Naar een Quick Scan van ons schepencollege?

Een “quick scan” zou kunnen nuttig zijn om de werking van ons College van Burgemeester en Schepenen (CBS) te verbeteren.
Gedaan met het absenteïsme van Alain Cnudde en Stefaan Bral. Met de intellectuele overmacht van de secretaris. Met het voorleggen van onvolledige of slechte of laattijdig ingediende dossiers. Met subtiel wederzijds bedrog. Gedaan met koehandel van jij krijgt dat als ik dit krijg.
Soms weten schepenen niet eens of er nu al of niet iets is beslist, en zo ja: wat dan wel?
Soms hebben ze niet eens de agenda doorlopen van de eerstvolgende zitting, laat staan de dossiers. Soms komt die agenda wat laat. (Ik overdrijf niet, Kortrijk is een centrumstad.)

Het is al voorgekomen dat een schepen een kabinetsmedewerker nodig had om zijn collega’s in de gaten te houden.
(Een kwikke doorlichting heeft dat dan vlug in de gaten.)

Het WIVO biedt al geruime tijd een analysetool, een “quick scan” voor Colleges aan. WIVO is wat vroeger heette “West-Vlaams Instituut voor de Vorming van het Overheidspersoneel”. (Het team bestaat uit 10 puur vrouwelijke medewerksters! Ze smachten naar werk.)
De scan wil de werking van Colleges verbeteren. Door een antwoord te zoeken op allerlei vragen.
(WIVO wil vooral zichzelf bewijzen en geldelijk bedruipen.)

Bijvoorbeeld.
Stoot het College vaak op hetzelfde soort problemen? (JA!) (Hoe gaat men daarmee om?)
Hoe evalueren we onze Collegevergaderingen op ondermeer vergadertechnisch gebied? (NIET GOED!)
Komen we (in de vergadering, en niet daarbuiten) toe aan beleidsvoering?
Komen we tot een hechte collegiale besluitvorming?
Is ons CBS een sterke speler naast het managementeam?

Je moet zelfs geen insider zijn om op bovenstaande laatste drie vragen volmondig NEEN te antwoorden.
Bijkomende vraag: hoe bespelen we de papieren perse? Hoe komen we tegenover collega’s pertinent in beeld op WTV?

De “quick scan” verloopt in zeven stappen.
1. Intake met de burgemeester en de secretaris.
(Naar geld schooien.)
2. Informeren van de schepenen.
(Die nog nergens van weten en zich uiterst behoudend vertonen tegenover het initiatief, net als de burgemeester.)
3. Schriftelijke enquête.
(Zou graag de vragenlijst zien, dit ter aanvulling.)
4. Individueel gesprek.
(Zou graag het gesprek met schepen Stefaan Bral bijwonen.) (En Q, de man die het achter de VLD-schepenen voor het zeggen heeft. Iedereen toont de kilo’s boter op zijn hoofd.)
5. Gerichte observatie van een Collegevergadering.
(Mag dat? Een zitting van het CBS is niet openbaar.)
6. Bronnenstudie van enkele Collegevergaderingen.
(Gaat het om de – vaak slecht opgestelde – notulen? De ontbrekende documenten? Bijlagen? De zgn. strategische Colleges? Worden van de vergaderingen mondelinge verslagen gemaakt?) WIVO, er is veel werk aan de winkel.
7. Verbeteradviezen.
(Ziehier alreeds één. Voortaan houdt de burgemeester zich in zijn wekelijkse persbabbel na de zitting van het College aan datgene wat is beslist.)
8. Presentatie rapport.
(Ook aan de directeurs?)
9. Actieplan.
(Wordt dit dan ook genotuleerd als Collegebesluit? Bezorgd aan de gemeenteraad?)

Of er al veel Colleges in Vlaanderen zo’n “quick scan” hebben laten uitvoeren kan betwijfeld worden. Ieper? Zevergem?
Een College is geen Raad van Bestuur, zoals in een bedrijf.
Een CBS is een politiek orgaan dat hoe dan ook beslissingen neemt op ideologische gronden en electorale overwegingen.
Een schepen als Lieven Lybeer – om maar één te noemen (het is wel de ergste) – is vervuld van cliëntelisme. Bijkomend probleem is dat hij dat zelf niet beseft, noch zijn kiezers. Een rappe scan ontdekt dit onmiddellijk.

In Kortrijk ligt een scan des te gevoeliger omdat het College bestaat uit een coalitie van twee nogal uiteenlopende politieke formaties (liberalen en christen-democraten).
En binnen de CD&V zijn er nog altijd twee vleugels, vroeger aangeduid met termen als “de Gilde” en “de Middenstand”. (Burgemeester is een stand op zichzelf.)

Het zou dus kunnen dat een scan van het Kortrijkse CBS geheel averechts werkt. Problemen niet oplost maar integendeel aanscherpt.
Is ook goed. Daar kunnen we volkomen inkomen.

P.S.
De Quick Scan is gemaakt door WIVO, in samenwerking met het Centrum voor Lokale Politiek van de Gentse universiteit en de VVSG.
Kostprijs: 6.400 euro, zonder BTW.
Info opvragen bij Nele Hermie. Tel. 050/ 40 31 79.