Het was wel degelijk een dramatische gemeenteraad ! (2)

Het is nu 20u6′ in de raadszaal.
Minister Van Quickenborne struint binnen met een krat in zijn armen. Iedereen blij: daar komt de Bockor aan ! Neen, geen bier. Q heeft de papieren van de gemeenteraad in zo’n krat gegooid. (Vroeger kregen raadsleden de zware documenten thuis besteld in een grote witte linnen zak. Het experiment is opgedoekt.)
Raadslid Filip Santy (Cd&V) moet zijn uitvoerige uiteenzetting – met diapositieven – over Leiedal onderbreken, want Q begint onmiddellijk te kletsen met zijn buurvrouw (naam vergeten) en laat verder zijn papieren in de krat onaangeroerd.

Intussen kijkt iedereen vertwijfeld rond, op zoek naar een rekenmachine. Aangezien Stad voor 213.000 euro aandelen koopt bij Leiedal krijgen we een compensatie. Dit jaar moeten Kortrijkzanen de vroegere bijdrage van 2,20 euro per inwoner niet betalen. KORTRIJKZANEN. U WIST DIT NIET! U werd daar nooit over ingelicht. U wist zelfs niets van die bijdrage. (Sommige mandatarissen weten het nu nog niet.)
En volgend jaar vermindert de bijdrage tot 0,67 euro. Wat brengt dat dan op? is de vraag waarbij uiteindelijk zelfs de burgemeester zijn rekenkundig vernuft tentoonspreidt.

We checken intussen de punten waarover niemand zal tussenkomen en het komt nog uit ook.
Het jaarverslag van de Erfgoedcel. De studieopdracht tot ontwikkeling van Overleie (125.000 euro). Het jaarverslag van het OCMW en Parko. Het Locaal Pact waarbij Stad 100 euro per inwoner krijgt om leningen af te lossen, in ruil voor de belofte dat er geen belastingverhoging komt. De nieuwe aanmeerfaciliteiten op onze binnenwateren. De ontwikkeling van een nieuwe website.

Over de oprichting van het ‘Handelsdistrict’ in het stadcentrum heeft men iets vergeten te zeggen. Het wordt dus een vzw. In oktober vorig jaar is evenwel overeengekomen dat men een echt Busines Improvement District (een echte BID naar Angelsaksisch voorbeeld) zou oprichten, en pas als dit niet lukte zou “terugvallen” op een vzw. Vanwaar die ‘terugval’?

Watcher

Tijd voor een nieuw incident.
Als temperamentvolle Moniek Gheysens (VLD) het woord neemt mag men zich daaraan verwachten.
Het zit zo. De gemeenteraad heeft de exclusieve bevoegdheid om een schenking te aanvaarden. Nu staat er al maanden een beeld op Sint-Maartenskerkhof, gemaakt door Inge Dewilde uit Marke en aan Stad geschonken door de vzw Soroptimist. Dat is een NGO van hoog opgeleide dames. Hilde Demedts is daar lid van en Inge Dewilde was ooit voorzitster. En zo is dat beeld daar gekomen, terwijl het cadeau nog niet officieel was aanvaard. U hebt die sculptuur (“Watcher” genaamd!) waarschijnlijk nog nooit opgemerkt. Vanop afstand lijkt het op een dood, verdord boompje. Iets dat door de hitte van een atoombom is verbrand. Watcher. Watcher ziet niets meer. Inge, bedankt !
Moniek vindt het ook maar niks. Een onnozel, prutserig werk. En zij beticht er de burgemeester van dat hij ook niet al te enthousiast bleek over het cadeau. Burgemeester vraagt pesterig om de stemming. Iedereen voor, met één onthouding. Géén tegenstem.

Iedereen ‘pro’ wil zeggen: 28 ja-stemmen. De Raad telt 41 leden.
J.G (VLD) is gewoontegetrouw vertrokken om 21 uur.
Kommentaar op de publieke banken. Een aantal raadsleden moeten zich toch eens beraden of zij nog wat zelfrespect kunnen opbrengen. Waarom ze geen eervol ontslag nemen aangezien ze toch nooit tussenkomen, niet eens de toelichting lezen bij de agendapunten, nooit ook maar één dossier gaan inkijken.
Voormalig raadslid Yvan Sabbe – nu ondervoorzitter en geldschieter van de LDD – heeft ooit de moed gehad om het af te trappen, aangezien hij teveel werk had met de oprichting van de Liedels in België. Klasse !

Naar aanleiding van de bespreking van de jaarrekening 2007 houdt Marc Lemaitre (SP.A) een rijk gestoffeerd betoog waarbij hij aantoont dat Stad goed bij kas zit en daarom wil pleiten voor een belastingverlaging. De VLD-fractie is daar ook voorstander van maar geeft geen kik. Bij velen rijst stilaan de mening dat de leden van die partij sinds de vorming van een coalitie met de CD&V een spreekverbod hebben gekregen.

Over de budgetwijziging voor dit jaar worden slechts enkel losse, minder belangrijke vragen gesteld. Het gaat om miljoenen euro min of meer nieuwe bedragen. Ik herhaal: miljoenen. Onze verkozenen weten daar niets over te vertellen.

Intussen heeft de arme Maarten Seynaeve weeral heelwat reprimandes naar zijn hoofd gekregen. Het is een negativo ! Algemeen aanvaard. Dramatisch. Ipso facto. Vanuit de aard der zaak. Vanuit closed mind.

Bij het nieuwe reglement inzake projectsubsidies voor integratie (van allochtonen) waagt hij het om daar niet echt tegen te zijn maar wil het VB wel een aantal voorwaarden stellen om van die subsidies te kunnen genieten. Hierbij riskeerde hij zijn leven toen hij minister Van Quickenborne herinnerde aan een vroegere kloeke interventie waarbij het raadslid de zelforganisaties van allochtonen bestempelde als “apartheidssystemen” die net door subsidies in stand worden gehouden en waarbij participatie met de autochtone wereld ver te zoeken valt.
Een persoonlijk feit dat Q niet zomaar kon laten voorbijgaan !
Er volgt een filosofisch lesje over ‘open’ versus ‘gesloten’ samenlevingen. We moeten allemaal voor een open samenleving zijn. Iets wat iedereen beaamt.

Voor de rest van de avond kon het VB geen goed meer doen.

Het Vlaams Belang legt nog twee interessante resoluties voor, maar ook al omdat het wat laat wordt krijgt Seynaeve nauwelijks de gelegenheid om zijn zaken uiteen te zetten. Hij moet zelfs om wat aandacht vragen want de voorzitter roept de onrustige vergadering niet tot de orde.

Het eerste voorstel is volgens de burgemeester gewoon onwettig en daar kan niet over gestemd worden. Met dat voorstel wil het VB een collectief horecaverbod voor personen die strafbare feiten plegen in een horecaonderneming. In Twente is daarmee een proefproject uitgewerkt, en daar is het blijkbaar wel conform met de wet.

Met een tweede resolutie wil het VB onze betrekkingen met de Chinese stad Wuxi bevriezen. De partij krijgt geen steun van progressief-links, over de schending van de mensenrechten. En de burgemeester vindt dat een gemeenteraad geen wereldproblemen kan oplossen. (Voor milieu en ontwikkelingssamenwerking dan wel?)
Seynaeve vergeet de stemming te vragen.

De vergadering sluit om even na elf.
Op dat ogenblik zijn er nog 7 CD&V’ers aanwezig, 4 van SPA-Vl.Pro-Groen, 5 van het VB (volledig) en 5 van de VLD.
De schepenen zijn hier niet meegeteld.
Eric Flo (LDD) was praktisch de gehele zitting nergens te bekennen. Tragisch.