Een allemachtig goed doorwrochte oefening over de stadstoelagen (1)

We lachen niet.
Telkens als we een voorbereidend beleidsdocument in handen krijgen – wat zelden voorkomt – stijgt onze achting voor de stadsadministratie.

In de laatste gemeenteraad van 8 december heeft Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) zo’n document boven water gehaald.
Tussen haakjes nu maar. De VB-fractieleider is één van de zeer weinige raadsleden die dossiers gaan inkijken en altijd gedegen tussenkomsten doet in de Raad. Kortrijkzanen kunnen dit niet weten want hij haalt nauwelijks de papieren pers.

In opdracht van het College heeft de administratie eind april een werkstuk afgeleverd met als titel: “De toelagen onder de scanner”. Nagegaan werd hoe men kon komen tot een structurele vermindering van die toelagen met 10 procent.
In een eerste fase kwam men tot een nauwgezette inventarisatie van de soorten toelagen. Schitterend.
In de analysefase is nagegaan of de toelage kadert in het meerjarenplan. Bestaat er een reglementering? Een recente actualisering?
Meest interessante vraag was of de toelage wel nog relevant is, of die werkelijk dienstig is voor de begunstigde? (Denk nu aan de begrafenistoelage voor oudstrijders.)

In een of ander volgende bijdrage komen we daar op terug.
Alvast reeds dit. De administratie komt tot de vaststelling dat er een “veranderbare massa” van ca. 4 miljoen euro mogelijk is. Zeg maar: besparingen.

Eigenlijk mogen we van de burgemeester niet reppen over die financiële analyse van de administratie.
Toen Seynaeve er wou over beginnen werd hij al tot de orde geroepen. Waarmee de burgemeester alweer uit zijn rol viel van neutrale Raadsvoorzitter. Burgemeester onderbrak: “Al wat u nu gaat zeggen is niet dienstig.” De nota is intern en irrelevant. Zonder voorwerp (sans objet). Niet weerhouden als basis van debat.

Nou zeg.
Als een gedegen werkstuk dat moet leiden tot besparingen van geen tel is, dan is dit een politiek feit dat de nodige aandacht vraagt.
Overigens zijn er al toelagen geschrapt die zonder twijfel geïnspireerd zijn door de scanner.

Heel typisch voor christendemocratisch Kortrijk is dat het analyserapport de toelagen voor de kerkfabrieken niet heeft meegenomen in de oefening. Want: die zitten in een “aparte juridische context”.
Ja ! Die van onverholen clericalisme.
Dit jaar ging het om 1,4 miljoen. Volgend jaar: 1,6 miljoen. Die toelagen zijn heus niet allemaal “verplicht”. En kerkfabrieken kunnen hun tekorten kunstmatig opvijzelen, of niet.