Wat zijn de kosten van de openbare ordehandhaving bij het voetbal ?

Bij de live-uitzending op 27 februari van de voetbalmatch AA-Gent-KVK op de ledwall (lichtkrant) van de Grote Markt te Kortrijk zijn er rellen geweest, gepaard gaande met allerhande vormen van vandalisme. Politie moest ingrijpen. En manschappen kwamen beetje laat aangehold, terwijl politie vlakbij woont. Voor niet-Kortrijkzanen: net om de hoek. Waren ze weer aan het kaarten? Aan het dollen op de verdieping, wat dit ook moge wezen? Keken ze op kantoor zelf naar het voetbal? Allemaal naar Gent?

ONDERZOEK ZAL DIT ALLES UITWIJZEN.

Volgens persreportages van plaatselijke correspondenten: burgemeester-openbareordehandhaver raakte ietwat van slag.
Men bestond het om de ledwall van Roularta te bekogelen.
Dit strookt allemaal helemaal niet met de afspraken inzake Goede Praktijken van politiezone VLAS met de voetbalwereld.
Cf. infra.

Maar waar was Jolie??

Raadslid en gewezen ‘jonge CVP-turk’ Patrick Jolie (CD&V) was DE grote voorvechter voor het uitzenden van deze match. In de gemeenteraad beperken zijn weinige – alhoewel altijd voor iedereen drollige tussenkomsten – zich meestal tot een pleidooi voor meer geldelijke en andere steun van Stad voor KVK.
Jongens, is me dat een voetbalfreak ! En een tegenstander van allochtone eventueel crimogene zigeuners in zijn Heulse dorp. Criminele doodskoppers van vreemde origine op het voetbalveld moeten kunnen.

Het raadslid (ook lid van de politieraad) moet nu maar eens vragen wat de ordehandhaving bij voetbalmatchen van KVK zoal kost, en wie dit alles betaalt. Bij matchen buitenhuis trekken ook manschappen mee op de bussen.

De vandalenstreken van afgelopen woensdagavond breidden zich nog uit tot op het Schouwburgplein. Het raadslid kan meteen nog vragen aan de korpschef of de vier camera’s – waarvan één zelfs beelden opneemt tot aan het stadhuis – hun werk hebben gedaan. Ook preventief, als afschrikmiddel? Immers, nog onlangs hield de korpschef Stefaan Eeckhout een pleidooi voor het installeren van 40 à 50 camera’s in de stad.

Voetbalsokken

Raadslid Jolie kan ook eens vragen hoeveel miljoenen (in euro of BEF) het loutere bestaan van KVK en de club aan toelagen en investeringen en energie aan Stad al heeft gekost, laat ons zeggen sinds en vanaf het burgemeesterschap van Tone Sansen. Zaaizaad voor het gras inbegrepen. En dan delen door het aantal supporters. Gegarandeerd vallen alle supporters bij het vernemen van dit bedrag van hun voetbalsokken. Gaan ze nog uit consternatie wat meer zuipen op ons kosten.

Wat kost hier een politieman per uur, bij openbare ordehandhaving? (Buiten de reguliere werking.)
Wij hebben slechts bedragen gevonden die dateren uit 2002. Daar moeten nu dus serieuze indexeringen op toegepast worden.

Leden van het hoger kader: 40,39 euro.
Middenkader: 33,56 euro.
Basiskader: 26,68 euro.
Hulpkader: 22,83 euro.
Bij weekendprestaties moet u die bedragen met 2 vermenigvuldigen.

Bovenstaande cijfers zijn berekend op basis van de kostprijs van de openbare ordehandhaving bij een boerenbetoging tegen de boomplantactie Preshoekbos in december 2002. Waarschijnlijk ging het hier om prestaties buiten de reguliere werking, overuren?

Want meer recente gegevens uit 2006 luiden gemiddeld en normaliter zo:
* Een politiecommissaris kost 28 euro per uur.
* Een hoofdinspecteur: 24 euro.
* Een inspecteur (dat is een gewone agent) : 18 euro.
Goed verstaan: het gaat hier om gemiddelde Belgische gegevens, in dat jaar verstrekt door de federale minister van Binnenlandse Zaken.

Over de inzet en de kosten van politiediensten bij voetbalwedstrijden zijn er enkele parlementaire vragen geweest.
Eens kijken wat dit oplevert…

Maar eerst nog even dit.
Binnen de politiezone VLAS bestaan een serie documenten, genaamd “goede praktijken” , – die men nastreeft.
Het document GP-5456-03 slaat op de aanpak van het voetbalbeleid. Uit de berichtgeving in de pers over de rellen op de Grote Markt kan men zeker niet afleiden dat de burgemeester weet heeft van dit document.

Blijkbaar was men nergens op voorbereid. Terwijl GP-5456-03 het wel anders zag.

(Wordt vervolgd.)

Naar 25 procent sociale woningen?

Een tijdje geleden hield een klein verwaarloosbaar gezelschap leden van het ACW-Kortrijk in Heule een prikactie. De voorzitter was buitenlands. Twee toch zelf verklaarde verantwoordelijke CD&V-bewindslieden deden aan de betoging mee: de schepenen Lybeer en Cnudde. Geen bijstand van socialisten of progressieven. Vermoedelijk geen raadslid Carl Decaluwé, de ultieme ACW-bewaker van alles wat met goed woonbeleid in onze West-Vlaamse wereld heeft te maken?
Een drietal prominente bestuurders van onze socialehuisvestingsmaatschappijen.

Eén op vier

ACW (van Kortrijk) eist een consequente toepassing van de 25%-regel die er moet voor zorgen dat voor ‘woonontwikkelingen’ van méér dan 1 hectare minstens één op vier huizen moet gerealiseerd als sociale koop- of huurwoning. En let nu even goed op: óók voor “woonontwikkelingen” die GEEN eigendom zijn van een sociale huisvestingsmaatschappij. Met andere woorden: ook op kavels van private bouwheren zou volgens het ACW de 25%-regel moeten afgedwongen worden.

Wat gaat er hierbij om binnen het geslacht en de kastelen of appartementen en landbouwgebieden van de Béthune, als men daarvan hoort? En bij andere Kortrijkse grootgrondbezitters?
Ja, wat? Grijpen ze dan naar het telefoonnummer van De Gilde? Of weten ze het al lang? Beleggen ze een intiem hoofd-aan-hoofd etentje met de minister? Met schepen van wonen, Lieven Lybeer? Stadsplanning, Wout Maddens? Vlerick? Koramic? Leiedal? De nog bonafide makelaars? Q?
Zullen ze nog vlug betaalbare gronden op de vrijemarkt gooien?

Wat zijn de compensaties?

Of het zover zal komen moet nog blijken.
Maar er is alleszins iets in de maak dat in die caritas-richting gaat.
Over een paar weken – of nog vroeger – weten we bij welke eigenaars zal geprutst worden aan hun eigendomsrecht.
Er is namelijk een totaal nieuw decreet op komst inzake grond- en pandenbeleid. En het ziet er nu al zeker naar uit dat bijvoorbeeld zowel de gronden van het Sacerdotium (de kerkfabrieken) als die van het Imperium (de overheid) verplicht zullen aangesproken worden voor meer sociale huisvesting. Pastoors, opgelet. Niks meer verkopen aan een bovenmodaal Heuls ACW-raadslid. Tijd weer voor miserabilisme en lijden op deze wereld. (Heeft de holding van het ACW ook grondeigendommen, in het Kortrijkse? Boeken open!)

Aan de hand van een aantal uiterst relevante documenten willen we hierna wat vertellen over die in meer liberaal gezinde kringen beruchte 25%-regel.
En daarbij verwijzen naar een minder bekend maar zéér cruciaal dienstorder.

Een voorstel van resolutie (2006)

Op 16 november 2006 pakken een aantal Vlaamse parlementariërs uit met een resolutie “betreffende de beschikbaarheid van betaalbare woningen”. Virtueel nog altijd in behandeling in de bevoegde commissie.
Daarin vraagt men o.m. om minimaal 25 procent van de gronden die eigendom zijn van de publieke of semipublieke sector ‘een sociale bestemming’ te geven.
De publieke en semi-publieke sector zou kunnen slaan op stadeigendommen, gronden van intercommunales, van het OCMW, van kerkfabrieken, van autonome gemeentebedrijven (bijv. ons SOK).
Verder wil de resolutie dat er een ‘activeringsbeleid’ wordt uitgewerkt voor het patrimonium dat in handen is van de private eigenaars om een gedeelte van die gronden ook een sociale bestemming te geven. Dus: niet alleen voor de socialehuisvestingsmaatschappijen maar ook alle andere actoren in de immobiliënsector kunnen onroerende goederen ontwikkelen volgens sociale criteria die door de overheid bepaald worden.

Nu zou u denken dat de indieners van de resolutie zeker niet van de diepblauwe strekking zijn.
Maar neen! De initiator is Vlaams volksvertegenwoordiger Patrick Lachaert van de VLD. En iedereen heeft meegetekend. Nog een VLD’er (Dominique Guns), CD&V’ers (Veerle Heeren, Joke Schauvlieghe), het kartel SP.A-Spirit (Bart Martens, Caroline Gennez). Onze plaatselijjke volksvertegenwoordiger en raadslid Carl Decaluwé is niet te bekennen.

Beleidsbrief (2007)

Minister Dirk Van Mechelen, ook bevoegd voor ruimtelijke ordening, schreef op 6 november 2006 zijn beleidsprioriteiten 2007-2008 uit.
In verband met de algemene bezorgdheid over het aanbod van goedkope woningen wil hij bijzondere aandacht schenken aan de tekstuele implementatie van de hierboven aangehaalde resolutie van 2006.
In het nieuwe decreet over grondbeleid zal men ondermeer bepalen dat elke gemeente een bindend percentage moet vastleggen betreffende het sociaal woonaanbod. Er wordt geen cijfer op geplakt, en ook niet gezegd of het percentage gelijk zal zijn voor alle gemeenten. Niets over de soorten van gronden of aantal hectaren die in aanmerking komen. Wat is een ‘sociaal woonaanbod’? Een sociale woning? Een bescheiden woning? Een betaalbare woning? Wat al begrippen. Dat is politiek.

(In zijn toespraak voor het Vastgoedcongres 2007 zei de minister-president Kris Peeters op zijn beurt wel voorzichtig dat het realiseren van sociale woningbouw gerust door iedereen kan gebeuren.)

Afsprakenkader (2008)

Een heel belangrijk stuk van 18 januari 2008, uitgaand van het kabinet Van Mechelen. De nieuwe decreten over Ruimtelijke Ordening én over Grondbeleid krijgen hier een voorafspiegeling.
Elke gemeente zal een bindend percentage moeten vastleggen betreffende het “sociaal woonaanbod”. Hoeveel? Waarschijnlijk zullen we hiervoor moeten wachten op een uitvoeringsbesluit. Want de Vlaamse Regering zal een kader bepalen over de objectieven, de methodologie, de marges, de procedures, de nulmeting.
Nochtans: de minimum-norm (kan dus méér zijn) ten aanzien van gronden die eigendom zijn van de (semi)publiek sector blijft 25 procent !
Voor wat betreft private gronden, verkavelingen en bouwprojecten zal er in een gewestelijke stedenbouwkundige verordening een nader te bepalen percentage opgenomen worden aangaande het sociaal woonaanbod.
Maar nu !
Die gewestelijke verordening kan “worden verfijnd” door zowel de provincie als de gemeente… Dat belooft voor volgend jaar: verhitte discussies binnen ons Kortrijks schepencollege, een coalitie van CD&V (ACW en Middenstand) en VLD.

Voor bestemmingswijzigingen naar woongebied (nieuw aan te snijden terreinen) zullen de minimumpercentages variëren naargelang de eigenaar. Herbestemde (semi)publieke grond: 40 procent sociaal woningaanbod. Privaat: 20 % sociaal en 20 % bescheiden woonaanbod.

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (2002)

Pro memorie. Het PRS werd al in 2002 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. En in het richtgevend gedeelte (dus niet bindend) was al sprake van een na te streven percentage bij elke ontwikkeling van een nieuwe woonzone groter dan 1 ha. Voor private verkavelaars: de 25 procent.

Het Woonregieboek van de regio Zuid-West-Vlaanderen (2008)

Het Woonregieboek is zopas opgemaakt door die volstrekt onbekende ‘regionale cel woonbeleid’, de provincie, de intercommunale Leiedal, Resoc, het Welzijnconsortium. Projectbegeleider was voormalig schepen Frans Destoop (ACW). Zie nog stuk van 19 februari.
Een prioriteit was het opdrijven van het aantal sociale huurwoningen. (Wat met koopwoningen?) Een aanbeveling hierbij is dat er minstens 11 procent sociale huurwoningen komen in onze streek. Dit is concreet een verdubbeling. Alle actoren moeten hierbij gemobilseerd.

Het dienstorder (2006)

Opgemaakt door de secretaris-generaal van het departement Ruimtelijke Ordening op 18 juli 2006.
Handelt over ruimtelijke ordening in relatie met sociale woningbouw. Een uiterst merkwaardige missieve die bij mijn weten nog niet is opgedoken bij allerhande protagonisten van de sociale huisvesting. Of door hen wordt verdonkeremaand?
Waard bevonden voor een volgend stuk…

BRONNEN
Alles – nou ja – is te vinden op ‘t INTERNET.
Onderzoeksjournalistiek.

Quote van de dag: het Kortrijk-syndroom

“Brugge is een levendige en een leefbare stad. Het is mijn topprioriteit dat zo te houden. Het Kortrijk-syndroom is mijn grootste angst. Ik zal niet toelaten dat een groot shoppingcentrum onze winkelstraten doet leeglopen.”

(Burgemeester Patrick Moenaert van Brugge in “De Standaard”
van 26 februari, regionale pag. 20.)

De Brugse burgemeester (CD&V) zegt dit naar aanleiding van het debat over het nieuwe voetbalstadion in Brugge zelf of in Loppem.
Het geplande stadion in Loppem zou gepaard gaan met de bouw van een winkelcentrum van 40.000 m².
Maar op welk shoppingcentrum alhier zou Moenaert kunnen zinspelen? De Ring? Cora? De nieuwe K?

Hoe oppositie voeren?

Hou u vrij op 6 maart, vanaf 20 uur tot een gat in de nacht.
Dit is geen grap, geen infotainment.

Spoed u naar – uitgerekend – het Middenstandshuis op Bissegemplaatse in Bissegem. Want daar komt de VLD-burgemeester Patrick Poppe uit Zele een uiteenzetting geven over de vraag hoe raadsleden (en burgers?) kunnen oppositie voeren tegen de democratisch verkozen meerderheid. Hier in Kortrijk tegen de nieuwe coalitie CD&V-VLD. Het wordt ongetwijfeld een constructieve avond. Zie voetnoot.

Er is een welkomstwoord van CD&V-schepen Stefaan Bral, immers woonachtig te Bissegem en aldaar zijn stamcafé hebbend.
Hij zal ons in het bijzonder in zijn beste streektaal onderhouden over zijn strubbelingen met de burgemeester (door hem genaamd: “kluchtenspeelder”) en daarbij geen pittige roddels schuwen. Tot het panneel behoren de VLD-schepenen Wout Maddens en Marie-Claire Vandenbulcke.
De burgemeester komt nog naar de receptie achteraf.
Het Vlaams Belang zorgt voor de openbare orde. Buitenwipper is Eric Flo van lijst JMDD. Binnenwipper: Koen Byttebier, fractieleider van de VLD.

Maar de keynote speech (zie voetnoot) wordt gegeven door Philippe De Coene, fractievoorzitter van de oppositiepartij SP.A-Spirit-Groen.
Daarin zal hij zijn klachten toelichten over de Stadskrant.
Want in de editie van januari maakte de burgemeester – nu lid van de meerderheid – het werkelijk te bont. Zijn voornaam kwam er 14 keer in voor. Zijn familienaam 15 maal. De term “burgemeester” 6 maal. De naam Philippe De Coene?? NUL keer !

Dat kan dus niet meer. Dat de oppositie nergens nog een stem krijgt. Overigens niet enkel niet in de Stadskrant. Ook niet op WTV-Trefpunt of de Kortrijkse website.
Er bestaan nochtans circulaires over het deontologisch gebruik van gemeentelijke informatiebladen.

Al in februari 2000 stuurde toenmalig Vlaams minister Johan Sauwens naar iedereen een omzendbrief waarbij hij aan de zetelende mandatarissen vroeg om inzake het gebruik van gemeentelijke informatiebladen de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Want, zo stelde hij: een infoblad heeft tot doel om de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de gemeentelijke diensten en activiteiten.
“Het is inderdaad een officiële uitgave van de gemeente en niet van de zittende meerderheid. Het gemeentelijk infoblad kan dan ook niet politiek gekleurd zijn. Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op.”

Verder nog: “In ieder geval lijkt het mij niet mogelijk dat leden van het College in het jaar van de verkiezingen en zelfs daarbuiten, in het gemeentelijk informatieblad op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje plaatsen. Dat lijkt me geen onafhankelijke redactionele bijdrage. In een officieel infoblad moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd.
En Johan Sauwens vroeg aan de provinciegouverneurs om bij de uitoefening van hun administratief toezicht te waken op bovenvermelde richtlijnen.

Een gelijkaardige circulaire kwam er van minister Marino Keulen op 3 februari 2006. Praktisch met dezelfde bewoordingen. Met de toevoeging dat objectiviteit en neutraliteit ook moesten of kunnen toegepast in andere informatiekanalen, zoals de elektronisch beschikbaar gestelde informatie.

Ja, zal de sinds jaren beloofde vernieuwing van de Kortrijkse website ook een hoekje reserveren voor de oppositie? Ook voor raadslid Eric Flo? Krijgen we eindelijk een volledig schriftelijk verslag van de raadzittingen?

Maakt een eventuele klacht van De Coene een kans bij de gouverneur?
Hoogstwaarschijnlijk niet. Breyne en de burgemeester staan op goede voet met mekaar. (Durft u wedden dat Stefaan ooit gouverneur wordt? En Guy Leleu burgemeester? Durft u?)
En in de gemeente Puurs heeft het Vlaams Belang in de gemeenteraad van 25 januari 2007 al een keer het gebrek aan neutraliteit in het gemeenteblad aangeklaagd. De doorlopende goed nieuwsshow.
Een klacht van de partij werd het jaar tevoren al door de gouverneur als ongegrond beschouwd. Artikels in het gemeenteblad van Puurs worden opgemaakt door een stuurgroep van ambtenaren onder leiding van een communicatiedeskundige. Ze worden wel ter goedkeuring voorgelegd aan het College want dat is de verantwoordelijke uitgever.

Maakt Philippe De Coene een kans?
Op de vergadering in Bissegem over de vraag hoe oppositie te voeren zal de burgemeester na de keynotespeech van De Coene antwoorden dat het raadslid gedurende de zes jaar dat hij schepen was nooit gevraagd heeft om de oppositie een stem te geven in de Stadskrant of op de Kortrijkse website. Waarop raadslid De Coene zal replikeren dat hij dat wel heeft gedaan, maar dan binnenskamers.
—————————————————————
Voetnoten met stellingen.

* Being in opposition is tough.
* Forget that pernicious and mindless adage: the duty of the opposition is to oppose.
* A strong opposition motivated by the public interest is an adornment to political life. Negativism for its own sake is a political cancer.
* The duty of an opposition is to act with vigor in guiding and critising with integrity the conduct of the government, to make heard the voices of the minority without fear.

Maar hoe op een denkbaar soepele manier oppositie voeren als zelfs de agenda van het schepencollege van 26 februari nog niet eens op de Kortrijkse website staat? Soms helemaal niet wordt gepubliceerd. Laat staan de beslissingen.
Na zo’n College komt er altijd wel een persbabbel, voor journalisten die nog nooit een dossier hebben ingekeken of onderzocht en dientengevolge hoogstens enkele (niet alle) puur informatieve vragen kunnen stellen. En dan nog…

Eindelijk een website over grensoverschrijdende activiteiten

Ja, eindelijk…
Als je vroeger (sinds 25 jaar) iets wilde weten over al die fictieve, onnozele grensoverschrijdende activiteiten rond de 50-kilometergrens tussen de provincie West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk (ons erfdeel) kon je wel een hele dag en nacht rondscharrelen op internet.
Nu nog veel geduld uitoefenen.
Je vindt op de nieuwe website op heden nogal wat documentatie over het verleden. Communicatie! Uitgezonderd over de etentjes van onze verkozenen. ‘t Is ze vergeven. De miljoenen aan studies die we met hoop op de toekomst kunnen gebruiken.
De nieuwe website zegt nog niets over de werking van de nieuwe metropool Lille-Kortrijk-Tournai. Geen statuten, geen besturen of de samenstelling ervan, geen adressen, telefoons, fax, geen begroting, geen projecten. Wie doet wat. Wél het programma van de openingsceremonie in Kortrijk. Maar geen verslag.

Over de vele Europese projecten die stad Kortrijk – en/of Leiedal, altijd onderscheid maken – zou hebben op stapel gezet niets te vinden. Overigens lees je daarover nog altijd NUL prot NUL op de website van Stad.
Zie: www.west-vlaanderen.be/noord-frankrijk
Kijk, we verwachten daar veel van.
Terwijl de perceptie is dat niemand veel weet.

P.S.
Als we het hier voortaan over miljoenen hebben zullen we dat zonodig vertalen in BEF.

Coming up…

Naar aanleiding van de publicatie van het Woonregieboek voor Zuid-West-Vlaanderen komen hier een serie artikels over de sociale huisvestingspolitiek.
Over de wachtlijsten van kandidaat-huurders of kopers van sociale woningen ! De wachttijden ! De beruchte 25 %-regel ! De differentiatie (“mix”) van bevolkingscategorieën bij woonprojecten. De financiële toestand van onze huisvestingsmaatschappijen !
Wat nuanceringen bij bepaalde begrippen.
En wat zou onze schepen van wonen Lieven Lybeer nog kunnen doen ?
Coming up, ja – maar niet helemaal soon. Eventjes wachttijd gevraagd. Nog bijna 1000 bladzijden te lezen. En experten als raadslid Marc Lemaitre raadplegen. Dat ook.

(Scroll nog eens naar een stuk van vorige dinsdag.)

De verleiding van de dochter van de burgemeester van Kortrijk tot huwelijksbeloften

Hoewel de huidige burgemeester van de stad Kortrijk heel nauw betrokken is bij het uitstippelen van de hedendaagse Belgische politiek, zou hij het hoogstwaarschijnlijk nooit in zijn hoofd halen om de nationale regering in te schakelen wanneer één van zijn dochters wil trouwen met een jongeman die volgens zijn mening niet past in zijn familie.
Iets meer dan tweehonderd jaar geleden deed nochtans één van zijn voorgangers dit wel toen zijn oudste dochter MARIE (ja!-KW) wilde trouwen met de zoon van een Kortrijkse schepen. In die tijd golden dan ook heel andere zeden en gewoonten.

Zo start het verhaal van prof. (en provincieraadslid) Jos Monballyu, verschenen in De Leiegouw en ook te vinden op internet. Zie: www.kuleuven-kortrijk.be/facult/rechten/monballyu.

Wat waren de feiten die in de 18de eeuw aanleiding gaven tot een staatszaak met tussenkomst van de hoogste instanties van de Oostenrijkse regering in de Nederlanden?

De 54-jarige Charles-Constantin Vanderstraeten, heer van Ten Aerden (enz.) en burgemeester van Kortrijk moest op 8 april 1771 tot zijn schade en schande vaststellen dat hij zijn 22-jarige dochter Marie in de afgelopen jaren wat teveel alleen had gelaten met Maximiliaan-Joseph-Jacques Pyl du Fayt. Deze 37-jarige zoon van een schepen was nog wel door toedoen van Vanderstraeten tot griffier van Kortrijk benoemd en aldus belast met stadszaken. Tot grote vreugde van Marie kwam hij die regelmatig bespreken in het statige herenhuis van Charles in de Rijselsestraat in Kortrijk. De jongedame had toen net wat verstrooiing nodig om haar liefdesrelatie met de zoon van een lijnwaadverkoper te verwerken. Tijdens zijn vele huisbezoeken werd Maximiliaan door beide ouders telkens zeer hartelijk ontvangen. Hij kreeg ook vele keren de gelegenheid om Marie alleen te spreken, iets wat de ouders ook gedoogden tijdens de vele openbare bijeenkomsten of wandelingen die de Kortrijkse burgerij toen organsiseerde.
Uiteindelijk, tijdens een gezellige winteravond in de loop van de maand december 1769 maakte Marie haar ouders deelachtig aan haar genegenheid voor Maximiliaan en vroeg zij haar vader een afpraak voor een huwelijksaanzoek door haar geliefde.
Vader Charles, die met zijn oudste dochter veel hogere plannen had, kreeg meteen een woedebui. Hij deelde zijn dochter botweg mee dat Maximiliaan veel te oud was en gezien zijn gering fortuin helemaal niet van haar stand was.

De rest van het verhaal staat op internet.
De vlucht naar een klooster in Frankrijk. Hoe de burgemeester niet liet met zich sollen. Een crimineel proces aanspande voor de Raad van Vlaanderen. De vervolging voor ‘vrijwillige schaking’ (“rapt volontaire”) en misschien zelfs “rapt de violence” en “séduction”.

*****
Maar nu vraagt u zich al helemaal moedeloos af wat kortrijkwatcher bezielt om zich in te laten met oude liefdesverhalen. Hierbij dan nog wel een nieuwe rubriek heeft geopend onder de naam “INFOTAINMENT”.
Dat komt omdat dit de enige manier was om het door de burgemeester als vijandig bestempelde overnamebod van Roularta op onze cvba-vzw af te slaan.
Toen dit bod ter ore kwam van onze lezersadviesraad werd heel het colofon van de website bijeengeroepen in het Ondernemerscentrum. Iedereen was er. De hoofdredacteur en zijn adjuncten, de chef redactie, de eindredactie, de directeur, de corrector, de marketeer, de artdirector, de documentalist, de brievenopener en de twee secretaressen.

Het voltallige schepencollege, onder leiding van Stefaan Bral, hield een prikactie. Met een spandoek: “Weg met de Rik en leve Marie”. (Rik, dat De Nolf – noot van de redactie.) Hilde Demedts droeg een bordje: “Frère, go home!” Schepen Jean de Béthune beloofde al meteen een kapitaalinjectie, geput uit de begrotingspost “imago, innovatie en creatie” uit de rubriek Ruimtelijke Ordening.
Daar waren evenwel voorwaarden aan verbonden. Vernederende voorwaarden die ik helaas om pure immateriële bestaansredenen niet kon weigeren.

Er is geen scheiding meer tussen redactie en directie ! Het redactiestatuut dat mij enige onafhankelijkheid van de lezers en reclame garandeerde wordt opgeheven. Meer nog: de directie komt in handen van Stefaan Bral, de dienst documentatie gaat naar stadssecretis Geert Hillaert en de eindredactie berust voortaan bij Adrien Devos.
Kortrijkwatcher mag ‘senior writer’ blijven mits de belofte dat hij wat meer energie en tijd zal besteden aan “human interest” bij het lokale nieuws. Er moeten ook meer gekleurde foto’s komen. De senior writer en de corrector krijgen hierbij gedwongen assistentie van Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” en Bernard Vancraeynest van “Het Nieuwsblad” (voor de correcties en aanvullingen).
Manager-marketing: Marie De Clerck.

Voor het onderhouden van gesmeerde relaties met de reguliere pers heeft onze lezersadviesraad raadslid en volksvertegenwoordiger en stokebrand Carl Decaluwé aangeduid. Je hebt nu eenmaal de lezers die je verdient. ‘t Is toch zo?

Als straf en om meteen maar de nieuwe populistische richting van deze weblog zichtbaar te maken werd het tweede deel van het artikel “De gemeenteraad online beluisteren en bekijken” van het scherm gehaald. ICT-schepen de Béthune vond het te moeilijk.

PSST.
Hij weet wel niet dat het stuk nog te vinden is op www.medium4you.be, in de editie van 18 februari.

Breaking News / Vijandige overname nakend van de cvba-vzw KORTRIJKWATCHER

Het hing al een tijdje in de lucht, met dat fijn stof en de zure regen.
Albert Frère is het zat op zijn Franse wijngaarden in Dubay en wil nu naar zijn Belgische roots terug. Wil een kapitaalinjectie doorvoeren in de ontluikende nieuwe niet-reguliere media van de Europese metropool Lille-Courtrai-Tournai, waarvan hij nu al via Sarko weet dat ons grensgebied zich binnen afzienbare tijd met eigen munt (de Liele) en websites zal onafhankelijk verklaren. President ad interim tot hij dood valt wordt: Gros Quinquin, en erfopvolger tegen Pasen onze rayonchef Stefaan De Clerck.
Dat is geregeld.
Nu nog de beloofde kapitaalinjectie van Frére bij cvba-vzw-KW van minstens één miljoen per jaar vanuit Europese fondsen, van Interreg III B.
Quinquin doet er evenveel bij, vanuit zijn zak.

Zal de Algemene Vergadering en het Directiecomité van de cbva-vzw Kortrijkwatcher evenwel eieren voor zijn geld kiezen? De managers ook? Wordt het een buy-out? Lopen al onze typistes weg?

Het doorgaans goed ingelichte financiële weekblad Trends weet drommels juist hoe het aan de steel zit.
Op eigen kracht en vanaf het ontstaan van het holdingse consortium Kortrijkwatcher is er daar een due diligence gebeurd.
Komt van pas. Er zijn nog andere vijandige gegadigden: Jim TV, Kanaal Twee. Concentra. De Vrije Pers. Corelio. De Persgroep, Sexcetera.

Als stichter-bezieler van de cvba-vzw Kortrijkwatcher mag ik toch opteren voor Roularta, omwille van de onverholen synergie met “Het Kortrijks Handelsblad” en WTV. (Met die Peter Lanssens van voorlaatste nieuws klikt het niet.)
De ultieme vergadering waar de beslissing valt over de vijandige overname gaat door in een intiem restaurant in het Ieperse.
Nieuws, duiding en kommentaar volgen nog.

Uw,
senior writer.

Het slotmoment van het Woonregieboek (1)

Onze Kortrijkse raadsleden – ook al zijn ze enigzins betrokken bij het woonbeleid – zijn opnieuw niet helemaal ingelicht. Up to, date.
Wat is er nu weer aan de hand? Gewoon: een slotmoment. Rien ne va plus. Gedaan met spelen.

Morgen woensdag 20 februari wordt het Woonregieboek voorgesteld.
Het Woonregieboek. Ge moet er maar opkomen, om dit uit te vinden.
Iedereen in het zuiden van de provincie is er al een jaar mee bezig. Colloquiassen. Nu, het kan er nog mee door, in één jaar tijd. Proficiat, Frans, ongeacht de kosten. Het was een hels werk.

Om 19 uur begint het, in het nieuwe Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen, het kasteel aan de Doorniksesteenweg. Het kasteel van de oude Kortrijkse Middenstand. Syntra. De bowling. Tijden zijn aan het veranderen.
(Leiedal wil daar niet naartoe. Zit goed waar het zit.)

Er is een welkomstwoord van de burgemeester. Gewezen schepen Frans Destoop en Leiedalbaas brengt een toelichting bij het boek, want na zijn oppensioenstelling werd hij nog even procesbegeleider van het project. Moet kunnen.
Een andere sprekerd is Carl Decaluwé, raadslid en volksvertegenwoordiger en voorzitter van de werkgroep ‘Wonen’ binnen de praatbarak RESOC.
Het Kortrijks raadslid dat in onze gemeenteraad nog nooit ofte nooit een of ander beklijvend exposé heeft gegeven over wat er hier mogelijks kan beter worden, terzake woonbeleid. Nog nooit. Wel veel schriftelijke vragen stellen aan minister Keulen, en daar dan niets mee aanvangen, tenzij zijn krachttoeren melden aan de pers. Zo nu en dan vindt hij nog een persjongen die daarvoor gevoelig lijkt.

Daarenboven vragen stellen waarop al antwoorden te vinden zijn op de geijkte websites. Zoals voor iedereen ter inzage op Tinternet, van iedereen. Carl is totaal geen positivo, maar ‘t is hem electoraal gegeven. Weten “de mensen” veel.

Receptie om 20u10, en geen minuut later. Aantijden zijn.

Wie wordt allleszins verwacht op de slotbijeenkomst? Moment.
Schepen van wonen Lieven Lybeer en schepen Cnudde. Samen met bijna tien ACW-holding-militanten van de vakbondskassekassen hielden zij namelijk vorige zaterdag nog in Heule een prikactie voor de bouw van meer betaalbare sociale huur- en koopwoningen. Het gezelschap eiste daarbij 25 % sociale woningen. Dat is één op vier. Volgens de 25-procentregel die naar zij menen voorkomt in de “afsprakennota van de Vlaamse regering”. Naar mijn mening staat die regel in het richtgevend gedeelte van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, en niet in het bindend gedeelte.

SCHEPENEN MET EEN UITVOEREND MANDAAT DIE EEN PRIKACTIE HOUDEN…
Over het gevoerde beleid. Hier kan toch even discreet over gepraat met een psychiater-politicoloog. Met de teksten (dagboeken van de patiënten) erbij, op de Freudiaanse zetel: het bestuursakkoord en het jaaractieplan van de huidige coalitie CD&V-VLD. De Kortrijkse (en andere uit de regio) alreeds goedkeurde begroting en financiële plannen voor de volgende jaren.
Luchtfoto’s op de vernieuwde gemeentelijke websites van hun woningen en van andere politici uit de regio. Over de geslaagde MIX in de wijk waar ze wonen.
Moet kunnen. En als het niet kan, dan moeten ze het maar weten.

Met het Woonregieboek beoogden RESOC, de provincie, de intercommunale Leidal en de dactylo’s van het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op het woonbeleid in onze regio. En dat is weerom goed, voor ons allen.
Er zijn zes thema’s vooropgesteld en één daarvan (thema 4) gaat juist over “Het realiseren van voldoende sociale huisvesting met goede spreiding”.
Dat is dan prioriteit 3 geworden: “Systematische en consequente opdrijving van sociale huurwoningen en maatregelen om goed beheer te bevorderen”.
In het tussentijds rapport van de Regionale Cel Woonbeleid (al van gehoord?) leest men nog dat de 25 procentregel omstreden is. Jawel, tot in de Raad van State toe. Schepen Lybeer moet daar iets aan doen. Een juridisch sluitend amendement via ons huisadvocatenkantoor indienen.
In prioriteit 3 (voorgelegd op een tussentijds ontmoetingsmoment van 13 september 2007) is “slechts” sprake van een streefcijfer van minimaal 11 procent sociale huurwoningen op het totaal aantal huishoudens.
Ter vergelijking: het aandeel sociaal huurpatrimonium ten overstaan van het totale woningbestand bedraagt in Vlaanderen gemiddeld 5,86 procent.
We streven in onze regio naar een verdubbeling. Wie rekent er dat eigenlijk allemaal uit?

Morgen zou de Kortrijkse schepen Lybeer ook een boom kunnen opzetten over het feit dat er hier absoluut geen gecoördineerd woonbeleid is. As such. Alleen al voor ons stedelijk grootgrondgebied zijn hier 4 of 5 huisvestingsmaatschappijen aan het werk. Als het niet vriest. Ben de tel kwijt.

De S.M. Goedkope Woning bewerkt Stad.
Eigen Haard, Goud Waard: Rollegem, Marke, Aalbeke.
S.M. Eigen Haard uit Zwevegem (!): Bellegem.
De Leie uit Wervik (!): Kooigem.
De Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij: Kortrijk, Heule, Bissegem.
Ook het OCMW, en het verhuurkantoor De Poort doen aan woonpolitiek. En het SOK. Straks nog de BID. Waar is onze woonwinkel?
Heel de Kortrijkse sector ‘sociale huisvesting’ wordt al sinds de geboorte van Christus (dat was in een stal) gedomineerd door het ACW (de Gilde). Vorige zaterdag hebben de ACW-betogers met hun actie voornamelijk zichzelf geprikt.

Onzer Burgemeester van Middenstand is er al lang een groot voorstander van om wat orde te scheppen in al dat kluwen van territoriumdrift, cliëntelisme, nepotisme, electoralisme, verwaandheid en flagrante onkunde.
Zal hij bij het slotmoment nog op de valreep een amendement indienen bij prioriteit 3 ? Ter bevordering van een beter beheer?

ACW-schepen Lybeer had bij zijn prikactie in Heule nog méér kritiek op zijn eigenste beleid en dat van zijn travaillistische geestesgenoten: de wachtlijsten zijn namelijk te lang. OF IS HET IS WEER ONS SCHULD?

Daarover een volgende keer meer.
En ook over de financiële situatie van de huisvestingsmaatschappijen. Want het Woonregieboek vertelt daar opvallend weinig over.

Een workshop waarop u NIET bent gevraagd (2): de designfabriek

Vandaag start dus in Kortrijk een internationale driedaagse workshop met de DESIGNFABRIEK als thema.
Niemand die daar iets over weet. Nog altijd geen bericht daarover op de website van Stad. De website van designregio Kortrijk ligt nog altijd plat. Nochtans meent het College te weten dat ” het idee om een designfabriek in Kortrijk op te zetten leeft bij de verschillende publieke en private actoren”. De designfabriek zou een platform zijn voor bedrijven, organisaties en mensen die actief zijn in de sector van design, kunst en creatieve industrie. De “fabriek” kan verschillende functies hebben: het verzamelen van kennis en expertise, ruimte aanbieden voor producties en tentoonstellingen, opslagplaats voorzien voor designvoorwerpen en materialen, begeleiding van starters, faciliteiten aanbieden voor het ontwerpen van prototypes, enz.

Het evenement kadert in een Europees project genaamd ADMIRE. Velen verwarren dit met het bekende middeltje “Admire N” tegen bladluizen en witte vlieg op sierplanten.
ADMIRE staat voor “Award for Design Management Innovating and Reinforcing Enterprises”. Maakt deel uit van het 6de Kaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap. En dit Design Management Europe (DME) is ook een “key part” van het PRO-INNO initiatief. Zo. 19 partners uit 12 landen. (Het aantal hangt af van de bron die je raadpleegt.) Hoofdpartner of coördinator is de stad Eindhoven.

De Kortrijkse gemeenteraad heeft in oktober 2006 zonder daar ook maar één woord aan te wijden de deelname aan het project Admire goedgekeurd. Het toenmalige Vlaams Blok stemde tegen omdat er in het dossier Engelstalige teksten staken.
Er is intussen al wat afgereisd in het kader van het project. In november vorig jaar was er in Eindhoven een hoorzitting waarbij de burgemeester en drie ambtenaren aanwezig waren. Nog in november was een Kortrijkse delegatie (met twee journalisten, maar geen raadsleden) in Essen voor de uitreiking van de eerste DME Award. Dit jaar mag men hiervoor in oktober naar Cardiff.

De kosten voor de lopende driedaagse workshop in Kortrijk worden geraamd op 27.000 euro. Daarin steken ondermeer de reis- en verblijfkosten voor de gasten (9.360 euro), plus NOG een vergoeding voor de deelnemers (4.625 euro). Lunchen, diners en catering: 5.800 euro. De busrit: 350 euro. Drukkosten: 4.000 euro. Eventueel andere kosten: 2.040,00 euro. Men hoopt op een Europese subsidie van 50 procent, exclusief BTW.

Budgetbewaking

Nu moet u echt eens kijken hoe de workshop is gefinancierd op de Kortrijkse begroting. In de rubriek “Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening” !
Op de post “erelonen en vergoeding experten” met 13.935 euro. Terwijl er maar 7.000 euro is voorzien. Verder nog 11.015 euro op de post “receptie- en representatie”. En daar staat 4.000 euro op.

Hoeveel kost de deelname van Stad aan het hele project ADMIRE ?
Moeilijk te achterhalen.
In september 2006 stemde het College in met een ‘principiële’ uitgave van 155.196 euro (voor twee jaar?), waarbij men hoopte op een Europese betoelaging van 50 procent. Maar even later werd het stadsbudget opgetrokken van 77.598 euro naar 98.196 euro. Er is nog een complicatie. Voor de inhoudelijke uitwerking van het project Admire doet Stad beroep op de competenties en de personeelsinzet (Marc Dubois) van de vzw Designregio Kortrijk. Het Collegebesluit hieromtrent is bijzonder ingewikkeld. Voor elk van de jaren 2007 en 2008 krijgt de vzw voor haar activiteiten 29.000 euro. Nog voor deze periode gaat er 17.000 euro in natura (!?) voor de administratie en de logistiek. En ter compensatie voor “prestaties” krijgt de vzw voor 2007-2008 nog 50.000 euro. (Waarschijnlijk gaat het hier om een verloning voor de designmeester. Twaalf manmaanden. Maar hoe wordt Becky Verthé betaald?)
Ambtenaren kosten ook geld. Valerie Lambertyn is alleszins deels druk bezig met Admire. (Leiedal ook.)
Burgemeester hoopt met dit alles dat Kortrijk ooit aanspraak kan maken op de titel European Design Capital. In plaats van bijv. Milaan of Turijn.

Becky Verthé van de designregio heeft ooit een schitterende scriptie gemaakt: “Kortrijk design: bouwstenen voor een strategisch en actieplan”. (Zie stuk van 15 december 2006.)
Al in de inleiding stipte de auteur aan dat het zwak punt in het verhaal over Kortrijk als stad van design de communicatie is.
Hebt u ooit een activiteitenverslag van onze designmeester(s) gezien? En van de vorige, die ooit met veel tamtam in de collegetoren van Sint-Amand zijn ingetrokken?
Zal de burgemeester aan de Raad spontaan verslag doen van zijn workshop over de Designfabriek?

P.S.
Op de kalender van www.designmanagementeurope.com is het programma van onze Kortrijkse workshop verdwenen…