Het Vlas- en het Broelmuseum erkend op regionaal niveau

In juni kreeg ons nieuw Museum 1302 van minister Anciaux geen erkenning, noch op lokaal of regionaal of landelijk niveau. Het Hopmuseum van Poperinge en het Memorial Museum Passchendaele van Zonneke wel. Dat laatste museum (en Ter Duinen van Koksijde) kregen nu een bevordering naar een hogere rang.
(Zie nog stuk van 10 juni.)

Ons Vlasmuseum en Broelmuseum werden vorige vrijdag door de Vlaamse Regering voor de beleidsperiode 2009-2013 gelukkig maar opnieuw ingedeeld bij de “musea van regionaal niveau”. Dat scheelt qua financiële middelen.
Een museum dat beschouwd wordt als zijnde van het lokale niveau krijgt van de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks slechts 12.500 euro als werkingssubsidie. In onze provincie zijn er zo vier. Het Wielermuseum (Roeselare), de Stedelijke Izegemse Musea, het Talbot House en het Hopmuseum (Poperinge).

Hoeveel financiële middelen mogen het Vlas- en het Broelmuseum nu jaarlijks van hogerhand verwachten?
Niemand die dat juist weet. (In de papieren perse wordt een verkeerd bedrag aangegeven. Men verwart met de toelage in het kader van het erfgoedconvenant dat Kortrijk afsloot met de Vlaamse regering.)
Voor volgend jaar is er onder druk van de provincies (die al het mogelijke doen om hun bestaan te rechtvaardigen) een nieuw systeem bedacht voor de betoelaging van musea behorend tot het regionale niveau. Vroeger kregen die musea ipso facto bijvoorbeeld 50.000 euro van Vlaanderen en 50.000 euro van de provincie.

De regeling van het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet voorziet nu dat jaarlijks een bepaald bedrag door de Vlaamse overheid wordt geschonken aan de provinciebesturen ter ondersteuning van hun regionale musea (en depotbeleid). Minister Anciaux voorziet hiervoor nu in totaal 1.140.000 euro. Momenteel nog onder vijf provincies te verdelen op basis van het aantal regionaal erkende musea. Later naar gelang van het aantal inwoners. In het erfgoeddecreet wordt voor West-Vlaanderen een bedrag voorgespiegeld van ten minste 200.000 euro. Voor Oost-Vlaanderen (met de vele musea in Gent) 300.000 euro.

Met 200.000 euro komen we niet ver.
In onze provincie zijn er momenteel namelijk vijf “regionale” musea erkend.
Naast onze twee Kortrijkse musea nog het Bakkerijmuseum van Veurne, Ten Duinen van Koksijde en het Memorial Museum van Zonnebeke. Hoe zal de het provinciebestuur de bekomen Vlaamse werkingssubsidie verdelen? Misschien eens vragen aan provincieraadsvoorzitter Jean de Bethune? Aan provincieraadslid Lieven Lybeer?
In elk geval is het zo dat het bestuur van onze musea in de begroting van volgend jaar een provinciale subsidie voorziet van 100.000 euro voor het Broelmuseum en 117.000 euro voor het Vlasmuseum.

Eigenlijk staat heel het verdeelsysteem voor de regionale musea tussen én binnen de provincies nog niet op punt.
In onze West-Vlaamse provincieraad is momenteel de bespreking aan de gang over de begroting 2009, maar het ontwerp daarvan is nog nergens op de website te vinden.
Overigens is het zo dat het nieuwe erfgoeddecreet bepaalt dat de verdeling van de middelen moet gebeuren in overleg met de Vlaamse Gemeenschap. Provincies worden namelijk verzocht om een erfgoedbeleidsplan op te stellen en hiermee dan een convenant af te sluiten met de Vlaamse regering. De indiendatum van dat plan was oorspronkelijk voorzien voor 1 juli en is later verschoven naar 1 september en nog later naar eind van dit jaar. Een illustratie van het tekort aan bestuurskracht van onze provinciale mandatarissen en ambtenarij.
Het wordt dus improviseren geblazen en hierbij komt enig lobbywerk altijd goed van pas.
Jean!
Doe uw best.

P.S.
Het bestuur van de Stedelijke Musea kon weer rijkelijk laat en via via de erkenning vernemen.
En het verslag van de beoordelingscommissie is er nog altijd niet.

Een vraag aan Ivan Sabbe met het juiste antwoord

U HEEFT JARENLANG DEEL UITGEMAAKT VAN DE KORTRIJKSE VLD. WAAROM BENT U WEGGEGAAN ?
Dat was de vraag die een journalist van “De Standaard” (27 oktober) stelde aan de huidige ondervoorzitter van de LDD.
Ivan Sabbe dus, gewezen Kortrijks raadslid van de PVV-VLD.

Het antwoord dat hij geeft is niet juist, of niet waar, of alleszins geheel naast de kwestie.
“Ik wou een partij die de dingen zegt zoals ze zijn en die de echte pijnpunten van dit land aanpakt. Maar Open VLD wordt stilaan een soort SP.a in een blauw vestje.”
(Het is mogelijk dat de journalist niet alles citeert.)

Ivan Sabbe bood zijn ontslag als raadslid aan in 1997.
Een Kortrijks raadslid kan moeilijk de echte pijnpunten van een land aanpakken.
Desalniettemin is het zo dat Sabbe altijd wel hoopte op minstens een parlementair mandaat. Maar daar stak partijgenoot volksvertegenwoordiger en/of senator Jacques Laverge op tijd en stond een stokje voor, met raadslid Jan Kempinaire als lachende derde. Met andere woorden: het liep eind vorige eeuw absoluut niet goed binnen de PVV-fractie. Er was geen leute meer, en Sabbe is een notoir grappenmaker, getalenteerd moppentapper in diverse talen.
Ter info. Het is Ywan zijn grootste talent. Is een imitator van jewelste. Van vlaamsblokkers tot en met russen en stewardessen.
In de pas gestarte kiescampagne van LDD ziet men dat nog niet. Ondervoorzitter Verstrepen toch ! Hij steekt je naar de kroon, zonder lawijt.

(Bij de campagne voor de raadsverkiezingen van 1989 of zo leerden Kortrijkzanen hem voor het eerst kennen toen hij samen met mede-kandidaat Frank Adins een olifant losliet op de Grote Markt. Het toenmalige populisme.)

Sabbe hield niet al teveel tussenkomsten in de Raad maar als het dan toch een keer gebeurde was het altijd raak. Dat is echt waar. Ter voorbereiding nam hij dan de dossiers die ter inzage lagen gewoon mee naar huis. De lefgozer.
Hij speelde graag soloslim. Ook dat verziekte de sfeer in de fractie. Hij was beetje te capabel.
Toen Sabbe topman werd bij Lidl (1993) zag hij de kans schoon om er – na jarenlange pogingen om Laverge van de troon te stoten – de brui aan te geven. Teveel werk om nog deftig als raadslid te fungeren. (Nog waar ook, maar er zijn nog raadsleden die geen barst uitrichten en toch aanblijven.)

Sabbe is nu een ondernemer in vastgoed bij Ukraine Real Estate Investements. Met een kapitaal van 3,7 miljoen, vergaard door Christian Dumolin van Koramic.
Heeft hij wel voldoende vrije tijd en geld om LDD te managen? Altijd heen en weer vliegen naar Kiev?
Zie Trends van 7 juni 2007.
“Als je in de politiek stapt als ondernemer, betekent dat een belangrijk inkomensverlies en een grote aanslag op je schaarse vrije tijd. Die twee zaken ben ik bereid om op te offeren zodra er dingen zijn te doen die noodzakelijk zijn.”
Hij was toen naar eigen zeggen nog partijloos, maar enkele weken later co-voorzitter van de partij Dedecker.

Bij de LDD kon hij bij de laatste federale verkiezingen al parlementariër zijn geworden als hij de plaats van judoka Ulla Werbrouck had ingenomen. Stom zeg.
Zal Sabbe zijn kans wagen bij de eerstvolgende om het even welke verkiezingen?
Hij droomt wel van een Forza Flandria, in heel België.
En van een voetnoot in de geschiedenis.
Weet je dat dit zou kunnen?

Naar een Quick Scan van ons schepencollege?

Een “quick scan” zou kunnen nuttig zijn om de werking van ons College van Burgemeester en Schepenen (CBS) te verbeteren.
Gedaan met het absenteïsme van Alain Cnudde en Stefaan Bral. Met de intellectuele overmacht van de secretaris. Met het voorleggen van onvolledige of slechte of laattijdig ingediende dossiers. Met subtiel wederzijds bedrog. Gedaan met koehandel van jij krijgt dat als ik dit krijg.
Soms weten schepenen niet eens of er nu al of niet iets is beslist, en zo ja: wat dan wel?
Soms hebben ze niet eens de agenda doorlopen van de eerstvolgende zitting, laat staan de dossiers. Soms komt die agenda wat laat. (Ik overdrijf niet, Kortrijk is een centrumstad.)

Het is al voorgekomen dat een schepen een kabinetsmedewerker nodig had om zijn collega’s in de gaten te houden.
(Een kwikke doorlichting heeft dat dan vlug in de gaten.)

Het WIVO biedt al geruime tijd een analysetool, een “quick scan” voor Colleges aan. WIVO is wat vroeger heette “West-Vlaams Instituut voor de Vorming van het Overheidspersoneel”. (Het team bestaat uit 10 puur vrouwelijke medewerksters! Ze smachten naar werk.)
De scan wil de werking van Colleges verbeteren. Door een antwoord te zoeken op allerlei vragen.
(WIVO wil vooral zichzelf bewijzen en geldelijk bedruipen.)

Bijvoorbeeld.
Stoot het College vaak op hetzelfde soort problemen? (JA!) (Hoe gaat men daarmee om?)
Hoe evalueren we onze Collegevergaderingen op ondermeer vergadertechnisch gebied? (NIET GOED!)
Komen we (in de vergadering, en niet daarbuiten) toe aan beleidsvoering?
Komen we tot een hechte collegiale besluitvorming?
Is ons CBS een sterke speler naast het managementeam?

Je moet zelfs geen insider zijn om op bovenstaande laatste drie vragen volmondig NEEN te antwoorden.
Bijkomende vraag: hoe bespelen we de papieren perse? Hoe komen we tegenover collega’s pertinent in beeld op WTV?

De “quick scan” verloopt in zeven stappen.
1. Intake met de burgemeester en de secretaris.
(Naar geld schooien.)
2. Informeren van de schepenen.
(Die nog nergens van weten en zich uiterst behoudend vertonen tegenover het initiatief, net als de burgemeester.)
3. Schriftelijke enquête.
(Zou graag de vragenlijst zien, dit ter aanvulling.)
4. Individueel gesprek.
(Zou graag het gesprek met schepen Stefaan Bral bijwonen.) (En Q, de man die het achter de VLD-schepenen voor het zeggen heeft. Iedereen toont de kilo’s boter op zijn hoofd.)
5. Gerichte observatie van een Collegevergadering.
(Mag dat? Een zitting van het CBS is niet openbaar.)
6. Bronnenstudie van enkele Collegevergaderingen.
(Gaat het om de – vaak slecht opgestelde – notulen? De ontbrekende documenten? Bijlagen? De zgn. strategische Colleges? Worden van de vergaderingen mondelinge verslagen gemaakt?) WIVO, er is veel werk aan de winkel.
7. Verbeteradviezen.
(Ziehier alreeds één. Voortaan houdt de burgemeester zich in zijn wekelijkse persbabbel na de zitting van het College aan datgene wat is beslist.)
8. Presentatie rapport.
(Ook aan de directeurs?)
9. Actieplan.
(Wordt dit dan ook genotuleerd als Collegebesluit? Bezorgd aan de gemeenteraad?)

Of er al veel Colleges in Vlaanderen zo’n “quick scan” hebben laten uitvoeren kan betwijfeld worden. Ieper? Zevergem?
Een College is geen Raad van Bestuur, zoals in een bedrijf.
Een CBS is een politiek orgaan dat hoe dan ook beslissingen neemt op ideologische gronden en electorale overwegingen.
Een schepen als Lieven Lybeer – om maar één te noemen (het is wel de ergste) – is vervuld van cliëntelisme. Bijkomend probleem is dat hij dat zelf niet beseft, noch zijn kiezers. Een rappe scan ontdekt dit onmiddellijk.

In Kortrijk ligt een scan des te gevoeliger omdat het College bestaat uit een coalitie van twee nogal uiteenlopende politieke formaties (liberalen en christen-democraten).
En binnen de CD&V zijn er nog altijd twee vleugels, vroeger aangeduid met termen als “de Gilde” en “de Middenstand”. (Burgemeester is een stand op zichzelf.)

Het zou dus kunnen dat een scan van het Kortrijkse CBS geheel averechts werkt. Problemen niet oplost maar integendeel aanscherpt.
Is ook goed. Daar kunnen we volkomen inkomen.

P.S.
De Quick Scan is gemaakt door WIVO, in samenwerking met het Centrum voor Lokale Politiek van de Gentse universiteit en de VVSG.
Kostprijs: 6.400 euro, zonder BTW.
Info opvragen bij Nele Hermie. Tel. 050/ 40 31 79.

Centrum Manager Kortrijk gezocht

Al enkele weken zoekt de vzw “Handelsdistrict Kortrijk Centrum” een centrummanager.
Vroeger vervulde de plaatselijk beroemde Moena in het kader van het Stadsontwikkelingsbedrijf deze functie, maar met de komst van het megawinkelcentrum K en de oprichting van een soort Business Improvement District (BID) werd zij (op procedureel onregelmatige wijze) bedankt voor de bewezen diensten.

In de jobadvertentie van de vzw Handelsdistrict wordt Kortrijk de economische hoofdstad van West-Vlaanderen genoemd. (Brugge, en die andere zeehaven van Oostende tellen niet meer mee.)

De toekomstige centrummanager (m/v) moet daarom iemand zijn met ondernemersbloed.
Volgens de advertentie op vacature.com een master zijn met 3 à 4 jaar ervaring. (In het “Kortrijks Handelsblad” niet.)
Maar in de profielschets staat dan dit te lezen: “universitaire opleiding op gelijkwaardig door evaring”. (De tikfouten zijn niet van ons.)
Sollicitaties richten aan de voorzitter van de vzw Handelsdistrict. Dat is Yvon Vanden Abeele. Een uiterste datum wordt niet aangegeven.

Kandidaten doen er goed aan om de vele bladzijden te lezen die alhier zijn gewijd aan het BID en de komst van het megawinkelcentrum.
Nog vlug ter info, om te slagen bij de sollicitatieproef.

De stichtingsvergadering van het BID (de vzw) was op 26 mei 2008.
Ondernemingsnummer 898 820 905.
Oprichters waren vertegenwoordigers van Stad, de NV St-Janspoort (niet verwarren met Foruminvest), en UNIZO (niet verwarren met de liberale tegenhanger van de zelfstandigen, het LVZ).

De Raad van Bestuur vergadert in principe driemaandelijks.
(De reguliere pers heeft daar nog nooit verslag van gezien. Wij ook niet.)

Stad is vertegenwoordigd door schepen Jean de Béthune en Yvon Vanden Abeele (voorheen van Xpo).
Ondervoorzitter is Eric Wastyn uit Lendelede. vertegenwoordiger van de Koepel van de handelaars.
Secretaris is Pierre Yserbyt van de c.v.A Serdisa, een soort mantelorganisatie van de NV St-Janspoort.
Patrick Huon is ook iemand die optreedt namens de NV St-Janspoort, via de NV Conseils Management.
Penningmeester is Hans Vermeersch uit Brugge. (Kandidaat! Opzoeken wie dat is!)
Waarnemende leden zonder stemrecht zijn de handelaars Hans Carrein, Gerard Parmentier, Françoise Steyt.

Zeau.
En nu vlug solliciteren.
Schrijven naar het Ondernemerscentrum, Leiestraat 22, Kortrijk.
Of mail naar BID@kortrijk.be,
met mijn groeten aan de voorzitter.

P.S
Als men u vraagt om als proef een creatief project te ontwikkelen, zorg er dan voor dat u het auteursrecht behoudt.
Voor je het weet loopt Stad ermee weg.

EXterieur ’09: tuinen voor de Stad

“Ieder mensch is een hovenier”
(Martinus Nijhoff)

Vanaf mei volgend jaar zullen er in stad 10 tijdelijke tuinen te zien zijn.
Op de parking van Belgacom, het Overbekeplein, het Boerenhol, in de buurt van de Tekenacademie, de Budatoren, de Diksmuidsekaai, de Proosdijstraat. Aan het Broelmuseum zal waarschijnlijk een permanente tuin worden aangelegd. Hiermee komt het stokoude project van de “Secret Gardens” op Buda-eiland enigszins tot leven.

Het idee komt van Paul Geerts, een voormalige studiegenoot van de burgemeester, dus jurist van opleiding maar in de praktijk een gepassioneerd tuinbouwer. Publiceerde ook een bloemlezing van tuingedichten. (Met “De pruimelaar” van André Demedts.) Een boek over merkwaardige bomen in België. Is desgewenst reisleider om tuinen in Parijs of Berlijn te bezichtigen.

Voor de uitwerking van de creaties worden 5 Belgische en 5 buitenlandse ontwerpers aangezocht. Uit Kortrijk: Denis Dujardin. (Denis Vandetuin.)

Jammer dat Arno Baan er niet bij is. Dat is een leerling van hippiekunstenaar Robert Jasper Grootveld die al in de jaren ’70 het bijzonder drijfvermogen van piepschuim ontdekte. Vandaar dat er in Amsterdam drijvende tuinen te zien zijn.
Nog deze zomer kwam er aldaar ook een drijvend vlot binnenzeilen. Een heuse boot, “De Oceaan”, met appelboom, hazelaar, bramen, bessen, aardbeien, kiwi’s, valeriaan, bamboestokken. Cannabisplantjes ook?

Het geraamd budget voor het gehele project (een biënnale?) bedraagt 600.000 euro.
Op de begroting van dit jaar is 100.000 euro voorzien.
Maar er is dus meer geld nodig. Voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen (150.000), het off-programma (100.000), promotie en publiciteit (150.000), personeelskost (125.000), werkingskosten (75.000 euro).
Men hoopt op financiering uit Europa (“Creative Regions”), andere overheden en sponsors.
Jantje zag wel eens pruimen hangen.

Nog een voorstel.
Maak ook een publieke tuin van het stuk grond op de parking Dam die onze burgemeester al sinds vele jaren in “precair gebruik” heeft.
Laat daar dan nog een drijvende tuin voorbijvaren met plastic bloemen en planten en fauna (hemelbeestkes en coloradokevers).
Maak in een voortuin in de Wolvendreef een aanklacht tegen voortuintjes met kabouters.
Stad Kortrijk mag best wat plezanter.

EXterieur ’09

Terwijl we nog enkele dagen genieten van de voordrachten, workshops, discussies en presentaties van Interieur 2008 in de Xpo én van een hapje en een drankje met gelijkgestemden op “Exterieur ’08” in de NMBS-loods (Futurotextiel) zijn er al heuse plannen in de maak voor een ware EXTERIEUR ’09 in Kortrijk.
De Secret Gardens !
Worden hier straks en nu reeds uit de doeken gedaan.
Met positieve inbreng.

(…)

Procedures ZOALS in kortgeding en procedures IN kortgeding bij schijnhuwelijken (2)

In april 2007 – dat is vorig jaar – deden ene Mohammed (vrede zij met hem) en Aïsja een huwelijksaangifte.
(Het gaat dus niet om een gemengd huwelijk.)
Meteen al dezelfde dag berichtte de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dat er al een onderzoek “over een gelijkaardig dossier” aan de gang was. Dat is vlug.
Het parket (is dat onze procureur die straks meegaat op snoepreis naar Dakhla?) adviseerde de aanvraag tot huwelijksvoltrekking negatief. Datum van dat niet-bindend advies mij onbekend.
In juni, net binnen de termijn van twee maanden, verwittigde de schepen van bevolking Mohammed en Aïsje dat de huwelijkssluiting werd geweigerd. Want uit bepaalde indiciën (die er in de Moslimse gemeenschap niet toe doen) bleek dat er bij de betrokkenen geen intentie was om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen.
Meteen dagvaarden de samenwonenden de ambtenaar van de burgerlijke “stand” voor de Rechtbank van Eerste Aanleg.

In augustus vorig jaar stelde het College huisadvocaat S. Ronse aan om de belangen van Stad te verdedigen. Kosten voor rekening van verzekeraar Ethias.
De rechtbank kwam tot een beschikking op 30 april van dit jaar. Eén jaar na de aanvraag tot huwelijksvoltrekking.

En nu goed lezen.
De rechtbank sprak zich niet uit over de vraag of Mohammed en Aïsja een vermeend schijnhuwelijk wilden aangaan.
De rechter verklaarde de vordering gewoon onontvankelijk.
Want er werd geen gebruik gemaakt van de procedure ZOALS in kortgeding, doch wel van de procedure IN kortgeding.
(Een Rechtbank van Eerste Aanleg is bevoegd om uitspraak te doen inzake schijnhuwelijken conform de procedure zoals in kortgeding. Dit is een procedure met een vonnis ten gronde; er wordt geen voorlopig oordeel uitgesproken.)

Deze maand pas heeft het College akte genomen van de beschikking van de rechtbank.
(Die van vijf maanden geleden.)

Lees nu eens grondig mee over wat het College daarover zegt.
“Betrokkenen hebben een procedure-fout gemaakt door de zaak in te leiden via de procedure in kort (spatie) geding in plaats van een procedure in kortgeding”. Zonder spatie. Gaat het hier om een tikfout?

We weten dus nog altijd niet of er gegronde indiciën waren om Mohammed en Aïsja ervan te verdenken dat ze een schijnhuwelijk wilden aangaan.

Mogelijke vragen

Raadsleden zouden naar aanleiding van dit geval nu toch een keer wat vragen kunnen stellen aan de nieuwe schepen van bevolking.

Het is bekend dat de Dienst Vreemdelingenzaken een fel toenemend aantal onderzoeken verricht naar potentiële schijnhuwelijken.
In 2004: 1343. In 2007: 7.755 gevallen. Is Kortrijk mede debet aan dit stijgend aantal?
Hoeveel gevallen van vermeende schijnhuwelijken werden in de loop der jaren onderzocht? Is er een trend vast te stellen?
Is er sinds de vorige schepen van bevolking (Hilde Demedts) een gewijzigd beleid?
Is de capaciteit van een of andere ambtenaar richtinggevend voor het aantal behandelde dossiers? (Is er hier zoals in andere steden een speciale cel “huwelijken”?)
In hoeveel gevallen werd om advies gevraagd aan het parket?
Hoeveel maal was het advies positief of negatief?
Werden de adviezen altijd gevolgd?
Hoeveel keer werd door betrokkenen een beroep ingesteld bij weigering? (En hoeveel koppels deden dit niet?)
Werden er al beslissingen tot weigering door de rechtbank vernietigd?
Is er in Kortrijk een soort meldingspunt voor ‘verdachte’ huwelijken? (Zijn er burgers die aanleiding geven tot een onderzoek?)
Hoeveel geld hebben de rechtszaken al gekost?

Was Aïsja zwanger???
(Dit schijnt een nieuwe trend te zijn bij huwelijksaangiften, ook van autochtonen.)

Procedures ZOALS in kortgeding en procedures IN kortgeding bij huwelijken (1)

Voor zover iemand in ons stadhuis nog een huwelijk wil aangaan en n.a.v. die gebeurtenis bij schepen van bevolking Marie-Claire Vandenbulcke de schijn opwekt dat het om een schijnhuwelijk gaat, weze hierna gewaarschuwd.
Straks een specimen van aktename van vonnis.
Over korte gedingen en advocaten.
Mahmed en Mirjam mogen weer niet trouwen.

(…)

Dat vonnis heeft alweer te maken met tortelduiven uit het conglomeraat van onze gastarbeiders uit de Maghreb. Nooit niet met schijnhuwelijken van de eigenste Kortrijkse bourgeoisie uit het miljoenenkwartier.
Schepen van bevolking zal straks met echtgenoot en een dertigtal mandatarissen uit onze regio naar het uiterste zuiden van Marokko (Dakhla!) studiereis maken.
Kwestie van te weten hoe daar een huwelijk wordt geregeld.
Je kunt nooit genoeg weten.
Boeken lezen.

Onze voorspelling is dat na de studiereis van Marie-Claire en c.s. het aanvechten van schijnhuwelijken van om het even waar door ambtenaren van bevolking en parket alhier zal aangescherpt worden. Parket gaat ook mee, naar Dakhla.
Tussenlanding in Casablanca.
Kunnen daar zien hoe rechtbanken of schepencolleges in Marokko werken.
Omgaan met schijnhuwelijken.
Hoe ze dat allemaal op hun sokken regelen.

(Toerist wordt vriendelijk weggekeken.)

Je kunt nooit genoeg weten over kortgedingen.
En over Marokko.
Over het noorden en het zuiden.
(Kortrijk is bijv. niet mysterieus.)

Hoeveel kost de komst van “K in Kortrijk” aan de belastingbetaler ?

Veel.
21 miljoen, en ‘t zal méér worden. Hier dachten we eerst nog aan 15 miljoen.

Maar eerst even dit.
De gemeenteraad kreeg dit dossier voorgelegd in zitting van 8 september. Het mio-dossier werd ZONDER OOK MAAR EEN BEMERKING goedgekeurd. Ongelooflijk. Ontluisterend voor geheel de politieke klasse.
U las er niks over in de papieren pers. Geen raadslid vroeg zich af of de plannen, de voornemens, de bedragen nog wel overeenstemmen met vroeger aangegane engagementen of budgetten. De SP.A-Groen-Vl.Pro gaf geen kik, terwijl de fractie een vroeger overeengekomen charter tussen Stad, SOK en de NV Sint Janspoort op 17 oktober 2007 wel degelijk heeft verworpen. Over ongeveer dezelfde materie.
De VLD-fractie (nu nog met 2 schepenen behorend tot de meerderheid) had niet eens een beetje lovend kommentaar.
Al dit soort dingen is achter de kupe misschien te begrijpen, maar niet in een centrumstad die zich op de wereldkaart wil zetten.

(Zie in dit verband alhier nog een stuk van 17 oktober 2007.)

De bouw van het winkel- en wooncomplex K gaat gepaard met heelwat andere infrastructuurwerken. Toegangswegen en doortochten. Heraanleg van het Overbekeplein en omgeving. Ja! Dat ook.
Nieuwbouw in de Zwevegemsestraat. (Verdwijnt de vroegere cinema Palace? Dat is pas een erfgoed.)
Een bouwblokrenovatie in de Pluimstraat-Slachthuisstraat. (De voormalige danszaal Scala zou blijven bestaan.) Nieuwe verlichtingsmodule. Groene gordel Oost (Groeningelaan).
Kortrijkzanen kennen enkel de last van de grote wegeniswerken.

De komst van “K in Kortrijk” gaat nog gepaard met allerhande ‘immateriële’ initiatieven.
De oprichting van het Handelsdistrict (het BID). Een Pandenfonds. Sociale economie. Een activering van ondernemerschap. Centrummanagement. Regio-marketing. Design. Zelfs een projectsubsidie voor de opvoedingswinkel van schepen Lybeer in de Pluimstraat.

Kortom, het geld kan niet op.
En iedereen draagt graag een steentje bij.

Het hele project “Bijstandssite” kost 236.604.000 euro.
Wel te verstaan, inclusief de investeringen van de NV Sint Janspoort (SJP) voor “K in Kortrijk”.
Als we het tenminste goed verstaan, investeert SJP 200 miljoen voor het winkelcomplex en is bereid om over de jaren heen (tot bijv. in 2018 – goed opletten) enkele miljoenen (4,4) te spenderen aan ondersteuning van het Pandenfonds, het handelsdistrict, centrummanagement, marketing, design en parkeerbeleid.

Er zijn nog private partners.
De TV Landbel-Sea&Ski en cvba Haeze Projects voorzien samen 5,3 miljoen voor het verbeteren van de woonkwaliteit in de buurt van de Zwevegemsestraat. (Dat is nieuw.)
De NV Tsyon doet met 4 miljoen ergens iets in de Spoorweglaan.
Er zijn nog een paar niet gekende private investeerders voor 4,5 miljoen. (Waarschijnlijk in samenwerking met ons SOK, dus niet helemaal privaat.)
Kortom, voorlopig raamt men het totaal financieel aandeel van de private sector op 19,3 miljoen.
Van de handelaars uit het kernwinkelgebied verwacht men over een periode van 10 jaar 1 miljoen als BID-belasting.

Wat is nu de bijdrage van de zogenaamde publieke partners?
Dat zijn wij allen.

Van het Vlaamse Gewest (dat is van alle Vlamingen) verwacht Stad in het kader van het Stadsvernieuwingsfonds een subsidie van 3.750.000 euro.
Voor het doortochtproject R 36 en verlichting heeft de Vlaamse overheid 1,3 miljoen euro veil.
Het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) spendeert 5,7 miljoen in straten tussen de spoorweg en het winkelcentrum, plus de Vlasmarkt.
Het OCMW renoveert panden voor 650.000 euro.
De “parkeerroute” kost het gemeentebedrijf Parko 350.000 euro.
De Lijn brengt 95.000 euro in.
En onze Stad zelf 9 miljoen, uitgerekend zonder de verdere toelagen voor het BID en mogelijke renovatiepremies.

Besluit:

Het totaal aandeel van de publieke sector bedraagt voorlopig 17,2 miljoen euro.
Met de subsidie van het Vlaamse Gewest erbij wordt dat wel 21 miljoen.
Het totaal aandeel van de privé is 19,3 miljoen.

Voor wanneer een voorlichtingsvergadering?
In de zonder door de pers opgemerkte scheuren of spleten bij het ACW-hoofdkwartier ‘De Gilde’, in het verzakte Wijngaerdstraatje, en voor iedereen. Ook raadsleden.

P.S.
Hoe zit dat met die “toren” aan de Veemarkt?
Onze nieuwe wolkenkrabber?