Een schuldovername van meer dan 7 miljoen euro

Nog dit jaar zal de Vlaamse overheid per gemeente voor maximaal 100 euro per inwoner aan schuldovername doen. Wel ondermeer op voorwaarde dat die gemeente – plus het OCMW! – eind 2007 voor tenminste 100 euro per inwoner financiële schulden heeft op lange termijn. Zonder facturen.
Stad Kortrijk is in dat geval, zelfs zonder rekening te houden met de schuldenlast van het OCMW. Overigens is dat rond bedrag van 100 euro uitstaande leningschulden dusdanig belachelijk laag dat alle 308 Vlaamse gemeenten zullen in aanmerking komen voor de schuldovername.

De jaarrekening van 2007 is nog niet bekend gemaakt.
Maar volgens de begroting 2008 bedroeg eind 2007 het saldo van nog terug te betalen leningen 115.209.259 euro. Hoeveel van die leningen slaan op de lange termijn vind ik niet terug.
Maar de jaarrekening van 2006 laat in elk geval uitschijnen dat we voldoen aan het criterium van 100 euro per inwoner. Het bedrag van de schulden op meer dan 1 jaar bedroeg toen 113.920.610 euro. Zeg maar: 114 miljoen. Gedeeld door het aantal inwoners dat in aanmerking komt (73.777) geeft dat 1.544 euro per kop.
Voor wie happig is om nog een cijfer: schat de jaarlijkse totale leninglast per inwoner (baby’s inbegrepen) nu maar op 206 euro.

S-waarde

Welke leningen worden overgenomen?
De gemeenten mogen zelf kiezen, en het mag ook gaan over schulden van het OCMW en zelfs over leningen die door de gemeente werden aangegaan en verstrekt aan een autonoom gemeentebedrijf (Parko, SOK).
Maar het spreekt nu toch vanzelf dat men liefst voor leningen kiest met een hoge S-waarde. Waarbij S = (M-R)-(N+W). (De gelopen rente blijft voor rekening van de lokale overheid. Het gaat om de hoofdsom.)
Onze gemeenteraadsleden (dat zijn wij) moeten hierover al beslissen in zitting van april en zeker in mei. Hierbij kunnen ze zich gratis laten bijstaan door een tool van van “Finance Active”. Doen, zou ik zeggen.

De Vlaamse overheid is zelfs bereid om de eventuele wederbeleggingsvergoeding ten laste te nemen.
In de Raad van volgende maand al kan hierover een duchtig woordje worden gesproken !
Want zie dit eens. Het is mogelijk dat voor sommige leningen de wederbeleggingsvergoeding binnen de loop van een kalenderjaar op datum van de rentevoetherziening minimaal wordt.
De gemeenteraadsleden of fracties zouden best nog vandaag – in onze naam – nagaan bij welke leningen dit het geval is. Het gemakkelijkst is om bij deze leningen de berekening van S op Tn te verrichten. Tn wordt bepaald als de dag waarop de wederbeleggingsvergoeding minimaal is. En het hoeft niemand te verbazen dat Tn maximaal 365 kalenderdagen later mag vallen dan de dag waarop de andere leningen worden overgenomen.

Om te genieten van de schuldovername dienen de gemeenteraden – in onze naam – een zogenaamd Lokaal Pact met het Vlaams Gewest goed te keuren.
Daar staat nogal wat in.

Voor de gemeenten die ten laatste eind mei toetreden tot het Pact belooft de Vlaamse regering nog dat men een aanvullende dotatie krijgt bij het Gemeentefonds, ter compensatie van de afschaffing van de Elia-taks. Voor Kortrijk gaat het om 424.931 euro.

Voorts zal de regering de gemeenten vrijstellen van onroerende voorheffing bij nieuw materieel en outillage. (Niet verstaan.)

Voorts zal de regering een vermindering van de onroerende voorheffing toekennen voor lage energie- en zeer lage energiewoningen. 20 tot 40 procent. Ook niet verstaan.

Nog voorts zal regering via Aquafin een groter aandeel van de kosten op zich nemen, verbonden aan nog te leveren rioleringsaanpassingen. Burgemeester: dit valt te onthouden.

Addertje

Welk raadslid zou het wagen om niet akkoord te gaan met zo’n Lokaal Pact? Eric Flo van LDD?
Want er schuilt een addertje onder het gras.
Als de gemeente wil genieten van de schuldovername moet zij zich verbinden tot een aantal maatregelen inzake fiscaliteit.

Zo ondermeer mogen in het aanslagjaar 2009 geen nieuwe belastingen ingevoerd en geen aanslagvoeten of tarieven verhoogd. Er zijn enkele uitzonderingen. Men mag bijv. een niet-forfaitaire huisvuilbelasting invoeren volgens het principe “de vervuiler betaalt”, ter vervanging van de afgeschafte forfaitaire huisvuilbelasting.

Eric Flo ! Wijs daar maar een keer op !
Een schuldovername van 7.377.700 euro, is dat veel?