Merkwaardige posten in de begrotingsrekening 2007

Een begrotingsrekening is een cijfermatige weergave van de verrichte ontvangsten en uitgaven van het afgelopen dienstjaar.
Een weergave van de vastgestelde rechten (ontvangsten) en vastgelegde uitgaven. De vastgestelde rechten zijn nog niet altijd daadwerkelijk geïnd. En de vastgelegde uitgaven zijn wel geregistreerd in de boekhouding (er is een bestelbon, een contract) maar daarom nog niet altijd aangerekend. Belangrijk!
Wat er min of meer gebeurd is.

In de rekening van 2007 zijn weer talloze bladzijden (73) gewijd aan ontvangsten en uitgaven van vorige dienstjaren. Er zijn gevallen waarbij men zelfs tot in 1996 teruggaat. Bijv. erelonen ten bedrage van 11.645 euro. Is daar nu echt niets aan te doen? Wijst dit op een tekort aan bestuurskracht?

Er zijn tientallen, of bijna honderd artikels in de rekening waarbij je even kunt gaan mijmeren. Hierna enkele meer flagrante.

En dan kijk je natuurlijk eerst naar de rubriek belastingen.
Ha!
Voor de belastingen op reclameborden voorzag de begroting van vorig jaar 156.000 euro. Hoeveel is daarvan vastgesteld als “recht tot invordering”? Nul euro ! In het totaal zouden de belastingen op ‘ondernemingen’ meer dan 1 miljoen opbrengen, maar daarvan is slechts 734.000 euro vastgesteld. Belasting op terrassen? Geraamd op 24.000. Vastgesteld: bijna 8.000 euro. (Andere) belastingen op gebruik van openbaar domein voorzagen 480.000 euro aan ontvangsten. Vastgelegd: nauwelijks 10.000 euro. Belastingen op niet-gebouwde gronden en krotwoningen: nul euro vastgesteld en men verwachtte 365.000 euro. (Zijn de liberalen hier aan de macht?)

De personenbelasting bracht wel veel op! Men dacht aan 18 miljoen euro maar het is 21 miljoen geworden. (Het stadsbestuur wijt dit aan een versnelde inkohiering, maar de fiscus slaagde daar in 2006 ook al in.)
De presentiegelden voor raadsleden zijn wat lager uitgevallen dan geraamd. 124.000 in plaats van 150.000. Hopelijk vanwege absenteïsme.
Met vergoedingen voor begrafeniskosten bij het algemeen bestuur viel het ook mee. Nul euro, terwijl er hiervoor 42.000 euro gereed lag.

Stad voorzag nogal wat huurinkomsten uit privaat patrimonium (Blauwe Hoeve, De Poort, …). 173.000 euro. Het is 55.000 geworden. Een meevaller: de aandelen Dexia brachten 696.000 euro op in plaats van 600.000.
Dividend uit huisvestingmaatschappijen: 74.000 en 3.000 euro verwacht.
De kosten voor het inrichten van examens bij de algemene diensten waren hoog. 88.000 euro, en er was slechts 26.000 voorhanden. (Spilzuchtige advertenties en dure spelmakers?)

In diverse rubrieken is het opvallend dat subsidies van hogere overheden blijkbaar nog niet zijn vastgelegd.
Krijgen we die dan later wel nog een keer?
Bij de algemene diensten verwachtte men voor investeringen 104.000 euro. Het werd nul. Voor justitie-politie begrootte men bijna 200.000 euro aan subsidies (boetefonds). Nul euro vastgesteld. In de rubriek “jeugd, volksontwikkeling, kunst” hoopte men op bijna 400.000 euro investeringsubsidies. Vastgesteld: nul euro. Voor wegen en waterlopen (rubriek afvalwater) ook nul euro subsidies vastgesteld en 536.000 ingeschreven aan ontvangsten. De bijdrage van hogere overheden voor werkingsuitgaven inzake milieu zijn gehalveerd (300.000 i.p.v. 600.000). Bij “volkshuisvesting en ruimtelijke ordening” hoopte men op een begrotingskrediet van niet minder dan 1,6 miljoen euro. Alweer nul euro vastgesteld.

De bevoegde schepenen moeten dat toch een keer uitleggen. Of het gaat om foute inschattingen, laat ingediende dossiers, of gewoon omdat er niets werd gerealiseerd.
Omgekeerd kreeg de bibliotheek van hogere overheden véél meer dan geraamd voor werkingsuitgaven: 135.000 i.p.v. 10.000 euro.

Schepen van Financiën Alain Cnudde heeft het graag over gerealiseerde besparingen.
Daarbij is het dus de vraag of het soms niet gaat over niet gerealiseerde werken. In de rubriek “jeugd, volksontwikkeling, kunst” bijvoorbeeld zou men aanpassingswerken aan gebouwen uitvoeren voor de som van 290.000 euro. Er zijn geen uitgaven vastgelegd. Idem voor de aankoop van gebouwen in het kader van “Sociale hulp en Gezinsvoorzieningen”. 200.000 euro beschikbaar. Niet gebruikt.

De kerkfabrieken vragen weer onze bijzonder aandacht. Stad zou vorig jaar aan die besturen voor meer dan 1 miljoen doorgeefleningen bezorgen. Het is slechts 264.000 euro geworden. Vastgelegd. Aangerekend nog minder: 58.000. Het vervoer voor krankzinnigen heeft niets gekost. Men voorzag nochtans 1.185 euro. Niet te verstaan is dat er slechts 45 euro besteed werd aan reiskosten in verband met ontwikkelingssamenwerking. (Ze zitten verscholen in een andere post.)
En wat is dat nu weer voor iets? Het Fonds voor Sociaal Kapitaal beschikte over 83.000 euro en heeft slechts 17.000 uitgegeven.Een fonds waarvan niemand weet waarover het gaat. Vraag het maar.
—–
In een of ander volgend stuk wat algemene beschouwingen over de jaarrekeningen 2007.