Burgemeester smoort het politieke debat in de gemeenteraad

Een burgemeester is niet noodzakelijk en automatisch voorzitter van de gemeenteraad. Een raadslid of een schepen kan ook die functie vervullen. De gemeenteraad beslist daarover. Maar al vóór de vorming van de nieuwe coalitie in het Schepencollege was het voor de onderhandelaars overduidelijk dat burgemeester Stefaan De Clerck onder geen beding zou toestaan dat hij geen raadsvoorzitter meer zou zijn. Als doorgewinterd politicus weet hij maar al te best hoe een voorzitter een vergadering kan manipuleren. En als (gewezen) advocaat kent hij alle retorische middeltjes om het verloop van een debat naar zijn hand te zetten. Of te verstikken.
Even tussendoor. Kan onze burgemeester (federaal volksvertegenwoordiger en soort controlerend accountant van de Kamer) zich voorstellen dat de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers tegelijk de eerste-minister is?

Neem nu de laatste gemeenteraad van 8 september.

Punt 1 ging over een aktename van het verslag van het Overlegcomité tussen Stad en OCMW.

Uit dit verslag blijkt dat er besprekingen aan de gang zijn over het nieuwe personeelsstatuut (ondermeer het retroactief honoreren van privéanciënniteit) en over wat er zal gebeuren met de parking Dam.
Jan Deweer (Vlaams Belang) wil hierover een paar simpele vragen stellen. Mag niet. Jan is nauwelijks drie zinnen ver gekomen in zijn tussenkomst of hij wordt al door de voorzitter-burgemeester onderbroken. Het woord ontnomen. De gemeenteraad (dat zijn wij) mag niet weten wat het standpunt van het stadsbestuur is bij de onderhandelingen met de vakbonden over een nieuw personeelsstatuut. We mogen niet weten wat er met de exploitatie van parking Dam gaat gebeuren. (Volgens het verslag van het Overlegcomité wordt dit een “werknemersparking” voor de grote werkgevers op Buda-eiland.)
Jan terug naar af. Burgemeester vindt dat het over een aktename gaat van een document, en dat is geen voorwerp van debat.
(Het VB wou geen debat, wou gewoon wat inlichtingen.)

Punt 4 ging over het gebruik van stadstoelagen die aan de fracties van de gemeenteraad worden gegeven.

Het Vlaams Belang oordeelt dat de VLD en vooral de CD&V dit geld niet hebben gebruikt voor waar het toe dient: de werking van de fractie. (Zie een vorig stuk hieromtrent.)
Burgemeester-voorzitter vindt dat de fractieleider Seynaeve van het VB “wat hoog van de toren blaast”. (Een neutrale voorzitter zou dit soort van woordgebruik niet aandurven.) Hij doet een tegenzet. Zijn de onkosten die de raadsleden van het VB aanrekenen voor internet wel altijd gerelateerd aan fractiewerking? Over het feit dat de partij van de burgemeester onkosten aanrekent voor bijv. een H.Mis rept de voorzitter van de Raad met geen woord. En daarbij, er is een besluit van de Vlaamse regering dat heelwat anders zegt dan wat het VB beweert. (Burgemeester heeft evenwel de tekst niet bij. Met een neutrale raadsvoorzitter zou die tekst worden opgevraagd.) Maarten Seynaeve vroeg nog om de intrekking van het agendapunt opdat het College de onkostennota’s nader zou kunnen onderzoeken, maar de burgemeester-voorzitter vergeet dit blijkbaar ter stemming voor te leggen.
Stefaan De Clerck is kwestor van de Kamer. Hij wordt daar verondersteld om allerhande facturen te controleren. Om kosten van parlementaire instellingen te drukken.

In punt 5 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met de verkoop van het oud gemeentehuis in Bellegem.

Marc Lemaitre (SP.A) vraagt uitstel van dit punt. Het dossier voor de gemeenteraad is onvolledig. De verkoop is gebaseerd op een geheim gehouden document: een uitvoerige patrimoniumstudie. En op een niet-rechtsgeldige lijst van “quick wins” voor dit jaar. Die lijst van onmiddellijk te verkopen stadseigendommen is opgesteld in een niet reguliere vergadering van het Schepencollege (het zgn. strategisch college) waarvan de raadsleden zelfs geen notulen te zien krijgen. Burgemeester vindt dat allemaal niet waar en belooft van een raadscommissie bijeen te roepen waarbij de patrimoniumstudie zal worden toegelicht. Waarbij hij dus toegeeft dat de Raad onvoldoende is geïnformeerd maar toch vraagt om het punt goed te keuren. Een voorzitter vraagt dit niet. Een voorzitter vraagt gewoon de stemming.
Over de patrimoniumstudie is er nog een verschil van mening. Weegt die nu 16 of 12 kilogram? De voorzitter geeft geen uitsluitsel.

Bart Caron (VlaamsProgressieven) wil nog weten hoe het komt dat de Oude Dekenij al maanden te koop wordt aangeboden, terwijl de Raad daar nog niets heeft over beslist. Burgemeester geeft daar eigenlijk geen antwoord op. En wat hij vertelt over de onderhandelingen uit het verleden is heel onvolledig. Schepen Jean de Bethune weet daar alles over maar wordt door de voorzitter niet gevraagd om nadere toelichting. Burgemeester geeft intussen onverhoeds wel iets prijs over een kandidaat-koper over iets dat ons totaal niet aangaat: dat een kandidaat geen geld kreeg van de bank. Nou zeg. Kom daarmee in de pers.

Punt 8: VICORO

Jan Deweer (VB) stelt weer enkele simpele vragen waar niet wordt op ingegaan. (Zie een vorig stuk alhier.)
Burgemeester betreurt alleen maar dat het VB het nut niet inziet van deze ambtelijke commissie die aan grensoverschrijdende planstudie over ruimtelijke ordening wil doen. Er wordt nog een mopje getapt. (Onze burgervader houdt daarvan: iets “weglachen”.)

Punt 17: Nieuwe reglementering “heffing op onbebouwde percelen”

Maarten Seynaeve (VB) houdt een uitvoerig exposé. De voorzitter-burgemeester luistert niet en verlaat even de zaal.

Punt 24: Voorstel van resolutie van Marc Lemaitre (SP.A) aangaande de voltooiing van het geplande fietspad van de Loofstraat naar de Wolvenstraat

De voorzitter vervalt opnieuw in zijn rol van burgemeester die geacht wordt zijn beleid te verdedigen.
Hij vindt het indienen van een resolutie geen normale manier van werken, en voor deze materie zelfs een onnodige taktiek.
(Het is wel zo dat een resolutie van een raadslid gaat om een aanbeveling. Verplicht het College tot niets, maar heeft natuurlijk politiek gezag als die door de Raad wordt goedgekeurd.)
Na de stemming krijgt schepen Guy Leleu van de voorzitter nog even het woord. Dit mag niet.

Punt 25: Voorstel van resolutie van Marc Lemaitre aangaande de realisatie van het fiets- en wandelpad zoals bepaald in een overeenkomst van 2005 met houthandel Patrivas (Vandecasteele) uit Aalbeke.
(In de pers is daar al vaak over geschreven.)

Marc Lemaitre vertaalt met zijn resolutie in feite een petitie van het ACW, waar ook voormalig schepen Frans Destoop achter steekt.
Dat steekt natuurlijk. Hoe moet een raadslid van ACW-signatuur nu gaan stemmen?
Een verrassende uitslag. De resolutie wordt met één stem nipt verworpen. Filip Santy (CD&V-ACW), fractieleider Koen Byttebier (VLD), schepen Stefaan Bral (!), Nele Claus (VLD) stemmen voor. Consternatie. Sommigen roepen dat ze zich hebben vergist. De burgemeester wil zelfs de stemming laten hernemen !
Burgemeester vond het indienen van deze resolutie alweer niet de juiste methode om beleid te voeren. Hij vraagt om de aanbeveling te verwerpen, niet omwille van de inhoud maar omwille van de methode. Als burgemeester kan hij dit wel vinden, maar niet als voorzitter van de Raad.

Punt 26: Voorstel van raadslid Eric Flo (LDD) tot het opstellen van een deontologische code voor fiscale uitgaven
(Zie een vorig stuk.)

De voorzitter laat Eric Flo volledig uitpraten. Zo moet dat.
De burgemeester houdt er namelijk wel een keer van dat raadsleden zich wat (hoon)gelach op de hals halen. Te kijk worden gezet.

Bij het begin van de raadszitting heeft de voorzitter nog iemand uit het publiek verwelkomd en gefeliciteerd. Dit is ook nogal ongebruikelijk. Een raadslid mag zich op geen enkel ogenblik tot het publiek wenden. Het ging om te torenbouwer met champagneglazen ter gelegenheid van het spelprogramma Fata Morgana. Waarbij Karl De Kerpel door de voorzitter van de gemeenteraad publiekelijk wordt geacht om toe te treden tot de de CD&V.

Zo.
Wij zijn klaar. Vouwen de papieren op. Schudden ze verticaal. Hoofdje scheef. Kijken vriendelijk.
Bedankt om te hebben gelezen. Het belangrijkste bericht was wat u hebt gelezen. Nog een prettige dag verder.