Naar een heet gebakerd juridisch debat over sociale huisvesting (1)

In de komende gemeenteraad zal raadslid en volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V-ACW) een heel ingewikkeld juridisch onderwerp aansnijden met bovenal een zeer sterke ideologische ondertoon.
Het gaat bijvoorbeeld ook over ‘sociale mix’. En geld. Grondbezitters. Aannemers. Makelaars in gronden. Nog geld. In de toekomst: straathoekwerkers op Hoog-Kortrijk. (Dit is nu wel een voorspelling.)

Ofwel wordt het de eerste echte publieke confrontatie tussen rechts en links (bestaat nog) in de CD&V-VLD-coalitie, ofwel zal de burgemeester de zaak verwijzen naar een of andere commissie, bijgestaan door onze traditionele huisadvocaat in deze materie. Ofwel zal men relax wachten op een of ander decreet. Ofwel zal iedereen van onze vertegenwoordigers op dat uur van de interventie komende maandag te moe zijn. ‘ t Zijn ook maar mensen. En ge moet nog een keer kunnen lachen ook. Reken er maar op, volgende maandag. Half tien.

Het debat kan lang uitdeinen, tenminste als de Raad zich goed heeft gedocumenteerd.
Wat zouden raadsleden zoal aan informatieve notities kunnen bijhebben om met enige vrucht deel te nemen aan het debat?
Een stuk van kortrijkwatcher dd. 27 februari, getiteld “Naar 25 procent sociale woningen?” Bepaalde persberichten van de Vlaamse Confederatie Bouw over sociale verplichtingen bij de bouw van nieuwe woningen. Een Vlaams voorstel van resolutie uit 2006 over betaalbaar wonen. Beleidsbrieven en afsprakenkaders van minister van Mechelen over ruimtelijke ordening en grondbeleid. Tot en met die van 2008. Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van jaren her. Het niet-bindend gedeelte weliswaar. Oppassen.
Sommige artikels (niet allemaal) uit decreet Ruimtelijk Ordening. Eén pagina uit het Woonregieboek van onze regio Zuid-Westvlaanderen over de 11 procentregel. Met één van die prioriteiten.

De Wooncode. Vele verslagen van de Commissie Wonen in het Vlaams Parlement. Wat Carl Decaluwé daar allemaal niet gezegd heeft. Ook belangrijk. Luchtfoto’s van Goed te Boevekerke. Een artikel uit Res et Jura Immobilia (nr.337,2007). Afspraken makelaars en potentiële aannemers. Van alles wat.
Bedenkingen van Vlaams volksvertegenwoordiger-specialist wonen Patrick Lachaert (VLD). Bandopnamen en telefoontaps vanuit het kabinet Van Mechelen. Het dagboek van voormalig schepen en Leiedalvoorzitter Frans Destoop.
Copies van mondelinge verslagen en stemmingen uit de eigen Kortrijkse gemeenteraad over de zaak. Ja, dit ! Verslagen van het bestuur van ons autonoom gemeentebedrijf, het SOK. Standpunten van onze afgevaardigden aldaar. Inclusief die van de burgemeester. Moet allemaal kunnen.
Ook een paragraaf uit het bestuursakkoord CD&V-VLD bij de vorming van de nieuwe coalitie. Ja!

En als dit allemaal niet kan, dan moet men er maar een keer enigszins niet over beginnen.
Ruziemakers!
Waarover men niet kan spreken moet men zwijgen. Een oud gezegde, dit keer niet Chinees.

Waar is het voorontwerp van het nieuwe decreet over grondbeleid? (Zou Carl Decaluwé daar nu kunnen mee uitpakken?)

ZEKER ALLEMAAL NIET BIJ HEBBEN :
PRINTS VAN DE WEBSITE VAN ONZE STAD KORTRIJK OF VAN DE WEBSITE VAN ONS STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF.
Daar staat gewoon niets op, over die alom bekende stadsverkaveling Goed te Boevekerke. (Nog eens kijken bij Leiedal.)

Maar bovenal het dienstorder RWO 2006/1 van het Vlaams departement Ruimtelijke Ordening.

Want waarover gaat het?
Stad en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) (ja?? Trui dan toch? kan niet) zijn al jaren bezig met een verkaveling (3,4 ha) op Hoog-Kortrijk, Goed te Bouvekerke gelegen in de buurt van de Ambassadeur Baertlaan. Dat is niet zover van het te bouwen crematorium.
Raadslid Carl Decaluwé wil nu per se van zijn eigen meerderheid in het schepencollege weten of aldaar de regel zal toegepast worden die zegt dat minimum 25 procent dient voorbehouden voor sociale woningen. (Die regel ligt nog niet decretaal vast, bestaat in feite niet.Het is een uitvinding van niemand.)

Om het debat in goede lijnen te laten verlopen kan raadslid Decaluwé even het dienstorder RWO 2006/1 van 18 juli 2006 integraal voorlezen. Met volledig akkoord van de minister opgemaakt door ir. Guy Braeckman, de secretaris-generaal van het departement Ruimtelijke Ordening. Dat dienstorder is gericht aan de Vlaamse personeelsleden die het gemeentelijk vergunningsbeleid, BPA’s, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen adviseren.

Kort gezegd geeft de brief aan dat stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen waarin percentages worden opgelegd voor sociale woningbouw als onwettig worden beschouwd en dus niet kunnen. Bij plannen mogen geen directe verwijzingen naar de Vlaamse wooncode aan bod komen. Daardoor zullen plannen die zones voorbehouden voor de sociale bouwmaatschappij of de intercommunale (dus ook het SOK als autonoom gemeentebedrijf?) negatief worden geadviseerd.

Het is goed dat het dienstorder ons eerst herinnert aan enkele definities.
Een sociale huurwoning is er een die verhuurd wordt door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of een huisvestingsmaatschappij. Andere verhuurders (een gemeente, een OCMW, een sociaal verhuurkantoor) kunnen ook als er maar een of andere subsidie wordt verleend.
Een sociale koopwoning wordt bestemd voor woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden, en enkel door Huisvestingsmaatscahppijen of het Vlaams Woningsfonds.

Het begrip “sociale verkaveling” heeft veel te maken met de verkoopprijs. Hierbij worden percelen tegen sociale voorwaarden aangeboden aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden die geen woning bezitten en op die percelen zelf een woning zullen bouwen of laten bouwen.

Stedenbouwkundige voorschriften van het plan beperken zich tot het domein van de ruimtelijke ordening. En ruimtelijke ordening (R.O) kan nu eenmaal niet via voorschriften ingrijpen in wie een bestemming realiseert (de actor) of aan welke prijs iets op de markt komt.
R.O. kan enkel ingrijpen op wat ruimtelijk relevant is, dus op aanbodbeleid en typologie.

En nu.
Planvoorschriften of voorschriften in verordeningen die zonder meer een zone reserveren voor ‘sociale woningen’ of de ‘realisatie van een aantal sociale woningen’ opleggen, kunnen niet als wettig beschouwd in de mate dat zij impliciet of expliciet verwijzen naar de Wooncode.

(Wordt later vervolgd. Carl Decaluwé belt even. Is hij twistziek? Of gaat het om een functioneringsgesprek?)