Waarom het zgn. businessplan van ons vliegveld geen financiële cijfergegevens verstrekt (2)

LOM = basisinfrastructuur.
LEM = exploitatie en marktwerking.

Ter herinnering.
Al wat LOM financiert voor vliegveld Wevelgem en Oostende betalen de belastingbetalers. Voor de basisinfrastructuur. Gebruikers of niet (wandelaars, terraszitters en vogelaars).
Al wat LEM is gaat over exploitatie en marktwerking. Dat betalen consumenten (piloten, vliegmaatschappijen, passagiers,enz.) van ons vliegveld. Dat is een onderscheid dat plotseling helemaal niet wordt gehanteerd voor kanovaarders op het
kanaal Kortrijk-Bossuit, waarvoor Leiedal nu – tussen haakjes – weer grootste en onvoorstelbare dure plannen ontwikkelt.
(Geen mens weet dit.) Over winst en verlies van dat kanaal en de Leie ook heeft het niemand. Noch over de vraag of Staat voor die waterwegen moet instaan. Inzake basisinfrastructuur en/of exploitatie. Raadsel dat niemand stelt of opgelost wil.

Geen LOM zonder LEM bij de twee (geen drie?) Vlaamske luchtvaarthavens, en omgekeerd.
In de Walen maken ze daar allemaal geen spel of misbaar over.

Zolang er geen Vlaamske decreten over zijn gestemd zijn de opdrachten en de daarmee gepaarde financieringen nog niet gekend.
In de Commissie Mobiliteit van het Vlaamske Parlement (6mei) gaf minister Hilde Crevits geeneens aan wie de aandeelhouders zouden kunnen worden van de LuchthavenOntwikkelingsMaatschappij.

En zelfs over de inbreng van het Vlaams Gewest in de LOM bleef zij vaag. Gaat het hier nu om aandelen of wat anders?
“Het totale voorziene bedrag in 2008 voor de luchthavens is 22 miljoen.”
Wat voor bedrag gaat hierbij naar Kortrijk-Wevelgem, of naar Oostende, of zelfs naar Antwerpen-Deurne? (Antwerpen valt om een reden die niemand kent niet onder de LOM-LEM bepalingen.) Dient dit bedrag enkel voor de ‘aanpassing’ van de infrastructuur om te voldoen aan de normen voor de certificering van een internationaal vliegveld? Hilde van Torhout zegt van wel, maar is dit wel zeker? Wat na de certificering? De toekomst?

Anderzijds belooft de minister dat de kosten voor luchtvaartveiligheid en beveiliging (‘safety en security’) “voor 100 procent” zullen uitbetaald aan de LEM. Dat is aan de private partners binnen de LuchthavenExploitatieMaatschappij. De LEM van Wevelgem dient dus niet in te staan voor de financiering van het onderhoud of het verplaatsen van de omheining? De eventuele plaatsing van camera’s? De brandweer (personeel en kazerne)?

En wie zal er nu de personeelskosten van de vluchtinformatiedienst (‘de verkeerstoren’) betalen. In Oostende-Brugge gebeurt dit nog altijd op federaal niveau, door Belgocontrol. Een enorm voorrecht, tegengesteld aan het principe van gelijke behandeling van regionale luchthavens (‘level playing field’).
Hilde zei hierbij dat betrokkenen zich moeten wenden tot de federale regering om hun beklag te doen. Dat is bij partijgenoot Leterme uit Ieper. Dat beklag is al jaren her meerdere malen uitgeoefend, en Bert Anciaux zou het indertijd als federaal minister wel een keer oplossen.

Waarom kan men nu nog niet onmiddellijk financiële gegevens verstrekken over de LOM-LEM-structuren?
De mogelijk private partners geven zich niet bloot. (De stuurgroep, met o.a. Christian Dumolin van Koramic.)
Ze wachten natuurlijk op het officiële selectiedossier (het bestek) van de LEM. Dat selectiedossier wordt een algemene beschrijving van de opdracht die aan de LEM wordt toebedeeld en van de activiteiten die zullen uitgoefend worden. Iedere kandidaat zal bij die ‘aanbesteding’ een eigen businessplan moeten opmaken.

De LEM bestaat uit privé-partners.
Vande Lanotte is nu reeds iets aan bekokstoven voor zijn Oostendse luchthaven. Hij wil dat zijn havenbedrijf ook deelneemt aan de exploitatie van de luchthaven. Dat is een publieke instelling. Kan niet bij de LEM.

Aan het eind van het debat in de commissie van het Vlaams Parlement is raadslid-volksvertegenwoordiger Bart Caron (Vl.Pro) nog eens tussengekomen.

Ook hij vindt dat er een misverstand aan de gang is bij wie vraagt om financiële gegevens bij het businessplan van 2007 over ons vliegveld.
Meer nog. “Ik hoef niet vooraf inzage te hebben in mogelijke bestekken of offertes.”

Hiermee is onze vraag uit de titel helemaal beantwoord.
Terwijl er hier een gevoelen heerst dat kartelpartners De Coene en Caron zich nog even zullen in audiëntie mogen begeven bij baas Vande Lanotte uit Oostende. Niet om te lachen is dit. Je kunt er uw baan (runway) bij verliezen.

Weet je wat?
Is er in heel deze omwenteling in het beheer van ons vliegveld al één piloot geraadpleegd? Een ervaringsdeskundige?
Iemand die geniet van dit vliegveld.