Een lijstje van mandaten van onze burgemeester en schepenen

Na heelwat getreuzel hebben de leden van het College enigszins voldaan aan de decretale verplichting om de bezoldigde activiteiten die ze naast hun mandaat uitoefenen aan de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit wil zeggen: de raadsleden moesten daarvoor in het dossier van de laatste zitting gaan neuzen, en dat doen ze meestal niet. De lijst kwam niet voor in de memorie van toelichting van de gemeenteraad.
Bepaalde mandatarissen dienen ook aan het Rekenhof een lijst te bezorgen van hun mandaten én ambten én beroepen van het vorig jaar. Die federaal bepaalde verplichting heeft niets te maken met het gemeentedecreet. Maar onze burgemeester en schepenen hielden dus dit misverstand in stand en gaven meestal hun bezoldigde én onbezoldigde activiteiten weer, voor zover men kan nagaan die van vorig jaar.
Volgens de gouverneur van Brabant dienen burgemeesters en schepenen bij het overzicht ook de vergoedingen, wedden en presentiegelden te vermelden die voorvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat of een openbare functie op een ambt van politieke aard. Ons College heeft dit advies in de wind geslagen en wacht nog altijd op een richtlijn van de West-Vlaamse gouverneur.
Minister Marino Keulen vindt dat raadsleden de vergoedingen kunnen opvragen (Vlaams Parlement, 6 mei 2008).

Stefaan De Clerck

Bezoldigd:
Federaal parlementariër en (sinds korte tijd) ook Quaestor van de Kamer. Gemeentelijke Holding NV.
Onbezoldigd:
RESOC, Stadsonwikkelingsbedrijf, AGB Buda, Tsyon NV, XOM NV (dat is de Expo), Lille 2004, Unizo, Syntra West, Designregio Kortrijk.
De burgemeester heeft weer vergeten dat hij zetelt in de politiezone VLAS. We wezen hem daar al een vorige keer op.

Lieven Lybeer
Onze schepen geeft niet minder dan 36 mandaten op, en ondertekent de lijst op … aanstaande 10 juni. Voorheen had hij er 29.

Bezoldigd:
Provincieraadslid (weinigen weten dit). Politiezone Vlas. IMOG. Leiedal. Crematorium. De Zuid-West-Vlaamse huisvestingsmaatschappij en Eigen Gift-Eigen Hulp. cvbA Makkie. vzw Mentor. PWA. Wivo. Hogeschool West-Vlaanderen. Federatie Beschutte Werkplaatsen.

Onbezoldigd:
Kanaal 127. Speel-O-kee. Buurt- en Nabijheidsdienst. Vzw Cesie. Constructief. Jongerenatelier. Karweibedrijf. Mobiel. Politieschool. Centrum voor Basiseducatie. Vriendenkring Stad Kortrijk. Welzijnsconsortium. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband. LOGO. Goedendagcomité. Werkwinkel. Schoolraad BUSO De Kouter.
Hij is ook nog congresafgevaardigde voor de CD&V.

Jean de Bethune
De schepen geeft enkel “publieke mandaten” op.

Bezoldigd:
Voorzitter provincieraad (niet vermeld als bezoldigd). Westtoer. WIV. IMOG. POM. Bouwmaatschappij Eigen Haard is Goud Waard. VMW.

Onbezoldigd:
Toerisme Leiestreek. Toerisme Kortrijk. Resoc. XOM. Ondernemerscentrum. Bedrijvencentrum.
Bij Bitlar staat er een vraagteken.

Alain Cnudde

Bezoldigd:
FIGGA. IMOG. VMW.

Onbezoldigd:
Warande.

Hilde Demedts
Vermeldt enkel de bezoldigde activiteiten, zoals het gemeentedecreet eigenlijk bepaalt.
Zij is lid van de Politieraad en van IMOG.

Stefaan Bral
Volgens zijn lijst heeft hij geen beroep.

Bezoldigd:
IMOG. Bij de vzw Sportplus zegt de schepen: “Geen vergoeding, wel beperkte forfaitaire onkosten”.

Onbezoldigd:
Parko.

Guy Leleu
Maakte een lijstje op in handschrift.

Bezoldigd:
Gaselwest. FIGGA. Politieraad. EGPF. Intermixt.

Onbezoldigd:
SM Goedkope Woningen. Parko.

Wout Maddens
Was vorig jaar blijkbaar nog bezoldigd kabinetssecretaris van staatssecretaris Van Quickenborne.

Bezoldigd:
Stadsontwikkelingsbedrijf. Leiedal. Groeningeheem (!).

Onbezoldigd:
NV Tsyon. vzw Beeldenstorm (nog altijd in vereffening). vzw VLD West-Vlaanderen.

Marie-Claire Vandenbulcke
Allemaal bezoldigd:
Politieraad. Psylon (crematorium). Gaselwest.