Goed nieuws voor reclamanten over gemeentebelastingen

(Met update over het adagium “in dubio contra fiscum”.)

Stel dat u vindt dat het stadsbestuur u een verkeerde terrasbelasting aanrekent. Dat uw parkeerboete onrechtvaardig is. Dat uw aanslagbiljet op onbebouwde percelen of op leegstand onbillijk is.
Dan kunt u in eerste instantie in beroep gaan bij het Schepencollege en vragen om aanwezig te zijn op de hoorzitting waar uw geval zal besproken worden.
Zie vorig stuk.

Voor potentiële reclamanten is het verdomd cruciaal om weten hoe de beslissing van het College in analoge gevallen is uitgedraaid.
Of het bezwaar bij gelijkaardige disputen gegrond of gedeeltelijk gegrond werd verklaard.

U kunt dat voortaan te weten komen.

Het stadsbestuur had sinds enige tijd de gewoonte om in de notulen van het schepencollege het relaas over de afloop van de uitspraken over bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen achterwege te laten. Tenminste toch voor de gewone burger.
Nu kan dat niet meer.

Gisteren heeft raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Vl.Pro) in plenaire zitting van het Parlement gevraagd of ook niet-belanghebbenden inzage kunnen krijgen in de uitspraken over geschillen inzake gemeentebelastingen.
Minster Marino Keulen had daar een duidelijk antwoord op.
“Het resultaat van de beslissing is openbaar. Men kan als niet belanghebbende burger de beslissing opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur, met de vermelding van de naam en toenaam en de inhoud van de beslissing.”

Uitermate interessant, voor potentiële reclamanten. Ook voor reclamanten die achteraf in beroep willen gaan bij de rechtbank. Men kan precedenten aanhalen. Uitspraken over gelijkaardige gevallen vergelijken.
Ook boeiend voor de pers !

Lezer-reclamant.
Bij gelegenheid zullen we hier even grasduinen in de uitspraken over belastinggeschillen uit het verleden. Om u te helpen. Hieronder een voorbeeld.

In dubio contra fiscum

Dit is een adagium dat reclamanten best goed onthouden.
In geval van twijfel nopens de draagwijdte van een fiscale regel moet de tekst geïnterpreteerd in het voordeel van de belastingschuldige.
Daar is het College nog onlangs aan herinnerd.
De eigenaar van een logementshuis in de Toekomsstraat werd per ongeschikt verklaarde kamer (10 in aantal) in 2006 een aanslagbiljet of tien toegestuurd. Telkens voor een bedrag van 750 euro ! Op basis van de taks op ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring. Eigenaar tekende nog in 2006 beroep aan. Kreeg ongelijk van het Schepencollege. Nu, twee jaar later is de klacht wel gegrond verklaard. Er moet slechts éénmaal een heffing van 750 euro worden betaald…
(Stad wil een te verliezen geding vermijden.)
Kijk, bij zo’n geval kletst men na twee jaar toch op de dijen, van het lachen ?

P.S.
Het nieuwe decreet over gemeentebelastingen is gisteren goedgekeurd.
Bij hoorzittingen is het niet meer nodig dat het voltallige Schepencollege aanwezig is.
Eén schepen OF één ambtenaar volstaat.
Zal men nu voor ieder apart soort van geval een andere schepen of ambtenaar laten zetelen? Bijvoorbeeld voor sluikstorten: schepen Stefaan Bral? Maar daar heeft hij geen tijd voor !
Dus zal een hoofdambtenaar van zijn directie als ‘rechter’ zetelen. Zeg dan zeker niet dat u die boterham hebt weggegooid om loslopende duiven te voederen. Ambtenaar is namelijk een vogelaar.