De waterfactuur (2): marionettenspel

De gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur zal verdubbelen. Verwachte mééropbrengst 1,5 miljoen. Totaal dan: 3 miljoen ontvangsten. Onze verantwoordelijke schepenen vinden die nieuwe heffing nodig om te voldoen aan een Europese Kaderrichtlijn over Water. Zie vorig stuk. Goed onthouden dat het niet gaat om een belasting.

Maar troost u. In de komende gemeenteraad van 14 april wordt een subsidiereglement goedgekeurd voor het afkoppelen van woningen bij rioleringswerken. Bij de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in een straat moet het regenwater van de bebouwing worden afgekoppeld. Het wordt verboden om huishoudelijk afvalwater te lozen in een riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater.
Dat brengt kosten mee voor de bewoners. (Tot 2000 euro?)
Het stadsbestuur is bereid om voor 50 procent tussen te komen, met een maximum van 1.000 euro. Voorlopig zullen in eerste instantie de bewoners van Marionetten, Gentsesteenweg en Groenpark de begunstigen zijn.

Deze peptalk ter inleiding, want ik wil eigenlijk helemaal iets anders zeggen.
Onze verantwoordelijke schepenen Alain Cnudde en Guy Leleu – niet Bral van milieu – overdonderen de pers met allerhande gegevens (cijfers en timing) in het kader van ons Totaal Rioleringsplan ofte Zoneringsplan. Bij ongeveer iedere zin die journalisten hebben genoteerd is kommentaar te leveren. Zeg maar: aanvullingen met een corrigerend karakter.

Eerst weer wat uitleg.

In het kader van het TRP om te komen tot een “goed-water-status” zijn er op de Marionetten volgens de Kortrijkse website volgende werken voorzien:
– de aanleg van een vuilwater- en regenwaterleiding
– de aanleg van een vuilwaterleiding in de Pres. Kennedylaan
– de afkoppeling van regenwater
– plus de heraanleg van de straat.

Raming van de kostprijs: 867.037 euro (ten laste van de Stad) en 241.417 euro (subsidies van de Vlaamse Watermaatschappij). Volgens de website van Stad.

Bon.
Het moet weer lukken.
Nog maar pas (26 maart) geleden kreeg Vlaams volksvertegenwoordiger en raadslid Carl Decaluwé een schriftelijk anwoord van Minister Hilde Crevits op een serie vragen over het rioleringsplan Marionettenberg.

1. Wat is de stand van dit project?
Voor het dossier (W202165) is een voorontwerp goedgekeurd door de ambtelijke commissie in het kader van de subsidiëring voor de aanleg van de openbare riolering.
De vastlegging van de subsidie werd aan de gemeente betekent in januari 2005.

2. Wat is de kostprijs van het project, ten laste van Stad en van de Vlaamse overheid?
De geraamde kostprijs voor de Stad bedraagt bedraagt 663.816 euro. Vergelijk met het bedrag op de Kortrijkse website. De subsidie van de overheid: 241.417 euro. Dit laatste klopt.

3. Wat is de verdere timing van het project?
Het subsidiebesluit voorziet dat er binnen de drie jaar na de bekendmaking van de gewestbijdrage een eindafrekening is ingediend. (Dus januari 2007.)
Maar Stad kon een verlenging bekomen. (Protesten van bewoners in verband met het afkoppelen van grachten via het privaat domein.)
De limietdatum voor de eindafrekening en het as-built-dossier is nu 30 april 2009. Maar Stad kan al werken aanbesteden vooraleer het ontwerpdossier de goedkeuringsprocedure heeft doorlopen.

Er rijzen hier vragen, en die kunnen beantwoord worden in de raadscommissie van morgen.

Hoeveel kost het rioleringsproject Marionetten nu eigenlijk?

Op 18 juli 2007 is hier al een stukje aan gewijd. Titel: “Riolen zonder scheute”.
In 2002 dachten we nog aan zoiets van 216.000 euro.
Vorig jaar werd de kosten geraamd op 1.108.455 euro (BTW incl.).
Maar wat zien we nu weer?
In de eerstkomende gemeenteraad is er op Marionetten een netaanpassing en ontdubbeling van het waterbedelingsnet voorzien. Naar aanleiding van de rioleringwerken komt er een ontdubbeling van het net met een lengte van 560 meter en een netaanpasssing van 660 meter. Het totale stadsaandeel bedraagt 76.515 euro. Daarvan wordt 59.000 euro betaald met AIK’s.
Het advies van de directie Financiën (Alain Cnudde) is ONGUNSTIG.

Wat is de timing van het project?

* Stad Kortrijk heeft een dossier over de Marionetten en Groenpark ingediend in 1997. 1997! Men drukte hierbij de intentie uit om de voorgestelde timing te respecteren.
* Vijf jaar later (2002) werd bij hoogdringdheid de wijze van gunnen van de werken bepaald. Om geen subsidies te verliezen.
* In juli 2007 keurt de gemeenteraad een nieuw ontwerpdossier goed. Voor de uitbreiding van de werken (riolering van het AZ Groeninge) vraagt men géén subsidies aan, want dit zou kunnen leiden tot een vertraging van het dossier !…
* Op 14 april aanstaande keurt de gemeenteraad een netaanpassing goed.
We gaan vooruit.
Het Vlaams Gewest geeft ons nog tot in 2009 een kans.

Is er eigenlijk al een aanbesteding gebeurd?
Hoeveel bedraagt de laagste inschrijvingsprijs?

Wat de subsidies voor de bewoners van de Marionetten voor de afkoppeling van hun woningen betreft zegt het stadsbestuur dat “de werken aldaar nogal uiteen lopen en dat men nog geen overzicht heeft van de te maken kosten”.