Lijst van mandaten, ambten en beroepen van ons College van Burgemeester en Schepenen

Eerst een positief voorstel.

In een speciaal daarvoor opgeroepen Schepencollege (net nu, na de bezinning op vakantie) geeft ieder lid van dat College een stand van zaken over de huidige toestand van hun mandaten en de renumeratie, met het antwoord waarvoor en – subsidiair – waarom ze het allemaal doen. Verslag op het Intranet voor de raadsleden. Flitsbeelden op WTV. Secretaris Geert Hillaert notuleert op eigen wijze.

TEAMBUILDING

Hierbij de lijst voor het jaar 2007 zoals door onze mandatarissen is aangegeven aan het Rekenhof en verschenen in het Staatsblad van laatstleden 14 augustus. Over vroegere aangiften is hier ondermeer melding gemaakt op 30 augustus 2007 en 14 augustus 2006. Merk de verschillen.
Ook over de onzin van de wetgeving die slechts bepaalde mandatarissen aangifteplichtig maakt hadden we het vroeger al.
Vakbondsleiders, managers van overheidsbedrijven en verzelfstandigde agentschappen, beheerders van openbare ziekenhuizen,
bestuurders van ziekenkassen, van gemeentebedrijven, huisvestingsmaatschappijen, de korpschef van de politie, bazen van de VRT, enz., ontspringen de dans. En dat zijn toch de machthebbers in ons bestel?

MERK OP.

GEEN VAN ONZE LEDEN VAN HET CBS GEEFT EEN BEROEP AAN.
ZO MOET DAT, IN EEN CENTRUMSTAD IS ER AL WERK GENOEG VOORHANDEN.
VERDIENEN AL GENOEG?? MET HUN NEVENFUNCTIES.

Burgemeester Stefaan De Clerck

Bezoldigd:
Kamerlid (sinds 28 juni vorig jaar), Vlaams parlementariër (tot 27 juni, een goeie switch), Gemeentelijke Holding NV.

Niet bezoldigd:
Lille 2004, voorzitter RESOC, voorzitter Stadsontwikkelingsbedrijf, voorzitter Tsyon, Unizo.

Burgemeester vergeet net als vorige jaren dat hij ook in het College van de politiezone VLAS zetelt en nu ook nog quaestor is van de Kamer.

Stefaan Bral
Had hij dan vorig jaar 2007 werkelijk geen (bezoldigd) beroep?
(Voor het jaar 2006 deed hij geen aangifte van mandaten, noch van enig vermogen.)

Bezoldigd:
IMOG, en merkwaardig toch ook bezoldigd als directeur KRC Bissegem Voetbal.

Niet bezoldigd:
Voorzitter jeugd KRC Bissegem Voetbal, FC Zomercarnaval, voorzitter vzw Sportplus.
En – onbezoldigd – zaakvoerder bvba Brasamaco.

Jean de Bethune

Niet minder dan 28 mandaten, naast zijn schepenambt. Moet kunnen. In tweestrijd met schepen Lybeer. Maar dat komt omdat hij plichtsgetrouw (zoals de onnozele wetgeving voorschrijft) bestuursfuncties vermeldt in allerhande niet altijd terzake doende clubs en verenigingen. JEAN IS EEN HUMORIST.

Bezoldigd:
Voorzitter van de Provincieraad (weinigen weten dit), IMOG, Intercommunale Vliegveld Kortrijk-Wevelgem, Syntra West, Academie van de KMO, Kortrijk Xpo, Westtour, Bitlar, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, SH Eigen Haard is Goud Waard.

Niet bezoldigd:
Ondervoorzitter RESOC, voorzitter toerisme Leiestreek, Medisch Pedagogisch Centrum BEMOK, Unitas West-Vlaanderen, Ondernemerscentrum, Bedrijvencentrum, NV Kasteel ‘t Hooghe, NV Winkelcentrum, voorzitter Theater Antigone, De Leiegalm, Hotelschool Ter Groene Poort, vzw Toegepaste Vorming, NV XOM.
Voor het overige nog bestuurder bij een volleybalclub, de Parochiale Werken van Marke, vzw’s van zijn vader, een muziekvereniging.

Alain Cnudde
(Waarschijnlijk de armste van het CBS?)

Bezoldigd:
Lid van het sectorcomité, het zonecomité en het provinciaal comité van de VMW (dat zijn drie bezoldigingen), lid van het adviescomité en het sectorcomité van Gaselwest (2 bezoldigingen), FIGGA, IMOG.

Niet bezoldigd:
Kinderboerderij, vzw Bledi (voorheen bezoldigd).

Hilde Demedts

Zoals vroeger zijn al haar functies bezoldigd. En het blijven dezelfde: IMOG (ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, ondervoorzitter van het Directiecomit̩ Рdat zijn twee bezoldigingen), Crematorium, politiezone VLAS, Ethias.
(Wat Hilde daar doet in Ethias, mag Joost weten.)

Guy Leleu
Geeft merkelijk meer mandaten aan dan vroeger. En slechts één daarvan is niet bezoldigd.

Bezoldigd:
FIGGA (twee functies), Gaselwest (drie), GEFIN (twee), Inermixt (drie), politiezone VLAS, EGPF cvba (twee).
Maar wat is EGPF?

Niet bezoldigd:
SM Goedkope Woning.

Lieven Lybeer
Hij blijft waarlijk onze recordhouder. Naast zijn schepenambt nog 29 mandaten ! (Het is wel een status-quo.)

Bezoldigd:
Provincieraadslid (bijna niemand weet dit), IMOG, voorzitter Crematorium, Intercommunale Leiedal, politiezone vLAS, voorzitter PWA, Vlaamse Autonome Hogeschool, voorzitter cvba MAKKIE, voorzitter Mentor, Federatie Beschutte Werkplaatsen, vzw Eigen Gift,Eigen Hulp, Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij.

Niet bezoldigd:
Welzijnsconsortium, voorzitter Werkwinkel, West-Vlaamse Politieschool, WIVO, Centrum voor Basiseducatie, Kanaal 127, vzw Constructief, Goedendagcomité, voorzitter Jongerenatelier, voorzitter Karweibedrijf, vzw Cesie, Hogeschool West-Vlaanderen, vzw Mobiel, Vriendenkring Stad, voorzitter Speel-O-Kee en Skateconstruct.
(Samen met Wout Maddens vermeldt hij ook een politieke functie binnen zijn partij: CD&V-congresafgevaardigde. Dit is zeldzaam.)

Wout Maddens (VLD)

Bezoldigd:
Leiedal, voorzitter Groeningheem, Stadsontwikkelingsbedrijf.
(De VLD-schepen was vorig jaar nog kabinetsecretaris van staatsecretaris Van Quickenborne.)

Niet bezoldigd:
NV Tsyon (bestaat dit nog?), vzw Beeldenstorm (bestond dit nog?).

Marie-Claire Vandenbulcke (VLD)

Allemaal bezoldigd: Gaselwest, Leiedal (raadgevende stem), Psilon, politiezone VLAS.
(Zal zij wel die mandaten behouden als haar schepenambt afloopt?)