voor het OCMW vanuit Stad: 12,9 miljoen.
En hoe kwam men daar aan die totale middelen?
Als een optelling van het aandeel van het OCMW in het Gemeentefonds (1,8 miljoen) plus – sla me dood – een “gemeentelijke bijdrage”‘ van 11,1 miljoen.
Dat klopt allemaal niet.
Dat zou overigens betekenen dat die totale middelen in dat jaar hoger lagen dan wat nu het geval is. Terwijl ons Gemeentefonds toen minder bedroeg en de werkingstoelage van Stad toen ook al 9,1 miljoen was.

Wil er soms nog iemand iets weten over de evolutie van de gemeentelijke bijdrage aan ons OCMW?

Wie de uitgave van het jaar 1995 gelijk stelt aan 100 komt nu uit op 174.
In 1995 kreeg het OCMW 5,2 miljoen. In de periode 2000 tot en met 2002: 7,1 miljoen.
Wie daarbij durft vragen stellen wordt hier altoos beschouwd als fundamenteel anti-sociaal. Als een wilde, ultra-rechtse vrije jongen zonder het minste gevoel voor caritas calotica.
Terwijl er een heel simpele objectieve vraagstelling mogelijk is.
Wat beschouwt de OCMW-wetgeving als DE kerntaak van het centrum?
Wat beschouwt ons OCMW-bestuur als noodzakelijk en/of prioritair?
Hoe staat het met de afbakening van het welzijnsbeleid van Stad en anderzijds OCMW?
Welke middelen hebben we daarvoor nodig?
Als die vragen beantwoord worden kan men voor mijn part zelfs overgaan tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Nog info, voor de diehards.
De balans 2006 van ons OCMW geeft een overgedragen positief resultaat van 1,2 miljoen euro. In 2004 en 2005 waren er overschotten.
De resultatenrekening toont een verlies van het boekjaar 2006 van 8 miljoen.