Lijst van mandaten, ambten en beroepen van onze CD&V-raadsleden

De lijst slaat nog altijd op de toestand in 2007.
Het zou wel een goed idee kunnen zijn voor de redactie van onze Stadskrant om even voor alle raadsleden de huidige mandatenlijst te publiceren. Dit alles in het kader van de Nieuwe Politiek Cultuur.
Merk op: niet alle raadsleden zijn aangifteplichtig bij het Rekenhof. Wie bijvoorbeeld geen mandaat bekleedt in een intercommunale vereniging is dit niet. Vandaar dat bij de CD&V-raadsleden hier geen gewag wordt gemaakt van mogelijke mandaten van Christine Depuydt en Godelieve Vanhoutte.

De grootverdieners zijn blijkbaar Filiep Santy en Franceska Verhenne.
Men vergeet wel eens zijn beroep aan te geven.

Johan Coulembier
(Heeft blijkbaar geen beroep…)

Bezoldigd:
Gaselwest (sectorcomité en LAC)
IMOG
Intercommunale Vliegveld
Politiezone VLAS

Niet bezoldigd:
Sociale Bouwmaatschappij Eigen Haard
O.c. De Wervel
Unizo
Huis van Beeld en Geluid
vzw Movieclub
WS Bellegem

Carl Decaluwe
Zie een vorig stuk.

Roel Deseyn
Zie een vorig stuk.

Patrick Jolie

Bezoldigd:
IMOG
Vriendenkring Voogdijraad Kortrijk (zelfstandige en account manager ??)

Niet bezoldigd:
Vriendenkring Voogdijraad Kortrijk (bestuurder)
Buurthuis Sint-Katriene
Unizo
Supportersclub Centrum Kortrijk
Guldensporencomité
Tinekesfeesten
FV Heule Rondt
vzw Sportplus
Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding

Antoon Sansen

Bezoldigd:
Gaselwest
Intercommunale Vliegveld

Niet bezoldigd:
Kringloopcentrum
SM Goedkope Woning

Filiep Santy

Bezoldigd:
Leiedal (voorzitter)
IMOG
Intercommunale Vliegveld
Eigen Haard is Goud Waard

Niet bezoldigd:
(Een nogal verwarrend lijstje.)

Ontmoetingscentra (penningmeester!)
De Leiegouw
Jeugdinfra
Koninklijke Harmonie Eendracht
Muziekcentrum (penningmeester)
Muziekcentrum Kortrijk (vereffenaar!)
Ontmoetingscentra Kortrijk
CD&V Kortrijk

Pieter Soens

Bezoldigd:
Advocaat
Intercommunale Vliegveld
PWA

Niet bezoldigd:
Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk
De Warande
Noordstar Heule
Unizo Zuid-West-Vlaanderen
Verenigde Technische Scholen Kortrijk

Martine Vandenbussche

Bezoldigd:
Leraar
IMOG
AGB Stadsontwikkeling Kortrijk

Niet bezoldigd:
Geen.

Franceska Verhenne

Bezoldigd:
OCMW-voorzitter
Ons Tehuis
AZ Groeninge
VVSG

Niet bezoldigd:
Welzijnsconsortium
Mentor
DE Poort
Kanaal 127
Unie der Zorgelozen
CD&V Kortrijk

Mandatarissen weten niet of ze nog mandatarissen zijn

(Cf. lijst van…)

Het is zo.
Kortrijkwatcher liegt nooit en is het – bij gebrek aan beter- nog nergens van plan.

Maar nu.

Onze Burgemeester van Kortrijk (bijvoorbeeld) weet niet eens dat hij in het AGB Buda zit. Bezoldigd. En bij de politiezone VLAS.

Straks weer lijst van mandaten. Zorg dat u er nu maar even bij bent.

MAAR WAAROM (KIEZER) KIEST U JUIST VOOR DIE GASTEN ??
(Denk daar maar even ZEER GOED over na!)

POLITIEKERS DIE AAN HET REKENHOVE NIET EENS EEN SECUUR LIJSTJE KUNNEN OPSTELLEN OVER HUN TAKEN.
GEEF ZE TOCH EEN LEEFLOON.

Zoek de fouten.

Quote van de dag: “dan blaas je toch wel eens”

Ulla Werbrouck, voormalig judokampioene, nu kamerlid uit Lendelede, in “De Standaard” van 23 augustus (bijlage “weekend”):

“De eerste keer dat je een wetsvoorstel leest, dan blaas je toch wel eens.”

Aan het eind van het interview zegt ze nog:
“Ik sta nog zo laag op de ladder in de politiek dat ik niet kan ambiëren om de beste politica te worden. Het zou niet realistisch zijn. Vraag mij dat over een paar jaar.”

Waarop de interviewer nog namijmert:
“ZO IS DE ECHTE KAMPIOEN, DIE AMBIEERT HET LOUTER HAALBARE.”

P.S.
Ulla zal deelnemen aan de komende Vlaamse verkiezingen en hoopt (dunkt me) de federale Kamer te verlaten.

Lijst van mandaten, ambten en beroepen van onze Kortrijkse parlementariërs-raadsleden

(De lijst slaat op vorig jaar.)

Burgemeester Stefaan De Clerck

Zie vorig stuk.

Bart Caron (Vl.Prog.)
Vergat zijn mandaat als gemeenteraadslid op te geven!

Bezoldigd:
Vlaams Parlement
Autonoom Gemeentebedrijf Buda

Onbezoldigd:
Buda Kunstencentrum
vzw Humorologie
Voorzitter “Vrijstaat O” (??)

Carl Decaluwé (CD&V)

Bezoldigd:
Vlaams Parlement
Politiezone VLAS
Gaselwest (sector- en directiecomité)
SM Elk Zijn Huis

Onbezoldigd:
Revalidatiecentrum Overleie
Auricula Kinderdagverblijf

Roel Deseyn (CD&V)

Bezoldigd:
Federaal Parlement
Politiezone Vlas

Onbezoldigd:
Bestuurslid CD&V West-Vlaanderen
Sint-Leonarduszonen KH

Vincent Van Quickenborne (VLD)

Bezoldigd:
Federaal parlement (van 28/06 tot 31/12)
Staatssecretaris (dus vorig jaar, nu minister)
Stedelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Onbezoldigd:
Geen.

Lijst van mandaten, ambten en beroepen van ons College van Burgemeester en Schepenen

Eerst een positief voorstel.

In een speciaal daarvoor opgeroepen Schepencollege (net nu, na de bezinning op vakantie) geeft ieder lid van dat College een stand van zaken over de huidige toestand van hun mandaten en de renumeratie, met het antwoord waarvoor en – subsidiair – waarom ze het allemaal doen. Verslag op het Intranet voor de raadsleden. Flitsbeelden op WTV. Secretaris Geert Hillaert notuleert op eigen wijze.

TEAMBUILDING

Hierbij de lijst voor het jaar 2007 zoals door onze mandatarissen is aangegeven aan het Rekenhof en verschenen in het Staatsblad van laatstleden 14 augustus. Over vroegere aangiften is hier ondermeer melding gemaakt op 30 augustus 2007 en 14 augustus 2006. Merk de verschillen.
Ook over de onzin van de wetgeving die slechts bepaalde mandatarissen aangifteplichtig maakt hadden we het vroeger al.
Vakbondsleiders, managers van overheidsbedrijven en verzelfstandigde agentschappen, beheerders van openbare ziekenhuizen,
bestuurders van ziekenkassen, van gemeentebedrijven, huisvestingsmaatschappijen, de korpschef van de politie, bazen van de VRT, enz., ontspringen de dans. En dat zijn toch de machthebbers in ons bestel?

MERK OP.

GEEN VAN ONZE LEDEN VAN HET CBS GEEFT EEN BEROEP AAN.
ZO MOET DAT, IN EEN CENTRUMSTAD IS ER AL WERK GENOEG VOORHANDEN.
VERDIENEN AL GENOEG?? MET HUN NEVENFUNCTIES.

Burgemeester Stefaan De Clerck

Bezoldigd:
Kamerlid (sinds 28 juni vorig jaar), Vlaams parlementariër (tot 27 juni, een goeie switch), Gemeentelijke Holding NV.

Niet bezoldigd:
Lille 2004, voorzitter RESOC, voorzitter Stadsontwikkelingsbedrijf, voorzitter Tsyon, Unizo.

Burgemeester vergeet net als vorige jaren dat hij ook in het College van de politiezone VLAS zetelt en nu ook nog quaestor is van de Kamer.

Stefaan Bral
Had hij dan vorig jaar 2007 werkelijk geen (bezoldigd) beroep?
(Voor het jaar 2006 deed hij geen aangifte van mandaten, noch van enig vermogen.)

Bezoldigd:
IMOG, en merkwaardig toch ook bezoldigd als directeur KRC Bissegem Voetbal.

Niet bezoldigd:
Voorzitter jeugd KRC Bissegem Voetbal, FC Zomercarnaval, voorzitter vzw Sportplus.
En – onbezoldigd – zaakvoerder bvba Brasamaco.

Jean de Bethune

Niet minder dan 28 mandaten, naast zijn schepenambt. Moet kunnen. In tweestrijd met schepen Lybeer. Maar dat komt omdat hij plichtsgetrouw (zoals de onnozele wetgeving voorschrijft) bestuursfuncties vermeldt in allerhande niet altijd terzake doende clubs en verenigingen. JEAN IS EEN HUMORIST.

Bezoldigd:
Voorzitter van de Provincieraad (weinigen weten dit), IMOG, Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem, Syntra West, Academie van de KMO, Kortrijk Xpo, Westtour, Bitlar, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, SH Eigen Haard is Goud Waard.

Niet bezoldigd:
Ondervoorzitter RESOC, voorzitter toerisme Leiestreek, Medisch Pedagogisch Centrum BEMOK, Unitas West-Vlaanderen, Ondernemerscentrum, Bedrijvencentrum, NV Kasteel ‘t Hooghe, NV Winkelcentrum, voorzitter Theater Antigone, De Leiegalm, Hotelschool Ter Groene Poort, vzw Toegepaste Vorming, NV XOM.
Voor het overige nog bestuurder bij een volleybalclub, de Parochiale Werken van Marke, vzw’s van zijn vader, een muziekvereniging.

Alain Cnudde
(Waarschijnlijk de armste van het CBS?)

Bezoldigd:
Lid van het sectorcomité, het zonecomité en het provinciaal comité van de VMW (dat zijn drie bezoldigingen), lid van het adviescomité en het sectorcomité van Gaselwest (2 bezoldigingen), FIGGA, IMOG.

Niet bezoldigd:
Kinderboerderij, vzw Bledi (voorheen bezoldigd).

Hilde Demedts

Zoals vroeger zijn al haar functies bezoldigd. En het blijven dezelfde: IMOG (ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, ondervoorzitter van het Directiecomit̩ Рdat zijn twee bezoldigingen), Crematorium, politiezone VLAS, Ethias.
(Wat Hilde daar doet in Ethias, mag Joost weten.)

Guy Leleu
Geeft merkelijk meer mandaten aan dan vroeger. En slechts één daarvan is niet bezoldigd.

Bezoldigd:
FIGGA (twee functies), Gaselwest (drie), GEFIN (twee), Inermixt (drie), politiezone VLAS, EGPF cvba (twee).
Maar wat is EGPF?

Niet bezoldigd:
SM Goedkope Woning.

Lieven Lybeer
Hij blijft waarlijk onze recordhouder. Naast zijn schepenambt nog 29 mandaten ! (Het is wel een status-quo.)

Bezoldigd:
Provincieraadslid (bijna niemand weet dit), IMOG, voorzitter Crematorium, Intercommunale Leiedal, politiezone vLAS, voorzitter PWA, Vlaamse Autonome Hogeschool, voorzitter cvba MAKKIE, voorzitter Mentor, Federatie Beschutte Werkplaatsen, vzw Eigen Gift,Eigen Hulp, Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Niet bezoldigd:
Welzijnsconsortium, voorzitter Werkwinkel, West-Vlaamse Politieschool, WIVO, Centrum voor Basiseducatie, Kanaal 127, vzw Constructief, Goedendagcomité, voorzitter Jongerenatelier, voorzitter Karweibedrijf, vzw Cesie, Hogeschool West-Vlaanderen, vzw Mobiel, Vriendenkring Stad, voorzitter Speel-O-Kee en Skateconstruct.
(Samen met Wout Maddens vermeldt hij ook een politieke functie binnen zijn partij: CD&V-congresafgevaardigde. Dit is zeldzaam.)

Wout Maddens (VLD)

Bezoldigd:
Leiedal, voorzitter Groeningheem, Stadsontwikkelingsbedrijf.
(De VLD-schepen was vorig jaar nog kabinetsecretaris van staatsecretaris Van Quickenborne.)

Niet bezoldigd:
NV Tsyon (bestaat dit nog?), vzw Beeldenstorm (bestond dit nog?).

Marie-Claire Vandenbulcke (VLD)

Allemaal bezoldigd: Gaselwest, Leiedal (raadgevende stem), Psilon, politiezone VLAS.
(Zal zij wel die mandaten behouden als haar schepenambt afloopt?)

Helaas geen nieuws !

“Helaas zijn er vandaag geen artikels verschenen over uw gemeente. Dit kan tijdens de zomermaanden wel eens voorvallen. Onze excuses voor het ongemak.”

Dit konden op 16 augustus de internet-abonnees op het lokale nieuws van Kortrijk uit “Het Nieuwsblad” via de dagelijkse email vernemen.
Een krant die zich excuseert omdat er geen nieuws is, dat is WEL nieuws !

Onze stagiair-reporter op stap (8)

Hier ter redactie is sinds dagen en nachten geen bericht meer binnengelopen van onze stagiair-reporter (STR) op reis. Noch van onze redactiesecretaresse.
Laatste teken van leven kwam uit Kuressaare, dat is sinds 1998 – of net daarvoor, hoe komt zoiets tot stand? – een vredige zustergemeente van Kuurne, op het eiland Sarremaa in Estland. (Sarremaa betekent: eiland. In het Russisch: iets van “ezel”.) Coördinaten: 58°24 NB en 22°30 OL. (De zon schijnt al vanaf 4 uur PM regelrecht in je ogen, dus altijd petje op, als toerist.)

Nu pas alarmerende telefoon van de burgemeesteres van Kuressaare, Urve Tiidus.
(STR) weet dit als jonge stagiair niet, maar kortrijkwatcher staat al jaren op goede voet met pisteidenantajana Urve, een prettige verschijning (wel blond) en daarbij nog lid van de Reform Party, de liberale EESTI REFORMIERKOND. Is o.a. voorstander van de vlaktaks. Wij kunnen ook daarom allemaal samen met Carl Vereecke (VLD-burgemeester van Kuurne) en de schepen van cultuur Germain Vandesompele door één deur in om het even welk spa-hotel van het eiland.

“Ma armastan sind,” zegt Urve.
En start een lang verhaal over wat er daar allemaal met (STR) aan de gang is op de nabijgelegen camping. Hut 53 en de vlakbij gelegen sauna. Erg belastend voor reporter (STR). Volgens mij – maar dat is voorlopig vanuit buikgevoel beoordeeld – is hij in handen gevallen van Russische penozefiguren en stoeipoezen.

Is Urve wel objectief met haar relaas? Altijd nagaan. Nooit geloven wat men zegt, dat is hier de stelregel ter redactie.
Stagiair-reporter is namelijk eerder van linkse strekking – net daarom aangeworven – en tegenstander van de vlaktaks en de vermindering van de BTW voor de rijkmensen in de horeca.

Burgermoeder Urve vertelt dat 7 km westwaarts van haar dorp (kant strand) rondom de blokhutten van (STR) nu ook Adelaïde Kunavicute, Ina Mancini, Hanna Mäe, Maris Golab en ene Silva (uit Kuurne?) zijn aangemonsterd. Trainen zich om op torenhoge naaldhakken door het mulle zand te lopen. Dat er een sfeervolle verlichting heerst zoals van rood zwaailicht. Opzwepende, ritmische muziek die het tempo hoog houdt. Chocolade-massage en Cleopatra milkbath is geprogrammeerd. Modderbaden. De luxueuze setting is bijna cult te noemen. De verkleedhokjes op het strand zijn voor wie enigszins op de hoogte is: doorzichtig.
Urve wil erbij zijn, maar mag niet van haar lokale korpschef? Moet kunnen.

WE WILLEN DIT ALLES WEL EERST EVEN NACHECKEN.
HIER GEEN PORNO.

Als dit alles bewaarheid wordt is het met onze stagiair afgelopen.

Naschrift

Urve van Kuressaare is zopas in Kuurne gearriveerd met de nodige bewijsstukken. Logement: “De Katte”.
(STR) kreeg met een fax vanuit “De Middenstand” stante pede zijn C4, naar buiten uit ingevolge herstructurering van zowel redactie als directie.
De overgestileerde hutten (“Sodom” en “Gomorra”) zijn op een valse naam gekocht. (Poets.) Hij steekt de draak met het volkslied “Mu Isaama, mu öhn ja rööm”. En met alle Estische volksliedjes. Wat voor Urve Tiidus de spuigaten liet uitlopen was dat (STR) nu ook haar beste vriendin Lehio opvallend veel siliconenwerk en paardenstaarten heeft aangepraat. En voor de dikbuikige gasten uit Sint-Petersburg zingt van “kui kaunus oled sal”. MOISTURIZING !

Kortrijkwatcher is pure porno !

Ambtenaren en schepenen die op het stadhuis met hun PC kortrijkwatcher. intikken krijgen de mededeling dat zij terechtkomen op een niet toegankelijke pornosite.
Ik kan daar niet helemaal om lachen. Als deze “beveiliging” bewust is ingevoerd gaat het om een pure en ongehoord schandalige vorm van censuur. China waardig. Mag ook in de landelijke pers komen.
En we weten dat vele ambtenaren en kabinetsleden van schepenen al van ‘s morgens vroeg deze weblog aanzagen als een bron van voor hen nog onbekende informatie.

Kunnen onze persjongens MET JOURNALISTENKAART OF PERSKAART niet een keer onderzoeken hoe dit komt, zich afvragen of er nog soortgelijke vormen van censuur bestaan met gelijkaardige blogs over de (Kortrijkse) politiek? Bijvoorbeeld met die van raadslid Marc Lemaitre (“kortrijklinksbekeken”)? Van voormalig schepen en weer raadslid Philippe De Coene?
OF DIE VAN HUN EIGEN REGULIERE BLOGS??
Wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt? Of dit welbewust is gedaan? Of iets dergelijks zich ook voordoet in andere gemeenten?
De komkommertijd is voorbij ! Aan de slag !

(Zie nog ons stuk over openbaarheid van bestuur, dd. 2 juli 2008.)

Wie is tegens ons vliegveld Kortrijk-Wevelgem en waarom?

Begin juli – een dag om te vergeten – ontspinde zich in het Vlomske parlement eindelijk een soort debat onder alweer volstrekt ondeskundigen.
Over de nieuwe beheers- en exploitatievorm van de regionale luchthavens Oostende-Brugge (sic) en Kortrijk-Wevelgem. Alle aanwezige Groenen stemden radicaal tegen. (Mieke Vogels was er blijkbaar niet.)
Ook het lid van de Union des Francophones (Christian Van Eycke uit Tervuren) was tegen.
De tegenstand van Groen wordt praktisch uitsluitend vertolkt door Jef Tavernier uit Aalter. Jef was ooit minister. Ook nooit vergeten?
Hij wil letterlijk ons vliegveld van de kaart doen verdwijnen en omtoveren tot een ambachtelijke zone of een industrieterrein. Iets waar onze streek momenteel zeker geen behoefte aan heeft.
Groen vindt drie regionale luchthavens (er is nog Antwerpen-Deurne) alleszins van het goede teveel.

Ons Kortrijks raadslid Carl Decaluwé (CD&V) is een voorstander van het behoud van ons vliegveld te Wevelgem (EBKT). Vandaar dat hij de collega’s uit alle partijen die dreigden zich te onthouden op zijn typische wijze toebeet: “Zeg dan gewoon dat u tegen bent!”

Burgemeester Gilbert Bossuyt (SP.A) uit Menen heeft zich onthouden. Au fond om een irrationele reden. Gilbert houdt eenvoudigweg niet van centrum-stad Kortrijk. Hij rationaliseert dit sentiment wel door te zeggen dat hij nog nooit een rendabiliteitsstudie heeft gezien over EBKT. Toen hij nog minister van mobiliteit was heeft Gilbert (samen met Groen!!) wel een overbruggingskrediet van 1,5 miljoen aan Wevelgem toegestaan.

De andere onthouding kwam van ons raadslid Bart Caron van de VlaamsProgressieven. Op vraag van Decaluwé moest Bart wel bekennen dat hij niet sprak in naam van de gehele fractie SP.A-Vl.Pro.
Onze Bart is in feite (au fond) niet fundamenteel gekant tegen het bestaan van ons vliegveld. Vraagt zich op zijn beurt af of twee regionale vliegvelden in West-Vlaanderen niet wat veel is.
Zijn fundamentele zorg is of EBKT – zonder overheidsgeld – wel winst kan maken. Letterlijk citaat: “Mocht worden aangetoond dat de luchthaven rendabel kan zijn dan zou ik het ontwerp van decreet goedkeuren. Maar ik weet het echter niet en zal me dus onthouden.”
In dit verband betreurt hij dat het businessplan voor EBKT geen cijfers weergeeft. (De reden daarvoor is hier vroeger al uitgelegd.)

Groot gevaar voor het voortbestaan van Wevelgem is dat men onvoldoende privépartners en privé-kapitaal (aandeelhouders) vindt voor de Luchthavenexploitatiemaatschappij (de LEM).
Voor de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (de LOM) geeft het decreet zelf een oplossing. Het Vlaamse Gewest participeert in deze NV van publiek recht voor 50 procent plus 1 aandeel. Voor Wevelgem hoopt men dat de provincie, Leiedal, bepaalde gemeenten nog een duit in het zakje doen of grond en basisinfrastuctuur inbrengen. Het is uitkijken geblazen hoe en of lokale mandatarissen van de SP.A hier stokken in de wielen zullen steken.
Die partij heeft het knap lastig in deze materie. Want opperhoofd Johan Vande Lanotte is een felle voorstander van het vliegveld van zijn Oostende en ziet het wel zitten dat bijvoorbeeld zijn havenbedrijf participeert in de LOM aldaar. En die Vande Lanotte beslist bij verkiezingen over de lijstsamenstelling (de rangorde) van het kartel SP.A-Vla.Pro.
Zelfs de partij VlaamsProgressieven (vroeger Spirit) heeft het lastig om radicaal tegenstand te bieden. Minister Bert Anciaux heeft zich absoluut niet verzet tegen het nieuwe decreet over het beheer en de exploitatie van de regionale vliegvelden.

Brief van de hoofdredacteur aan de lezers

In toenemende mate wordt onze redactie in deze komkommertijd geconfronteerd met niet belangrijke of nauwelijks bruikbare kopij. Er is bijvoorbeeld geen overlast in de open zwemkom, er wandelt een vrouwtje met kinderwagen in het Begijnhofpark, er is niets gestolen uit een wagen in de Groeningelaan, het zigeunerpark is er nog niet, en het regent weer.

Lezers en lezeressen van deze webkrant!
Hier ter redactie lijdt men niet aan een tekort aan kopij.
Voor plaatsing komen alleen artikelen in aanmerking die ook werkelijk van belang zijn. Graag willen wij u dan ook vragen daar rekening mee te houden als u nog iets meent te moeten melden. Het is hier geen WTV.
Vriendelijk verzoek ook om stuknieuws zo kort mogelijk te houden: geen ellenlange verhalen en geen relaas van uw wedervaren op Kortrijk Koerse. Bovendien: wij kunnen een gebeurtenis in de regel maar éénmaal berichten, want per slot van rekening willen wij graag iedereen een plaats bieden.
Voorts stellen wij het op prijs als u uw verhaal tijdig inzendt, en geen weken op voorhand. Maak uw stuk zonder opmaak, gewoon als platte tekst. Wij zorgen voor de rest.

Uw,
hoofd- en eindredacteur en senior-writer.