Meldpunt Kortrijk werkt steeds beter

Kortrijkzanen met klachten of opmerkingen, en zelfs vragen of ideeën kunnen steeds terecht op een zogenaamd “meldpunt”.
En dit op de meest diverse wijzen: per telefoon, per post, via bezoek op het stadhuis zelf, via e-mail.

Verwarrend is dat er twee telefoonnummers mogelijk zijn, en dat we bij een meldingsformulier op de website van Stad drie logo’s kunnen aantikken: het “meldpunt”, en dan ook nog specifiek “Rap en Rein” of “Werk aan de Wegen”. Daarnaast is er nog een VrijwilligersInfopunt. Wat eigenlijk niet past in het kader.

Maar men zal daar iets aan doen.
Wil evolueren naar één contactpunt. Ook intern bij de diensten of directies wordt het gebruik van de meldingssoftware steeds beter gecoördineerd. En in de toekomst krijgen de gebiedswerkers ook toegang tot de meldingen die tot hun 17 gebieden behoren.

Het Meldpunt wil steeds beter de afhandelingstermijn (in principe 1 maand) beheersen. Men denkt er zelfs aan om het mogelijk te maken dat de burger de opvolging van zijn eigen melding kan consulteren. Schitterend.

Het Meldpunt weet iets af van openbaarheid van bestuur.
We zien nu dat het lijvige en zeer gedetailleerde jaarrapport 2007 (60 bladzijden) beschikbaar is op de stadswebsite. Met vergelijkingen uit vorige jaren (vanaf 2004).

De meldingen worden bij registratie ingedeeld in 31 categorieën.
Vorig jaar zijn er 9.612 meldingen geregistreerd. Ten opzichte van het startjaar 2004 is dit een toename van 45 procent.
Merkwaardig is dat meldingen sinds 2006 vooral door ambtenaren zelf (nu 53 procent) worden aangebracht.

De top drie van de meldingen sloegen op verlichting/signalisatie (15 procent), sluikstort (15 procent) en park-, groenonderhoud (11 procent). Opvallend is dat de categorie fiets-, voetpad uit deze top vorig jaar is verdwenen.

De meeste oproepen zijn meldingen over ‘onvolkomheden’. Over putten in het wegdek, straatlampen die niet meer werken, zwerfvuil, scheve paaltjes,…

Over de evolutie van pure klachten (uitingen van ongenoegen over het beleid of de dienstverlening) kan het jaarverslag van het Meldpunt nog niet veel zeggen want voorheen werd alles beschouwd als “klacht”.
Vorig jaar aanzag men 670 meldingen (7 procent) als een klacht.
De meeste gingen over de ophaling van afval en opgelopen schade. Heel weinig (4 procent) over dienstverlening.

In 80 procent van de gevallen zijn meldingen binnen de maand afgehandeld. Ten opzichte van 2006 is dit een verbetering met 7 procent. Veel hangt natuurlijk af van het soort van melding. Een voetpad herstellen kan tot 21 dagen duren. De snelploeg Rap&Rein probeert een zaak af te handelen binnen de 3 dagen.

Jammer is dat Kortrijkzanen het Meldpunt blijkbaar nog niet aanzien als een middel of aanspreekpunt om vragen te stellen, om suggesties of voorstellen te doen.
Misschien op de website van Stad daar wat meer de nadruk op leggen. Dat er ook beleidskwesties aan bod kunnen komen.

Burgerparticipatie

Wat STAD eens zou kunnen melden is dat burgers rechtstreeks bij of op de gemeenteraad kunnen interveniëren, mits het verzamelen van de nodige handtekeningen. Met voorstellen, vragen of verzoekschriften. Zie de art. 200,201,202 van het Gemeentedecreet. Dit is tot op heden nog maar één keer gebeurd, en we hebben er nooit meer iets over gehoord. (Het ging over de afschaffing van postkantoren.)