Onze waterfactuur (1): de Europese Kaderkrachtlijn Water

In de komende gemeenteraad van 14 april zal de meerderheid (inclusief de VLD-coalitiepartner die zich daar vorig jaar nog hardnekkig tegen verzette, en misschien ook de SP.A-Groen-Spirit-fractie ) de gemeentelijke heffing op uw waterfactuur verdubbelen.
Betaalt onze Groendienst die voor alles en nog wat leidingwater gebruikt ook die heffing? De gemeentelijke VZW’s (IVA’s en EVA’s)? SOK? PARKO? De Buda-toren?

En nog wel tot het maximum toegestane tarief, voor kleinverbruikers zijnde 1,1851 euro per m³ (inclusief BTW). Met ingang van 1 mei, bij de viering van Rerum Novarum.
De kosten van die zogenaamde gemeentelijke saneringsbijdrage (GSB) vindt u terug op uw waterfactuur onder de post “afvoer drinkwater”. De andere taks is de zogenaamde “bovengemeentelijke saneringsbijdrage” (BGSB), te vinden onder de post “zuivering drinkwater”.
NIEMAND DIE DIT ALLEMAAL OOIT AAN IEMAND HEEFT UITGELEGD. Staat niet in de Stadskrant.

De opbrengst van de GSB is volgens de stadsbegroting 2008 nu nog geraamd op 1,4 miljoen euro. Men hoopt dus op een verdubbeling van die ontvangsten. Moeilijk te vinden in het budget. Die post (art. 877/161-01) wordt heel gecamoufleerd genoemd: “Rechtstreekse prestaties betreffende de functies”. Je moet er maar opkomen. ‘t Is geen belasting hoor !
De verantwoordelijke schepen van milieu en lid van de Club van Rome Stefaan Bral nog niet gehoord in de pers over deze nieuwe heffing. Komt hij wel naar de aanstaande gemeenteraad?
Alain Cnudde (financiën) en Guy Leleu (openbare werken) steken de schuld van de verhoging op Europa. Op de zgn. Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) die ons zogezegd voorschrijft dat tegen 2015 de saneringsgraad van oppervlakte- en grondwater 100 procent dient te zijn.

Goed water (Fait bon)

Hebben die schepenen wel de KRW gelezen?
Algemeen streeft de richtlijn naar een “goede water status” voor alle waterlichamen tegen 2015. Streven naar! Naar “een goed water status”.
Er is nog een andere streefdatum. Tegen 2010 zorgen de Europese lidstaten ervoor dat de diverse watergebruikerssectoren (huishoudens, bedrijven, landbouw alleszins) een redelijke bijdrage leveren aan de terugwinning van de kosten van waterdiensten. Wat is redelijk? Het maximumtarief??

Bovendien mogen de lidstaten de doelstelling betreffende kostenterugwinning via heffingen faseren en spreiden in de tijd. Zelfs uitzonderingen inzake milieu-maatregelen aanvragen voor meerdere jaren.
Kostenterugwinning van waterdiensten slaat volgens de KRW op drie soorten kosten. Niet enkel die voor het milieu, maar ook financiële kosten en kosten van hulpbronnen.

De KRW omschrijft totaal niet wat milieukosten precies inhouden.
In Vlaanderen worden ze gedefinieerd als zijnde de kosten van maatregelen om schade aan het milieu te voorkomen, te verminderen of teniet te doen.

P

Ter attentie van de schepen van Financiën even een aanbeveling van de Europese Commissie uit 2000.
Let nu even goed op, of de prijs (P) van onze waterfactuur in Kortrijk klopt met de formule.

P = F + a.Q + b.Y

Waarbij
F = aanduiding van de vaste kosten
a = de heffing per gebruikte volume-eenheid
b = de heffing per veroorzaakte vervuilingseenheid
Q = de totale hoeveelheid watergebruik
Y = de totale veroorzaakte vervuiling

In de raadscommissie van aanstaande dinsdag kan Alain Cnudde uitleggen of de factoren a en b resulteren in P.
Bral (of Groen?) zal er daarbij wel op wijzen dat Y in feite de toepassing is van het “vervuiler betaalt” – principe.

De Europese Kaderrichtlijn Water werd in 2003 geïmplementeerd door het Vlaams Parlement via het “Decreet betreffende Integraal Waterbeleid”.
Daarin staat gewoon dat men uiterlijk en uitgerekend tegen 22 december 2015 “een goede (chemische, ecologische, kwantitieve) toestand van watersystemen wil bereiken. Het cijfer 100 procent is nergens te vinden.
Hierbij hanteert de overheid de beginselen van “de vervuiler betaalt” en de “kostenterugwinning”. Onze schepenen doen dit in de pers ook om de verdubbeling van de gemeentelijke saneringsbijdrage te verantwoorden. In een volgende aflevering zullen we hierbij wat nuanceringen aanbrengen.

Alvast nog dit.
In Vlaanderen bedraagt het niveau van de kostenterugwinning voor drinkwaterproductie en distributie nu reeds 100 procent. Voor afvalzuivering ligt het rond 50 procent. En voor riolering is er te weinig informatie om het dekkingspercentage in te schatten. Dit zegt de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Terwijl onze administratie dat blijkbaar wel kan.

________

Bronnen
Onnoemlijk veel.
Wat elk raadslid nog zeker dit weekend moet lezen is de scriptie van Steven Bielen over De Europese Kaderrichtlijn Water. Univ Gent, Fac. Economie en Bedrijfskunde, academiejaar 2005-2006. Dit keer in het algemeen belang niet naar de ‘Ronde van Vlaanderen’ in Bellegem gaan.
Het staat allemaal op tinternet. Zie ook de adviezen en aanbevelingen van de SERV. En het WATECO-richtsnoer.