Stad overweegt de Oude Dekenij te verkopen

Dit bericht prijkt sinds 16 juni op de Kortrijkse website.
Zou je nu geloven dat er Kortrijkse schepens zijn die daar geen barst van weten? Ook geen gemeenteraadsleden? Wel, dat is zo.

Stad overweegt het prachtige pand aan Sint-Maartenskerkhof te verkopen. Waar die deken woonde, met een tuin van jewelste. Omschaard door ijverig begijntje en nog een verkleed begijntje dat zijn moestuin (de visput) onderhield. Simforosas. Een onvermoed hoekje in onze stad.
Dat het bestuur of de website (maar wie is dat ?) dit “overweegt” valt te begrijpen want een Collegebesluit of een gemeenteraadsbeslissing daarover is hierover niet bekend. Bij verkoop (of verhuur) van stadseigendom is de Raad geacht daar toestemming voor te geven.

Stad vraagt als minimum instelprijs 1 miljoen euro.
Koper moet beloven dat het pand een publiek of minstens een gemengd privaat/publiek gebruik zal krijgen.

Het is weer een heel rare bedoening die zich aan het afspelen is.
De zaak sleept al jaren aan. Voorheen was er in de dekenij een ontmoetingscentrum plus kinderopvang (Blokkenhuis) gevestigd, maar om een reden die ik vergeten ben werd dit o.c. opgedoekt. Het had iets met O.C’s te maken, dat wel, en vooral met electorale wijkgebonden belangen van schepenen. Ach ja. Wat nu gebiedswerking is.

In 2006 of vroeger was er even sprake van dat er daar een filmmuseum zou komen. Later: een koffiemuseum. Zelfs een hotel.
Grote voorvechter van het filmmuseum (de vzw Huis van Beeld en Geluid) was raadslid Johan Coulembier (CD&V). Men dacht al een horeca-exploitant gevonden te hebben voor beneden.
De mensen die achter het oprichten van een filmmuseum stonden beschikten toen zelfs over de nodige investeringsfondsen (200.000 euro). Als huurprijs boden zij zowat 1.600 euro per maand aan. De vermeende exploitant zou daar een deel van voor eigen rekening nemen. Van het stadsbestuur vernam vzw filmmuseum – zonder opgave van enige reden – dat de kandidatuur weinig kans maakte.

Indertijd liep het gerucht dat Stad mikte op een huurprijs van 25.000 euro. Alleen al voor het gelijkvloers? En de huurder zou opdraaien voor alle lasten, schilderwerk en andere kosten. (De chauffage bijv. zou er erg aan toe zijn.)

Even wat ingewikkelde voorgeschiedenis.
Op 9 juli 2007 besliste het College dat een serie kandidaturen niet ontvankelijk waren, conform de voorwaarden die gestemd werden in een gemeenteraad van 3 juli 2006. (Niemand weet zich nog die te herinneren. Bel maar.)
Twee geldige kandidaten desalnietemin uitverkoren, waarmee Jean gedurende een periode van 6 maanden wou onderhandelen.
Hierbij verwees het College van toen naar een College van schepens van 22 mei 2005, maar volgens ik me nu goed herinner was er die dag geen schepencollege. Wel de 24ste van dat jaar, maar van die schependag is er geen spoor van iets oftewat over Dekenij.

E̩n kandidaat-huurder (dus geen koper) viel af, want hij was niet bereid om op te draaien voor de renovatie- en verbouwingswerken. Men zag Рmaar wie is dat dan? Рdat koffiemuseum/hotel niet helemaal zitten.
De andere kandidaat-huurder (géén koper) wou die werken wel betalen, maar de kosten gecompenseerd zien door een lagere huurprijs.
Bon, Jean zou dus met die éne kandidaat (een cateringbedrijf/slagerij) een half jaar lang onderhandelen.
Zijn de onderhandelingen eind vorig jaar afgesprongen? Of wijst de recente oproep erop dat die – of een andere – kandidaat misschien de zaak wil kopen, in plaats van te huren?

Dat is niet helemaal zeker, want er is intussen een andere complicatie opgetreden.
De kerkfabriek Sint-Maarten heeft iets in de gaten gekregen.
De ‘fabrica’ wenst naar aanleiding van de nakende verhuur (verkoop?) een stuk eigen grond te verkopen, achter de dekenij. In de volksmond de ‘visput’ van het Boerenhol geheten. Die grond zou dan mee opgenomen worden in de verhuur (verkoop?) van de dekenij. De vraagprijs van de kerkfabriek is 25.500 euro. Stad wil die grond vooralsnog niet kopen maar wel in erfpacht nemen. Voor een canon van 940 euro per jaar?
Neen. Het College van 22 januari 2008 laatstleden besliste om een erfpacht van 1 euro te betalen. Onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. Die gemeenteraad weet nu nog altijd niets daarvan…
De catering-kandidaat was begin dit jaar blijkbaar nog in de running. Want hij liet weten dat hij een eventuele hogere huurprijs (vanwege de aanpalende visput) niet wil betalen.

Nog een complicatie.
De kerkfabriek heeft blijkbaar ontdekt dat de grond naast de visput (het fietspad aan het Boerenhol) ook eigendom is van de kerk. Het College van 29 januari 2008 laatstleden besliste dat men die grond wel wil kopen tegen schattingsprijs. Alweer onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraad dit goedkeurt.
Gemeenteraad weet nog altijd nergens van.

Nog iets curieus. Helemaal om gek van te worden.
De laatste keer dat het punt “Oude Dekenij” op de agenda stond van het College was op 11 maart 2008 laatstleden. Titel van het punt: “Verslag van de gevoerde onderhandelingen, en voorstel om het pand te verkopen, (of) te verhuren (of) in erfpacht te geven”.
Nu zou u denken: dit kan erg interessant zijn om weten. Zo’n verslag van schepens! Wat staat er op til, en waarom? Welnu, het punt werd uitgesteld…
Volgens mijn informatie sindsdien niet meer hernomen. In elk geval nog niet voor de gemeenteraad gekomen. En toch is er daar nu die advertentie op de officiële website van Stad opgedoken.
Hoe kan dat ?
Waarschijnlijk omdat het schepen Jean de Bethune is die zich al jaren met de zaak onledig houdt. En burgemeester die op gezette tijd gepast intervenieert.

De visput
Nu nog wat info voor de kandidaat-kopers van de Oude Dekenij.
Niet enkel het gebouw is geklasseerd. Dat heeft zijn voor- en nadelen.
Ook ‘de visput’ van het Boerenhol is sinds 2003 wat men noemt een “beschermd stadsgezicht”.
Koper moet weten wat hij eventueel daarmee mag doen. Tot hoever die visput reikt. Dat er daar niet mag op gebouwd, dat er daar geen parking mag komen. Ook niet uit hoofde van Stad. En de eigenaar is verantwoordelijk voor ongevallen.

Heeft Stad nu die put als eigendom – of in erfpacht – of niet? Indien wel moet het stadsbestuur dat terrein instandhouden en onderhouden. Wat trouwens feitelijk in de praktijk al gebeurde. De kerkfabriek trok zich daar al jaren niets van aan.

Geïnteresseerde kopers kunnen het pand bezichtigen. Sleutels afhalen bij de directie Communicatie en Recht – Immobiliën. Tel. 056/ 278 785.
Maar liefst toch eens vragen om dat verslag van de Schepens over vroegere onderhandelingen. Met de gevoerde briefwisseling. Geheel het dossier. Ook met mondelinge verslagen van de gemeenteraad. En wat heeft Stad (imperium) ooit betaald aan Kerk (sacerdotium) ? Tot hoever loopt het terras achteraan ? Krijgen we wat parking in het Boerenhol ?
Kortom, koper, bestudeer maar eens goed wat u doet. En trek de kosten van uw studie (rendabiliteit) maar af van uw biedprijs.

Sapristi !
De directie noch de redactie van de stadsblog kortrijkwatcher heeft genoeg geld om de dekenij te kopen. Spijtig. We droomden ervan om daar onze kantoren en kantine te vestigen. Totaal voor publiek gebruik. Binnen zonder bellen. Geen camera’s. Met een geïnventariseerd archief dat voor iedereen toegankelijk zou zijn. Een centrum voor levenslang leren (LLL) voor de kiezer.
Sapristi. Het mag weer niet zijn. Maar als alle directies van de regionale bladen nu een keer een bod zouden doen? Nolfie !
Dan hebben lokale journalisten van onze centrumstad in de metropool Kortrijk-Rijsel-Doornik tenminste een menswaardig uitgerust kantoor van waaruit ze kunnen opereren. Met rode lijn (glasvezel) naar het stadhuis.

P.S.
Nu maar iedere dag gaan kijken wanneer er aan de dekenij een bordje staat: TE KOOP.
Bij welk kantoor?