De prijs van het doortrekkersterrein (5): nog wat giswerk

(Alle prijzen hierna vermeld zijn inclusief BTW.)

Het dienstgebouw voor het zgn. zigeunerpark in Heule is gegund.
De oorspronkelijke raming bedroeg 391.196 euro.
Er waren slechts twee inschrijvingen. Merkwaardig is dat in het verslag van de gunning enkel de prijs van de winnaar wordt vermeld: bvba Hugelier uit Gullegem. (Telkens als deze firma deelneemt aan een aanbesteding moet schepen Bral het College verlaten. Dat gebeurt vaak.)
Nog merkwaardiger is dat de bieding in oorsprong bijna 100.000 euro boven de raming lag. En dat de directie facility dan maar “een aantal artikels niet heeft weerhouden”. Men kan veronderstellen dat dit in onderling overleg met de aannemer is gebeurd. Zou de andere inschrijver (NV Vanmaercke uit Anzegem-Tiegem) daar weet van hebben? Of wordt hij onderaannemer? Zou kunnen.
Na verrekening bleef het definitieve inschrijvingsbedrag nog zowat 26.000 euro boven het bedrag van de raming.
We komen uit op 416.831 euro. Dat is bijna 17 miljoen oude BEF. Schoon gebouwtje wordt dat.

Bij zo’n dienstgebouwtje hoort een omgevingsaanleg.
De oorspronkelijke raming bedroeg 36.352 euro.
Inschrijvingen liepen binnen met prijzen die schommelden tussen 24.000 en 52.000 euro. Curieus hierbij is dat er bij de aanbesteding sprake was van “voorbereidende” werkzaamheden. De winnende aannemer vraagt slechts 24.072 euro. Dat werk kan dus in de toekomst wat duurder worden dan gedacht.

Onze woonwagenbewoners krijgen electriciteit.
Hiertoe was nu heel plotseling een hoogspanningscabine nodig. Voor maximaal 20 “gezinnen”.
Electro Entreprise uit Gullegem mag die daar neerplanten voor 27.878 euro. Gaselwest regelt de aansluiting voor 8.241 euro. Totaal 36.119 euro.
De raming bedroeg 44.949 euro.

Tenslotte de onlangs toegekende gunning met betrekking tot de zgn. infrastructuurwerken.
De raming bedroeg 313.279 euro.
De werken worden uitgevoerd door de NV Stadsbader Flamand voor 347.551 euro. Dit is ietwat meer dan 10 procent boven de raming. (Moet die verrekening dan niet opnieuw voor de gemeenteraad komen?)

Het totaal van deze vier loten bedraagt 824.983 euro.
In de begroting 2007 is hiervoor net genoeg geld voorzien. De oorspronkelijke raming was 785.777 euro. Bij een nog vroeger voorontwerp had men het over 740.827 euro.

Voor het berekenen van de totale kostprijs van het zigeunerpark mag men de prijs voor de verwerving van de gronden niet vergeten. Die heeft men gekocht van de families Sabbe, Goethals, Logie en Leiedal en het Vlaamse Gewest. Véél grond (8.373 m²) want er komt een uitgebreide groene bufferzone opdat we geen schrik zouden krijgen van de woonwagenbewoners. De gronden kostten bij mijn weten 318.000 euro.

We maken nu de som van grondprijs en de kosten voor de inrichting van het terrein. Dat geeft 1.142.983 euro.
Gedeeld door het aantal (20) standplaatsen komt dat neer op 57.149 euro. In een vorig stuk dachten we nog aan zoiets van 50.000 euro.
En schepen Frans Destoop hield het ooit op 6.250 euro per standplaats, zonder de verwervingskosten. (Zonder verwervingskosten komen wij aan 41.249 euro.) Vandaar dat hij ooit de VROEM-prijs heeft gekregen, een “gouden woonwagen”. Een prijs waar zigeuners totaal geen idee van of over hebben. Ze waren overigens niet massaal aanwezig op de plechtige uitreiking.
Merk nog op dat we in bovenstaande cijfergegevens bij gebrek aan gegevens geen rekening konden houden met bepaalde “algemene kosten”: studies, ontwerpen, administratie (manuren), reiskosten, communicatie, enz.

Het stadsaandeel in de kosten

Voor de aanleg van woonwagenterreinen kan men vanwege het Vlaamse Gewest tot 90 procent subsidies krijgen. Dat procent slaat zowel op de verwerving als de inrichting van het terrein.
Of Stad al betoelaagd werd voor de aankoop van de grond – en voor hoeveel dan – weet ik niet.
Voor de inrichting van het terrein (de vier loten) hoopt Stad op een toelage van 783.216 euro, zodat het stadsaandeel hiervoor beperkt blijft tot 41.767 euro.
Hoe komt men daaraan? 90 procent van 824.983 is 742.484.
Stad hoopt nog op tussenkomsten omdat men werken (ontwerpen) heeft gedaan in eigen beheer.
Bepaalde sommen worden vermenigvuldigd met 1,07.
Want in het Vlaams Regeringsbesluit over de subsidiëring van de inrichting van woonwagenterreinen staat een raadselachtig zinnetje (art. 7, laatste lid).
Komt in aanmerking voor subsidiëring ook ” het ereloon van de opsteller van het ontwerp (…) die forfaitair werden vastgesteld op 7 % van het bedrag waarop de subsidie berekend wordt”.
Stad hoopt dat de provincie het resterende bedrag gaat bijleggen. Er zijn provincies waar dit gebeurt.

Zo, nu weet u weer alles.
Schei nu maar uit met uw cafépraat
.