Gebiedswerking (2): waar gaan de 13 miljoen (euro) naartoe?

In een vorig stuk (4 december 2007) zagen we dat Groot-Kortrijk is opgesplitst in 17 gebieden en 7 buurttypes. Stad zelf telt acht gebieden. Heule drie. En de deelgemeente Marke is almeteens niet opgesplitst. Dat is het koninkrijk van de familie de Bethune.
Aalbeke, Bellegem, Bissegem (ja! dat is van Bral), Kooigem en Rollegem hebben ook geen deelgebieden. Te verstaan. Een ander vorig stuk (3 december) gaf hierbij nog aan dat de oppervlakte van onze stad wat is ingekrompen.

Grote steden en centrumsteden krijgen van het Vlaams Gewest heelwat subsidies toegeschoven om hun specifieke problemen aan te pakken. Van het zgn. Stedenfonds, niet te verwarren met het Gemeentefonds. In een vorige periode kreeg Stad per jaar 2.074.956 euro. Voor de periode 2008-2013 gaat het volgens een nota van het Schepencollege om 12.977.430 euro, of een jaarlijks trekkingsrecht van 2.261.905 euro. Gaat het hier om een tikfout? De totale som gedeeld door 6 jaar geeft 2.162.905 euro.

Wat zal Stad (meer speciaal schepen Lieven Lybeer in tandem met Jean de Bethune) nu met al dat geld aanvangen? Eigenlijk – weten zij het zelf nog niet heel concreet. Schepen Lybeer heeft hierover een thematisch debat beloofd in de gemeenteraad, dat wel. Niettemin zijn er alreeds per jaar en per doelstelling wonderlijk nauwkeurige bedragen voorzien. Waarvoor? Voor wat men “gebiedswerking” noemt.

Het meeste geld gaat naar wat heet: de ‘operationele subdoelstelling 2’. In totaal voor de hele periode van 6 jaar: 7,13 miljoen.
Subdoelstelling? Ja, want er is één grote strategische doelstelling naar voren geschoven, nl. de fysieke en sociale leefbaarheid van de stad en van de buurten versterken. Dus door de uitbouw van een goed georganiseerde gebiedsgerichte werking, met een nadrukkelijke inbreng van inwoners en gebruikers van het gebied, én met bijzondere aandacht voor de mensen die het wat moeilijker hebben. (In feite was dit al in de vorige periode van het Stedenfonds een doelstelling.) Daar zullen we nu een keer in de toekomst goed op letten. Of de 12 residentiële buurten (t’Hoge, Rodenburg, Bellegembos, Sint-Anne, enz.) niet al te veel aandacht krijgen.
Hier kan ACW-schepen Lybeer weer even competent als altijd op zijn zaak letten. Stemmen winnen.

De operationele subdoelstelling 1
Die is het gemakkelijkst te onthouden en slaat op alle 17 gebieden en de 7 buurttypes. Een pure kwestie van goed bestuur. Beloofd is dat we voortaan allemaal zullen genieten van een basisaanbod. Een minimaal aanbod van vier functies: dienstverlening, info en advies, ontmoeting en gemeenschap, beleidsparticipatie.
Hoeveel moet dat kosten? Over de zes jaar gespreid: 4,5 miljoen. Voor dit jaar zal men daar welgeteld 865.162 euro aan besteden. En over de jaren heen vermindert het bedrag geleidelijk tot 648.872 euro in 2013. Nogmaals: hoe men die bedragen per jaar zo nauwkeurig kon berekenen weten alleen de bevoegde schepenen. En zij hebben het helemaal niet uitgelegd gekregen in de gemeenteraad van november 2007. (Niemand vroeg er ook naar.)

De operationele subdoelstelling 2
Zal in het totaal 7,13 miljoen euro kosten. Om een onbekende reden stijgt het te besteden bedrag per jaar. Van 1,08 miljoen dit jaar naar 1,29 miljoen in 2013.
Wat zal men daarmee uitrichten? Een aantal projecten “op maat”.
– Vooreerst: in bepaalde aandachtsgebieden nogmaals buurt- en straathoekswerk organiseren. Met als doel de betrokken bewoners leiden tot zelfredzaamheid, een positief zelfbeeld en participatie in het beleid. Uit ons stuk van 4 december kunt u al min of meer afleiden of u tot het getroffen gebied behoort. Venning, Sionweg, Lange Munte, Heule-Ieperstraat, enz. Kost over de zes jaar heen: 1,9 miljoen.
– Ten tweede wil men ‘flankerende maatregelen’ nemen op het publieke domein. Voor 2,8 miljoen. De toelichting hierbij is zeer abstract. Niet te verstaan. Gaat het om openbare plasplekken?
– Ten derde wil men voor 7,1 miljoen euro specifieke buurt-, wijk- en gebiedsprojecten uitwerken. Ook niet te verstaan. De criteria zijn overigens nog niet bekend.

De operationele subdoelstelling 3
Bijzonder interessant, voor mij dan.
Hiervoor is 1,2 miljoen voorzien. Ieder jaar hetzelfde bedrag: 216.291 euro. Dat gaat naar communicatie met (en door) bewonersgroepen en gebruikers. Om onze betrokkenheid te verhogen. Die communicatie zal ook van onder naar boven gebeuren. En met nieuwe, multimediale communicatiekanalen die vanuit de basis door vrijwilligers worden onderhouden. Bijvoorbeeld hoort een interactieve website vanuit bewoners tot de mogelijkheden. Met andere woorden: Stad zal waar nodig ook de content van kortrijkwatcher verspreiden.

Ik ben content hoor. Dat is een goed subplan. De kleine man wordt gehoord, via nieuwe kanalen.
Nu nog wachten op het eerste voortgangsrapport over de werking van het Stedenfonds.
Het afsluitende evaluatierapport van de vorige periode 2003-2007 nog nergens gezien.