Over de miljoenen voor de kerkfabrieken (1)

Morgen 14 januari (voor de meeste lezers is dat vandaag) zal de gemeenteraad het meerjarenplan 2008-2013 voor de 21 kerkfabrieken (inclusief de protestantse kerk) goedkeuren. Over heel deze periode heen gaat het om meer dan 10 miljoen euro aan stadstoelagen. Gemiddeld 1,67 miljoen per jaar.
Dit smeekt om meer info, duiding en kommentaar.

In de raadscommissie ter voorbereiding van de gemeenteraad vroeg een raadslid naar de evolutie van de stadstoelagen over de jaren heen.
We hebben dat eens vlug opgezocht, zie.
Qua stadstoelagen is in het jaar 2000 voor de eerste maal de kaap van 1 miljoen euro overschreden. En in 2006 is er een geweldige sprong voorwaarts gebeurd.

Een overzicht, volgens de begrotingcijfers.
2000: 1,042 miljoen euro.
2001: 1,024
2002: 1,047
2003: 1,094
2004: 1,145
2005: 1,110
2006: 1,186
2007: 1,181 miljoen euro.
Dat is ongeveer 16 euro per inwoner, baby’s en moslims inbegrepen.
Hoeveel zou dat zijn per kerkganger?

Voor dit jaar gaat het om een stadstoelage van 1.455.551 euro.
En die toelagen lopen vanaf nu op tot 1.791.641 euro in 2013.
We hebben het hier nu enkel over stadstoelagen, in de zin van ‘werkingskosten’ of exploitatiekosten.
Stad gaf ook andere subsidies aan kerkfabrieken. Bijvoorbeeld voor investeringen. Men noemt dat dan buitengewone toelagen. In 2007 ging het om 64.293 euro. Soms kan er nog een restauratiepremie vanaf. Of er is iets te doen aan een of ander parochiaal huis. Er zijn ook zogenaamde doorgeefleningen.

Vanwaar die stijgende trend in de periode 2008-2013? (In 2011 gaat het al om 1,70 miljoen euro.)
Het stadsbestuur wijdt dit aan bepaalde nieuwe boekhoudkundige regels en aan de stijging van de … grondstofprijzen. Voor het maken van hosties?
Stadsbestuur (schepen Jean de Bethune) zegt nog dat er tijdens de vorige jaren telkens naar werd gestreefd om de globale uitgaven voor de Stad te plafonneren op het niveau van de begroting 2001, geïndexeerd aan 2,5 procent.

Huiswerk
Nu moet u met de formule van de samengestelde intrest eens berekenen in hoever dit streven is nagekomen.
Het basisbedrag van 2001 was ca. 1.024.955 euro. Vermenigvuldig dit met 1,025 verheven tot de macht van het aantal jaren dat u in acht wil nemen.
Klopt het nog een beetje?

N.B.
In het dossier over het meerjarenplan van de kerkfabrieken ontbreekt een afsprakennota. En nergens is er een verslag te bespeuren van vergaderingen en overleg Stad met het centraal kerkbestuur.