Over zitpenningen en fusies bij sociale huisvestingsmaatschappijen

In een vorig stuk zagen we dat de lokale pers voor wat commotie zorgde aangaande het stijgende bedrag van de zitpenningen die uitbetaald worden aan bestuursleden van sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s).
Beetje commotie om niets. Laat, een half jaar na datum, en zonder enige context of toelichting.
Beter ware geweest dat volksvertegenwoordiger Tom Dehaene – het kieken – vorig jaar al aan de pers had geïnformeerd hoeveel de directeurs van die maatschappijen verdienen. (Of zijn vader, Jean-Luc.) Klokkenluider!
Ons raadslid Carl Decaluwé daarentegen heeft het m.b.t. directeurs zeer recent even aangedurfd om iets aan te kaarten over de gefusioneerde Antwerpse SHM’s. Zoals altijd: over iets van problemen van elders, en van bijna zeker een andere partijpolitieke benoeming. Straks meer daarover. Alweer en altijd opnieuw met een positief voorstel.

De zogezegd markante stijging van het totale uitgekeerde bedrag aan presentiegelden dient gerelativeerd.
We zagen dat SHM’s in onze regio soms niet eens penningen uitbetalen. Of heel weinig in verhouding tot het aantal bestuursleden. De Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij betaalt sinds kort nog geen 3000 euro per jaar uit en telt nu toch 15 bestuurders. Gemeenteraadsleden krijgen alleszins meer presentiegeld.

Eigenlijk moet men het totale jaarlijks bedrag van de zitpenningen delen door het aantal bestuurders en het aantal zittingen. En vooral relateren aan de omvang van het patrimonium, het maatschappelijk kapitaal en het werkgebied van de SHM. De pers doet dit niet. (Het is wel veel werk.)

Feit blijft dat er indrukwekkend veel bestuurders zijn. Meestal méér dan het aantal personeelsleden. Bij de cvba “Zuid-West-Vlaanderen” telt men 15 bestuurders en 7 medewerkers. Bij “Eigen Haard is Goud waard”: 14 tegenover 4. Bij “Goedkope Woning” is er een evenwicht: 10 tegenover 10 beroepskrachten.

Hoe komt dat?
Nogal eens worden bestuursleden benoemd omdat zij als kandidaat op gemeentelijsten politiek gebuisd zijn. Of er moet iemand beloond worden omdat hij geen schepen kon worden. Of hard heeft gemiliteerd voor de partij. Of men aast op een postje bij een SHM om aan electoraal cliëntelisme te kunnen doen. (Lieven Lybeer!) Vaak hebben die bestuurders dan totaal geen affiniteit met de woningsector en weten ze in het geheel niets af van allerhande reglementering terzake sociale huisvesting. Hebben van hun leven ooit een sociale woning gezien. Zijn als de dood om in een sociale wijk te gaan wonen om aan een vorm van “mix” te doen. Willen naast hun deur bijna geen enkel zigeunerpark (Jean de Bethune).
Veel belangrijker dan de hoogte van de zitpenningen is dan ook de vraag naar de professionaliteit en betrokkenheid van bestuurders.

In de sociale huisvestingssector dienen zich andere, veel gewichtiger problemen aan dan de verloningen voor bestuurders.
De financiële toestand van de SHM’s. De wachtlijsten. Tekort aan dynamisme. Betaalbare woningen. De versnippering van maatschappijen en de overlappingen.

Op het grondgebied van Kortrijk zijn er vijf huisvestingsmaatschappijen aan het werk. In Kuurne en in Avelgem: twee. Enzovoort. We hebben het dan nog niet over het SOK. Het OCMW. Stad zelf. Het BID dat de sociale verdringing zal tegengaan.
Zo nu en dan (uiterst weinig) komt die versnippering van werkgebieden of specifieke taken (kopen? verhuren? lenen? erfpacht?) aan bod in de gemeenteraad. E̩n kenner van de sector Рraadslid Marc Lemaitre (SP.A) Рpleit dan voor een fusie-operatie. En alhoewel ook de burgemeester zo nu en dan laat blijken dat er alleszins meer samenwerking moet komen, gebeurt er niets. Het gaat om de postjes. Au fond: de directeurs en de voorzitters en onder-voorzitters.

In 2006 zijn er in Vlaanderen slechts vier fusies afgerond. Bijvoorbeeld in Oostende. In 2007 was er een operatie in Veurne. En nog in dat jaar is er een grootscheepse fusie opgestart in Antwerpen waarbij het gaat om 18.000 woongelegenheden. Stel u voor. Carl als zaakvoerder.

Bij die gelegenheid is volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) pas op 6 maart laatstleden tussengekomen in het Vlaams parlement. Met een interpellatie “over de samenwerking en de fusies tussen de sociale huisvestingsmaatsschappijen”.
Iedereen dus benieuwd wat ons raadslid en specialist in de materie daarover had te vertellen. Of hij nu al of niet voorstander is van fusionering. Of van een personele unie??

Maar wat bleek? Tot eenieders stomme verbazing (niet in het minst van minister Marino Keulen) had onze volksvertegenwoordiger het daar helemaal niet over.
Via de “tamtam” (openbaarheid van bestuur) was hij iets te weten gekomen over de aan de gang zijnde fusie in Antwerpen. Niet over de voor- of nadelen van zo’n schaalvergroting en de kansen op succes. Dat was het minste van zijn zorgen. Grote zorg was de verloning van de directeur. “Men moet mij maar eens uitleggen waarom de toekomstige directeur van de huisvestingsmaatschappij van Antwerpen de wedde zal ontvangen van een secretaris-generaal van de Vlaamse Gemeenschap.” Ja, dat moest men maar een keer uitleggen aan onze Carl ! Met zijn vijf bezoldigde mandaten. Niet van de minste.

Wel, het Kortrijks raadslid kan nu een keer in onze gemeenteraad vragen hoeveel de directeurs van onze regionale huisvestingsmaatschappijen verdienen. Het milieu waarin hij kind van den huize is. Of zij ook nog genieten van andere vormen van vergoedingen, in natura bijvoorbeeld. (Want toen Carl nog een ‘snotneus’ was heeft hij dat een keer – twintig jaar geleden – aangekaart bij de toenmalige Nationale Maatschappij voor de Huisvesting. Het gebruik van wagens. De problematiek van groepsverzekeringen. Weddes en bevorderingen. Boel jongens! Carl werd op het huismatje geroepen en heeft sindsdien een schone loopbaan opgebouwd.)
Stelt zijn politieke vader Marc Olivier het beroepshalve nog altijd goed, bij de Zuidwestvlaamse?

Meteen kan Carl de grond van de kwestie behandelen.
Is er ook bij ons een sanering nodig van het landschap? Minder SHM’s, geheel nieuwe verdeling van het territorium en van de taken? Meer doorgedreven samenwerking? Minder bestuursleden?
En als het tot een grote fusie zou komen: mag de directeur dan geen centje meer verdienen? En mogen de zitpenningen dan ook verhogen?

Positief voorstel

Carl, leg eens een voorstel ter tafel. U kunt dat.
Zoek medestanders in de gemeenteraad: Bart Caron (Spirit)en Q (VLD).
Het moet niet altijd over sport gaan. Kom eens met iets in foto in de perse. Over dat waar de mensen mee bezig zijn.
Op zeker moment zei u in het parlement dat u niets hebt tegen de fusie in Antwerpen. Wat met die vijf SHM’s in Kortrijk?
Pleit maar eens alhier voor meer transparantie. SHM’s hebben nauwelijks een website. Benoemingen en ontslagen staan niet in het Staatsblad. Verslagen van Algemene Vergaderingen? Jaarrekeningen? Kapitaalsverhogingen? Jaarverslagen?
Afgevaardigden (bestuurders) uit de gemeenteraad brengen nooit verslag uit van hun werkzaamheden. Krijgen geen opdrachten van onze Raad (dat zijn wij). Ze gaan daar gewoon naartoe, of niet. Beetje eten. Of niet.

Ter info
SHM’s zijn redelijk autonoom. (Er komt wel een nieuw toezichtsbesluit.)
Maar Stad heeft als aandeelhouder toch ook wat te vertellen?
Ziehier de deelnemingen van Stad, met tussen haakjes wat er nog te storten valt. Toestand van 2006.
Goedkope Woning: 19.335 euro (14.501 euro)
Zuid-West-Vlaamse: 18.587 (9.570)
Eigen Haard: 371 (278)
De Leie: 2.082 (1.561)
Eigen Haard is Goud Waard: 8.527 (6.395)

Markante stijgingen van zitpenningen bij sociale huisvestingsmaatschappijen ?

MET INSTANT UPDATE (helemaal onderaan)

Waarom pakt de lokale pers (o.a. zelfs WTV-Focus) daar nu pas mee uit?
De zitpenningen bij sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) in West-Vlaanderen zijn in de periode 2000-2006 verdubbeld (een stijging van 106 procent).
De vraag van volksvertegenwoordiger Tom Dehaene uit Zemst over de evolutie van de zitpenningen – waar WTV naar verwijst – dateert al van 18 september vorig jaar en het antwoord van minister Keulen is precies een maand later gepubliceerd. In 2007.
Al een half jaar geleden. Dat is pas regionale journalistiek. Laatste nieuws.

We gaan eens kijken hoe erg het dan wel gesteld is met de zitpenningen bij de huisvestingsmaatschappijen die werken op Kortrijks grondgebied.
En zeker ook de vragen opzoeken van Kortrijks raadslid en volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé omtrent de materie. Nog zeer recent (6 maart) deed hij in de Commissie Wonen van het Vlaams parlement een regelrechte uitval over de verloning die directeur van de gefusioneerde Antwerpse huisvestingsmaatschappijen zal krijgen.

Eerst even dit. In 2005 waren er in Vlaanderen 115 erkende SHM’s. Het aantal kan nu wat verminderd zijn want er gebeurden sindsdien enkele fusieoperaties. Grappig is wel dat die huisvestingsmaatschappijen toendertijd alleszins méér bestuurders (1.739) telden dan personeelsleden (1.579). Of vindt u dat niet echt grappig? Zo’n toestanden kunnen zich enkel voordoen in de sociale welzijnssector. De non-profit.

De zitpenningen die aan bestuurders in Vlaanderen zijn uitgedeeld stegen sinds 2000 met 62 procent, van 788.600 euro naar 1.276.488 euro per jaar. De grootste stijging is merkbaar in de provincie West-Vlaanderen. Daar is zeker ook “De Mandel” van de regio Roeselare debet aan, met een zitpenning van 170 euro.

Blijven we nu maar bij de huisvestingsmaatschappijen die op Kortrijks grondgebied werkzaam zijn.

Markante vaststelling: de cvba Goedkope Woning (met uitsluitend Kortrijk als werkgebied) deelde in de periode 2000-2006 geen zitpenningen uit. En nu nog niet, maar ter compensatie genieten bestuurders bij gelegenheid van een studiereis.

Ook de cvba Eigen Haard (standplaats Zwevegem en als werkgebied nog Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn) deed het zeer rustig aan. Nul presentiegeld op vergaderingen. Misschien wel een etentje?

De cvba Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij van Marc Olivier betaalde tot en met 2003 géén penningen uit. Vanaf 2004: 2.772 euro. Die cvba heeft nochtans een zeer uitgestrekt werkgebied. Zoiets als dat van Leiedal.

Cvba Eigen Haard is Goud waard (actief in Kortrijk en Menen) is waarlijk zijn goud waard. Hier is de som van de penningen het hoogst. Van 15.088 euro (2000) naar 18.832 euro (2006).

Cvba De Leie heef zijn hoofdzetel in Wervik en beslaat nog Kortrijk, Avelgem, Heuvelland en Mesen. In de loop der jaren zijn de presentiegelden bij deze SHM zelfs wat gedaald. Van 12.321 naar 11.398 euro.

De zgn. “markante stijging van de zitpenningen” die volksvertegenwoordiger Tom De Haene nu plots (en pas nu) in de pers signaleert vergt wel wat kommentaar en nuancering. Tom had beter eens bij zijn vader (Jean-Luc) gepolst hoeveel zitpenningen en vergoedingen (Europa!) die wel binnenhaalt met al zijn mandaten.

Tom Dehaene en WTV hadden er ook beter aan gedaan om te wijzen op het bestaan (sinds 2001) van een richtlijn voor vergoedbare vergaderingen van SHM’s. Maatschappijen met een patrimonium van meer dan 2.500 huurwoningen worden gevraagd om jaarlijks maximaal 4.798 euro uit te keren. Voor een equivalent van 60 zittingen. Per zitting: 79,97 euro, geïndexeerd.
Alle andere (drie) categoriën van maatschappijen worden gevraagd om maximaal per jaar 2.832 euro te besteden aan penningen. Voor 40 zittingen, en 70,80 euro per keer.

Het is geen verplichting.
Nogal wat SHM’s vinden het maar billijk dat een bestuurder vergoed wordt zoals een gemeenteraadslid. Bijvoorbeeld in “De Mandel” dan: 170 euro.

In een volgend stuk nog kommentaar. Over wat echt belangrijk is: de werking van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Hierbij nemen we een recente interpellatie van Carl Decaluwé in het Vlaams parlement als leidraad.
Decaluwé heeft volgens zijn ingediende mandatenlijst van 2006 vijf bezoldigde mandaten: als Kortrijk gemeenteraadslid, als volksvertegenwoordiger, bestuurder bij Gaselwest, lid van de politiezone VLAS, en bestuurder van de SKM “Elk zijn Huis” . Onbezoldigd: bestuurder bij de SHM “Goedkope Woning”.
Hij is nog ondervoorzitter van het Vlaams Parlement en men kan veronderstellen dat hij daarvoor méér dan een windei krijgt.

UPDATE

Nu toch gebleken is dat “eigen haard goud waard is” nog gekeken naar de samenstelling van het bestuur van die gelijknamige SHM.
Op 12 april 2007 is de heer Jean de Bethune, wonende te 8510 Kortrijk-Marke, Van Belleghemdreef 27, benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Dat is onze schepen van economie, onderwijs, toerisme, ontmoetingscentra, preventiebeleid, ICT, kerkfabrieken, gebiedsgerichte werking.
Is ook nog voorzitter van de provincieraad.
Op 14 juni 2007 heeft de algemene vergadering kennis genomen van zes ontslagen. Jean is daar niet bij. De vergadering heeft er dan (soms voorlopig) 14 benoemd, tot een bepaalde jaar. Tot de vergadering van 2011 bijvoorbeeld : Jean. Tot 2012: Filip Santy (CD&V-raadslid en voorzitter van Leiedal) en mevrouw juriste Kathleen Segers (gewezen raadslid CD&V). “Eigen Haard is Goud Waard” telt 4 personeelsleden.

Een schuldovername van meer dan 7 miljoen euro

Nog dit jaar zal de Vlaamse overheid per gemeente voor maximaal 100 euro per inwoner aan schuldovername doen. Wel ondermeer op voorwaarde dat die gemeente – plus het OCMW! – eind 2007 voor tenminste 100 euro per inwoner financiële schulden heeft op lange termijn. Zonder facturen.
Stad Kortrijk is in dat geval, zelfs zonder rekening te houden met de schuldenlast van het OCMW. Overigens is dat rond bedrag van 100 euro uitstaande leningschulden dusdanig belachelijk laag dat alle 308 Vlaamse gemeenten zullen in aanmerking komen voor de schuldovername.

De jaarrekening van 2007 is nog niet bekend gemaakt.
Maar volgens de begroting 2008 bedroeg eind 2007 het saldo van nog terug te betalen leningen 115.209.259 euro. Hoeveel van die leningen slaan op de lange termijn vind ik niet terug.
Maar de jaarrekening van 2006 laat in elk geval uitschijnen dat we voldoen aan het criterium van 100 euro per inwoner. Het bedrag van de schulden op meer dan 1 jaar bedroeg toen 113.920.610 euro. Zeg maar: 114 miljoen. Gedeeld door het aantal inwoners dat in aanmerking komt (73.777) geeft dat 1.544 euro per kop.
Voor wie happig is om nog een cijfer: schat de jaarlijkse totale leninglast per inwoner (baby’s inbegrepen) nu maar op 206 euro.

S-waarde

Welke leningen worden overgenomen?
De gemeenten mogen zelf kiezen, en het mag ook gaan over schulden van het OCMW en zelfs over leningen die door de gemeente werden aangegaan en verstrekt aan een autonoom gemeentebedrijf (Parko, SOK).
Maar het spreekt nu toch vanzelf dat men liefst voor leningen kiest met een hoge S-waarde. Waarbij S = (M-R)-(N+W). (De gelopen rente blijft voor rekening van de lokale overheid. Het gaat om de hoofdsom.)
Onze gemeenteraadsleden (dat zijn wij) moeten hierover al beslissen in zitting van april en zeker in mei. Hierbij kunnen ze zich gratis laten bijstaan door een tool van van “Finance Active”. Doen, zou ik zeggen.

De Vlaamse overheid is zelfs bereid om de eventuele wederbeleggingsvergoeding ten laste te nemen.
In de Raad van volgende maand al kan hierover een duchtig woordje worden gesproken !
Want zie dit eens. Het is mogelijk dat voor sommige leningen de wederbeleggingsvergoeding binnen de loop van een kalenderjaar op datum van de rentevoetherziening minimaal wordt.
De gemeenteraadsleden of fracties zouden best nog vandaag – in onze naam – nagaan bij welke leningen dit het geval is. Het gemakkelijkst is om bij deze leningen de berekening van S op Tn te verrichten. Tn wordt bepaald als de dag waarop de wederbeleggingsvergoeding minimaal is. En het hoeft niemand te verbazen dat Tn maximaal 365 kalenderdagen later mag vallen dan de dag waarop de andere leningen worden overgenomen.

Om te genieten van de schuldovername dienen de gemeenteraden – in onze naam – een zogenaamd Lokaal Pact met het Vlaams Gewest goed te keuren.
Daar staat nogal wat in.

Voor de gemeenten die ten laatste eind mei toetreden tot het Pact belooft de Vlaamse regering nog dat men een aanvullende dotatie krijgt bij het Gemeentefonds, ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. Voor Kortrijk gaat het om 424.931 euro.

Voorts zal de regering de gemeenten vrijstellen van onroerende voorheffing bij nieuw materieel en outillage. (Niet verstaan.)

Voorts zal de regering een vermindering van de onroerende voorheffing toekennen voor lage energie- en zeer lage energiewoningen. 20 tot 40 procent. Ook niet verstaan.

Nog voorts zal regering via Aquafin een groter aandeel van de kosten op zich nemen, verbonden aan nog te leveren rioleringsaanpassingen. Burgemeester: dit valt te onthouden.

Addertje

Welk raadslid zou het wagen om niet akkoord te gaan met zo’n Lokaal Pact? Eric Flo van LDD?
Want er schuilt een addertje onder het gras.
Als de gemeente wil genieten van de schuldovername moet zij zich verbinden tot een aantal maatregelen inzake fiscaliteit.

Zo ondermeer mogen in het aanslagjaar 2009 geen nieuwe belastingen ingevoerd en geen aanslagvoeten of tarieven verhoogd. Er zijn enkele uitzonderingen. Men mag bijv. een niet-forfaitaire huisvuilbelasting invoeren volgens het principe “de vervuiler betaalt”, ter vervanging van de afgeschafte forfaitaire huisvuilbelasting.

Eric Flo ! Wijs daar maar een keer op !
Een schuldovername van 7.377.700 euro, is dat veel?

Hebben we wel genoeg schulden ?

Het Vlaams Gewest is nu officieel bereid tot schuldovername (100 euro per persoon) bij gemeenten op voorwaarde dat die voldoende schulden per inwoner hebben.
Eens kijken of onze stad hiervoor in aanmerking komt.
Dat wordt lastig. Het gaat om schulden die eind 2007 bestonden.
Nog geen jaarrekening gezien voor dit dienstjaar. Het wordt giswerk…
Tot een dezer dagen.

Intussen kan men die geste van minister Van Mechelen met lede ogen aanzien.
Maak maar schulden. Veroorzaak maar een universele financiële crisis. De staatsbanken zullen wel bijspringen.
Neem nu uw gezin met een niet afbetaald plasmascherm en hypotheken alom. Facturen op de schoorsteen, achter de spiegel. Niet getalmd: het OCMW neemt uw schulden over. Heel link is dat.

“Cross border lease” van riolen nu wel bij naburige gemeenten

Lendelede “verkoopt” nu ook zijn riolen. Binnenlands wel te verstaan. Aan Infrax, of WVEM, ‘t is voor iedereen nog onduidelijk.

Kortrijks stadsbestuur heeft indertijd ook eens gelijkaardige transactie zeer concreet op touw gezet. Met Amerikaanse banken dan – maar het is er na al die jaren niet meer van gekomen. In de voorbereiding ervan werden alweer grotesk hoge studiekosten nutteloos gespendeerd, bij lokale huisadvocaten en internationale advocatenkantoren. Consulten. Studiebureaus van Leiedal en de VVSG waren hiermee ook druk in de weer. Deden ook hun duit in het zakje.

Niemand hoort er nog van, over de ‘verkoop’ (concessie) van onze riolen. Niemand vraagt nog naar de stand van zaken.
Onze gemeenteraad heeft destijds al dat spel goedgekeurd, maar achteraf nooit nog naar gevraagd hoe het ermee zat. Uit het oog is uit het verstand.

Het project is in onze gemeente oorverdovend stilzwijgend afgevoerd, en niemand praat er nog over. Het ging over een uitermate spitsvondige juridisch-fiscale constructie, een fiscale spitstechnologie die bij analytische moraalridders uit de NPC veel bezwaren opriepen, aangezien het leek of de beoogde belastingontwijking en allerhande gefoefel net door onpartijdige overheden werden uitgevonden.
Neen, neen, wel door gesofistikeerde advocatenbureaus van Amerikaanse en andere banken die middels roadshows (met lichtbeelden) over bijna de gehele wereld (ik overdrijf niet) het ambtenarenkorps van gemeenten uit diverse Europese en andere landen gingen charmeren. Verleiden. (Het is hier en daar helemaal gelukt.)

GEEF ONS UW RIOLEN, zeiden de bubbelbanken. Dan geven wij u veel geld terug en wij zorgen meteen voor alles. Onderhoud en exploitatie. Alles. Ook gegevens over de kostprijsberekening voor de consument.

Het mislukken van het project (een intentie) in de Kortrijkse en bij sommige andere Vlaamse gemeenten om het rioolstelsel te leasen aan Amerikaanse banken heeft overigens niets te maken met eventuele gewetensbezwaren bij de ambtenaren of beleidsvoerders. Soms was men gewoon te laat, of ontbrak de nodige kennis en bestuurskracht. Of de schepenen verstonden het niet. Over Vlaamse gemeenten die CBL wel hebben toegepast is nergens een evaluatie te vinden.

Maar nu zijn er al enkele van die kleine gemeenten in onze streek die een nieuwe truuk hebben bedacht, om hun riolen te gelde te maken.
Onderschat die deugnieten niet. Het zijn boeren.
Als Kortrijkse bestuurders niet oppassen vallen we weer uit de boot.
Wat er gaande is vertellen we tijdens de paasvakantie, als iedereen weg is.

In afwachting hebben onze raadsleden nu wel de tijd om een keer aan het College te vragen wat destijds het project “cross border lease” (CBL) van de riolen heeft gekost, opgeleverd, en wat de eventueel nieuwe intenties (plannen) zijn om inzake stadsfinanciën (belastingen) niet toenemend gebukt te gaan onder de steeds groenende milieu-eisen over waterzuivering.

P.S.
Naar verluidt kuist de Groendienst in Marke dagelijks al zijn machinerie en vuilniswagens met leidingwater.
Dit is nu een tip voor de lokale onderzoeksjournalisten.
Is dit waar? Waarheidsgetrouw? Juist? Authentiek ? Dubbel gecheckt? Zijn getuigen betrouwbaar? HEBBEN ZIJ ER EEN BELANG BIJ? En om hoeveel kubiek gaat het? Binnen welke tijdspanne ? Statistieken ! Foto’s ! Waar gaat dit gescheiden vuil water naartoe ? Foto van de riolen. Kuisen ambtenaren thuis hun botten af of niet ? En waarom wel of niet? Wat denken de lezers daarvan ?

Vraag (opiniepeiling) op deze blog:
Kan de Groendienst gebruik maken van CBL bij leidingswater?
0 Jaaah
0 Neen (nooit niet)
0 Weet niet
0 Kan niet lezen
0 Als het past
0 Weet nog niet

Waarom Claus ook geen museum wou in Kortrijk

In de gemeenteraad van 3 april 1998 pakte SP-raadslid Philippe De Coene volkomen op eigen houtje uit met een voorstel om onze geliefde schrijver Hugo Claus tot ereburger van de stad Kortrijk te bombarderen. Dat is niet kunnen doorgaan.

In de regionale bladzijden van “Het Nieuwsblad” van vandaag (tien jaar later) en in “Het Laatste Nieuws” van gisteren legt raadslid De Coene uit waarom zijn maneuver om in de publieke belangstelling te komen toen is mislukt.
Hij doet dat weer – buiten schot van simpele journalistieke bevraging – op een zodanige hem eigen specifieke wijze dat hierbij enige aanvulling is vereist.

Ik (kortrijkwatcher) ben de anonieme schuldige van de deconfiture, volgens zijn getuigenissen in de kranten ! Welwel.
Een eerste fout die De Coene toendertijd maakte was dat hij in de gemeenteraad soloslim wou spelen. En om toch maar een persoonlijke reputatie (branding) hoog te houden al het voorstel in zijn lijfblad “De Morgen” van 31 maart 1998 kond maakte.
Tweede en grootste fout was dat hij “eerst de zegen van de gemeenteraad wou krijgen alvorens de auteur te contacteren”. Schoon.
Nou, wel is het moeilijk voorstelbaar dat de koning iemand tot de adelstand zou willen verheffen zonder eerst een aantal personen te raadplegen, en in het bijzonder ook te polsen naar de mogelijke negatieve reactie van de kandidaat zelve. Bij wijze van casus: Philippe De Coene.

De Coene in “Het Nieuwsblad” van heden: “Achter mijn rug contacteerde de VLD hem. Er werd Claus allerlei onzin wijsgemaakt. Claus was boos en liet weten dat hij nooit het ereburgerschap te aanvaarden.”
In “Het Laatste Nieuws” van gisteren dan liet het raadslid optekenen dat er iemand Claus – alweer naast allerlei onzin – heeft wijsgemaakt dat er een plan bestond om in Huis Messeyne een museum in te richten met “snuisterijtjes” rond zijn figuur.

Wel, ziehier het zinnige verhaal.
Een paar dagen vóór de gemeenteraad van 3 april 1998 kreeg ik eindelijk Claus aan de lijn. Hij woonde toen met zijn Veerle in Zuid-Frankrijk. Veerle was in die tijd al zijn behoedster voor allerlei onheil uit de boze wereld (would-be vrienden) en wou Hugo eerst niet aan de telefoon laten komen.
Als waarnemer van de Kortrijkse politiek en in de vorige eeuw een soort politiek secretaris van de VLD-fractie (toen nog samen in de verenigde oppositie met SP) meende ik het logisch om twee eenvoudige, volstrekt zinnige vragen te stellen aan de betrokken genomineerde.

1. Weet schrijver dat de Kortrijkse gemeenteraad hem tot ereburger van de stad wil uitroepen?
2. Weet schrijver dat men meteen ook beoogt om in Kortrijk een Claus-museum op te richten?
(Raadslid Philippe De Coene vertelt dit laatste vandaag wel niet in de krant “Het Nieuwsblad”, dat hij er tegelijk aan dacht om hier in de gauwte nog een ‘Claus-huis’ te installeren.)

Veerle zelf was al onmiddellijk bij de eerste vraag in alle staten. Totaal geschokt riep zij er toch maar even haar partner Hugo bij. Claus wist evenmin ergens van en stak van wal met een onvergetelijke, minutenlange tirade. Nog nooit iemand zo beschaafd weten schelden. Horen en zien verging. Met zijn stem. Ik kreeg er geen woord tussen, laat staan de gelegenheid om “allerlei onzin” over snuisterijtjes en zo uit te kramen.

Dat hij iets tegen Kortrijk had kon iedereen weten die Claus als persoon of uit zijn werk een beetje heeft gekend. Hij ervoer de Kortrijkse voorstellen als een regelrechte belediging. Denigrerend. Vond het subsidiair totaal abject dat men hem niet op voorhand had geraadpleegd. En tot mijn ontsteltenis nam de geliefde schrijver ook de gelegenheid te baat om in één trek alle Vlaamse politici in het algemeen (niet enkel de locale raadsleden) over de hekel te halen. Wat een pummels en boeren en tsjeven-hypocrieten waren dat daar in België allemaal…

Claus gaf achteraf nog een reactie in de pers. Tekenend: niet in bijvoorbeeld de regionale editie van “Het Nieuwsblad”, maar in een Nederlandse krant. Wel in “De Volkskrant” van 10 april 1998. Niet in “De Morgen”.
Titel van het stuk: “Kortrijk wil Claus levend begraven”.
Eerste zin: “Hugo Claus heeft wat met de Vlaamse provinciestad Kortrijk, maar niet zoveel als Kortrijk met Claus”. In het stuk maakte de geliefde grote meester op zijn fijnzinnige manier nog de groeten over aan onze burgemeester.

“Het Nieuwsblad” bezit heel zeker in het archief een copie van dit artikel. Waarom is daar vandaag niets uit geciteerd? Waarom rept raadslid Philippe De Coene daar niet over? In de politieke journalistiek en in het leven noemt men dit ‘off-topic’ gaan.
Volgens “Het Laatste Nieuws” heeft De Coene aan Claus achteraf een brief geschreven met verontschuldigingen maar met “de juiste beweegredenen om hem het ereburgerschap te schenken”. Die brief moet zeker een plaats krijgen in de komende biografie over Claus. En kan raadslid De Coene niet nu al die brief met het antwoord van onze geliefde auteur aan de plaatselijke pers overhandigen? Primeurtje !

P.S. (1)
Nooit begrepen dat er begin 2003 nog een keer een poging is geweest om Claus ertoe te bewegen om het ereburgerschap van onze groeningestad te aanvaarden. Ja, ook dat bleek uiteindelijk een maat voor niets. Afgeketst. Claus had een zevende zintuig voor mensen die op zijn kap aan ‘personal branding’ wilden doen. ‘Reflected glory’ beogen.
P.S. (2)
Toen recentelijk de verjaardag van het verschijnen van “Het Verdriet van België” werd gevierd, gebeurde dat een beetje overal, maar niet in Kortrijk.
Voor de lezers even dit. Er zijn nog boekskes waarbij de feiten zich grotendeels afspelen in Kortrijk. De auteurs zullen geen rouwregister krijgen in het stadhuis. Terwijl stad of zijn bewoners er ook bekaaid vanaf komen. Bijvoorbeeld “Kortverhalen” van Carlos Van Rie. Hallucinant komisch. En in “Vieze oude mannen” (Hans Derks, in de serie Bibliotheca Erotica) een sche(r)ts van een love story met een “winkeljuffrouw” van onze Standaard Boekhandel !

Quote van de dag / het eerste boek

Naar aanleiding van het verdwijnen van de goede meester Hugo Claus kon Carl Decaluwé vandaag in een lange, steeds langer wordende stoet van rouwende vrienden, nichten en kennissen en “oudere dames die hem nog zullen herinneren” (dixit Claus) de gelegenheid krijgen om een statement weer te geven op VRT, Canvas, Terzake. Om 20u16 was Carl daar aan de beurt.
In een vorig en tamelijk recent nummer van het weekblad ‘Kortrijks Handelsblad’ was een schoolkameraad aan het woord die over Claus niets had te vertellen. Hij had nog geen boek gezien van zijn kameraadje. Niet gelezen. Wel gekocht, of zoiets. Ben het niet vergeten.
Het is waarlijk toen dat ik dacht en absoluut wist: Claus wil NU zeker dood.
“Verdriet”, zo zei de goede meester ooit, “dat is een woord voor vunzige dampen die opstijgen”.

Probleem is hoe al de treurende spelmakers hun fijn stof straks aan het crematorium zullen verantwoorden en recupereren. (Pro memorie: de begrafenis van Stijn Streuvels was veel plezanter. Hugo was er ook. ‘t Was schoon weer.)

“Dat moest nu wel lukken”, zei Carl vandaag op de televisie. Carl is al geruime tijd Kortrijks raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger. Goed om te weten, kiezer.
Net vorige week heeft ons Kortrijks raadslid en Vlaamske volksvertegenwoordiger (CD&v) zijn EERSTE boek van de weggelopen auteur gekocht. Met een boekenbon van een krant. En het zal niet het laatste zijn.
Zie nu stante pede de quote op Canvas, opgenomen in het Vlomske Parlellemente. Net gemist?
Carl! Dat bonnetje kwam toch niet uit uw krante van Oostakker? Zelf uitgeknipt?
Carl! Als u dat boekske ooit eens leest, denk vooral niet dat de plaatsnaam “Walle” in “Het verdriet van België” slaat op de wijk Walle. Zelfs niet altijd op Kortrijk-stad. Het is Aalbeke ! Maar vaak kun je in dat boek visueel de Pluimstraete herkennen. Toontjeskerke. Broeder Isidoor.

Carl! Koop nu toch eens het boek van Felix Dalle: “Bieten”. In ‘De Standaardt’. Dat is die grote winkel met boeken en allerlei dingen daar vlakbij bij de Grote Markt. Tegenover het postkantoor.
Bieten.
Het is een roman. Fictie! Een boek, gedrukt op de perse van ‘Vooruitgang’ in Kortrijk. In 1957 bekroond met de Reinaertprijs voor de beste SOCIALE roman. Dat is een boek over onze Vlaamse grensarbeiders die van alhier naar Frankrijk trokken. Over de schreve, met hun bazatse. Vanwege belastingverschillen en netto-uurlonen in ‘t zwart.

HET IS NOG ALTIJD UW PROBLEEM ?
Weet je nog? De skriever Priester Dalle was rond ten tijde tijde van den Ekspoo’58 een soort aalmoezenier (geestelijke) van de Khriestendemocraten in de Kortrijkse Middenstand. Hij was in die jaren in clerus dress code iedere maandagavond in het stamcafé te vinden. Was me dat ook een verteller. ‘t Was een marxist. Priester-arbeider. Schreef opruiende stukken in ‘t Kerkelijk Leven. Ons Parochieblad. Over de miserie die de Joden (Israeli) aandeden aan het Palestijnse volk in de Gaza-strook. Een heel boek.

Carl! Ge zijt dat zekers vergeten? Geograficus ! Met al uw persberichten. Lees een boek.
(We dwalen af. Ik had toen wel in café Middenstand niet de indruk dat Dalle een zielsgenoot was van De Clerck-senior. Dit volkomen terzijde. ‘t Is voor de Kortrijkse petit-historie bedoeld.)
Carl. Koop en speur eens op de rommelmarkt naar dat totaal vergeten boek “De Mythe van Claus”, en het analoge essay over Stijn Streuvels en nog iemand. Speur eventueel met bonnetje in de afdeling: uw boekhandel.

Bert Anciaux zijn uitlatingen waren tevens grotesk. Alleen al door zijn mimiek. Mocht hij van Veerle ooit te gast zijn ten huize Claus?
De hommage van Verhofstadt voor Claus kwam neer op een bakvisversje. Waarom moet een politieker zich daaraan wagen, aan poëzie voor een poesieboek? Veel liever zal Claus vandaag gehoord hebben dat ene hem onbekende Carl Decaluwé nu een boek leest. Guy Verhofstadt is er ook laat mee begonnen.

P.S.
Fervente lezers laten weten dat ‘Walle’ wel degelijk stad Kortrijk is. Ik vraag het aan Veerle. Maar waar is dat interview met Claus van Fred Germonprez, destijds onze lokale reporter van “Het Volk”, nog te vinden? Claus woonde toen niet verbij, op de boerenbuiten, kwam nooit naar ‘t stad. Met al zijn lieven. Gelijk had hij. Carl was nog niet geboren. (Dat is nu wel flauw)

De acute problematiek van Kortrijk Xpo is met miljoenen gemeenschapsgeld opgelost

Ergens in september vorig jaar is het schepencollege officieel via het kabinet van de burgemeester op de hoogte gebracht van “de acute problematiek” van ons beurzencomplex Xpo op Hoog-Kortrijk. Er was een brief binnengewaaid van Luc Glorieux, organisator van het evenement “Busworld”, waarbij hij liet weten dat zijn beurs niet naar China of India zou verhuizen maar wel naar Gent indien er geen snelle, duurzame oplossing zou komen voor het oppervlakte tekort op onze hallen. Die oplossing is er nu gekomen. Met een heel omstandig masterplan. Men zal ondermeer voor 12,73 miljoen werken uitvoeren. Exclusief erelonen. Inclusief BTW. Het gaat wel degelijk om euroos.

XOM

Daartoe wordt in eerste instantie een nieuwe NV naar privaat recht opgericht: de XOM. Afkorting van Xpo en Ontwikkelingsmaatschappij. Die NV wordt wel een filiaal van ons autonoom gemeentebedrijf: het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), de vroegere Woonregie. Goed onthouden. Van zodra er rechtszaken voorkomen ten laste van huize Laga-Publius.

XOM zal instaan voor het beheer en de uitbouw van de expo-infrastructuur op Hoog-Kortrijk. Voor de investeringen.

In een schepencollege is ooit gezegd dat men aan het SOK geen wezenlijke bijdrage in het kapitaal van de NV zou opvragen. Maar wat zien we? De inbreng van Stad/SOK zal ooit bestaat uit gronden en gebouwen (welke?) ter waarde van waarschijnlijk 10 miljoen euro. Het minimum maatschappelijk startkapitaal van de NV XOM zal voorlopig 62.000 euro bedragen, verdeeld over 620 aandelen. Het SOK neemt er daarvan niet minder dan 617 voor zijn deel. Stad, de intercommunale Leiedal en de provincie nog elk één. Er komt nog een kapitaalsverhoging.

De financiering van XOM wordt verder ingevuld door de provincie (cash 4.750.000 euro), Leiedal (cash 250.000), en naar men hoopt Europa (3.500.000 euro subsidies). Om de volledige investering van de werken te kunnen doen gaat XOM nog een bijkomende lening aan van 2.630.000 euro. Wie zal deze lening terugbetalen? De cvba Xpo kan dat toch niet? Jawel ! Xpo zal dat doen met – je raadt het nooit – een jaarlijkse concessievergoeding van 200.000 euro voor XOM. Lezer, word nu maar eens goed gek. Het is een masterplan !

XEM

De vernieuwde en oude Hallen moeten nog geëxploiteerd en onderhouden worden. Die taak komt in handen van de XEM. Het is mij en vele anderen niet duidelijk of die XEM in feite in de plaats komt van de bestaande cvba Xpo. En wie zal instaan voor het kapitaal van die exploitatiemaatschappij?

VZW

Er komt ook nog een tot op heden naamloze VZW. Een VZW die het zogenaamde “immateriële luik” zal verzorgen. Kwestie van aan Europese subsidies te geraken moet men de werking van het beurzencomplex Xpo inpassen in een programma rondom “kenniseconomie, innovatie en de verbetering van ruimtelijk-economische omgevingsfactoren”. De VZW (Xpo?) zal de innoverende stimulator en een internationaal platform zijn voor innovatie(management) en kennisdiffusie. Even verduidelijken. De voorlopig naamloze immateriële VZW zal innovatietrajecten met creatieve starters uitwerken. Met kleine ondernemingen gevestigd in stedelijke én rurale kernen. De vzw zal dit operationaliseren vanuit West-Vlaamse hogescholen, vanuit Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (de LED’s!) voor KMO’s. Een en ander wordt ondersteund door een open ICT-netwerk, ook ‘Creation Net’ genaamd.

Hoe men hiervoor aan Europese subsidies zal geraken zal een of andere schuinsmarcheerder wel moeten uitklaren want de projectoproep van het EFRO-programma rond dit soort zaken is al op 1 maart afgelopen.

Randvoorwaarden

Heel deze drieledige constructie en de bijgaande nieuwe werken aan de hallen hebben slechts zin indien de grote beursorganisatoren een engagement ondertekenen om voor een voldoende lange periode (10 jaar) hun beurs in Kortrijk Xpo te verankeren. (Ik zeg dat niet. Wel de makers van het masterplan.)
De grote drie organisatoren uit het verleden zijn om dit soort ‘verankeringsprincipe’ ooit al een keer uitgenodigd bij de bouw van de nieuwe hal 4 en de kapitaalsverhoging van 2002-2003.
P.S.
Binnenkort is er een Algemene Vergadering van de cvba Xpo. De vennoten zullen nogal opkijken als ze dit lezen. Officieel weten ze nog nergens van. Op 27 maart krijgen ze het masterplan gepresenteerd. Voorstel. Laat ons die VZW ‘immaterieel luik’ XIM noem. Snapt u? Ander positief voorstel: alle Kortrijkse belastingbetalers krijgen gratis voor 10 miljoen euro toegangstickets en parkeerplaatsen.

Naar een NV XOM bij het SOK, een XEM en een naamloze vzw voor Kortrijk Xpo

Vorige keer onderhielden we u hier over de financiële toestand van onze cvba Kortrijk Xpo. In de vorige eeuw en nu nog “De Hallen” genoemd. (Het blijft een merknaam, niettegenstaande alle duur betaalde marketing-pogingen tot verandering.) Zelfs voor een leek in het vak zag die situatie er de laatste tijd niet echt gezond uit. Zodat er voor het boekjaar 2007 maar werd verzaakt aan de berekening van het werkkapitaal, de solvabiliteit, de liquiditeit en de rendabiliteit. De ratio’s.

De Hallen werden onder instigatie van het NCMV gebouwd in 1966. Toen nog met een expo-ruimte van 6.000 m² en één jaarbeurs op de kalender. Maar van wie was in de loop der tijden al die grond? En die van de buur waarop Kinepolis zich daarna mocht vestigen, net en precies ten ongerieve van de uitbreiding van de Hallen? (Wanneer wordt dat EI gelegd?)

Hoeveel publiek geld Stad sindsdien al heeft gepompt in het beurscomplex zal voor altijd en in der eeuwen der (h)amen een raadsel blijven. Er werd toen gebouwd voor rekening van de Stad. Stad verwierf dan wel die Hallen en kreeg in ruil voor het gebruik van de s.v De Hallen een concessievergoeding van 5.000 frank. Later verhoogd tot 25.000 euro. (Ik citeer uit het geheugen, heb uit voorbarige balorigheid al mijn papieren uit de vorige eeuw over De Hallen in de kiepbak gegooid.) Maar Stad bleef bij tijd en wijle in deze eeuw omwille van uitbreidingen van de site zorgen voor een investeringsfonds (bijna 1 miljoen) en leningen (250.000 euro).

Glorieus

In 2003 ongeveer is het beginnen spannen in het beurzencentrum. Toen reeds vonden organisatoren van Busworld, Interieur en Trailer (waar is die?), den Chips ook dat het zo niet meer verder kon, met stinkende WC’s, geïmproviseerde tenten en paviljoenen en rokers alom. Er kwam een kapitaalsverhoging van 2.500.000 euro. Daarbij werd afgesproken dat er een verankeringsformule zou komen, waarbij de grote organisatoren zich zouden engageren om hun eerstkomende vijf edities in Kortrijk te houden. Of dat engagement er daadwerkelijk is gekomen weet ik niet. (Weet ik veel.)
In elk geval heeft Luc Glorieux van Busworld ergens in de zomer vorig jaar een brief op poten geschreven naar zijn vriend-burgemeester. Met de dreiging dat hij even geneigd bleek om zijn beurs van 2009 naar Gent te verhuizen als de Xpo niet werd uitgebreid. Veel gelobby in de pers, ook op WTV.
Paniek.

Glorieux is durfal bestuurder van de cvba Xpo en ere-burger van Stad. Vandaar dat er al onmiddellijk twee werkgroepen het licht zagen. Een werkgroep ‘architectuur’, met ondermeer stadarchitecten, de Designregio Kortrijk, Leiedal. Daarnaast een werkgroep ‘exploitatie’ die al onmiddellijk bij de start constateerde dat de cvba Xpo niet de nodige centen had voor intense uitbreidingen en de daarbij gepaarde investeringen en afschrijvingslast.

Al dat werk en al die studies zijn weer allemaal door Stad voor ‘protnul’ aangerekend. Door ons.
De kosten van verwarming bij al de vergaderingen. De stencils. Werkuren van stadsambtenaren. Het heen en weer gedraaf. De video-conferenties. De werkontbijten. Die overheadkosten zul je nergens ofte nooit op een of ander jaarverslag van om het even welke (semi)publieke of privé-instanties (architecten en aannemers) terugvinden. Dat zijn kosten in natura verleend, gericht op het redden van onze cvba.
En zie nu vooral hoe politieke overheden een privé-bedrijf dat over het juiste netwerk beschikt, kunnen ter hulp schieten. Gekeken werd hoe Stad, het SOK, Leiedal, de provincie en zelfs Europa opnieuw hun rol zouden kunnen overnemen als investeerders voor de cvba Xpo. Vroeger bedacht men daar de term ‘nationalisering’ voor, misschien ‘etatisering’. Nu is dat PPS, en ik ga u dat wel even uitleggen. ‘ t Is iets marxistisch uit de Oostenrijkse School. Kom er nog wel op.

Een MEESTERPLAN
Voortgestuwd door het kabinet van de burgemeester (Chris Lecluyse) en ambtenaren als Frans Van Den Bossche en Jean-Pierre Vanacker, stadsontvanger Johan Vanhoutte werd een “masterplan” uitgewerkt. En welkeen! Onvoorstelbaar complex, want enige complexiteit is nodig om 1) te ontsnappen aan BTW, 2) om de wet op de overheidsopdrachten (mededinging) te omzeilen en 3) om aan extra financiering te geraken vanuit Europa. Uiteindelijk om te voorkomen dat Xpo organisch te fel zou groeien en in vereffening gaan.

In de laatste gemeenteraad van 10 maart is al een eerste fase van het masterplan goedgekeurd. Volgende fasen zullen we niet meer zien. Nu ging het om de oprichting van een NV MOX – nee: XOM -, waarbij men de Xpo wil uitbouwen tot een regionale economische hefboom. Was dat dan vroeger niet zo? De raadsleden waren enorm geboeid en ontroerd door de geprojecteerde ‘diapositieven’ over de aanstaande werken aan de hallen. Het leek er bijna op alsof ze het allemaal zelf zouden aanrichten. Een nieuw inkomforum, de aanleg groenplateau, uitbreiding van de Rambla, de aanleg van een ‘galleria’, slimme vloeren, de bouw van een polyvalente zaal op de plaats van de zaal Stoutenberg. Geraamde kostprijs: 12,73 miljoen euro.

Het Vlaams Belang (Jan Deweer) wou enkel nog maar weten of er wat minder of géén Engels kon gebruikt worden in publicaties van de Xpo. Deweer geeft zijn ietwat engelstalige parkeerkaart terug. Groen (Cathy Matthieu) wou een een groen dak. Waar?
Beide interpellanten kregen enige instemming van de bouwheer-burgemeester. Waarschijnlijk wordt de term “galleria” vertaald. In “soeks”, veronderstelde de goedlachse burgemeester . En de architecten of de aannemer worden gevraagd of een groen dak niet te zwaar weegt. De werken moeten voleindigd zijn tegen september van dit jaar. (Aannemer en architect zullen dus al wel via een caucus aangeduid zijn.)

In een volgend stukje willen we het zeker hebben over de financiële inbreng van de (semi)publieke sector, zijnde Stad, het SOK, Leiedal, de provincie, Europa. Dat zijn wij. Over de NV XOM, de XEM, en de vzw zonder naam die zal instaan voor het ‘immateriële’ luik van Xpo. (Zijn Led’s immaterieel?)

Gegarandeerd met weerom een positief voorstel ! Alleszins nooit meer Nachten van de Poëzie of de Lingerie. Niets mag daar nog wat geestig is.

Gaat het financieel goed met Kortrijk Xpo ?

“Ja!” zei de burgemeester (ongevraagd) in de laatste gemeenteraad.
“Het gaat financieel goed met onze Hallen. Ieder jaar wordt er winst gemaakt en kunnen dividenden uitgekeerd.”
Zo, nu weet u het. Burgemeester zei niet hoeveel die winst dan wel bedroeg. De raadsleden aanhoorden dit en namen daar globaal goedgeluimd akte van. (Soms denk ik: het zijn net een schooltje sardienen.)

Tijd dus om een keer wat te bladeren in het laatste jaarverslag 2007 van de Xpo…
Probleem.
Moet nog leren om een jaarrekening te ontcijferen, een balans, een resultatenrekening, bedrijfsresultaten. Wat is in godsnaam EBITDA?
En “notionele intrest of aftrek“? Dat weten we, wat dat is !
Die aftrek heeft de cvba Xpo toegelaten om de belastbare basis te verminderen met 249.424 euro. Wat een belastingsbesparing betekende van 84.779 euro.
Het gaat over vorig jaar.

NETTO WINST

Die is er dus. Nauwkeurig: 669.194 euro. Vorig jaar ongeveer evenveel. Maar tegenover het vergelijkbare boekjaar 2005 wel een daling met 25 procent.
In 2003 was er nog een winst van 1,62 miljoen euro, maar dit was te wijten aan een gulle gift (investeringsfonds) van Stad ten belope van bijna één miljoen euro. Zonder de opbrengst van dat fonds bedroeg de winst toen 630.588 euro.
Vergelijk ook eens met de omzet. Geconsolideerd bedroeg die in 2007: 16,23 miljoen euro. In 2006: 17,9 miljoen.
En ja, er zijn weer dividenden uitgekeerd: voor een bedrag van 186.362 euro. Voor 23.280 aandelen met een gezamenlijk bedrag aan kapitaal van 2.804.786 euro. Kassa!

SCHULDEN

De totale schulden belopen 11,8 miljoen, tegenover 10,8 miljoen euro eind 2006. (Bij de schulden op meer dan 1 jaar gaat er een fors bedrag naar financiële instellingen omwille van investeringskredieten opgenomen voor de bouw van hal 5 in 1999 en de nieuwe hal 4 van 2005.)

Nu nog vlug kijken naar de schulden op minder dan 1 jaar.
In het boekjaar 2006 waren die bijna even hoog als het eigen vermogen. Zijn intussen praktisch gehalveerd maar bereiken toch nog 4,11 miljoen. 

Bereken nu zelf de schuldgraad als percentage van het eigen vermogen. Het jaarverslag doet dit niet. Het eigen vermogen bedraagt 7.343.733 euro. Of bereken de schuldgraad t.o.v. het totaal van de passiva (19.545.187)

Het jaarverslag geeft ook geen berekeningen van liquiditeiten en solvabiliteit.

De winst (zonder belastingen) uit de gewone bedrijfsuitoefening bedroeg 929.625 euro, dit is een daling van bijna 30 procent t.o.v. het vergelijkbare jaar 2005.

Nu weet u genoeg, maar voor de boekhouders onder ons hierna nog wat cijfers om bij uitlatingen van de burgemeester toch niet overal in te tuinen.

BEDRIJFSRESULTATEN

De totale bedrijfsopbrengsten bedroegen 10,6 miljoen. Tegenover wat Xpo altijd het vergelijkbare boekjaar noemt (2005) is dit een stijging met 18 procent.
De totale bedrijfskosten bedroegen 9,6 miljoen, of een stijging met 23 procent.
Het bedrijfsresultaat bedraagt dus 1,01 miljoen euro. Dat is de EBIT! Ten opzichte van 2005 ging dit operationeel resultaat achteruit met 15 procent!

FINANCIELE RESULTATEN

Vanwege hal 4 zijn de financiële lasten fel gestegen: van 97.000 euro (in 2005) naar ca. 214.700 euro.
En de financiële opbrengsten zijn verminderd: van ca. 213.000 naar ca. 127.000 euro.

En nu DE EBITDA !

Bedrijven pakken daar graag mee uit, zeker als die earning stijgende is. Met wat men de bedrijfskasstroom noemt. De term ‘operationele winst’ is nogal misleidend, want een heel aantal zaken worden niet in rekening gebracht: de intresten op schulden, de afschrijvingen, de belastingen, de waardeverminderingen.
De EBITDA bedroeg 2.048.047 euro of 17,23 procent van de omzet. In 2005 ging het nog om 19 procent van de omzet oftewel 2,18 miljoen..

INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN

Het jaarverslag zegt ergens dat de afschrijvingen gevoelig zijn gestegen. Ja, ten opzichte van 2005 ten gevolge van de investeringen in de bouw van hal 4. (Dat ging toen om 6,5 miljoen.) De afschrijvingen belopen nu ca. 1,15 miljoen, en dat is ongeveer evenveel als in 2006.
In 2007 werd er niet heel veel geïnvesteerd: 262.868 euro.

NETTO COURANTE CASH FLOW

Die is dalend, en boekhouders vertellen dat dit geen goed teken is. Het gaat om ca. 1,69 miljoen. In 2006: 1,97 miljoen.

Noot.
Onder druk van Luc Glorieux van ‘Busworld’ worden er nog dit jaar uitgebreide werken uitgevoerd aan de Xpo.
Hierbij zal opnieuw zéér veel publiek geld gemoeid zijn, van Europa, van de provincie, van Stad. Winst gegarandeerd !
Hierover later een keer meer.

P.S.
We hebben niets tegen de Hallen !
Men moet de zaken evenwel niet altijd in fel roze kleuren afschilderen. Weet ook dat Kortrijk Xpo met harde en soms nogal “oneerlijke” concurrentie heeft af te rekenen.