De opbrengst van de belasting op reclamedrukwerk

“Belasting op reclamedrukwerk” is een beetje vereenvoudigde uitdrukking voor wat hier in Kortrijk bekend staat als “de belasting op huis-aan-huis verpreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen, kaarten, catalogi, kranten en gelijkgestelde producten”.

De eerstkomende gemeenteraad van 11 februari keurt een zoveelste vrijstelling hiervan goed, nu ten voordele van zgn. kleine handelaars die getroffen worden door grote infrastructuurwerken. (Voor mijn part: een nogal overbodige maatregel, en juridisch aanvechtbaar.)

Bij die gelegenheid vertelde schepen van Financiën Alain Cnudde in een Raadscommissie dat die reclamebelasting 850.000 euro per jaar opbrengt.
Het is heel goed mogelijk, zoals hierna zal blijken. Maar voor het jaar 2007 kan hij dat nog niet nauwkeurig bepalen.

Het zit zo.
De vaststelling en het uitvoerbaar verklaren van die belasting (het kohier) gebeurt door het College steeds vele maanden na datum.
Zo gebeurde dit pas in het College van 22 januari laatstleden voor de ingeschreven belastingplichtigen van de maand september van vorig jaar.
Er waren toen voor die maand 108 ingeschrevenen voor een bedrag van 78.597,57 euro.
De belastingontvangsten voor de maanden oktober-november-december 2007 zijn dus officieel nog niet gekend.
Het totaal vastgestelde bedrag van januari tot en met september 2007 bedraagt nu 689.936,13 euro. Zullen we uiteindelijk aan de door Alain Cnudde verhoopte 850.000 euro geraken? Met gemiddelden voor het jaar berekend komen we zelfs aan méér. (Ik probeer infra nog te achterhalen wat de ontvangsten waren voor de drie laatste maanden van 2006.)

Voor de geïnteresseerden hierna even de vastgestelde belastingen per maand met het aantal ingeschrevenen. Juli-augustus zijn uiteraard (vakantie) de zwakste maanden.
Januari: 88.749,17 euro (112 ingeschrevenen).
Februari: 68.044,45 (96).
Maart: 89.468,57 (136).
April: 70.609,14 (116).
Mei: 93.083,15 (118).
Juni: 78.867,50 (127).
Juli: 58.964,28 (78).
Augustus: 67.570,30 (85).
September: 78.597,57 euro (108 ingeschrevenen).

Altijd als onze schepen van Financiën ergens een bedrag vermeldt ben ik onweerstaanbaar geneigd om dat even te controleren. Maar ik had dat vroeger ook met schepen Hilde Demedts. Niets achter zoeken.
Alain Cnudde heeft hoogstwaarschijnlijk de opbrengst van de reclametaks onderschat. Hij dacht aan 850.000 euro.
Zoal hierboven aangestipt komen we voor de eerste 9 maanden in 2007 reeds aan zowat 690.000 euro.
Wat zouden de maanden oktober, november, december nog kunnen opbrengen?

We hebben de kohiers voor die drie maanden uit het jaar 2006 opgezocht.
(Die van het kohier december 2006 bijv. is pas vastgesteld in mei 2007!)

Oktober 2006: 88.232,48 euro (130 ingeschrevenen).
November 2006: 95.142,71 euro (134).
December 2006: 74.455,64 euro (101).
Totaal: 257.830,83 euro.

Waarom zouden die drie maanden van 2006 minder opbrengen dan diezelfde van 2007?

We tellen samen.
Opbrengsten van januari tot en met september 2007: 689.936 euro. Plus het waarschijnlijk nogal analoge bedrag van 2006 voor oktober tot december 2006.
Geeft naar schatting 947.766 euro.
Schepen Cnudde is voorzichtig geweest.
De begroting 2007 hoopte op slechts 800.000 euro.

Merk op: die uitermate laat uitvoerbaar verklaarde kohiers brengen verlate betalingen mee. Stad handelt hier niet als een goede huisvader.

P.S.
De zgn. reclametaks is in de begroting te vinden onder de post “Belasting op gebruik openbare weg voor publiciteit”. Een niet heel adequate formulering. En verwarrend. Horen publiciteitswagens hier ook onder? Of zitten die onder de post “Belasting op ander gebruik van de openbare weg”?
Alain, maak dit nu toch duidelijk in de Raad. Het is geen technische vraag.