BTW-inspectie viseert schepen Bral van Kortrijk Bruisende Stad (2)

Op zijn beurt bericht “Het Nieuwsblad” van vandaag dat de BTW-inspectie 23.892 euro terug opeist vanwege niet geheel correct opgemaakte facturen bij de gemeentelijke vzw Kortrijk Bruisende Stad” (KBS). En net als “Het Laatste Nieuws” van gisteren (de primeur!) wordt hierbij in het stuk de term “fraude” gehanteerd. A.u.b. zeg. Onze papieren perse voor één keer in het geweer.
De beoordeelde facturen dateren van een periode waarin schepen Stefaan Bral voorzitter was van die vzw.

“Verscheurd is het weefsel van bedrog; ontmand de snode hebzucht.” (Staring)

Ach ja. Of och ja.
Een BTW-inspectie heeft niet tot taak om de gehele werking van een gemeentelijke vzw onder de loupe te nemen. Dat is de taak van bijvoorbeeld bestuursleden (waarin gemeentelijke afgevaardigden zetelen) het College en de gemeenteraad. Zovele mensen.
Ik was er zo eentje bij die vroegere KBS maar werd door de voorzitter en zijn lakeien algauw buitengesmeten.
(In een latere fase hebben enkele bestuursleden die het “onprofessionele beleid” niet meer konden aanzien zelf ontslag genomen. En nog later heel de kongsi rond Bral. Eervol. Ongezien in een centrumstad van design, creatie en innovatie en openbaarheid van bestuur. Perse had niets in de gaten.)

Dat er blijkbaar gefoefeld werd met facturen zal iemand die ooit in contact kwam met de schepen – ook als mens – zeker niet als verbazingwekkend ervaren.
Politiek bekeken is Bral gewoon amoreel. Dat is niet: immoreel. Hij lapt gewoon alle deontologische regels aan zijn laarzen. Altijd en overal. Het woord deontologie staat niet in zijn woordenboek. Zie zijn absenteïsme in het College. Enzovoort. Valt me nu pas te binnen: hij heeft een andere keer zichzelf geproclameerd tot voorzitter van het Museum 1302. Raad van Bestuur of A.V. wisten nergens van. Verslagen aan College dientengevolge aangepast. Stadssecretaris zou het een keer onderzoeken. Nooit meer van gehoord.

Hierna nog wat ervaringen, indertijd opgedaan als lid van de Algemene Vergadering (A.V) van “Kortrijk Bruisende Stad”.

Over bepaalde feiten kan ik nauwelijks in detail verhalen, want er zijn geen bewijzen. (Dat was nu juist inherent aan het amorele beleid van de voorzitter: er gebeurde van alles achter de schermen, en zonder verslagen.)
Ongemakkelijk praktisch redactioneel probleempje is nog dat ik al mijn papieren uit die tijd in de containerbak heb gekieperd…Nooit gedacht dat nog iemand het zou wagen om ruwaart Bral eventjes aan te pakken. Ja, dat is brute pech, te wijten aan het feit dat de secretaresse van kortrijkwatcher nooit iets ofte wadde over Kortrijk in de gaten heeft
.

In het vorige stuk alhier over de affaire is al gewag gemaakt van het feit dat begrotingen en jaarrekeningen van de vwz KBS continu wijzigden vanwege manipulatie van bepaalde posten. Ooit (2006) werden uitgaven ten opzichte van de begroting met 80.000 euro overschreden.
Meer nog. In 2005 (onderzochte facturen dateren ook uit dat jaar) heeft schepen-voorzitter gedurende maanden aan een stuk geweigerd om de KBS-begroting en het actieplan voor te leggen aan het schepencollege. Meneer vond dat dit niet moest.
En nu verklaart hij in de gazetten dat “alles wat we deden” gebeurde met medeweten van het stadsbestuur.
Nou zeg.
Leden van de Algemene Vergadering wisten zelf niet “alles wat we deden”.
Verslagen van de Raad van Bestuur kregen we niet, of tenzij na lang aandringen en nadat de ambtenaar-secretaris door Bral werd gecensureerd. Binnen die Raad van Bestuur waren er nog geheime onderonsjes, waarvan natuurlijk niet eens verslag werd opgemaakt. En daar juist werd van alles bedisseld. Bepaalde bestuursleden hadden ook persoonlijk belang bij enkele door KBS georganiseerde evenementen.
HELP MIJ. KORTRIJKWATCHER KAN HET NIET STAVEN.

Statutair konden bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun functie. Daar werd dan een mouw aangepast. Het salaris van de ambtenaar-secretaris werd wat opgefleurd doordat hij een percentage kreeg op de ingebrachte sponsoring. Een penningmeester kreeg een soort maandloon en nam dat in één keer op voor een heel jaar. Men bestempelde dat dan als een lening.
Tegen dit soort praktijken is wel een keer protest opgedoken en toen bij een stemming daarover nipt geen meerderheid werd gevonden verklaarde voorzitter Bral dat zijn stem dubbel telde!

Om de kas van KBS te spijzen heeft Bral ooit een contributie opgelegd aan terrashouders op de Grote Markt. Zonder daarin gemeenteraad te kennen. Kasteleins die weigerden de terrasbelasting te betalen werden door ruwaart Bral persoonlijk bezocht en gesommeerd om het bedrag cash in zijn handje te overhandigen. Anders zou hij er de politie bijhalen.

KBS moest als organisator van evenementen allerlei opdrachten uitbesteden. Contracten met uitvoerders of artiesten heeft de Algemene Vergadering nooit gezien. Aanbestedingen of offertes (bijvoorbeeld voor catering of logies) ook niet.

De vzw Kortrijk Bruisende Stad is in december vorig jaar omgeturnd tot de vzw “Feest in Kortrijk”, een zgn. gemeentelijk Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA). De voorzitter is nu VLD-raadslid Koen Byttebier.
De BTW-inspectie zal waarschijnlijk de 23.892 euro verhalen bij EVA.
De nieuwe voorzitter vindt het geen onoverkomelijk probleem, want er was bij het opdoeken van KBS nog 46.000 euro in klas.
Ja?
De laatste jaarrekening 2007 van KBS (pas in juni van dit jaar door de gemeenteraad zonder enige bemerking goedgekeurd) vermeldt een boni van 26.521 euro.
En dat laatste cijfer is historisch bekeken moeilijk te begrijpen.
De laatste balans die ik kon inzien dateert van 2006.
De bedrijfsresultaten gaven een verlies aan (79.753 euro) dat groter was dan het eigen vermogen (19.511 euro).
KBS was failliet.
In die balans stonden ook nog schulden te bedrage van 480.075 euro.

Varkentje is gewassen

17 november aanstaande is opnieuw gemeenteraadsdag.
Het beste zou zijn dat geen enkel raadslid het in zijn hoofd zou halen om een interpellatie te houden over de BTW-perikelen van schepen Bral. In het verleden heeft geen enkele fractie noemenswaardige kritiek geleverd op het beleid van de toenmalige schepen van cultuur, toerisme, feestelijkheden, sport, recreatie, volksontwikkeling plus de werking van KBS. De gemeentelijke afgevaardigden van de partijen in het KBS-bestuur lieten alles betijen. Bij het VB was er wel wat gemopper maar daar bleef het ook bij.

P.S.
Van de nieuwe vzw “Feest in Kortrijk” (FIK) tegenwoordig nog altijd niet veel vernomen.
Staatsblad kent die niet. De website van Stad ook niet.
En weet u wat?
Och ja.
Zijn alle mogelijke documenten en mails van en over KBS nog te vinden op het stadhuis?
De secretaris (bijgenaamd Peter Baljuw) is het toch een keer afgetrapt?