Lijst met bezoldigde activiteiten op gemeenteraad

Artikel 70 van het Gemeentedecreet valt tamelijk lang uit, en er staat teveel tegelijk in.
Zo blijft het zinnetje in par. 4, lid 3 gemakkelijk ongelezen. Daar staat: “De burgemeester en schepenen brengen de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte van de bezoldigde activiteiten die ze naast hun mandaat uitoefenen.”
Dat moet hier in Kortrijk nog gebeuren, terwijl nu toch stilaan ongeveer alle nevenmandaten, activiteiten, van de leden van het nieuwe College gekend zijn.

(Het gaat hier wel over iets ernstig: hebben schepenen als Stefaan Bral nog tijd genoeg om hun eerbiedwaardig ambt uit te oefenen? Volgens mij niet. In een centrumstad.
Hij bewijst het door absenteïsme, in het College, in de gemeenteraad. Maar die Stefaan Bral kan het geen barst schelen. Dat is een schepen zonder enig moraal. Hij weet van toeten noch blazen. En het kan hem zoals gezegd geen barst schelen. Dit soort politiekers moeten hier weg. In de zakenwereld blijven. AUB ZEG.)
Om Kortrijk vooruit te brengen, op de kaart te zetten.

Hoe moeten we dat zinnetje uit lid 3 interpreteren ?
Volgens de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) op volgende wijze:
1. Het gaat om alle activiteiten waarvoor de burgemeester of schepen een vergoeding krijgt (wedde, honorarium, onkostenvergoeding, presentiegeld, …), of het nu gaat om een publiek mandaat dan wel een baan in de privé-sector. En het maakt niet uit of deze activiteiten al gekend zijn door de gemeenteraad of niet. (Bijv. een bezoldigd mandaat in een gemeentelijke vzw.)
2. De bezoldiging zelf dient niet nader te worden omschreven.

Hoe moet die bekendmaking van bezoldigde activiteiten in zijn werk gaan ?
Wel, volgens de VVSG dienen de schepenen en de burgemeester enen brief te richten aan de voorzitter van de gemeenteraad. Bij ons is de burgemeester tegelijk voorzitter van de Raad, zodat Stefaan De Clerck een brief naar zichzelf moet schrijven.

Wat moet er nu met die brieven gebeuren ?
Volgens de VVSG kan het punt geagendeerd worden op de gemeenteraad, in openbare zitting.

Voorzitter van de gemeenteraad ! Doen !