Al veel prijzen gewonnen door nauwelijks kranten te lezen !

Sinds de hoofdredacteur van een kwaliteitskrant het heeft bestaan om zich schaamteloos tot marketeer van het jaar te laten uitroepen, regent het hier bij mij prijzen van kranten als De Morgen, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws. De Standaard !
Paradoxaal genoeg beletten die geschenken de lectuur van diezelfde kranten. Als je elk uur een fles wijn kunt winnen? Een dvd, een stripalbum, een gezelschapsspel, een playstation (2), een duoticket voor Bellewaerde? Ik moest ook al een (luxe)reis maken naar Mexico, en onmiddellijk daarna in Disneyland zijn. Gelukkig kreeg ik hiervoor een Hyundai (wat is dat?) ter beschikking. Kon ooit een koe winnen, maar daar begon ik niet aan.

Wanneer zal die gekte een keer ophouden? Dat we nog een fotoboek krijgen ook als we een krant kopen? Of een condoom.
Wat al energie en geld besteden kranten momenteel niet aan dit zottekesspel?
Geld en energie wat zou kunnen besteed worden aan bijvoorbeeld het opkrikken van de kwaliteit van de regionale berichtgeving. Aan onderzoeksjournalistiek, ook in Kortrijkse dossiers.
Nu is het zo dat lokale journalisten zo weinig verdienen dat zij zich gedwongen voelen om nog een ander beroep uit te oefenen. Geen tijd hebben om een gemeenteraad bij te wonen, ook al gaat het om een begrotingsdebat. Nog nauwelijks een uurtje vinden om de grootste pompoen van de streek op te sporen. Te laat komen als er een brand uitbreekt. Een gouden huwelijksfeest missen. Niet kunnen naar de politieraad gaan, of de OCMW-raad.
De jaarvergaderingen van intercommunales.
Het is erg.
Dan wel zeeën van tijd te over om naar het indoorpretpark te trekken in de Xpo. Méér dan een halve pagina’s ter beschikking om daar wat onnozelheden op te pikken. Versierd met uiterst banale foto’s.

Zie de lokale berichtgeving van vandaag uit uw gemeente. Op internet. U vindt er nog wie nu dood is.
Uitgerekend in de Weggevoerdenlaan te Kortrijk is er een bromfietser (A.Q.) aangereden door een voertuig dat evenwel zijn weg vervolgde. Wie is A.Q? Om welk voertuig ging het? Langs waar heeft dat tuig zijn weg vervolgd? Dat men dat eens uitzoekt !

Koop geen krant meer. A.u.b. zeg ! Maak eens een goed voornemen. Laat die marketeer eens zien hoe hij de bal heeft misgeslagen.

P.S
Het probleem zit dieper.
Diezelfde marketeer-hoofdredacteur van De Standaard&Nieuwsblad en zijn collega’s hebben wel degelijk beslist om meer aandacht te schenken aan de regionale berichtgeving.
Problemen met riolen en scheve voetpaden hebben voorrang.
Tegelijk moeten die redacteurs-marketeers hiervoor ter plekke een genre bekwame journalisten vinden die zich tot dit soort van triviale, niet zelden
foutieve informatie, lacuneuze duiding en onbestaand kommentaar naast de kwestie laten verleiden. En zich vanuit Brussel censuur laten welgevallen, als ze dan eens blijk geven van dissident inzicht.
Blijf maar allemaal – lezers en politiekers uit Kortrijk- heimwee hebben naar die Gerrit Luts zaliger. Die deugniet.

Lees nog de weblog van raadslid Marc Lemaitre, kortrijklinksbekeken.

De prijs van het doortrekkersterrein (5): nog wat giswerk

(Alle prijzen hierna vermeld zijn inclusief BTW.)

Het dienstgebouw voor het zgn. zigeunerpark in Heule is gegund.
De oorspronkelijke raming bedroeg 391.196 euro.
Er waren slechts twee inschrijvingen. Merkwaardig is dat in het verslag van de gunning enkel de prijs van de winnaar wordt vermeld: bvba Hugelier uit Gullegem. (Telkens als deze firma deelneemt aan een aanbesteding moet schepen Bral het College verlaten. Dat gebeurt vaak.)
Nog merkwaardiger is dat de bieding in oorsprong bijna 100.000 euro boven de raming lag. En dat de directie facility dan maar “een aantal artikels niet heeft weerhouden”. Men kan veronderstellen dat dit in onderling overleg met de aannemer is gebeurd. Zou de andere inschrijver (NV Vanmaercke uit Anzegem-Tiegem) daar weet van hebben? Of wordt hij onderaannemer? Zou kunnen.
Na verrekening bleef het definitieve inschrijvingsbedrag nog zowat 26.000 euro boven het bedrag van de raming.
We komen uit op 416.831 euro. Dat is bijna 17 miljoen oude BEF. Schoon gebouwtje wordt dat.

Bij zo’n dienstgebouwtje hoort een omgevingsaanleg.
De oorspronkelijke raming bedroeg 36.352 euro.
Inschrijvingen liepen binnen met prijzen die schommelden tussen 24.000 en 52.000 euro. Curieus hierbij is dat er bij de aanbesteding sprake was van “voorbereidende” werkzaamheden. De winnende aannemer vraagt slechts 24.072 euro. Dat werk kan dus in de toekomst wat duurder worden dan gedacht.

Onze woonwagenbewoners krijgen electriciteit.
Hiertoe was nu heel plotseling een hoogspanningscabine nodig. Voor maximaal 20 “gezinnen”.
Electro Entreprise uit Gullegem mag die daar neerplanten voor 27.878 euro. Gaselwest regelt de aansluiting voor 8.241 euro. Totaal 36.119 euro.
De raming bedroeg 44.949 euro.

Tenslotte de onlangs toegekende gunning met betrekking tot de zgn. infrastructuurwerken.
De raming bedroeg 313.279 euro.
De werken worden uitgevoerd door de NV Stadsbader Flamand voor 347.551 euro. Dit is ietwat meer dan 10 procent boven de raming. (Moet die verrekening dan niet opnieuw voor de gemeenteraad komen?)

Het totaal van deze vier loten bedraagt 824.983 euro.
In de begroting 2007 is hiervoor net genoeg geld voorzien. De oorspronkelijke raming was 785.777 euro. Bij een nog vroeger voorontwerp had men het over 740.827 euro.

Voor het berekenen van de totale kostprijs van het zigeunerpark mag men de prijs voor de verwerving van de gronden niet vergeten. Die heeft men gekocht van de families Sabbe, Goethals, Logie en Leiedal en het Vlaamse Gewest. Véél grond (8.373 m²) want er komt een uitgebreide groene bufferzone opdat we geen schrik zouden krijgen van de woonwagenbewoners. De gronden kostten bij mijn weten 318.000 euro.

We maken nu de som van grondprijs en de kosten voor de inrichting van het terrein. Dat geeft 1.142.983 euro.
Gedeeld door het aantal (20) standplaatsen komt dat neer op 57.149 euro. In een vorig stuk dachten we nog aan zoiets van 50.000 euro.
En schepen Frans Destoop hield het ooit op 6.250 euro per standplaats, zonder de verwervingskosten. (Zonder verwervingskosten komen wij aan 41.249 euro.) Vandaar dat hij ooit de VROEM-prijs heeft gekregen, een “gouden woonwagen”. Een prijs waar zigeuners totaal geen idee van of over hebben. Ze waren overigens niet massaal aanwezig op de plechtige uitreiking.
Merk nog op dat we in bovenstaande cijfergegevens bij gebrek aan gegevens geen rekening konden houden met bepaalde “algemene kosten”: studies, ontwerpen, administratie (manuren), reiskosten, communicatie, enz.

Het stadsaandeel in de kosten

Voor de aanleg van woonwagenterreinen kan men vanwege het Vlaamse Gewest tot 90 procent subsidies krijgen. Dat procent slaat zowel op de verwerving als de inrichting van het terrein.
Of Stad al betoelaagd werd voor de aankoop van de grond – en voor hoeveel dan – weet ik niet.
Voor de inrichting van het terrein (de vier loten) hoopt Stad op een toelage van 783.216 euro, zodat het stadsaandeel hiervoor beperkt blijft tot 41.767 euro.
Hoe komt men daaraan? 90 procent van 824.983 is 742.484.
Stad hoopt nog op tussenkomsten omdat men werken (ontwerpen) heeft gedaan in eigen beheer.
Bepaalde sommen worden vermenigvuldigd met 1,07.
Want in het Vlaams Regeringsbesluit over de subsidiëring van de inrichting van woonwagenterreinen staat een raadselachtig zinnetje (art. 7, laatste lid).
Komt in aanmerking voor subsidiëring ook ” het ereloon van de opsteller van het ontwerp (…) die forfaitair werden vastgesteld op 7 % van het bedrag waarop de subsidie berekend wordt”.
Stad hoopt dat de provincie het resterende bedrag gaat bijleggen. Er zijn provincies waar dit gebeurt.

Zo, nu weet u weer alles.
Schei nu maar uit met uw cafépraat
.

De prijs van het doortrekkersterrein (4): alweer een herziening

PROBEER NU MAAR EEN KEER AAN 1 ZIGEUNER TE VRAGEN WAT HIER GAANDE IS.

Er is hier al veel verteld over dat doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners aan de Ringlaan in Kortrijk-Heule, wijk “Kromme Olm”, dat is vlakbij de WAAK en het speelplein De Warande. Trefwoorden om op te zoeken zijn : doortrekkersterrein, woonwagen, gadgo, tsiganologisch project, ROM, enz.
Dat komt omdat we racisten zijn.

Wat de kostprijs van dit “zigeunerpark” aangaat zijn weer nieuwe gegevens bekend geraakt.
Alles is opnieuw te herzien. In een vorige berekening dachten we dat het project uiteindelijk zoiets van 53.000 euro per standplaats (20 in aantal) aan de gemeenschap (Stad, Gewest) zou kosten. Zonder allerhande nevenkosten (studies, ontwerpen, administratie, honorarium, notarissen).

Maar de opmaak van een nieuwe berekening is lastig.
Zéér irritant is dat nota’s hieromtrent de ene keer prijzen vermelden zonder BTW, een andere keer inclusief. Soms is niet eens aangegeven of er al of niet rekening is gehouden met de BTW.
De verdeling in loten of percelen is ook geheel onduidelijk.
Soms is er sprake van 4 loten: infrastructuurwerken, omgevingsaanleg, hoogspanningscabine, aansluiting op het electriciteitsnet.
Een andere keer horen we ook dat er vier loten bestaan die dan wel omschreven worden als zijnde: wegenwerken, groen, dienstgebouw, hoogspanningscabine. Allemaal aanbesteed door afzonderlijke directies. Facility heeft dan bijv. voor het perceel ‘de omgevingsaanleg’ 2 loten, en de directie mobiliteit één.
Er is zelfs iets als een “voorbereidende” omgevingsaanleg.

Hoe die loten of percelen ook kunnen heten, in mijn documentatie over aanbestedingen en gunningen ontbreekt er alleszins één.
En laat ons de aankoopprijs van de grond niet vergeten.
Nog heel irritant is dat het stadsbestuur werken (artikels) schrapt uit het lastenboek als blijkt dat de inschrijvingsprijs van de gekozen aannemer te hoog uitvalt. De ervaring leert dan dat die werken later wel zullen worden uitgevoerd. Met een stilzwijgende verlenging, of zoiets. Méérwerken.
En geen haan zal daar dan nog naar kraaien. Onzer zigeuners en kindjes weten nergens van. ‘t Is spijtig.

Wordt vervolgd.
Ga nu even weg met de camper.

P.S.
Ten overvloede: ik heb niets tegen zigeuners. Ze mogen van mijnentwege parkeren achter mijn huis hun tenten opslaan.
Of vlakbij het kasteel van baron Manu de Bethune.
Dan beleven we tenminste nog wat, in het tranendal van de gadgo’s. Gewoon dat schilderij ‘ tranend zigeunermeisje’ verkopen.
Ik heb iets tegen onduidelijkheden en gebrek aan transparantie bij het stadsbestuur. Mystificaties. Over om het even wat.

En heel de kwestie is of de nomaden hierover zijn ingelicht? In hun stadskrant ?
Zouden zij waarlijk bezig zijn met ons? Het wordt echt tijd dat we daar een antwoord op vinden.
Hun muziek,over ons. Wij smelten.
Gadgo/BOER.

Bezoekersaantallen op zaterdag in het stadhuis

Ons stadhuis is op dinsdag, donderdag en vrijdag in de namiddag gesloten, wat wel eens kwaad bloed zet bij de mensen.
Niet zonder slag of stoot met de vakbonden is het stadhuis nu wel open geraakt op zaterdagvoormiddag. (Een programmapunt van de VLD.)
Daar werken dan een twintigtal personeelsleden. In ruil voor hun opofferingsgezindheid krijgen zij ter compensatie verlofuren toebedeeld. (Dat maakt dan bijvoorbeeld dat je op vrijdagnamiddag na 15-16 uur nog weinig telefonisch contact krijgt met een of andere dienst.)

Waar is de tijd dat er twee postbedelingen waren per dag? En zelfs op zondag? De Civil Servants uit de vorige eeuw.

Er bestaat sinds de maand november blijkbaar wel behoefte aan die openingsuren op zaterdagvoormiddag. In de maand november kwamen er op de vier zaterdagen gemiddeld 99 personen voor reispassen, adreswijzigingen, identiteitskaarten, attesten, akten.
Voor rijbewijzen: 16.
Voor geboorten, huwelijken, overlijdens: 12.
33 vreemdelingen kwamen om allerhande papieren.

Op maandagavond is het stadhuis open tot 19 uur. Het aantal bezoekers tussen 16 en 19 uur wijkt niet erg af van bovenstaande cijfers.
Idem voor de vergelijking met het aantal bezoekers op woensdagnamiddag (14 tot 16 uur)

Begin volgend jaar komt er een enquête bij de bezoekers, gevolgd door een algemene evaluatie.
Een vraag die men zeker niet mag vergeten te stellen is of de bezoeker wel ter plekke op die zaterdagvoormiddag kon geholpen worden voor zijn specifieke vraag. Of hij niet onverrichterzake moest terugkomen omdat er bijvoorbeeld geen terzake bevoegde ambtenaar aanwezig was. Of omdat de nodige documenten niet beschikbaar waren. (Kan men op zaterdag het dossier van een openbaar onderzoek inkijken? Een vergunning aanvragen? Een premie?)

Naar verluidt zouden de vakbonden er nu reeds mee akkoord gaan dat er ook in juli aanstaande twee zaterdagen wordt gewerkt. Civil servants !

——
Bron voor de cijfergegevens:
De bijlagen bij een schriftelijke vraag dd. 1 november van raadslid Maarten Seynaeve (Vlaams Belang).

Lijst met bezoldigde activiteiten op gemeenteraad

Artikel 70 van het Gemeentedecreet valt tamelijk lang uit, en er staat teveel tegelijk in.
Zo blijft het zinnetje in par. 4, lid 3 gemakkelijk ongelezen. Daar staat: “De burgemeester en schepenen brengen de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte van de bezoldigde activiteiten die ze naast hun mandaat uitoefenen.”
Dat moet hier in Kortrijk nog gebeuren, terwijl nu toch stilaan ongeveer alle nevenmandaten, activiteiten, van de leden van het nieuwe College gekend zijn.

(Het gaat hier wel over iets ernstig: hebben schepenen als Stefaan Bral nog tijd genoeg om hun eerbiedwaardig ambt uit te oefenen? Volgens mij niet. In een centrumstad.
Hij bewijst het door absenteïsme, in het College, in de gemeenteraad. Maar die Stefaan Bral kan het geen barst schelen. Dat is een schepen zonder enig moraal. Hij weet van toeten noch blazen. En het kan hem zoals gezegd geen barst schelen. Dit soort politiekers moeten hier weg. In de zakenwereld blijven. AUB ZEG.)
Om Kortrijk vooruit te brengen, op de kaart te zetten.

Hoe moeten we dat zinnetje uit lid 3 interpreteren ?
Volgens de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) op volgende wijze:
1. Het gaat om alle activiteiten waarvoor de burgemeester of schepen een vergoeding krijgt (wedde, honorarium, onkostenvergoeding, presentiegeld, …), of het nu gaat om een publiek mandaat dan wel een baan in de privé-sector. En het maakt niet uit of deze activiteiten al gekend zijn door de gemeenteraad of niet. (Bijv. een bezoldigd mandaat in een gemeentelijke vzw.)
2. De bezoldiging zelf dient niet nader te worden omschreven.

Hoe moet die bekendmaking van bezoldigde activiteiten in zijn werk gaan ?
Wel, volgens de VVSG dienen de schepenen en de burgemeester enen brief te richten aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij ons is de burgemeester tegelijk voorzitter van de Raad, zodat Stefaan De Clerck een brief naar zichzelf moet schrijven.

Wat moet er nu met die brieven gebeuren ?
Volgens de VVSG kan het punt geagendeerd worden op de gemeenteraad, in openbare zitting.

Voorzitter van de gemeenteraad ! Doen !

Maar hoe zouden gemeenteraadsleden zelf nu een zitting van de gemeenteraad ervaren ?

Durft er één Kortrijkzaan over die bovenstaande vraag aan een raadslid iets gewagen?
HOE GAAT HET? RAADSLID ?
JEUN JE JE NOG EEN BEETJE? IN DIE GEMEENTERAAD ?

Stel dat uw representant met zijn reactie op uw bemerking daar even over aarzelt. Dat is dan een goed teken !
Dat betekent dat hij (zij) u niet langer wil bedotten. Met zijn schijnbelangstelling.
Daarna vraagt u, ten einde zeker te zijn, aan uw verkozene – uw representant – hoe hij het heeft gesteld bij het begrotingsdebat 2008. Of hij nog weet wanneer dat was. JA.
Gewoon uit belangstelling vragen of hij daar iets had te vertellen. Over uw voetpad. Over om het even wat.

Kijk. Het zit zo.
Tegenwoordig is het concentratievermogen in de publieke tribune groter dan in de Raad.

Onze verkozenen daarentegen zijn aan het telefoneren. Kattebelletjes naar mekaar aan het sturen. Puberale briefjes doorgeven.
Dingen lezen waar je geen gedacht van hebt. (Zij ook niet.) Wachten tot het gedaan is.
Tateren en tateren. Heel de zitting bezig op hun PC. (Die Patrick Jolie van Heule. Dat is dus een schande, burgemeester-voorzitter van de Raad moet hier optreden. Met het reglement in de hand: zelfs GSM is niet toegelaten.)

Raadsleden doen alsof ze luisteren. Slim kijken. Er ook niets – maar dan ook niets – van begrijpen.
Ze hebben soms ook de verkeerde papieren bij. Of geen. (Ik overdrijf niet. Het staat wel niet in de pers.)
Maar nu alweer een opbouwend voorstel.
In iedere partij (fractie) neemt er minstens één verkozen gemeenteraadslid ontslag. Met een verontschuldiging (motivatie) in de Stadskrant:

Boodschap ?
Kiezer, ik heb me jammerlijk vergist in jou.
Ik dacht je slimmer was.
Mijn excuses. Ik zal me nooit meer verkiesbaar stellen. Heb genoeg geleerd.

Paspoortloos en zonder grenscontrole reizen van en naar het vliegveld Kortrijk-Wevelgem

Het vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT) is van oudsher een internationaal vliegveld. Dat betekent dat men van daaruit naar het buitenland kan vliegen en omgekeerd.
(Het begrip “internationaal vliegveld” slaat geenszins op de grootte ervan of het type toestellen dat er kan landen. Een gewone graspiste kan ook een internationaal vliegveld zijn.)
Maar EBKT is daarenboven nog een zgn. Schengen-vliegveld. Wat betekent dit?

In 1985 sloten een aantal landen in Schengen, een klein plaatsje in Luxemburg, een overeenkomst af om grenscontroles af te schaffen.
Vrij vlug sloten er zich 15 landen aan bij deze regeling.
Met name 13 van de EU (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Spanje, Zweden) en 2 landen van buiten de EU (Noorwegen en IJsland).
Een aantal sinds 2004 nieuwe EU-lidstaten (niet allemaal) behoren nu ook tot het Schengengebied.
De Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, en Slovenië. Dat zijn er 9. Totaal in de huidige Schengenzone: 24.

Vanaf 21 december nu mag iedereen die dit oude of nieuwe Schengengebied (legaal) binnenkomt met en tussen de lidstaten de binnengrenzen oversteken zonder te worden gecontroleerd.
Met binnengrenzen bedoelt men voorlopig (op 21 december) nog enkel land- en zeegrenzen.

Voor LUCHTHAVENS gaat de regeling met de nieuwe Schengenlanden pas in op 30 maart 2008.
Er dienen namelijk op die luchthavens van de nieuwe Schengenlanden nog wat maatregelen getroffen. (Zo moest het vliegveld Kortrijk-Wevelgem indertijd een nieuwe – dure – omheining aanbrengen rond het terrein om het statuut van Schengen-luchthaven te verkrijgen.)

Opgepast.
De afschaffing van de controles aan de binnengrenzen betekent niet dat er geen veiligheidscontroles meer plaatsvinden in havens of vliegvelden.
En het is mogelijk dat Schengen-lidstaten mensen toch nog verplichten om in het bezit te zijn van bepaalde documenten.

Vooralsnog voelen oude EU-landen als Groot-Brittannië en Ierland er nog altijd niets voor om toe te treden tot het Schengen-akkoord.
En Cyprus, Roemenië en Bulgarije willen wel maar moeten nog aan een evaluatie onderworpen worden.
Anderzijds denkt een niet EU-land als Zwitserland er toch aan om eind 2008 ook Schengenland te worden. Kunnen we dan nog geld smokkelen.

Naar een ITOT-plasplan in Kortrijk?

De Leuvense schepen van Openbare Werken heeft zopas met veel poeha aangekondigd werk te maken van een vijfjarig plasbeleid. Het aantal openbare toiletten wordt fors uitgebreid, ook voor andersvaliden. In de begroting voor 2008 en verder trekt men hiervoor een jaarlijks krediet uit van 50.000 euro.

Maandag 17 december aanstaande komt ons stadsbudget 2008 ter sprake in de gemeenteraad.
Daarbij kunnen raadsleden bij elk artikel voorstellen doen. Bedragen wijzigen. Bijvoorbeeld bij de post 878/724-60, in de rubriek milieu.
Tijd voor raadslid Bart Caron (Spirit) om het stadsbestuur te herinneren aan het antwoord op zijn schriftelijke vraag nr. 14 van 18 maart 2007. Kan hiermee de pers te halen. Over de cultuur van het plassen.
Bij die vraag drukte het raadslid er zijn spijt over uit dat ook de openbare toiletten (voor mannen) aan St.-Elooiskerk zouden verdwijnen. Hij wou hierbij weten welk beleid Stad in de toekomst zou voeren inzake openbare toiletten. Wat men in Nederland noemt: het “Integraal Toegankelijk Openbaar Toilet”-beleid. ITOT.
Het Schepencollege liet weten dat er naast het integreren van openbare toiletten in openbare gebouwen (stadhuis, bib, O.C’s) ook zou gedacht worden aan sanitair op het openbaar domein. Men zou de huidige toestand evalueren en zien of daar noodzaak aan was.

In de vorige eeuw zijn er hier in Kortrijk over deze problematiek al christelijke arbeidersvrouwen-acties op touw gezet. Interpellaties van ondermeer toenmalig raadslid Marie-Claire Vandenbulcke, nu schepen. Lacherig afgehandeld, maar schepen Hilde Demedts zou er toen waarlijk werk van maken. Sindsdien nooit meer van gehoord.

Er bestaat een Nederlandse brochure en een CD-rom als handleiding om na te gaan of en waar binnen een gemeente integraal toegankelijke openbare toiletten nodig zijn. Er is zelfs een World Toilet Association (WTA). Hield nog onlangs in Seoul (Korea) een algemene vergadering. Er is een Vlaams voorstel van decreet geweest. Van Kris Van Dijck (N-Va) houdende regeling omtrent openbare toiletten (Stuk 750, 1996-1997.) Met hoorzittingen. Prof. Dr. Koen Raes (ethicus) schreef een essay over de disriminatie van de vrouwelijke plas. In april vorig jaar vroeg Vera Dua aan Vlaams minister Kathleen Van Brempt om uitleg over openbare toiletten. In Gent werden petities door duizenden mensen ondertekend. Er is een website “plasactie”. De Raad van Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen heeft zich over het onderwerp gebogen (13 december 2002). In 2004 is een prijs uitgereikt aan het Gentse project ‘PLassen met Klasse’.
Om maar te zeggen dat het mensen- of grondrecht op plassen nooit en nergens uit de lucht is geweest.

(…)
Ga nu maar even plassen.
In uw haewoojae, dat is Koreaans voor ‘een rustige plek waar men problemen kan oplossen’.
(…)
Suggestie voor het Horecaplan
Het decreet van Kris Van Dijck over toiletten d.d 2 september 1997 is vervallen verklaard en nooit meer hernomen.
De auteur stelde als regel dat gemeenten vanaf 5.000 inwoners minstens één openbaar toilet moeten hebben en dat het aantal daarvan zou stijgen tot minstens vijf in grote steden. (Voor Kortrijk:4.) Die openbare toiletten zouden dag en nacht toegankelijk zijn.
Handelszaken of overdekte winkelcentra met een oppervlakte van groter dan 300 m² moesten minstens één watercloset ter beschikking stellen van het publiek.
En artikel 8 stelde zelfs dat sanitaire installaties in cafés, restaurants, snackbars en dergelijke tijdens de openingsuren voor eenieder toegankelijk moeten zijn, ook voor niet-klanten.

Ons nieuwe stadsbestuur beloofde een horecaplan op te stellen. Komt er daar een art.8 in voor?

P.S.
Er zou een oude wet bestaan (uit 1953?) die vrije toegang tot toiletten in de horeca verplicht maakt, maar ik vind die niet terug.

Een gemeentelijke profielschets

De nieuwe gemeentelijke profielschetsen zijn uit.
Te vinden op de onvolprezen website “lokale statistieken”. Zie http://aps.vlaanderen.be.
Verplichte lectuur voor raadsleden !

Men vindt er feitelijke gegevens en evoluties over alle mogelijke materies. Bevolking, onderwijs, welzijn en armoede, mobiliteit, milieu, werkgelegenheid, veiligheid, huisvesting, belastingen, enz. Meestal tot en met 2006.
Interessant is dat men, voor zover dat kan, vergelijkingen maakt met de andere centrumsteden en gemiddelden in het Vlaamse Gewest.
(Maar voor vergelijkingen met centrumsteden opletten voor vertekeningen doordat bijv. een stad als Antwerpen is ingecalculeerd.)

Erg verrassend is dat er voor bepaalde items over Kortrijk andere cijfers worden verstrekt dan wat hier in de loop der tijden al is geponeerd.
Zelfs voor een eenvoudig gegeven als personeel lopen de cijfers uiteen met wat ik vind in officiële documenten.
De profielschets zegt dat er hier ter stede in het tweede kwartaal van 2005 816, 3 VTE aan het werk waren. Volgens de begroting 2006 die hieromtrent toch slaat op eind van 2005 ging het om 826,24 VTE.
In de profielschets wordt dan berekend hoeveel VTE er hier werken op 1000 inwoners. 11,1. Ook dat klopt niet. Want de bevolkingscijfers die de profielschets hanteert zijn alweer anders dan wat in andere documenten staat vermeld.

Inzake ontvangsten en uitgaven, belastingontvangsten en schuld per inwoner wijken de cijfers ook al af van wat kortrijkwatcher hier zoal een keer heeft berekend op grond van officiële stukken.
Maar ik heb geen zin om dit hier nu allemaal uit de doeken te doen.
Noch om andere rubrieken uit de profielschets te onderzoeken op mogelijke afwijkingen met diverse bestaande gegevens.

De profielschets moet men hier en daar met een korreltje zout nemen.
Maar zelfs al staan er ‘fouten’ in, dan nog zijn bepaalde trends niettemin duidelijk. (Als men bij evoluerende gegevens overal dezelfde bronnen gebruikt is er niet veel aan de hand.)

De daling van de bevolking tot in 2005, met een héél lichte netto aangroei daarna.
De stijgende evolutie van het aantal alleenstaande mannen en vrouwen. (Meer vrouwen dan mannen.)
We tellen hier procentsgewijs nog altijd niet zoveel vreemdelingen als wel eens wordt gedacht.
De bevolkingsdichtheid daalt.
Stijgend aantal leerlingen in het kleuteronderwijs.
De schoolse vertraging in het lager onderwijs is groot.
Het aantal belastingaangiften kleiner dan 10.000 euro stijgt.
We hebben een groot aantal podiumvoorstellingen per duizend inwoners.
Het aantal geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners ligt hoger dan in de centrumsteden !
De gemiddelde verkoopprijzen van bouwgrond stijgt minder dan elders.
Het gaat goed met de werkgelegenheid. Maar de nettogroeiratio van ondernemingen is niet schitterend.
De evolutie (daling) van ons restafval begint stilaan niet beter te worden dan elders.
Het is zeer slecht gesteld met het aandeel van de groenestroomproductie in het huishoudelijk verbruik.

Enzovoort.
Om te lezen !