Raadslid Eric Flo moet nog 38 “kartons” doorploegen

Als raadslid Flo (nu van Lijst Dedecker) een vraag of een voorstel indient als aanvullend agendapunt bij een gemeenteraad kan er van alles gebeuren.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hij op het moment waarop zijn tussenkomst aan de beurt komt net even buiten een sigaret is gaan roken. Het punt wordt dan uitgesteld, maar Flo is dat de volgende maand alweer vergeten.
Andere mogelijkheid is dat de voorzitter van de Raad (hier de burgemeester) het voorstel of de vraag onontvankelijk verklaart omwille van enkele absurde facetten eraan verbonden.
Ook kan het gebeuren dat Flo een geheel andere tekst voordraagt dan deze die hij heeft ingediend, of het zich veroorlooft om er allerlei niet terzake doende punten bij te sleuren. Hij weet dan van geen ophouden en moet bijna manu militari gedwongen worden om te gaan zitten.

Vandaar dat we hier in extenso het voorstel weergeven dat het raadslid heeft ingediend op de gemeenteraad van vandaag, 8 september.

Titel van het voorstel:

Voorstel om een deontologische code op te stellen voor de fiscale uitgaven van het schepencollege en diens aanverwanten, dit na grondige fiscale controle gehouden door een onafhankelijke instelling.

Nou zeg.
Wat zijn dat, “fiscale” uitgaven?
Heeft een schepencollege dan wel “aanverwanten”?
Kent er iemand een onafhankelijke fiscale instelling?

Maar wat is er toch Flo overkomen dat hij zo’n drastisch voorstel kon indienen?
In zijn toelichting vertelt hij dat hij tijdens het verlof de “facturering” (bestelbons?) van stad Kortrijk heeft nagekeken.
Namelijk “representatieuitgaven”, maar ook andere. Hierbij moest Eric soms de wenkbrauwen fronsen.
Zoals bij de vaststelling dat er voor recepties tabakswaren zijn aangekocht, terwijl men niet mag roken in openbare plaatsen.
Verdacht zijn ook de bestellingen van broodjes, cake, thee, koffie, enz.
En daarenboven is men meerdere malen uit gaan eten, met of zonder opdracht.

Waarschijnlijk zijn er nog veel andere onaanvaardbare kosten, want het raadslid is er niet toe gekomen om nog 38 kartons met uitgaven van het jaar 2007 te onderzoeken.

Vandaar.
Flo wil de gemeenteraad (nog wel bij stemming) vragen om een deontologische code op te stellen, samen met een onafhankelijke fiscale instelling. “Dit is een kantoor dat alles in detail controleert over verschillende jaren heen, zonder over te gaan tot strafrechtelijke gevolgen.”

Let wel.
“Het is hier wel de bedoeling om alle gelden die ten onrechte zijn ontvangen of uitgegeven, terug te storten in de gemeentekas.”

Dus.
Flo wil ook ten onrechte ontvangen gelden terug storten in de gemeentekas.
Hoe gaat dat in zijn werk?