Waarom het zgn. businessplan van ons vliegveld geen financiële cijfergegevens verstrekt (1)

Moeilijke vraag.
Op de laatste gemeenteraadszitting van 5 mei was raadslid Philippe De Coene (SP.A) heel gebelgd over het feit dat er in voorjaar 2007 een businessplan zonder enige (financiële) gegevens is opgemaakt over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Hij werd nog bozer toen de burgemeester opperde dat onze Kortrijkse volksvertegenwoordigers die data maar moesten opvragen bij de Vlaamse regering.

De Coene had min of meer redenen om vertoornd te zijn.
Het “businessplan 2007” van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) gaf in een laatste hoofdstuk wel degelijk een financiële analyse. Waarbij in de laatste zin evenwel werd gezegd dat “de gedetailleerde financiële analyse van de referentie en de alternatieven werd overgemaakt aan de bevoegde minister“.

En hier knelt het schoentje. Daarom zeggen we dat De Coene min of meer gelijk had.
Het is namelijk niet echt opportuun en zelfs misschien juridisch onmogelijk om nu al aan de hele wereld kond te doen hoe de overheid (samen met de privésector) de financiering van het vliegveld in de toekomst ziet.

Dit vergt wel enige uitleg. (Zie ook nog vorige stukken).
De luchthaven Kortrijk-Wevelgem (EBKT) en die van Oostende (EBOS) krijgen een nieuw gesplitst organisatiemodel. Het decreet hieromtrent komt straks ter bespreking in het Vlaams Parlement.

Men voorziet vooreerst een NV van publiek recht: de LuchthavenOntwikkelingsmaatschappij.
Die LOM zal instaan voor de ontwikkeling, de instandhouding en het beheer van de bestaande en toekomstige basisinfrastuctuur van de luchthaven, samen met het operationeel houden van de luchthaven. (Inclusief brandweer en dergelijke?)
De LOM nu stelt zijn infrastructuur (ook de gronden?) ter beschikking aan de LEM. Die LuchthavenExploitatieMaatschappij moet in handen komen van private partners en is verantwoordelijk voor de exploitatie van de luchthaven.

Het decreet daaromtrent moet zoals gezegd nog goedgekeurd in het Vlaams Parlement.
Ons raadslid en volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) diende al op 29 maart (dit was vóór de laatste gemeenteraad) een vraag om uitleg in bij minister Hilde Crevits. Curieuzeneuze wou weten of er al interesse bestond van privé-investeerders voor de exploitatie van onze regionale luchthavens. Weet hij dat dan niet? Van onze burgemeester uit zijn eigenste partij, lid van de stuurgroep die dit alles voorbereidt?

Hilde Crevits liet in de Commissie Mobiliteit van 6 mei niet in haar kaarten kijken. Me dunkt met reden. Het LOM- en LEM-decreet moet eerst officieel goedgekeurd. Daarin zal nauwkeurig moeten aangegeven worden waarvoor de beide structuren zullen moeten instaan. Wat hun opdrachten zijn.

Moet de LOM bijvoorbeeld wel een nieuwe (dure) brandweerkazerne bouwen? Hoeveel grond ter beschikking stellen? Zorgen voor een volwaardige ILS (landingssysteem voor blind landen)? En welke bestuursinstellingen worden aandeelhouders van de LOM? Naast het Vlaams Gewest ook een aantal gemeenten? De intercommunale Leiedal? Voor hoeveel kapitaal?

Zal de LEM ook zorgen voor de kosten van klein, dagelijks onderhoud? Krijgt de LEM de inkomsten van de start- en landingsgelden? De opbrengst van de benzineverkoop? Wat betaalt de LEM als concessievergoeding aan de LOM?

Vooralsnog niet geheel beantwoorde vragen.
En er zijn er nog…